หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ รับหนังสือช้า ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

หน่วยงานที่ไม่สามารถเปิด อ่านเอกสารได้หรือเปิดแล้วเป็นหน้าเปล่าให้ใช้โปรแกรมดังนี้

1. Acrobat Reader V 8

2. FoxitReader


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 0032.008/1784 20 เมษายน 2561 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 0032.004/1779 20 เมษายน 2561 ขอเชิญอบรม
ที่ ศก 0032.004/ว6089 20 เมษายน 2561 ขอเชิญอบรม
ที่ ศก 0032.007/129 19 เมษายน 2561 ขอเปลี่ยนแปลงวันที่ประชุม
ที่ ศก 0032/ว5979 19 เมษายน 2561 ประกาศรายชื่อผุู้ได้รับอนุมัติเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บรนิหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 32
ที่ ศก 0032.014/ว1775 19 เมษายน 2561 ขอเชิญเข้าอบรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานฯ
ที่ ศก 0032.001/ว1752 19 เมษายน 2561 การประเมินองค์กร ชุมชนคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1
ที่ ศก 0032.009/1773 19 เมษายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้รับอนุมัติเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับสูง ปีงบประมาณ 2561
ที่ ศก 0032/ว5978 19 เมษายน 2561 แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมกลุ่มที่ 1 ตามโครงการอบรมพัฒนาผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเพื่อปฐมภูมิฯ
ที่ ศก 0032/127 19 เมษายน 2561 เชิญประชุมคณะกรรมการฯเขตสุขภาพที่ 10
ที่ ศก 0032.013/ว1751 19 เมษายน 2561 ขอเชิญประชุมแนวทางดการดูแลด้านโภชนบำบัดแก่ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
ที่ ศก 0032.013/ว1747 19 เมษายน 2561 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา CORE TEAM ระดับจังหวัดและอำเภอฯ
ที่ ศก 0032.007/ว1766 19 เมษายน 2561 ขอความร่วมมือในการเก็บช้อมูลการเฝ้าระวังการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่น พ.ศ.2561
ที่ ศก 0032.008/ว1767 18 เมษายน 2561 ขอความอนุเคราะห์อนุมัติพยาบาลในหน่วยงานเข้าร่วมประชุมวิชาการไม่ถือเป็นวันลา
ที่ ศก 0032.001/ว1752 19 เมษายน 2561 การประเมินองค์ก ชุมชนคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1
ที่ ศก 0032/ว5970 19 เมษายน 2561 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา CORE TEAM ระดับจังหวัดและอำเภอฯ
ที่ ศก 0032/ว5970 19 เมษายน 2561 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา CORE TEAM ระดับจังหวัดและอำเภอฯ
ที่ ศก 0032.014/125 18 เมษายน 2561 ขอเชิญออกหน่วยแพทย์ พอ.สว.
ที่ ศก 0032.008/126 18 เมษายน 2561 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม
ที่ ศก 0032.001/1765 18 เมษายน 2561 จัดเก็บข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2561
  Records 1 to 20 of 16236