หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ รับหนังสือช้า ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

หน่วยงานที่ไม่สามารถเปิด อ่านเอกสารได้หรือเปิดแล้วเป็นหน้าเปล่าให้ใช้โปรแกรมดังนี้

1. Acrobat Reader V 8

2. FoxitReader


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 0032/104 25 เมษายน 2562 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 43 จำนวนหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุข
ที่ ศก 0032/ว6900 25 เมษายน 2562 การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ
ที่ ศก 0032.009/ว1789 25 เมษายน 2562 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 0032.014/102 25 เมษายน 2562 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 0032/103 25 เมษายน 2562 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 0032/6812 25 เมษายน 2562 การทำลายเอกสารราชการ
ที่ ศก 0032.001/6802 25 เมษายน 2562 การทำลายเอกสารราชการ
ที่ ศก 0032/ว6814 25 เมษายน 2562 เรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการการคลอดมาตรฐาน
ที่ ศก 0032.009/ว2063 25 เมษายน 2562 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักกายภาพบำบัดชุมชนคลินิกหมอครอบครัว รุ่นที่ 2
ที่ ศก 0032.002/2044 24 เมษายน 2562 ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะผลการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1 ประจำปี 2562
ที่ ศก 0032.009/ว2081 24 เมษายน 2562 ประชุมใหญ่สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ประจำปี 2561
ที่ ศก 0032.013/ว2080 24 เมษายน 2562 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวานที่เห
ที่ ศก 0032.008/ว6815 24 เมษายน 2562 ขอส่งสำเนาหนังสือสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
ที่ ศก 0032.013/ว2082 24 เมษายน 2562 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมแพทย์จบใหม่ แพทย์ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นและกุมารแพทย์
ที่ ศก 0032/ว6816 24 เมษายน 2562 ส่งสำเนาหนังสือ ขอเชิญประชุมวิชาการพยาบาลชุมชนระดับชาติ
ที่ ศก 0032.012/ว2066 24 เมษายน 2562 ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของปี พ.ศ.2562
ที่ ศก 0032.006/ว2085 24 เมษายน 2562 อบรมเตรียมความพร้อมด้านการวินิจฉัย ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดต่อเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำ ที่เป็นปัญหาในป
ที่ ศก 0032.006/ว6813 24 เมษายน 2562 คัดเลือกพื้นที่ดำเนินงานหน่วยเคลื่อนที่ พอ.สว.ปีงบประมาณ 2563
ที่ ศก 0032.014/ว2064 24 เมษายน 2562 แจ้งการจัดสรรงบบริการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2562
ที่ ศก 0032.001/ว6817 24 เมษายน 2562 ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
  Records 1 to 20 of 18904