หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ รับหนังสือช้า ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

หน่วยงานที่ไม่สามารถเปิด อ่านเอกสารได้หรือเปิดแล้วเป็นหน้าเปล่าให้ใช้โปรแกรมดังนี้

1. Acrobat Reader V 8

2. FoxitReader


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 0032.008/ว5268 19 ตุลาคม 2561 ขอติดตามรายงานผลการดำเนินงานป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2561
ที่ ศก 0032.008/ว5271 19 ตุลาคม 2561 แจ้งขยายเวลาดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชน 5กลุ่มวัย โดยบูรณาการกับการพัฒนาฯ
ที่ ศก 0032.008/ว5272 19 ตุลาคม 2561 ขอความร่วมมือให้ อสม.เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
ที่ ศก 0032.002/ว5265 19 ตุลาคม 2561 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 0032/17950 19 ตุลาคม 2561 ให้ข่้าราชการปฏิบัติราชการ
ที่ ศก 0032.006/5178 19 ตุลาคม 2561 ตอบรับเป็นวิทยากร
ที่ ศก 0032/5242 19 ตุลาคม 2561 สำรวจข้อมูลสถิติกรณีบาดเจ็บจาการปฏิบัติราชการของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ที่ ศก 0032/5178 19 ตุลาคม 2561 ตอบรับเป็นวิทยากร
ที่ ศก 0032/ว5235 19 ตุลาคม 2561 ขอเชิญประชุมทีมพี่เลี้ยงในการขับเคลื่อนงานระดับตำบล
ที่ ศก 0032.002/17948,5232 18 ตุลาคม 2561 ขอรายชื่อคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.)ปี 2562
ที่ ศก 0032.008/ว5234 18 ตุลาคม 2561 ขอเชิญประชุมการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐด้วยเกณฑ์ PMQA ปี 2562
ที่ ศก 0032.009/ว5231 18 ตุลาคม 2561 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Cardiac Network Forum 11 ฯ
ที่ ศก 0032.009/5225 18 ตุลาคม 2561 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมพัฒนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อตอบสนองต่ออยุทธศา
ที่ ศก 0032.009/ว5224 18 ตุลาคม 2561 การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561
ที่ ศก 0032/320 18 ตุลาคม 2561 ขอให้ส่งรายงานข้อมูล Happinometer
ที่ ศก 0032.014/322 18 ตุลาคม 2561 ขอเชิญออกหน่วย พอ.สว
ที่ ศก 0032/319,321 18 ตุลาคม 2561 ขอเชิญประชุมผู้รับผิดชอบงานบริหาร/ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 0032.008/ว5206 18 ตุลาคม 2561 ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้ารับรางวัลบุคคลดีเด่นเนื่องในงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2561
ที่ ศก 0032.008/ว5424 18 ตุลาคม 2561 ขอเชิญเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมเนื่องในงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2561
ที่ ศก 0032/318 18 ตุลาคม 2561 ขอให้สำรวจข้อมูลบ้านพัก
  Records 1 to 20 of 17566