ตอบความคิดเห็น

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่งดังต่อไปนี้                                   

1.ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 4 อัตรา                                                                   

2.ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 2 อัตรา                                                                         

3.ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา                                                                                 

4.ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา                                                       

5.ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 2 อัตรา                                                                       

6.ตำแหน่งนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา

AttachmentSize
Doc20210621084542.pdf455.63 KB

ตอบ

CAPTCHA
คำถามยืนยันว่าเป็นมนุษย์
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
91 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล นายช่างเทคนิค
92 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก (บรรจุโควิด ระยะที่ 3)
93 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (บรรจุ โควิด ระยะที่ 3)
94 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
95 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
96 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เป็นกรณีพิเศษ ระยะที่ 1และ2 (เพิ่มเติม)
97 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน
98 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
99 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
100 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
91 ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าอบรมในหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) ของโรงพยาบาลรามาธิบดี
92 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพยาบาลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติและหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ประจำปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
93 ประชาสัมพันธ์การอบรม หลักสูตร กระบวนการการทำสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ รุ่นที่ 2
94 ประชาสัมพันธ์การอบรม หลักสูตร เทคนิคการบัญชีภาครัฐและการปฏิบัติงานบันทึกรายการบัญชีในระบบ GFMIS สำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ
95 ประชาสัมพันธ์การสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อเรื่อง "นวัตกรรมการแปรรูปอาหารและสมุนไพร สู่ Thailand 4.0 ฯ" ของศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย
96 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้วยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน" ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 14
97 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ หัวข้อ N-nergizing Nursing Profession for NCD Challenges (N3 Nursing Conference) ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
98 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง Mahidol Orthodontic Symposium ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
99 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสมรรถนะและวิชาชีพของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562 ของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
100 ประชาสัมพันธ์การอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา รุ่นที่ 3 ของโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์

ประกวดราคา/TOR