หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ รับหนังสือช้า ผู้ดูแลระบบ
หนังสือทั้งหมด
ลำดับ
เลขที่หนับสือ
วันที่ลงหนังสือ
เรื่อง
18493 ที่ ศก 0032.001/ว4757 21 กันยายน 2561 การนำส่งแบบยืนรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่ จ่าย ตามมาตรา 58(๑) แห่งประมวลรัษฏากร
18492 ที่ ศก 0032.008/4737 21 กันยายน 2561 ประชุมวิชาการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพไทย หัวข้อการขับเคลื่อน
18491 ที่ ศก 0032.013/ว4735 21 กันยายน 2561 ขอเชิญเป็นวิทยากร
18490 ที่ ศก 0032.001/4751 21 กันยายน 2561 สนับาสนุนช่างควบคุมงานก่อสร้าง
18489 ที่ ศก 0032.008/4738 21 กันยายน 2561 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับประเด็นปัญหาและอุปสรรคของพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับการใ
18488 ที่ ศก 0032.006/4739 21 กันยายน 2561 ตอบรับเป็นวิทยากร
18487 ที่ ศก 0032/15877 21 กันยายน 2561 ขออนุญาตส่งบุคลากรเข้าประชุม
18486 ที่ ศก 0032.001/302 21 กันยายน 2561 สำรวจความต้องการในการใช้พลังงาน
18485 ที่ ศก 0032/ว4741 21 กันยายน 2561 ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันดูแลผู้ป่วยวัณโรคและเอชไอวีในชุมชนและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนิน
18484 ที่ ศก 0032.006/ว4734 21 กันยายน 2561 ขอเชิญรับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ
18483 ที่ ศก 0032.006/ว4744 21 กันยายน 2561 ขอแจ้งการจัดกิจกรรมการตรวจ X-RAY ปอดวินิจฉัยวัณโรค สำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำและผู้สัมผัสวัณโรคในเรือ
18482 ที่ ศก 0032.014/ว4901 20 กันยายน 2561 แจ้งการโอนค่าใช้จ่ายตามผลงานการให้บริการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2561
18481 ที่ ศก 0032.013/4732 20 กันยายน 2561 แจ้งปิดการนำเข้าข้อมูลระบบ Isan cohort ประจำปีงบประมาณ 2561
18480 ที่ ศก 0032.013/ว4725 20 กันยายน 2561 ขอเชิญประชุมจัดทำแผนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
18479 ที่ ศก 0032.004/4721 20 กันยายน 2561 ให้ให้มารับยาสนับสนุนโครงการในการจัดบริการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้เด็กไทยยุด 4.0
18478 ที่ ศก 0032.007/ว4712 19 กันยายน 2561 แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการฯ
18477 ที่ ศก 0032.007/4713 19 กันยายน 2561 ขอความอนุเคราะห์จัดรถรับส่งทีมศัลยแพทย์และเจ้าหน้าที่โครงการศัลกรรมตกแต่่งแก้ไขความพิการฯ
18476 ที่ ศก 0032.001/ว4690 19 กันยายน 2561 การสำรวจความต้องการในการใช้พลังงานและอนุรักษ์พลังงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฯ
18475 ที่ ศก 0032/ว15870 19 กันยายน 2561 ส่งสำเนาหนังสือ 3 เรื่อง
18474 ที่ ศก 0032.007/ว4685 19 กันยายน 2561 แจ้งผลการประเมินตำบล LTC และเชิญโล/เกียรติบัตร
18473 ที่ ศก 0032/ว15320,4689 19 กันยายน 2561 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด
18472 ที่ ศก 0032.013/ว4694 19 กันยายน 2561 ขอเชิญประชุมวิชาการสมองเสื่้อมคาราวาน ครั้งที่ 3 เรื่องฮักสมอง ตอน รู้จักและเข้าในสมองเสื่อม
18471 ที่ ศก 0032.005/ว4692 19 กันยายน 2561 แนวทางการดำเนินงานประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวและคนต่างด้าว จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2561
18470 ที่ ศก 0032.005/301 19 กันยายน 2561 ให้เจ้าหน้าที่เดินทางไปราชการและออกนอกเขตจังหวัด
18469 ที่ ศก 0032.009/ว4684 18 กันยายน 2561 ขอเชิญประชุม
18468 ที่ ศก 0032/ว15307 18 กันยายน 2561 อนุญาตให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปลาออกฯ
18467 ที่ ศก 0032/ว4681 18 กันยายน 2561 ขอเชิญประชุม
18466 ที่ ศก 0032.004/ว4671 18 กันยายน 2561 แจ้งผลการตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหาร
18465 ที่ ศก 0032.004/300 18 กันยายน 2561 ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดอบรม
18464 ที่ ศก 0032.013/ว4657 18 กันยายน 2561 แจ้งจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนในการบันทึกข้อมูลการคัดกรองและให้บริการเลิกบุหรี่ในระบบ 43 แฟ้ม งวดที่ 1