หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ รับหนังสือช้า ผู้ดูแลระบบ
online

 


เลขหนังสือ
เรื่อง‡
รายละเอียด
ที่ ศก 0032/ว1478 18 เมษายน 2557 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางดำเนินงานโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
ที่ ศก 0032/ว5762 10 เมษายน 2557 ขอเชิญประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานเฝ้าระวังฯ
ที่ ศก 0032/ว1443 11 เมษายน 2557 ขอเชิญปรุะชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานเฝ้าระวังปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน
ที่ ศก 0032/ว1438 11 เมษายน 2557 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชการด้านป้องกันควบคุมโรค
ที่ ศก 0032/ว1433 11 เมษายน 2557 แจ้งแผนการอออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่่
ที่ ศก 0032/ว1435 11 เมษายน 2557 แจ้งจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัว(ค่าบริการางการแพทย์)สำหรับบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเก
ที่ ศก 0032/ว1434 11 เมษายน 2557 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลเขตบริการสุขภาพที่ 10
ที่ ศก 0032/ว1427 10 เมษายน 2557 ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
ที่ ศก 0032/ว1426 10 เมษายน 2557 ขอส่่งแผนการประเมินโรงพยาบาล YFHS แล้ะอำภออนามัยการเจริญพันธ์ ปี 2557
ที่ ศก 0032/ว1425 10 เมษายน 2557 แจ้งแผนการนิเทศติดตามประเมินผลการดำเนินงานอำเภอส่งเสริมป้องกันควบคุมโรคข้มแข็ง
ที่ ศก 0032.008/ว 5175 9 เมษายน 2557 แจ้งเกณฑ์ประเมินผลคุณภาพและมาตรฐานบริการห้องปฏิบัติการฯ ของกระทรวงสาธารณสุข
ที่ ศก 0032.008/ว 5180 9 เมษายน 2557 อนุญาตเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เรื่อง การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับเภสัชกร
ที่ ศก 0032.008/ว 1400 9 เมษายน 2557 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง รวมพลังเครือข่ายขับเคลื่อนสภาการสาธารณสุขชุมชน
ที่ ศก 0032.008/ว 5179 9 เมษายน 2557 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาการด้านโรคมะเร็ง ครั้งที่ ๔
ที่ ศก 0032.008/5177-5178 9 เมษายน 2557 การอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารสำหรับสาธารณสุขอำเภออาวุโสสู่ประชาคมอาเซี่ยน
ที่ ศก 0032.008/ว 5176 9 เมษายน 2557 ส่งสำเนาหนังสือมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมโครงการการประชุมเชิงปฏิบ
ที่ ศก 0032/ว1419 10 เมษายน 2557 การกำหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในช่วงเทศกาลสงกานต์ปี2557
ที่ ศก 0032/ว5756 10 เมษายน 2557 การชี้แจงประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจแก่ประชาชนสถานการณ์การเมืองในปัจจุบัน
ที่ ศก 0032/ว1417 10 เมษายน 2557 โครงการฝากท้องทุกที่ฟรีทุกสิทธิด้วยบัตรสุขภาพแม่และเด็ก
ที่ ศก 0032/ว5755 10 เมษายน 2557 ขอความร่วมมือสำรวจสถานที่กำจัดมูลฝอย
  Records 1 to 20 of 5640