หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ รับหนังสือช้า ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

หน่วยงานที่ไม่สามารถเปิด อ่านเอกสารได้หรือเปิดแล้วเป็นหน้าเปล่าให้ใช้โปรแกรมดังนี้

1. Acrobat Reader V 8

2. FoxitReader


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 0032.008/234 19 สิงหาคม 2562 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 0032/13425 19 สิงหาคม 2562 ส่งสำเนาประกาศจังหวัดศรีสะเกษ รายชื่่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลที่จะข้ารับการประเมินผลงานฯ
ที่ ศก 0032.008/ว4179 19 สิงหาคม 2562 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล เขตสุขภาพที่ 10
ที่ ศก 0032.008/ว4181 19 สิงหาคม 2562 ให้รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยเกณฑ์ PMQA รอบที่ 12 เดือน
ที่ ศก 0032.008/ว4182 19 สิงหาคม 2562 แจ้งเปลี่ยนแปลงเกณฑ์เป้าหมายของ Service Delivery สาขาออร์โธปิดิกส์
ที่ ศก 0032.011/ว13421 19 สิงหาคม 2562 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมความรู้ Cyber Security
ที่ ศก 0032.013/ว4176 19 สิงหาคม 2562 ขอเชิญประชุมวิชา New Guidelines to the Practice in Asthma & COPD management
ที่ ศก 0032.008/ว4180 19 สิงหาคม 2562 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ เขตสุขภาพที่ 10
ที่ ศก 0032/232 19 สิงหาคม 2562 นิเทศติดตามการควบคุมป้องกัรนโรคไข้เลือดออก Video Conference
ที่ ศก 0032/ว13429 19 สิงหาคม 2562 ส่งสำเนาหนังสือ 3 เรื่อง
ที่ ศก 0032/231 19 สิงหาคม 2562 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 0032.006/4178 16 สิงหาคม 2562 ขอเชิญร่วมกิจกรรมลดการตีตรา
ที่ ศก 0032.006/ว4173 16 สิงหาคม 2562 ขอส่งเวชภัณฑ์ยารักษาโรคมาลาเรีย
ที่ ศก 0032.013/ว4175 16 สิงหาคม 2562 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการด้านวิชาการ Stroke Day ปีงบประมาณ 25612
ที่ ศก 0032.013/ว4095 16 สิงหาคม 2562 ขอเชิญเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ร่วมกิจกรรมการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไ
ที่ ศก 0032.001/ว4166 16 สิงหาคม 2562 ขอให้ส่งรายชื่อเพื่อแต่งตั้งผู้ตรวจสอบพัสดุประจำปี 2562
ที่ ศก 0032/ว13288 16 สิงหาคม 2562 ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ที่ ศก 0032.012/ว4161 15 สิงหาคม 2562 ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานการจดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
ที่ ศก 0032/ว12796 15 สิงหาคม 2562 ส่งสำเนาหนังสือจังหวัดศรีสะเกษ 3 เรือง
ที่ ศก 0032.008/ว4152 15 สิงหาคม 2562 ขอเชิญประชุม
  Records 1 to 20 of 19766