แสดง วันเวลา/ชื่อผู้รับ

 ที่ ศก 0032/1841-1842  แจ้งอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิำกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปี 2560

ส่งถึง  2   แห่ง
  รพช.กันทรารมย์,   รพช.ราษีไศล,  

 รับแล้ว  2  แห่ง
   รพช.กันทรารมย์,   รพช.ราษีไศล,  

 ยังไม่รับ  0    แห่ง
  ,