หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ รับหนังสือช้า ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

หน่วยงานที่ไม่สามารถเปิด อ่านเอกสารได้หรือเปิดแล้วเป็นหน้าเปล่าให้ใช้โปรแกรมดังนี้

1. Acrobat Reader V 8

2. FoxitReader


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 0032.009/ว923 15 กุมภาพันธ์ 2562 ขอข้อมูลบุคลากรสาธาณณสุข และรายงานผลการดำเนินการตาาตัวขี้วัดที่ 42
ที่ ศก 0032.009/ว906 15 กุมภาพันธ์ 2562 การย้ายหมุนเวียนแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2562 รอบที่ 2
ที่ ศก 0032.202/ว2483 15 กุมภาพันธ์ 2562 ขอเชิญประชุมชี้แจงการจัดสรรเงิน และการพัฒนาระบบการจัดเก็บและส่งข้อมูลรายงานการใช้บริการทางการแพทย์ฯ
ที่ ศก 0032/ว2863 15 กุมภาพันธ์ 2562 การประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการ
ที่ ศก 0032.008/914 15 กุมภาพันธ์ 2562 ขอเชิญบุคคลเข้าร่วมประชุมการจัดเวทีพัฒนานโยบายที่สนับสนุนการพัฒนาบทบาทพยาบาลผู้จัดการระบบสุขภาพผู้สู
ที่ ศก 0032.008/ว909 15 กุมภาพันธ์ 2562 ขอเชิญเข้ารับการอบรมและจัดบูธนิทรรศการตามโครงการ บูรณาการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำอาสาสมัครฯ
ที่ ศก 0032.008/ว907 15 กุมภาพันธ์ 2562 ขอเชิญบุคลากรและ อสม.เข้ารับการการอบรมตามโครงการ บูรณาการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำอาสาสมัครฯ
ที่ ศก 0032.013/ว912 15 กุมภาพันธ์ 2562 ขอความร่วมมือในการประเมินตนเองตามแนวทาง NCD Clinic Plus ปี 2562
ที่ ศก 0032009/ว895 15 กุมภาพันธ์ 2562 ขอสำรวจข้อมูลการให้บริการทางวิสัญญี
ที่ ศก 0032.007/ว860-861 14 กุมภาพันธ์ 2562 ขอความอนุเคราะห์จัดหน่วยปฐมพยาบาล
ที่ ศก 0032/ว882 14 กุมภาพันธ์ 2562 การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ขององค์กรปกครองส่วนท่้องถิ่นฯ
ที่ ศก 0032.006/880 14 กุมภาพันธ์ 2562 เชิญบุคลากรเข้าร่วมการประชุม
ที่ ศก 0032.009/879 14 กุมภาพันธ์ 2562 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 0032.004/ว2710 14 กุมภาพันธ์ 2562 ขอให้ดำเนินการเฝ้าระวังสถานีวิทยุกระจายเสียง
ที่ ศก 0032.004/862 14 กุมภาพันธ์ 2562 ขอให้ดำเนินการเฝ้าระวังสถานีวิทยุกระจายเสียง
ที่ ศก 0032.012/ว863 14 กุมภาพันธ์ 2562 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 0032.005/ว875 14 กุมภาพันธ์ 2562 แจ้งจัดสรรงบลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ฯ
ที่ ศก 0032/ว864 14 กุมภาพันธ์ 2562 การบันทึกข้อมูลระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ
ที่ ศก 0032/ว2687 14 กุมภาพันธ์ 2562 ขอแก้ไขรายงานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการฯ
ที่ ศก 0032/ว2706 14 กุมภาพันธ์ 2562 การซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
  Records 1 to 20 of 18440