หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ รับหนังสือช้า ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

หน่วยงานที่ไม่สามารถเปิด อ่านเอกสารได้หรือเปิดแล้วเป็นหน้าเปล่าให้ใช้โปรแกรมดังนี้

1. Acrobat Reader V 8

2. FoxitReader


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 0032/8958 28 พฤษภาคม 2558 อนุมัติให้ข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 25
ที่ ศก 0032/8962 29 พฤษภาคม 2558 ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ
ที่ ศก 0032/9276 29 พฤษภาคม 2558 ข้ราชการเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ
ที่ ศก 0032/ว2159 29 พฤษภาคม 2558 ขอเชิญส่งเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนแปลงเรียนรู้ในเวทีการประชุมวิชาการฯ
ที่ ศก 0032/22645 29 พฤษภาคม 2558 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุม
ที่ ศก 0032/ว2257 29 พฤษภาคม 2558 ่ส่งคำสั่งแต่งตี้งคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการสาธารณสุขระดับจังหวัดประจำปี 2558
ที่ ศก 0032/2264 29 พฤษภาคม 2558 การเยี่ยมหน่วยบริการแพทย์แผนไทย
ที่ ศก 0032/ว2259 29 พฤษภาคม 2558 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ที่ ศก 0032/7909 29 พฤษภาคม 2558 ส่งสำเนาคำสั่งจังหวัดศรีสะเกษที่ 1352/2558
ที่ ศก 0032/198 29 พฤษภาคม 2558 อนุมัติไปราชการ
ที่ ศก 0032/ว2254 29 พฤษภาคม 2558 ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลคนพิการ
ที่ ศก 0032/8959 29 พฤษภาคม 2558 ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
ที่ ศก 0032/ว2255 29 พฤษภาคม 2558 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
ที่ ศก 0032/ว2256 29 พฤษภาคม 2558 ขอเชิญประชุมสัมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมระดับเขตสุขภาพที่ 10
ที่ ศก 0032/ว2262 29 พฤษภาคม 2558 แจ้งแนวทางปฏิบัติตามมติคณะระัญมนตรีเรื่องการให้สิทธิ(คืนสิทธิ)ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคลลทีีมีป
ที่ ศก 0032/ว2261 29 พฤษภาคม 2558 แจ้งการโอนเงินจัดสรรงบประมาณคงเหลือปี 2557สำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ
ที่ ศก 0032/ว.2245 28 พฤษภาคม 2558 การดำเนินโครงการ"หน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2558
ที่ ศก 0032/2225 28 พฤษภาคม 2558 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชชนนี พอ.สว.เดือน มิถุนายน 2558
ที่ ศก 0032/ว.2237 28 พฤษภาคม 2558 ขอเชิญประชุม"การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังอย่างครบวงจรและต่อเนื่อง"
ที่ ศก 0032/ว.8951 28 พฤษภาคม 2558 ขอเชิญประชุมเพื่อรับทราบนโยบายการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขจากผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
  Records 1 to 20 of 8050