หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ รับหนังสือช้า ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

หน่วยงานที่ไม่สามารถเปิด อ่านเอกสารได้หรือเปิดแล้วเป็นหน้าเปล่าให้ใช้โปรแกรมดังนี้

1. Acrobat Reader V 8

2. FoxitReader


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 0032.005/ว5299 21 ตุลาคม 2562 แจ้งอนุมัติขยายเวลาดำเนินการงบค่าเสื่อม ครั้งที่1/2562
ที่ ศก 0032.012/ว5297 21 ตุลาคม 2562 การดำเนินการตามตัวชี้วัด เพื่อยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตร ที่มีอันตรายสูง 3 ชิด
ที่ ศก 0032.012/ว5298 21 ตุลาคม 2562 ขอส่งข้อมูลทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามตัวชี้วัด เพื่อยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอัน
ที่ ศก 0032.006/ว5275 21 ตุลาคม 2562 ขอความร่วมมือจัดบริการค้นหาวัณโรคระยะแฝงในผู้ติดเชื้อเอชไอวี และสำรวจความต้องการใช้น้ำยา TST
ที่ ศก 0032.006/ว5276 21 ตุลาคม 2562 ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนองค์กรสาธารณประโยชน์ด้านเอดส์
ที่ ศก 0032.014/5295 21 ตุลาคม 2562 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนของที่ระลึกวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติฯ
ที่ ศก 0032.006/ว17000 21 ตุลาคม 2562 ขอส่งจุลสารจับตาโรคและภัยสุขภาพ
ที่ ศก 0032.006/ว5280 21 ตุลาคม 2562 การสนับสนุนค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
ที่ ศก 0032.014/ว5294 21 ตุลาคม 2562 ขอเชิญร่วมงานภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2562
ที่ ศก 0032.006/5281 21 ตุลาคม 2562 ขอเชิญประชุมการบริหารจัดการในการดูแลผู้ปวยวัณโรคดื้อยาหลายขนานรายบุคคล
ที่ ศก 0032.014/5286 21 ตุลาคม 2562 ขอเชิญรับรางวัลในงานภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ปีพุทธศักราช 2562
ที่ ศก 0032.011/294 21 ตุลาคม 2562 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 0032.006/ว5282 21 ตุลาคม 2562 ขอเชิญเป็นวิทยากร
ที่ ศก 0032.012/ว5273 21 ตุลาคม 2562 การรายงานการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562
ที่ ศก 0032.006/293 18 ตุลาคม 2562 ขอเชิญร่วมประชุมนิเทศติดตามการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกทาง VDO Conference
ที่ ศก 0032;005/ว5262 18 ตุลาคม 2562 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนทางการเงินการคลังฯ
ที่ ศก 0032.006/ว5261 18 ตุลาคม 2562 ขอส่งเวชภัณฑ์สนับสนุน ด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีภัยอุทกภัย ปี 2562
ที่ ศก 0032.002/5260 18 ตุลาคม 2562 ขอเชิญเป็นวิทยากร
ที่ ศก 0032/ว16994 18 ตุลาคม 2562 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 0032.002/5258-59 18 ตุลาคม 2562 ขอเชิญประชุม
  Records 1 to 20 of 20161