หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ รับหนังสือช้า ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

หน่วยงานที่ไม่สามารถเปิด อ่านเอกสารได้หรือเปิดแล้วเป็นหน้าเปล่าให้ใช้โปรแกรมดังนี้

1. Acrobat Reader V 8

2. FoxitReader


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 0032.008/ว 3897 31 สิงหาคม 2558 ขอความร่วมมือส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมระยะสั้นผู้สนับสนุนงานวิจัย
ที่ ศก 0032.007/ว 3919 2 กันยายน 2558 ขอเชิญประชุมวิชาการ
ที่ ศก 0032/350 2 กันยายน 2558 ขอให้ส่งข้อมูลบุคลากร
ที่ ศก 0032.003/ว 14799 2 กันยายน 2558 อนุมัติให้ข้าราชการไปราชการและออกนอกเขตจังหวัด
ที่ ศก 0032/ว3903 31 สิงหาคม 2558 ส่งรายชื่อบุคลากรที่ผ่านการอบรมการใช้คู่มือประเมินและป้องกันพัฒนาการล่าช้าเด็กแรกเกิด-5 ปีสำหรับบุคล
ที่ ศก 0032/ว3902 1 กันยายน 2558 ขอเชิญบุคลากรร่วมสัมมนาประเมินผลการดำเนินงานสุขภาพถจิตเด็กและวัยร่น
ที่ ศก 0032/ว3899 1 กันยายน 2558 ประชาสัมพันธ์การตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงจากกรณีน้ำมันดิบรั่วไหล เกาะเสม็ด
ที่ ศก 0032/ว3900 1 กันยายน 2558 ขออนุญาตเก็บข้อมูลวิจัย
ที่ ศก 0032/ว3889 1 กันยายน 2558 หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขให้ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจั
ที่ ศก 0032/344 1 กันยายน 2558 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 0032/343 1 กันยายน 2558 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 0032/ว3893 1 กันยายน 2558 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 0032/ว3888 1 กันยายน 2558 แจ้งการจัดสรรและโอนงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐภูมิ ปีงบประมาณ 2558
ที่ ศก 0032/ว14714 31 สิงหาคม 2558 ส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 4 เรื่อง
ที่ ศก 0032/ว3885-3886 31 สิงหาคม 2558 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกในการผ่านแดนและผ้เข้าร่วมประชุมงานสาธารณสุขชายแดนฯ
ที่ ศก 0032/341 31 สิงหาคม 2558 ขอเชิญกุมารแพทย์เข้าร่วมประชุม
ที่ ศก 0032/341 31 สิงหาคม 2558 ประชุมเตรียมการรับเสด็จ
ที่ ศก 0032/ว3883 31 สิงหาคม 2558 วิธีและขั้นตอนในการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านของแพทยสภา ประจำปีการศึก๋ษา 2559 แบบบใหม่
ที่ ศก 0032/3881 31 สิงหาคม 2558 ขอเชิญเป็นวิทยากร
ที่ ศก 0032/339 31 สิงหาคม 2558 รับหนังสือรับรองการสมัครแพทย์ประจำบ้าน
  Records 1 to 20 of 8745