หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ รับหนังสือช้า ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

หน่วยงานที่ไม่สามารถเปิด อ่านเอกสารได้หรือเปิดแล้วเป็นหน้าเปล่าให้ใช้โปรแกรมดังนี้

1. Acrobat Reader V 8

2. FoxitReader


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 0032.009/4013 14 สิงหาคม 2561 ขอเชิญเป็นวิทยากรในการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนฯ
ที่ ศก 0032/13189 14 สิงหาคม 2561 ขอส่งสำเนาหนังสือสถาบันพระบรมราชชนกฯ
ที่ ศก 0032.009/4022 14 สิงหาคม 2561 โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการบริหารสำหรับผู้บริหารโรงพยาบาลฯ
ที่ ศก 0032.009/ว4017 14 สิงหาคม 2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนปี 2561
ที่ ศก 0032.009/ว4016 14 สิงหาคม 2561 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ
ที่ ศก 0032/ว4015 14 สิงหาคม 2561 แจ้งจัดสรรงบประมาณ ตามแผนงานป้องกัน ปราบปราม และบัดบัดรักษายาเสพติดประจำปี 2561ฯ
ที่ ศก 0032.011/ว4014 14 สิงหาคม 2561 ขอส่งผลการพิจารณาจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ที่ ศก 0032/4004-4005 14 สิงหาคม 2561 ขออนุญาตใช้ห้องประชุม
ที่ ศก 0032/261 14 สิงหาคม 2561 ขอเชิญประชุมติดตามงบค่าเสื่อม
ที่ ศก 0032/260 14 สิงหาคม 2561 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 0032.013/ว4011 14 สิงหาคม 2561 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน NCD Clinic Plus
ที่ ศก 0032.003/3947,3975 14 สิงหาคม 2561 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี
ที่ ศก 0032/259 14 สิงหาคม 2561 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 0032/ว4001 14 สิงหาคม 2561 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำจัดโรคไข้มาลาเ
ที่ ศก 0032.013/ว3923 14 สิงหาคม 2561 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม
ที่ ศก 0032.001/ว3976 10 สิงหาคม 2561 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติปฏิบัติฯ
ที่ ศก 0032/13177 10 สิงหาคม 2561 เร่งรัดดำเนินการควบคุมโรคไข้ซิก้า
ที่ ศก 0032.008/ว3978 10 สิงหาคม 2561 ขอเชิญบุคลากรสาธารณสุขและเครือข่ายสุขภาพเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อสม.ฯ
ที่ ศก 0032/ว3970 10 สิงหาคม 2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานศูนย์ถึงได้
ที่ ศก 0032/258 10 สิงหาคม 2561 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
  Records 1 to 20 of 17154