หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ รับหนังสือช้า ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

หน่วยงานที่ไม่สามารถเปิด อ่านเอกสารได้หรือเปิดแล้วเป็นหน้าเปล่าให้ใช้โปรแกรมดังนี้

1. Acrobat Reader V 8

2. FoxitReader


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 0032.008/6360 14 ธันวาคม 2561 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 0032.013/ว6354 14 ธันวาคม 2561 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
ที่ ศก 0032.004/ว6349 14 ธันวาคม 2561 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 0032.004/ว6355 14 ธันวาคม 2561 ขอประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการสัญจรสมาคมนักกำหนดอาหารสัญจร
ที่ ศก 0032.006/6345 14 ธันวาคม 2561 ขอส่งต่อเพื่อการรักษา
ที่ ศก 0032.006/ว6345 14 ธันวาคม 2561 ขอส่งต่อเพื่อการรักษา
ที่ ศก 0032.008/6347 14 ธันวาคม 2561 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 0032.014/395 14 ธันวาคม 2561 ขอเชิญออกหน่วย พอ.สว
ที่ ศก 0032.003/394 14 ธันวาคม 2561 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 0032.008/ว6231 14 ธันวาคม 2561 การดำเนินงาน PMQA ปีงบประมาณ 2562
ที่ ศก 0032.008/6328 14 ธันวาคม 2561 ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในระบบสุขภาพปฐมภูมิ
ที่ ศก 0032/392 14 ธันวาคม 2561 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 0032.008/ว6324 14 ธันวาคม 2561 การคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพ/ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2562
ที่ ศก 0032.006/ว6318 14 ธันวาคม 2561 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพบริการที่ปราศจาการตีตราและเลือก
ที่ ศก 0032.006/ว6321 14 ธันวาคม 2561 ขอส่งคำสั่งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อระดับอำเภอ
ที่ ศก 0032.013/ว5596 14 ธันวาคม 2561 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงาน และจัดทำแผนการดำเนินงานและการพัฒนาศักยภาพ
ที่ ศก 0032.007/ว6320 14 ธันวาคม 2561 โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ที่ ศก 0032.009/393 14 ธันวาคม 2561 การเตรียมคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)เงินบำรุง เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุ
ที่ ศก 0032.006/ว6315 14 ธันวาคม 2561 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการเข้าสู่ระบบบริการและเริ่มยาต้านไว้รัสทุกระดับ CD4
ที่ ศก 0032.007/ว6314 14 ธันวาคม 2561 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการมหกรรมส่งเสริมสุขภาพและออกกำลังกาย
  Records 1 to 20 of 17950