หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ รับหนังสือช้า ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

หน่วยงานที่ไม่สามารถเปิด อ่านเอกสารได้หรือเปิดแล้วเป็นหน้าเปล่าให้ใช้โปรแกรมดังนี้

1. Acrobat Reader V 8

2. FoxitReader


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 0032.008/6071 6 ธันวาคม 2562 การประเมินผลงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเย่ี่ยมและดีเยี่ยมอย่างยิ่ง ประจำปี 2563
ที่ ศก 0032.008/ว6073 6 ธันวาคม 2562 ขอให้ส่งรายชื้อประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านระดับอำเภอ
ที่ ศก 0032.014/ว6045 6 ธันวาคม 2562 ขอเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลงานพื้นที่ต้นแบบดีเด่นฯ
ที่ ศก 0032.001/ว6044 6 ธันวาคม 2562 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมิน ITA ระดับจังหวัดฯ
ที่ ศก 0032.008/ว6042 6 ธันวาคม 2562 แจ้งมติคณะกรรมการมูลนิธิ อสม.และขอความร่วมมือบริจาคเงิน
ที่ ศก 0032.006/ว19640 6 ธันวาคม 2562 ขอส่งเงื่อนไขการตรวจสอบข่าวของกรมควบคุมโรคฯ
ที่ ศก 0032.001/ว19644 6 ธันวาคม 2562 สำนักงาน ป.ป.ช. เขิญชวนบุคลากรและส่วนราชการในสังกัดฯเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ด้านโกงฯ
ที่ ศก 0032/ว19641 6 ธันวาคม 2562 ย้ายข้าราชการซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น
ที่ ศก 0032.008/ว19645-46 6 ธันวาคม 2562 ส่งสำเนาหนังสือสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช/สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทยฯ
ที่ ศก 0032.008/ว19647 6 ธันวาคม 2562 ขอส่งสำเนาหนังสือสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชในพระราชูถัมภ์สมเด็จฯ
ที่ ศก 0032.003/ว6052 4 ธันวาคม 2562 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 0032/343 4 ธันวาคม 2562 ขอเชิญออกหน่วย พอ.สว
ที่ ศก 0032.013/6047 4 ธันวาคม 2562 ขอความอนุเคราะห์จัดหน่วยปฐมพยาบาล
ที่ ศก 0032/ 3 ธันวาคม 2562 ให้หน่วยบริการกรอกเพื่อเข้าระบบบริจาคอิเล็คทรอนิกส์
ที่ ศก 0032.008/ว6012 3 ธันวาคม 2562 ขอส่งสำเนาคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพฯ
ที่ ศก 0032/ว19632 3 ธันวาคม 2562 การเร่งรักกำจัดโรคไข้มาลาเรีย
ที่ ศก 0032.008/ว6013 2 ธันวาคม 2562 ขอเชิญเป็นกรรมการเยี่ยมเสริมพลัง
ที่ ศก 0032.013/ว6034 2 ธันวาคม 2562 ส่งตารางเวรผู้ปฏิบัติหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราห์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฯ
ที่ ศก 0032.008/ว6033 2 ธันวาคม 2562 การดำเนินงานตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ชุมชนสร้างสุข ปี 2563
ที่ ศก 0032.014/ว6011 2 ธันวาคม 2562 ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและนำเสนอผลงานพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ
  Records 1 to 20 of 20458