หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ รับหนังสือช้า ผู้ดูแลระบบ
หนังสือทั้งหมด
ลำดับ
เลขที่หนับสือ
วันที่ลงหนังสือ
เรื่อง
20085 ที่ ศก 0032/104 25 เมษายน 2562 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 43 จำนวนหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุข
20084 ที่ ศก 0032/ว6900 25 เมษายน 2562 การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ
20083 ที่ ศก 0032.009/ว1789 25 เมษายน 2562 ขอเชิญประชุม
20082 ที่ ศก 0032.014/102 25 เมษายน 2562 ขอเชิญประชุม
20081 ที่ ศก 0032/103 25 เมษายน 2562 ขอเชิญประชุม
20080 ที่ ศก 0032/6804 25 เมษายน 2562 ขอสงวนเอกสารราชการ
20079 ที่ ศก 0032/6303 25 เมษายน 2562 ขอสงวนเอกสารราชการ
20078 ที่ ศก 0032/6805 25 เมษายน 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือราชการ
20077 ที่ ศก 0032/6812 25 เมษายน 2562 การทำลายเอกสารราชการ
20076 ที่ ศก 0032.001/6802 25 เมษายน 2562 การทำลายเอกสารราชการ
20075 ที่ ศก 0032/ว6814 25 เมษายน 2562 เรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการการคลอดมาตรฐาน
20074 ที่ ศก 0032.009/ว2063 25 เมษายน 2562 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักกายภาพบำบัดชุมชนคลินิกหมอครอบครัว รุ่นที่ 2
20073 ที่ ศก 0032.002/2044 24 เมษายน 2562 ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะผลการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1 ประจำปี 2562
20072 ที่ ศก 0032.009/ว2081 24 เมษายน 2562 ประชุมใหญ่สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ประจำปี 2561
20071 ที่ ศก 0032.013/ว2080 24 เมษายน 2562 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวานที่เห
20070 ที่ ศก 0032.008/ว6815 24 เมษายน 2562 ขอส่งสำเนาหนังสือสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
20069 ที่ ศก 0032.013/ว2082 24 เมษายน 2562 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมแพทย์จบใหม่ แพทย์ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นและกุมารแพทย์
20068 ที่ ศก 0032/ว6816 24 เมษายน 2562 ส่งสำเนาหนังสือ ขอเชิญประชุมวิชาการพยาบาลชุมชนระดับชาติ
20067 ที่ ศก 0032.012/ว2066 24 เมษายน 2562 ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของปี พ.ศ.2562
20066 ที่ ศก 0032.006/ว2085 24 เมษายน 2562 อบรมเตรียมความพร้อมด้านการวินิจฉัย ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดต่อเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำ ที่เป็นปัญหาในป
20065 ที่ ศก 0032.006/ว6813 24 เมษายน 2562 คัดเลือกพื้นที่ดำเนินงานหน่วยเคลื่อนที่ พอ.สว.ปีงบประมาณ 2563
20064 ที่ ศก 0032.014/ว2064 24 เมษายน 2562 แจ้งการจัดสรรงบบริการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2562
20063 ที่ ศก 0032.001/ว6817 24 เมษายน 2562 ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
20062 ที่ ศก 0032.002/ว2079 24 เมษายน 2562 สำรวจการเป็นสมาชิกจิตอาสา
20061 ที่ ศก 0032.005/ว2052 24 เมษายน 2562 แจ้งแนวทางการปรับแผนทางการเงิน Plafin หน่วยบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562
20060 ที่ ศก 0032.009/ว2061 24 เมษายน 2562 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เงินบำรุง และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
20059 ที่ ศก 0032.007/ว2038 24 เมษายน 2562 ประชาสัมพันธ์โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิดและความพิการจากอุบัติเหตุ
20058 ที่ ศก 0032.006/ว1982 24 เมษายน 2562 เร่วรัดดำเนินการประเมินษูนย์เด็กเล็กและบันทึกผลการประเมิน
20057 ที่ ศก 0032.009/ว2021 24 เมษายน 2562 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารสำหรับสาธารณสุขอำเภอฯ
20056 ที่ ศก 0032.009/2022 24 เมษายน 2562 อนุมัติให้บุคลากรลาศึกษา/ฝึกอบรมหภายในระเทศ