หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ รับหนังสือช้า ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

หน่วยงานที่ไม่สามารถเปิด อ่านเอกสารได้หรือเปิดแล้วเป็นหน้าเปล่าให้ใช้โปรแกรมดังนี้

1. Acrobat Reader V 8

2. FoxitReader


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 0032/ว959 5 มีนาคม 2558 ส่งสรุปรายงานการประชุมและคำสั่งคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กจังหวัดศรีสะเกษ
ที่ ศก 0032/ว3717 5 มีนาคม 2558 ขอเชิญผู้ได้รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่นนำเสนอผลงานเพื่อคัดเลือกเป็นผลงานวิชาการยอดเยี่ยมประจำปี 2557
ที่ ศก 0032/ว984 5 มีนาคม 2558 ขอเชิญผู้ได้รับรางวัลงานวิชาการดีเด่นนำเสนอผลงานเพื่อคัดเลือกเป็นผลงานวิชาการยอดเยี่ยมประจำปี 2557
ที่ ศก 0032/975,976 5 มีนาคม 2558 แจ้งข้าราชการเข้ารับการอบรมปฐมนิเทศ ประจำปี 2558
ที่ ศก 0032/ว996 5 มีนาคม 2558 ขอเชิญเป็นวิทยากร
ที่ ศก 0032/978,977,981,980,979 5 มีนาคม 2558 ขอเชิฐประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
ที่ ศก 0032.005/ว951 3 มีนาคม 2558 ขอให้สำรวจค่าใช้จ่ายประจำ(Fixed Cast)ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ที่ ศก 0032/93 3 มีนาคม 2558 ขอเชิญประชุม คณะกรรมการเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านทันตสาธารณสุข
ที่ ศก 0032/94 3 มีนาคม 2558 ขอเชิญแพทย์ที่ได้รับทุนเข้ามาทำสัญญาลาศีกษา
ที่ ศก 0032/ว3215 2 มีนาคม 2558 การดำเนินโครงการและปราบปรามการกระทำความผิด กิจกรรมป้องกั้นและลดความรุนแรงในเด็กและสตรี (ศูนย์พึงได้)
ที่ ศก 0032/ว916 2 มีนาคม 2558 ส่งคำสั่งและกำหนดการออกประเมินผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดด้านสุขภาพ รอบที่ 1 ประจำปี 2558
ที่ ศก 0032/ว.931 2 มีนาคม 2558 ขอเชิญประชุม พัฒนาศักยภาพระบบสารสนเทศการดูแลผู้ติกเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์(NAP plus and VMI)
ที่ ศก 0032/ว.943 2 มีนาคม 2558 ขอความร่วมมือในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอาหารเป็นพิษจากเชื้อV.parahaemolyticus
ที่ ศก 0032/92 2 มีนาคม 2558 ขอเชิญประชุม เวชปฏิบัติแพทย์แผนไทย
ที่ ศก 0032/ว.3213 2 มีนาคม 2558 โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสย
ที่ ศก 0032/ว.3214 2 มีนาคม 2558 การประเมิณบุคคลและผลงานวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป
ที่ ศก 0032/ว.927 2 มีนาคม 2558 ขอตัวข้าราชการช่วยราชการ
ที่ ศก 0032/ว.924 2 มีนาคม 2558 ขอเชิญวิทยากร
ที่ ศก 0032/922 2 มีนาคม 2558 ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม
ที่ ศก 0032/91 2 มีนาคม 2558 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
  Records 1 to 20 of 7443