หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ รับหนังสือช้า ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

หน่วยงานที่ไม่สามารถเปิด อ่านเอกสารได้หรือเปิดแล้วเป็นหน้าเปล่าให้ใช้โปรแกรมดังนี้

1. Acrobat Reader V 8

2. FoxitReader


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 0032.011/ว5355 3 เมษายน 2563 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการติดตั้งระบบอิ นเตอร์เน็ตไร้สายฯ
ที่ ศก 0032/ว1651 3 เมษายน 2563 มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ที่ ศก 0032.013/ว1649 3 เมษายน 2563 แจ้งรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดศรีสะเกษ เดือน กุมภาพันธ
ที่ ศก 0032/ว1648 3 เมษายน 2563 ขอให้ตรวจสอบข้อมูลการให้บริการ Fee Schedule กรณีทันตกรรม
ที่ ศก 0032/1950 3 เมษายน 2563 การประเมินกลยุทธ์และมาตรการปฏิบัติการโต้ตอบภาวะฉุกเฉินฯ
ที่ ศก 0032/ว5218 3 เมษายน 2563 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ
ที่ ศก 0032.008/ว1646 2 เมษายน 2563 ขยายเวลาการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการาปฐมภูมิประจำปีงบประมาณ 2563
ที่ ศก 0032/ว1641 2 เมษายน 2563 ขอส่งใบรับรองการแยกกัก กักกัน คุมไว้สังเกต ครบ 14 วัน กรณีการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไ
ที่ ศก 0032.006/ว1640 2 เมษายน 2563 การแจ้งข้อมูลต่อพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 กรณีโรคโควิด 19
ที่ ศก 0032/ว1647 2 เมษายน 2563 แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาวฯ
ที่ ศก 0032/1632-1633,1614 2 เมษายน 2563 การประเมินผลงาน
ที่ ศก 0032/1629-1631 2 เมษายน 2563 การประเมินผลงาน
ที่ ศก 0032.009/1628,1634,1635 2 เมษายน 2563 การประเมินผลงาน
ที่ ศก 0032/ว1616 2 เมษายน 2563 ส่งคำแนะนำไม่ให้ใช้สารเคมีพ่นตัว หรือติดตั้งตู้พ่นอบฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา -2519
ที่ ศก 0032/ว1624 2 เมษายน 2563 ขอความอนุเคราะห์แผนความต้องการทันตแพทย์เฉพาะทาง ระดับปริญญาโท ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงฯ
ที่ ศก 0032/ว1623 2 เมษายน 2563 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและสมัครเขารับการศึกษาและอบรมระยะสั้น (หลักสูตร 4 เดือน)
ที่ ศก 0032/ว1622 2 เมษายน 2563 การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชนฯ
ที่ ศก 0032.008/ว1609 1 เมษายน 2563 ขอแจ้งส่งผลงาน Best Practice ในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพฯ
ที่ ศก 0032/ว1604 1 เมษายน 2563 การดำเนิงานเฝ้าระวังโรคโควิค-19 ในชุมชน
ที่ ศก 0032/1605 1 เมษายน 2563 ขอเชิญประชุม VDO conference ติดตามการดำเนินงาน อสม.เคาะประตูบ้านต้านโควิด -19 ในชุมชน ฯ
  Records 1 to 20 of 21411