หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ รับหนังสือช้า ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

หน่วยงานที่ไม่สามารถเปิด อ่านเอกสารได้หรือเปิดแล้วเป็นหน้าเปล่าให้ใช้โปรแกรมดังนี้

1. Acrobat Reader V 8

2. FoxitReader


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 0032/ว2068 24 พฤษภาคม 2559 ส่งโครงการพัฒนาจิตและจริยธรรมสำหรับบุคลากรสาธารณสุขปี 2559
ที่ ศก 0032/ว2059 25 พฤษภาคม 2559 ขอเชิญประชุมพัฒนาระบบการใช้งานฐานข้อมูล 5 ระบบสนับสนุนการดำเนินงานด้านระบาดวิทยา
ที่ ศก 0032/ว9112 24 พฤษภาคม 2559 มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่้าราชการจังหวัด
ที่ ศก 0032/ว201 25 พฤษภาคม 2559 แจ้งความต้องการเจ้าหน่้าที่
ที่ ศก 0032/ว9115 24 พฤษภาคม 2559 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 0032/ว9113 25 พฤษภาคม 2559 โครงการบรรพชาอุปสมบทฯ
ที่ ศก 0032/ว2076 25 พฤษภาคม 2559 การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข ภรณี ภัยแล้ง วาตภัยและน้ำท่วม
ที่ ศก 0032/ว9121 25 พฤษภาคม 2559 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 0032/ว2080 25 พฤษภาคม 2559 ขอเชิญประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบหน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ
ที่ ศก 0032/2081 25 พฤษภาคม 2559 แจ้งสถานที่จัดฝึกอบรมดูงาน
ที่ ศก 0032/ 25 พฤษภาคม 2559 ขอเชิญเข้ารับการสัมภาษณ์
ที่ ศก 0032/ 25 พฤษภาคม 2559 ขอเชิญเข้ารับการสัมภาษณ์
ที่ ศก 0032/ 25 พฤษภาคม 2559 ขอเชิญเข้ารับการสัมภาษณ์
ที่ ศก 0032/ 25 พฤษภาคม 2559 ขอเชิญเข้ารับการสัมภาษณ์
ที่ ศก 0032/ว1492 25 พฤษภาคม 2559 ขอเชิญเข้ารับการสัมภาษณ์
ที่ ศก 0032/ว.199 25 พฤษภาคม 2559 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 0032/ว2065 25 พฤษภาคม 2559 ขอเชิญเป็นวิทยากร
ที่ ศก 0032/ว.198 25 พฤษภาคม 2559 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 0032/149 25 พฤษภาคม 2559 ขอเชิญประชุมผู้รับผิดชอบงานบริหาร
ที่ ศก 0032/ว2041 24 พฤษภาคม 2559 การเยี่ยมประเมินโรงพยาบาลด่้านโภชนาการบำบัด โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
  Records 1 to 20 of 10501