หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ รับหนังสือช้า ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

หน่วยงานที่ไม่สามารถเปิด อ่านเอกสารได้หรือเปิดแล้วเป็นหน้าเปล่าให้ใช้โปรแกรมดังนี้

1. Acrobat Reader V 8

2. FoxitReader


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 0032.013/ว3018 22 มิถุนายน 2561 การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
ที่ ศก 0032/ว3017 22 มิถุนายน 2561 การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
ที่ ศก 0032/212 22 มิถุนายน 2561 ขอเชิญเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมจัดสวัสดิการสังคมแม่วัยรุ่นในพื้นที่
ที่ ศก 0032/211 22 มิถุนายน 2561 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 0032/ว3015 22 มิถุนายน 2561 ขอแจ้งแผนนิเทศติดตามการดำเนินงานการจัดบริการอาชีวอนามัยให้กับแรงงานในชุมชน
ที่ ศก 0032.013/3019 22 มิถุนายน 2561 ขอเชิญเข้าร่วมสังเกตการณ์คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง
ที่ ศก 0032.013/ว3021 22 มิถุนายน 2561 ขอเชิญรับมอบใบกิตติกรรมประกาศ
ที่ ศก 0032/3013 22 มิถุนายน 2561 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
ที่ ศก 0032/3014 22 มิถุนายน 2561 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานฯ
ที่ ศก 0032.009/ว2754 22 มิถุนายน 2561 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยากร
ที่ ศก 0032/ว3001 22 มิถุนายน 2561 ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานผู้ประสานการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม.
ที่ ศก 0032.007ว3002 21 มิถุนายน 2561 ขอความอนุเคราะห์จัดหน่วยปฐมพยาบาล ในงานมหกรรมวัฒนธรรมศรีสะเกษฯ
ที่ ศก 0032/ว2711 21 มิถุนายน 2561 การมอบโล่เชิดชูเกียรตินายอำเภอนักรณรงค์งดเหล้า-ลดปัจจัยเสี่ยง ปี 2560 ฯ
ที่ ศก 0032.009/ว2983 21 มิถุนายน 2561 ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยขการโรงพยาบาลชุมชน
ที่ ศก 0032.001/210 21 มิถุนายน 2561 ขอเชิญประชุม VDO Conference
ที่ ศก 0032.013/209 21 มิถุนายน 2561 ขอความร่วมมือคัดเลือกบุคคลต้นแบบเลิกเหล้าและบุหรี่
ที่ ศก 0032.008/2976 21 มิถุนายน 2561 ขอเชิญประชุมเตรียมการนำเสนอนิทรรศการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี
ที่ ศก 0032.009/2970 21 มิถุนายน 2561 ขอเชิญประชุมคณะทำงานด้านการต้อนรับและพิธีการจดประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 25
ที่ ศก 0032/ว2934 21 มิถุนายน 2561 ผลการประเมินคัดเลือกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ดีเด่น ปี 2561
ที่ ศก 0032.008/10103 21 มิถุนายน 2561 การสนับสนุนงบประมาณให้องค์กรเอกชนสาธารณสุขประโยชน์
  Records 1 to 20 of 16818