หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ รับหนังสือช้า ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 0032.009/ว 4888 17 กันยายน 2564 ยืนยันผู้เข้าร่วมงานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการฯ
ที่ ศก 0032/ว 16470 17 กันยายน 2564 จังหวัดศรีสะเกษ ขอส่ง สำเนาหนังสือ 8 เรื่อง
ที่ ศก 0032.011/303 17 กันยายน 2564 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 0032.008/ว 4877 17 กันยายน 2564 ขอเลื่อนการประชุมสรุปงานพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล
ที่ ศก 0032.015/ว 4885 17 กันยายน 2564 ขอเชิญเป็นวิทยากร
ที่ ศก 0032.015/ว 4885 17 กันยายน 2564 ขอเชิญเป็นวิทยากร
ที่ ศก 0032.015/ว 4885 17 กันยายน 2564 ขอเชิญเป็นวิทยากร
ที่ ศก 0032.015/ว 4885 17 กันยายน 2564 ขอเชิญเป็นวิทยากร
ที่ ศก 0032.008/ว 4851 15 กันยายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอผลงานวิชาการ ระดับดีเด่น ในการประชุมวิชาการ ด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดศรี
ที่ ศก 0032.005/ว 4853 15 กันยายน 2564 การโอนเงินโครงการคัดกรองและค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงฯ
ที่ ศก 0032.006/302 16 กันยายน 2564 เร่งรัดจัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการให้ความรู้เรื่องวัคซีนการฉีดวัคซีนและอาการภายหลังไดรั
ที่ ศก 0032.005/ว 4864 16 กันยายน 2564 ขอให้ส่งข้อมูลเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ์
ที่ ศก 0032.003/301 16 กันยายน 2564 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 0032.006/300 15 กันยายน 2564 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 0032.004/ว 4842 15 กันยายน 2564 ขอความร่วมมือตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลเอกชน ประจำปี 2564
ที่ ศก 0032.009/ว 16082 13 กันยายน 2564 ขอส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ
ที่ ศก 0032.005/299 15 กันยายน 2564 ขอให้บันทึกรายการงบค่าเสื่อม 70% ระดับหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2565
ที่ ศก 0032.005/ว 4840 15 กันยายน 2564 แจ้งปิดงวดการรับข้อมูลเพื่อเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิฯ
ที่ ศก 0032.008/ว 4836 15 กันยายน 2564 ขอเชิญรับใบประกาศเชิดชูเกียรติผลงานวิชาการระดับดีเยี่ยม เขตสุขภาพที่ 10 ฯ
ที่ ศก 0027.009/298 15 กันยายน 2564 ขอเชิญประชุม
  Records 1 to 20 of 24936