หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ รับหนังสือช้า ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

หน่วยงานที่ไม่สามารถเปิด อ่านเอกสารได้หรือเปิดแล้วเป็นหน้าเปล่าให้ใช้โปรแกรมดังนี้

1. Acrobat Reader V 8

2. FoxitReader


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 0032.001/ว4826 30 ตุลาคม 2557 ขอให้ส่งรายชื่อ รพ.สต. รับการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2558
ที่ ศก 0032/375 30 ตุลาคม 2557 อนุมัติให้ไปราชการ (วิทยุ)
ที่ ศก 0032/376 30 ตุลาคม 2557 เชิญอบรม (วิทยุ)
ที่ ศก 0032/374 30 ตุลาคม 2557 ขอเชิญประชุม(วิทยุ)
ที่ ศก 0032.003/ว 18123 28 ตุลาคม 2557 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงานทันตสาธารณสุขและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2558
ที่ ศก 0032/.007; 4810 29 ตุลาคม 2557 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ
ที่ ศก 0032.008/4811-4813 29 ตุลาคม 2557 การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แพทย์และทีมสหวิชาชีพฯเวชปฏิบัติครอบครัว
ที่ ศก 0032.004/ว 4792 28 ตุลาคม 2557 ขอเชิญประชุมสรุปผลการดำเนินงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลื่อก จังหวัดศรีสะเกษี 2558
ที่ ศก 0032/.004ว 4791 28 ตุลาคม 2557 ขอเชิญประชุมสรุปผลการดำเนินงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลื่อก จังหวัดศรีสะเกษี 2558
ที่ ศก 0032.003/4781 28 ตุลาคม 2557 ขอเชิญทันตาภิบาลดีเด่น เข้ารับรางวัลและร่วมประชุมวิชาการ
ที่ ศก 0032/ว 18115 28 ตุลาคม 2557 การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน (แก้ไขเพิ่มเติม)
ที่ ศก 0032.001/ว 4785 28 ตุลาคม 2557 ขอส่งสำเนาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ที่ ศก 0032/ว4774 27 ตุลาคม 2557 การเตรียมการ Joint Nationat and interational EPI/VPD Surveillance in Thailand
ที่ ศก 0032/ว374 27 ตุลาคม 2557 เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปี 2558
ที่ ศก 0032/ว4762 27 ตุลาคม 2557 สรุปผลการประเมินผลงานตามตัวชี้วัดด้านสุขภาด(RamKing)รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2557
ที่ ศก 0032/ว4763 27 ตุลาคม 2557 แจ้งจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัว(คาบริการทางการแพทย์)ตามผลงานจริงสำหรับหน่วยบริการในสังกัด สำนักงานสาธาร
ที่ ศก 0032/ว4752 24 ตุลาคม 2557 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ชมรมศัลยแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 20
ที่ ศก 0032/ว4759 24 ตุลาคม 2557 ขอเชิญชวนปฏิบัติธรรมและฟังธรรม
ที่ ศก 0032/ว18109 24 ตุลาคม 2557 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการเทคนิคการให้คำปรึกษาแบบสร้างแรงจูงใจ
ที่ ศก 0032/4754 24 ตุลาคม 2557 ขอเชิญประชุมวิชาการเครือข่ายการดำเนินงานวัณโรคในเด็ก
  Records 1 to 20 of 6709