หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ รับหนังสือช้า ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

หน่วยงานที่ไม่สามารถเปิด อ่านเอกสารได้หรือเปิดแล้วเป็นหน้าเปล่าให้ใช้โปรแกรมดังนี้

1. Acrobat Reader V 8

2. FoxitReader


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 0032.006/ว1424 29 มกราคม 2563 แนวทางการดำเนินงานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขฯ
ที่ ศก 0032.002/ว447 29 มกราคม 2563 ขอเชิญเข้ารับฟังการนำเสนอผลงานเพื่อรับการพิจารณาเป็นบุคลากรสาธารณสุขดีเด่น ประจำปี 2563
ที่ ศก 0032.006/ว407 27 มกราคม 2563 แนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่่ 2019
ที่ ศก 0032.011/ว441 29 มกราคม 2563 สำรวจข้อมูลการดำเนินงานงาน smart hospital
ที่ ศก 0032.009/436 29 มกราคม 2563 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 0032.007/ว438 29 มกราคม 2563 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมเรื่อง การพยาบาลทารกแรกเกิด
ที่ ศก 0032/ว1421 29 มกราคม 2563 ขอส่งสำเนาคำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ 7 เรื่อง
ที่ ศก 0032.014/29 29 มกราคม 2563 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 0032/ว428 28 มกราคม 2563 ขอเชิญประชุม HA National Forum
ที่ ศก 0032/ว429 28 มกราคม 2563 ขอเชิญประชุมพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน
ที่ ศก 0032/1178-1182 28 มกราคม 2563 ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อน
ที่ ศก 0032.008/ว425 28 มกราคม 2563 แจ้งเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานสุขศึกษาเพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพฯ
ที่ ศก 0032/ว1200 28 มกราคม 2563 ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวง
ที่ ศก 0032.008/ว403 28 มกราคม 2563 ขอความร่วมมือป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก
ที่ ศก 0032.011/ว426 28 มกราคม 2563 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรด้านการสรุปสาเหตุการตายในสถานพยาบาล
ที่ ศก 0032.006/28 28 มกราคม 2563 ให้ส่งรายชื่อแพทย์ พยาบาล ร่วมประชุม เชิงปฏิบัติการ การวินิจฉัย ให้การพยาบาลและการส่งต่อผู้ปายโรคเลป
ที่ ศก 0032.006/ว407 28 มกราคม 2563 แนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่่ 2019
ที่ ศก 0032.013/27 28 มกราคม 2563 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการ การดำเนินงานโรคมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดี เขตสุขภาพที่ 10
ที่ ศก 0032.004/ว406 28 มกราคม 2563 แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จังหวัดศรีสะเกษ
ที่ ศก 0032.006/ว402 27 มกราคม 2563 ขอความร่วมมือจัดทำแบบประเมินตนเองในการดำเนินงาน ป้องกัน ควบคุมและดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
  Records 1 to 20 of 20833