หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ รับหนังสือช้า ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 0032/ว15747 30 ตุลาคม 2563 ขอความร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฯ
ที่ ศก 0032/ว15750 1 ตุลาคม 2563 การรรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
ที่ ศก 0032/ว4882 1 ตุลาคม 2563 ขอส่งคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นผู้ดำเนินการขอ
ที่ ศก 0032/4892 1 ตุลาคม 2563 ขอประชาสัมพันธ์การจัดทำบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พอ.ศ.2551 ประจำปี 256
ที่ ศก 0032/ว15411 30 กันยายน 2563 ส่งคำสั่ง ย้ายข้าราชการ
ที่ ศก 0032/ว15392 30 กันยายน 2563 ส่งคำสั่ง ย้ายข้าราชการ
ที่ ศก 0032/15392 30 กันยายน 2563 ส่งคำสั่ง ย้ายข้าราชการ
ที่ ศก 0032.009/ว15398 30 กันยายน 2563 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ
ที่ ศก 0032/312 30 กันยายน 2563 ขอเชิญร่วมกิจกรรมมุทิตาจิต
ที่ ศก 0032.006/ว4850 30 กันยายน 2563 ขอเป้าหมายในการดำเนินงานคัดกรองกลุ่มเสี่ยงวัณโรค ปีงบประมาณ 2564
ที่ ศก 0032.009/ว4848 29 กันยายน 2563 ยืนยันการรับสนับสนุนงบประมาณโครงการปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชา
ที่ ศก 0032.001/311 29 กันยายน 2563 ขอให้ส่งใบแจ้งหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย
ที่ ศก 0032/ว15405 29 กันยายน 2563 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์)ฯ
ที่ ศก 0032/ว15187 29 กันยายน 2563 แจ้งผลการประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศในงานครบรอบ 18 ปี
ที่ ศก 0032/4831 29 กันยายน 2563 ขอความร่วมมือดำเนินการส่งแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ทีี่มิใช่ยา ปีงบประมาณ 2564
ที่ ศก 0032.010/ว4818 29 กันยายน 2563 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการของบุคลากรทางการแพทย์
ที่ ศก 0032.002/ว4833 29 กันยายน 2563 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ที่ ศก 0032/4831 29 กันยายน 2563 ขอความร่วมมือดำเนินการส่งแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ทีี่มิใช่ยา ปีงบประมาณ 2564
ที่ ศก 0032/ว15407 29 กันยายน 2563 ขอสำเนาหนังสือปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ ศก 0032/ว15400 29 กันยายน 2563 แจ้งมาตรการกำกับดูแลถุงมือสำหรับการนศัลยกรรมชนิดมีแป้ง
  Records 1 to 20 of 22725