หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ รับหนังสือช้า ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

หน่วยงานที่ไม่สามารถเปิด อ่านเอกสารได้หรือเปิดแล้วเป็นหน้าเปล่าให้ใช้โปรแกรมดังนี้

1. Acrobat Reader V 8

2. FoxitReader


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 0032/ว1176 23 มกราคม 2558 ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายอาญา
ที่ ศก 0032/ว256 23 มกราคม 2558 โควตาการรับสมีครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ด้านสาธารณสุข ของจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2558
ที่ ศก 0032/ว180 23 มกราคม 2558 ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ
ที่ ศก 0032/ว1149 21 มกราคม 2558 ยกเลิกหลีกเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการฯ
ที่ ศก 0032/ว235 23 มกราคม 2558 แจ้งจัดสรรค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน สำหรับบริหารระดับประเทศปี 2558
ที่ ศก 0032/ว229 22 มกราคม 2558 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนา
ที่ ศก 0032/43 22 มกราคม 2558 ขอเชิญประชุมหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม
ที่ ศก 0032/42 22 มกราคม 2558 ขอเชิญประชุมเพื่อปรึกษ่ารือและข้อสรุปปัญหาการจัดซื้อวัสดสุวิทยาศาสตร์ฯ
ที่ ศก 0032/228,226,227 22 มกราคม 2558 จัดหน่วยปฐมพยาบาล,จัดหน่วยแพทย์พระราชทาน
ที่ ศก 0032/ว1148 21 มกราคม 2558 การแก้ไข เพิ่มเติม คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
ที่ ศก 0032/1150 21 มกราคม 2558 ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม
ที่ ศก 0032/ว201 19 มกราคม 2558 ส่งคู่มืออำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนภายใต้ระบบสุขภาพอำเภอปี 25578
ที่ ศก 0032/ว5485 30 ธันวาคม 2558 แจ้งแผนออกประเมินมาตรฐาน SRRT ระดับอำเภอ
ที่ ศก 0032/ว212 21 มกราคม 2558 ขอแจ้งการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน โครงการรณรงค์ค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ในพื้นที่เสี่ยง ฯ
ที่ ศก 0032/ว183 21 มกราคม 2558 ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม
ที่ ศก 0032/ว205 21 มกราคม 2558 ขอเชิญประชุมชี้แจงการเฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุเด็กจมน้ำ จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2558
ที่ ศก 0032/ว211 21 มกราคม 2558 ขอรายชื่อผู้รับผิดชอบงานวัณโรคที่ยังไม่ผ่านการอบรม ครู ค ด้านวัณโรค
ที่ ศก 0032/ว40 21 มกราคม 2558 ขอเชิญร่วมประชุมเพื่อวางแผนและติดตามการบูรณาการงานสุขภาพจิตฯ
ที่ ศก 0032/ว180 21 มกราคม 2558 ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ที่ ศก 0032/ว706 20 มกราคม 2558 เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานผลการคัดกรองสายตาในผู้อายุ
  Records 1 to 20 of 7148