หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ รับหนังสือช้า ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

หน่วยงานที่ไม่สามารถเปิด อ่านเอกสารได้หรือเปิดแล้วเป็นหน้าเปล่าให้ใช้โปรแกรมดังนี้

1. Acrobat Reader V 8

2. FoxitReader


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 0032/2853,1129,2854 3 กรกฏาคม 2558 ขอเชิญบุคลากรสาธารณสุขและภาคเครือข่ายเข้าร่วมประชุมเพื่อสนับสนุนการจัดบริการฯ
ที่ ศก 0032/ว2848/1129811295/2848 3 กรกฏาคม 2558 กำหนดการสำรวจพื้นที่เตรียมรับเสด็จ/ขอเชิญประชุม/แจ้งการจัดสรรงบประมาณ โครงการ อสม.
ที่ ศก 0032/ว2861 3 กรกฏาคม 2558 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 0032/261 3 กรกฏาคม 2558 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมพัฒนาระบบบัญชาการกรณีเกิดสาธารณภัยและอุบัติเหตุ
ที่ ศก 0032/ว2719 3 กรกฏาคม 2558 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลส่งเสริมสุขภาพฯ
ที่ ศก 0032/260 3 กรกฏาคม 2558 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 0032/249 3 กรกฏาคม 2558 ขอเชิญแพททย์ที่ได้รับทุนเข้าทาทำสัญญาลาศึกษา
ที่ ศก 0032/248 3 กรกฏาคม 2558 ขอเชิญแพทย์ที่ได้รับทุนเข้ามาทำสัญญาลาศึกษา
ที่ ศก 0032/252 3 กรกฏาคม 2558 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 0032/253 3 กรกฏาคม 2558 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 0032/254 3 กรกฏาคม 2558 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 0032/ว11256,2608 3 กรกฏาคม 2558 ขอเชิญทันตบุคลากรประชุม
ที่ ศก 0032/255 3 กรกฏาคม 2558 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 0032/257 3 กรกฏาคม 2558 ขอเชิญประชุมและรับรางวัล
ที่ ศก 0032/256 3 กรกฏาคม 2558 อนุมัติให้ไปราชการ
ที่ ศก 0032/258 3 กรกฏาคม 2558 ขอเชิญทันตบุคลกรประชุมวิชาการทันตสาธารณสุข
ที่ ศก 0032/256 2 กรกฏาคม 2558 256
ที่ ศก 0032/247 2 กรกฏาคม 2558 ขอเลื่อนการประชุมโครงการตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงินหน่วยบริการ
ที่ ศก 0032/ว10893 30 กรกฏาคม 2558 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู ข
ที่ ศก 0032/2813 2 กรกฏาคม 2558 ขอเชิญประชุม
  Records 1 to 20 of 8326