หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ รับหนังสือช้า ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

หน่วยงานที่ไม่สามารถเปิด อ่านเอกสารได้หรือเปิดแล้วเป็นหน้าเปล่าให้ใช้โปรแกรมดังนี้

1. Acrobat Reader V 8

2. FoxitReader


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 0032/ว5010 28 พฤศจิกายน 2557 ขอยกเลิกการจ่ายเงินการติดตามการรักษาผู้ป่วยมาลาเรียฟัลซิปารัมในโรงพยาบาล
ที่ ศก 0032/ว5022 27 พฤศจิกายน 2557 จัดอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครมาลาเรียและผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อใไ้มาลาเรียฯ
ที่ ศก 0032/ว5025 27 พฤศจิกายน 2557 ขอให้แจ้งข้อมูลประกอบการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
ที่ ศก 0032/ว20150 25 พฤศจิกายน 2557 แจ้งการเตรียมความพร้อมดำเนินการ บริหารจัดการงบลงทุน โครงการตามมาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะ 3 ปีง
ที่ ศก 0032/ว5067 28 พฤศจิกายน 2557 การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ 2557
ที่ ศก 0032/ว5045 27 พฤศจิกายน 2557 ขอเชิญเข้าร่วมจัดบูธแสดงนิทรรศการ
ที่ ศก 0032/ว5043 27 พฤศจิกายน 2557 ขอแจ้งขยายเวลาปิดระบบรายงาน ITEMS ในการจัดสรรชดเชยการปฏิบัติการ
ที่ ศก 0032/ว5055 27 พฤศจิกายน 2557 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเฝ้าระวังโรค
ที่ ศก 0032/ว5010 26 พฤศจิกายน 2557 แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์มาลาเรียคลินิกชุมชนฯ
ที่ ศก 0032/ว5009 27 พฤศจิกายน 2557 ส่งคู่มือการดำเนินงานวัณโรค
ที่ ศก 0032/ว5007 26 พฤศจิกายน 2557 การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ
ที่ ศก 0032/ว5008 27 พฤศจิกายน 2557 ซักซ้อมการดำเนินงานตามโครงการรณรงค์ให้วัคซีน dt แก่ประชา่กรกลุ่มอายุ 20-50 ปี
ที่ ศก 0032/ว5011 26 พฤศจิกายน 2557 ขอเชิญอบรมการให้คำปรึกษาและการตรวจหาเชื้อ HIV
ที่ ศก 0032/ว5021 27 พฤศจิกายน 2557 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการเฝ้าระวังฯ
ที่ ศก 0032/419 26 พฤศจิกายน 2557 ขอเชิญประชุมวิชาการ โครงการผ่าตัดเปล่ี่ยนกระจกตกและการพัฒนาระบบการบริการผู้ป่วยโรคกระจกตา
ที่ ศก 0032/ว4859 19 พฤศจิกายน 2557 ขอเชิญส่งโครงการเพื่อรับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ
ที่ ศก 0032/ 26 พฤศจิกายน 2557 ขอเชิญเข้าร่วมเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดศรี เดินหน้าสมานฉันท์ ร่วมกันปฏิรูป สังคมสุขภาวะ ครั้งที่ 1 /25
ที่ ศก 0032/418 26 พฤศจิกายน 2557 ขอเชิญประชุมทางไกลถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทยสู่แพทย์แผนไทย
ที่ ศก 0032/ว19719 19 พฤศจิกายน 2557 ขอเชิญเข้าร่วมเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดศรี เดินหน้าสมานฉันท์ ร่วมกันปฏิรูป สังคมสุขภาวะ ครั้งที่ 1 /25
ที่ ศก 0032/417 24 พฤศจิกายน 2557 ขอเชิญประชุมผู้รับผิดชอบงานบริหาร
  Records 1 to 20 of 6869