หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ รับหนังสือช้า ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 0032/ว5940 3 ธันวาคม 2563 ขอเชิญส่งพยาบาลอบรมหลักสูตรการ พยาบาลเฉพาะทาง
ที่ ศก 0032/ว19586 3 ธันวาคม 2563 ส่งสำเนาหนังสือ7 เรื่อง
ที่ ศก 0032/ว5860 3 ธันวาคม 2563 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ที่ ศก 0032/ว5919 3 ธันวาคม 2563 แจ้งกำหนดการดำเนินงานระบบสารสนเทศเพื่อกากรบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
ที่ ศก 0032/ว5861 3 ธันวาคม 2563 ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางฯ
ที่ ศก 0032/356 3 ธันวาคม 2563 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการcfo ระดับจังหวัด
ที่ ศก 0032/ว19580 3 ธันวาคม 2563 ส่งสำเนาประกาศบัญชีรายชื่อพนักงานกระทรววงสาธารณสุขฯ
ที่ ศก 0032/ว5901 3 ธันวาคม 2563 ขอให้แจ้งการใช้งานระบบลงทะเบียนยุวอาสาสมัครสาธารณสุข
ที่ ศก 0032/5712 3 ธันวาคม 2563 ขอส่งโครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2564
ที่ ศก 0032/ว5929 3 ธันวาคม 2563 ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการาพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัย
ที่ ศก 0032/5928 3 ธันวาคม 2563 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแกนนำหลักโครงการสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อผู้ส
ที่ ศก 0032/355 3 ธันวาคม 2563 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 0032/354 3 ธันวาคม 2563 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 0032/ว19576 3 ธันวาคม 2563 ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ
ที่ ศก 0032/ว19574 3 ธันวาคม 2563 ส่งสำเนาคำสั่ง 1 เรื่อง
ที่ ศก 0032/19573 3 ธันวาคม 2563 ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ
ที่ ศก 0032/ว19572 3 ธันวาคม 2563 ส่งสำเนาคำสั่ง 2 เรื่อง
ที่ ศก 0032/ว19570 3 ธันวาคม 2563 ส่งสำเนาหนังสือ 4 เรื่อง
ที่ ศก 0032/ว19571 3 ธันวาคม 2563 ส่งสำเนาหนังสือ 4 เรื่อง
ที่ ศก 0032/353 2 ธันวาคม 2563 ขอเชิญออกหน่วย พอ.สว.
  Records 1 to 20 of 23113