ben bilmem esim bilir oyna

ตอบความคิดเห็น

ตอบ

CAPTCHA
คำถามยืนยันว่าเป็นมนุษย์
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
261 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบอาหาร
262 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบอาหาร
263 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบอาหาร ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
264 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
265 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการครั้งที่2(สอบสัมภาษณ์)
266 ประกาศ เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
267 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
268 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
269 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
270 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
261 แก้ไขข้อความประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรระยะสั้น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อและเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ(CDCU-Border)"
262 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562
263 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมของสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน ประจำปี 2562 จำนวน 4 หลักสูตร
264 ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 ของวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
265 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล(Individual KM Plan) ฯ" ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 8 ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
266 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการสัญจรประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 ของสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
267 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยที่มีทวารเทียมและแผล ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
268 ประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่ประจำปี 2562 ครั้งที่ 23 ของสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย
269 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเทคนิคเภสัชกรรม ทันตสาธารณสข ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ การแพทย์แผนไทย สาธารณสุขชุมชน และสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต ประจำปี 2562 ของสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยการสาธารณสุข
270 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร International Master of Public Health Program ณ มหาวิทยาลัยฮีบรู ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ(สพฉ.)

ประกวดราคา/TOR

dental-treatment-abroad