หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ รับหนังสือช้า ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

หน่วยงานที่ไม่สามารถเปิด อ่านเอกสารได้หรือเปิดแล้วเป็นหน้าเปล่าให้ใช้โปรแกรมดังนี้

1. Acrobat Reader V 8

2. FoxitReader


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 0032/309 28 สิงหาคม 2557 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 0032/ว3883 28 สิงหาคม 2557 ซ้อมความเข้าใจระงับการจ้างลูกจ้างชั่วคราว
ที่ ศก 0032/ว13882 26 สิงหาคม 2557 แจ้งปรับเปลี่ยนรอบการเกิดสิทธิและหมดสิทธิและหมดสิทธิเบิกจ่ายตรงของพนักงานท้องถิ่น
ที่ ศก 0032/ว3852 26 สิงหาคม 2557 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 0032/ว13617 27 สิงหาคม 2557 ส่งแนวทางดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงฯกับสำนักงานหลักประกันฯ
ที่ ศก 0032/ว3854 26 สิงหาคม 2557 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉินของผ้ประสบภัยจากรถ ระยะที่ 2
ที่ ศก 0032/ว3857 27 สิงหาคม 2557 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนศักภชยภาพโปรแกรมเมอร์
ที่ ศก 0032/ว13616 26 สิงหาคม 2557 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนศักภชยภาพโปรแกรมเมอร์
ที่ ศก 0032/ว3862 27 สิงหาคม 2557 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 0032/3844 27 สิงหาคม 2557 ขอเชิญประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 12.1 และ 13.2
ที่ ศก 0032/3860 26 สิงหาคม 2557 การประชุมวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพประจำปี 2557
ที่ ศก 0032/307 26 สิงหาคม 2557 ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขปี2557
ที่ ศก 0032/ว13209 25 สิงหาคม 2557 รับสมัครบุคคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ที่ ศก 0032/ว13615 26 สิงหาคม 2557 ตอบขอบคุณในความร่วมมือจัดหน่วยปฐมพยาบาลประจำสนามแข่งขันกีฬาสถาบันพลศึกษาแห่งประเทศไทย
ที่ ศก 0032/ว3810 25 สิงหาคม 2557 ส่งแนวทางการรับส่งผู้ป่วยโรคติดต่อร้ายแรง
ที่ ศก 0032/ว3788 25 สิงหาคม 2557 แจ้งลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขเข้ารับการคัดเลือกเพื่่อบรรจุเ
ที่ ศก 0032/ว13602 25 สิงหาคม 2557 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เวทีเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพตามบทบาทของวิชาชีพการพยาบาลพื้นที่ภาคตะวันออกเฉี
ที่ ศก 0032/ว3801 25 สิงหาคม 2557 ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการภาคีเครือ่ข่ายตรวจสอบภายใน
ที่ ศก 0032/ว3800 25 สิงหาคม 2557 ขอแจ้งกำหนดการตรวจสอบภายน สสอ.เมืองจันทร์ และรพ.สต.ในสังกัด
ที่ ศก 0032/ว2797 25 สิงหาคม 2557 การส่งข้อมูลขอรับค่าบริการคุมกำเนิดกึ่งถาวรในวัยรน
  Records 1 to 20 of 6430