หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ รับหนังสือช้า ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

หน่วยงานที่ไม่สามารถเปิด อ่านเอกสารได้หรือเปิดแล้วเป็นหน้าเปล่าให้ใช้โปรแกรมดังนี้

1. Acrobat Reader V 8

2. FoxitReader


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 0032/5351 19 ธันวาคม 2557 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมและคู่มือสำหรับการปฏิบัติสำหรับพนักงาน
ที่ ศก 0032/453 19 ธันวาคม 2557 ขอให้ส่งข้อมูลค่าตอบแทนกำลังคนปี 2558
ที่ ศก 0032/ว21752 18 ธันวาคม 2557 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ฯ
ที่ ศก 0032/ว21751 19 ธันวาคม 2557 โครงการฝึกอบรมผู้บริหารการพยาบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กรฯ
ที่ ศก 0032/ว21753 18 ธันวาคม 2557 ส่งสำเนาหนังสือ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชการประจำปี /เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดเพลงประจำสถา
ที่ ศก 0032/ว5322 18 ธันวาคม 2557 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการบูรณาการงานสุขภาพจิตฯ
ที่ ศก 0032/ว5335 19 ธันวาคม 2557 ขอความร่วมมือดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชน
ที่ ศก 0032/ว5333 18 ธันวาคม 2557 การกำหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริหาร ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558
ที่ ศก 0032/451 19 ธันวาคม 2557 ขอเชิญประชุมโครงการจัดงานปิดตัว ทีมหมอครอบครัว ทั่วไปทย คนไทยแข็งแรง
ที่ ศก 0032/450 19 ธันวาคม 2557 ขอเชิญ นายรังสรรค์ ศรีคราม ประชุม
ที่ ศก 0032/ว5341 18 ธันวาคม 2557 ขอเชิญชวนสมัครเช้าอบรมโครงการสร้างความปรององสมานฉันท์บุคลากรสาธารณสุขด้านศีล สมาธิ ปัญญา
ที่ ศก 0032/ว5342 18 ธันวาคม 2557 แจ้งแผนออกประเมินมาตรฐาน SRRT ระดับตำบล
ที่ ศก 0032/ว5343 18 ธันวาคม 2557 ขอความร่วมมือบริจาคเงินสมทบกองทุนในรายการ ปันน้ำใจ ต้านภัยอีโบลา
ที่ ศก 0032/ว5344 18 ธันวาคม 2557 ขอส่งแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดประชาสัมพันธ์เรื่องโรคอีโบลา
ที่ ศก 0032/ว5348 18 ธันวาคม 2557 ขอเชิญส่งพยาบาลวิชาชีพเข้ารับการอบรมเฉพาะทางหลักสูตรการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
ที่ ศก 0032/ว5346 18 ธันวาคม 2557 แจ้งแผนประเมินตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว ปี 2557
ที่ ศก 0032/ว5347 18 ธันวาคม 2557 แจ้งแผนประเมินตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว ปี 2557
ที่ ศก 0032/ว5339 18 ธันวาคม 2557 ขอความร่วมมือในการเก็บตัวอย่างอุจจาระ
ที่ ศก 0032/452 18 ธันวาคม 2557 เตรียมพิธีกร และธง คปสอ.
ที่ ศก 0032/449 17 ธันวาคม 2557 ขอเชิญร่วมวิ่งคบเพลิง/และร่วมปฏิบัติงาน
  Records 1 to 20 of 7006