หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ รับหนังสือช้า ผู้ดูแลระบบ
หนังสือทั้งหมด
ลำดับ
เลขที่หนับสือ
วันที่ลงหนังสือ
เรื่อง
19563 ที่ ศก 0032.009/ว923 15 กุมภาพันธ์ 2562 ขอข้อมูลบุคลากรสาธาณณสุข และรายงานผลการดำเนินการตาาตัวขี้วัดที่ 42
19562 ที่ ศก 0032.009/ว906 15 กุมภาพันธ์ 2562 การย้ายหมุนเวียนแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2562 รอบที่ 2
19561 ที่ ศก 0032.202/ว2483 15 กุมภาพันธ์ 2562 ขอเชิญประชุมชี้แจงการจัดสรรเงิน และการพัฒนาระบบการจัดเก็บและส่งข้อมูลรายงานการใช้บริการทางการแพทย์ฯ
19560 ที่ ศก 0032/ว2863 15 กุมภาพันธ์ 2562 การประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการ
19559 ที่ ศก 0032.008/914 15 กุมภาพันธ์ 2562 ขอเชิญบุคคลเข้าร่วมประชุมการจัดเวทีพัฒนานโยบายที่สนับสนุนการพัฒนาบทบาทพยาบาลผู้จัดการระบบสุขภาพผู้สู
19558 ที่ ศก 0032.008/ว909 15 กุมภาพันธ์ 2562 ขอเชิญเข้ารับการอบรมและจัดบูธนิทรรศการตามโครงการ บูรณาการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำอาสาสมัครฯ
19557 ที่ ศก 0032.008/ว907 15 กุมภาพันธ์ 2562 ขอเชิญบุคลากรและ อสม.เข้ารับการการอบรมตามโครงการ บูรณาการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำอาสาสมัครฯ
19556 ที่ ศก 0032.013/ว912 15 กุมภาพันธ์ 2562 ขอความร่วมมือในการประเมินตนเองตามแนวทาง NCD Clinic Plus ปี 2562
19555 ที่ ศก 0032009/ว895 15 กุมภาพันธ์ 2562 ขอสำรวจข้อมูลการให้บริการทางวิสัญญี
19554 ที่ ศก 0032/ 14 กุมภาพันธ์ 2562 หนังสือรับรองภาษีข้าราชการ
19553 ที่ ศก 0032/ 14 กุมภาพันธ์ 2562 หนังสือรับรองภาษีลูกจ้างประจำ
19552 ที่ ศก 0032/ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เอกสารเพิ่มเติม
19551 ที่ ศก 0032.007/ว860-861 14 กุมภาพันธ์ 2562 ขอความอนุเคราะห์จัดหน่วยปฐมพยาบาล
19550 ที่ ศก 0032.012/ว883 14 กุมภาพันธ์ 2562 การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ขององค์กรปกครองส่วนท่้องถิ่นฯ
19549 ที่ ศก 0032/ว882 14 กุมภาพันธ์ 2562 การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ขององค์กรปกครองส่วนท่้องถิ่นฯ
19548 ที่ ศก 0032.006/880 14 กุมภาพันธ์ 2562 เชิญบุคลากรเข้าร่วมการประชุม
19547 ที่ ศก 0032.009/879 14 กุมภาพันธ์ 2562 ขอเชิญประชุม
19546 ที่ ศก 0032.004/ว2710 14 กุมภาพันธ์ 2562 ขอให้ดำเนินการเฝ้าระวังสถานีวิทยุกระจายเสียง
19545 ที่ ศก 0032.004/862 14 กุมภาพันธ์ 2562 ขอให้ดำเนินการเฝ้าระวังสถานีวิทยุกระจายเสียง
19544 ที่ ศก 0032/ว2862 14 กุมภาพันธ์ 2562 ให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปปรับเพิ่มค่าจ้างกรณีเยียวยาอายุงาน
19543 ที่ ศก 0032.012/ว863 14 กุมภาพันธ์ 2562 ขอเชิญประชุม
19542 ที่ ศก 0032.005/ว875 14 กุมภาพันธ์ 2562 แจ้งจัดสรรงบลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ฯ
19541 ที่ ศก 0032/ว864 14 กุมภาพันธ์ 2562 การบันทึกข้อมูลระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ
19540 ที่ ศก 0032/ว2687 14 กุมภาพันธ์ 2562 ขอแก้ไขรายงานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการฯ
19539 ที่ ศก 0032/ว2706 14 กุมภาพันธ์ 2562 การซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
19538 ที่ ศก 0032.005/848 14 กุมภาพันธ์ 2562 เขิญประชุมการชี้แจงแนวทางดำเนินงานกองทุนตำบลและการบริหารงบประมาณกองทุนฯปี 2562
19537 ที่ ศก 0032/ว847 14 กุมภาพันธ์ 2562 เชิญประชุมการชี้แจงแนวทางดำเนินงานกองทุนตำบลและการบริหารงบประมาณกองทุนปี 2562
19536 ที่ ศก 0032/2432 13 กุมภาพันธ์ 2562 ส่งคำสั่งเลื่อนข้าราชการ
19535 ที่ ศก 0032/2433 13 กุมภาพันธ์ 2562 ส่งคำสั่งเลื่อนข้าราชการ
19534 ที่ ศก 0032/2431 13 กุมภาพันธ์ 2562 ส่งคำสั่งเลื่อนข้าราชการ