หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ รับหนังสือช้า ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

หน่วยงานที่ไม่สามารถเปิด อ่านเอกสารได้หรือเปิดแล้วเป็นหน้าเปล่าให้ใช้โปรแกรมดังนี้

1. Acrobat Reader V 8

2. FoxitReader


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 0032/ว3749 22 กรกฏาคม 2559 การปฏิบัติหน้าที่ในการจัดหาและควบคุมการใช้ยาของบุคลากรการแพทย์
ที่ ศก 0032/ว3748 22 กรกฏาคม 2559 ขอให้จัดทำแผนและคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี 2560
ที่ ศก 0032/ว3746 22 กรกฏาคม 2559 ขอความร่วมมือในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลการลงรางานสร้างเสริมถภูมิคุ้มกันโรค
ที่ ศก 0032/ว3745 22 กรกฏาคม 2559 การให้วัคซีนป้องกันโรคหัส-หัดเยอรมัน ในผู้ใหญ่
ที่ ศก 0032/ว3744 22 กรกฏาคม 2559 ขอแจ้งแผนการออกประเมินโรคไข้หวัดใหญ่กและการใช้โปรแกรมผู้สัมผัสโรคพิษิสุนัขบ้า
ที่ ศก 0032/ว3550 11 กรกฏาคม 2559 การจัดกิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2559
ที่ ศก 0032/ว4751 22 กรกฏาคม 2559 ขอเชิญอบรมพัฒนาทักษะกาย ใจ สำหรับผู้สูงอายุ
ที่ ศก 0032/ว4752 22 กรกฏาคม 2559 ขอเชิญวิทยากร
ที่ ศก 0032/ว4753 22 กรกฏาคม 2559 โครงการประชุมเพื่อคัดเลือกพยาบาลดีเด่นจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2559
ที่ ศก 0032/ว3743 22 กรกฏาคม 2559 ขอเชิญบุคลากรร่วมนิเทศติดตามการดำเนินงานวัณโรคดื้อยาหลายขนาน(MDR-TB)ฯ
ที่ ศก 0032/13169 22 กรกฏาคม 2559 ย้ายข้าราชการ
ที่ ศก 0032/ว13179 22 กรกฏาคม 2559 เปลียนชื่อตำแหน่งในการบริหารงานของหน.สถานีอนามัย
ที่ ศก 0032/ว13180 22 กรกฏาคม 2559 ส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ฯ
ที่ ศก 0032/ว13174 22 กรกฏาคม 2559 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ
ที่ ศก 0032/ว13178 22 กรกฏาคม 2559 ขอเชิญร่วมอบรม
ที่ ศก 0032/3731 22 กรกฏาคม 2559 ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการในการสัมมนาวิชาการระดับประเทศฯ
ที่ ศก 0032/ว4754 22 กรกฏาคม 2559 ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาแพทย์ด้านระบาดวิทยาไม่ติดต่อ
ที่ ศก 0032/12990 22 กรกฏาคม 2559 ขอความร่วมมือจัดงานประเกาศเจตนารมณ์ ศรีสะเกษเมืองคนดี งดเหล้า ลดบุหรี่ การพนัน
ที่ ศก 0032/ว13177 22 กรกฏาคม 2559 ขอเชิญร่วมประชุมเพื่อดำเนินโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย
ที่ ศก 0032/275 22 กรกฏาคม 2559 ขอเชิญประชุม
  Records 1 to 20 of 11048