หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ รับหนังสือช้า ผู้ดูแลระบบ
หนังสือทั้งหมด
ลำดับ
เลขที่หนับสือ
วันที่ลงหนังสือ
เรื่อง
17252 ที่ ศก 0032.014/ว1893 26 เมษายน 2561 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการดูแลสุขภาพผุู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
17251 ที่ ศก 0032/6910 26 เมษายน 2561 อนุญาตให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปลาออกฯ
17250 ที่ ศก 0032.002/ว1891 26 เมษายน 2561 ขอเชิญอบรมครูฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุขประชากรต่างด้าวในพื้นที่ชายแดน ปี 2561
17249 ที่ ศก 0032.004/ว1901 26 เมษายน 2561 ขอเชิญประชุม
17248 ที่ ศก 0032/ว1897 26 เมษายน 2561 ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 17
17247 ที่ ศก 0032.013/ว1898 26 เมษายน 2561 ขอเชิญประชุมและส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอหรือประกวดในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตฯ
17246 ที่ ศก 0032.009/1865,1819 26 เมษายน 2561 อนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเงินนอกงบประมาณ
17245 ที่ ศก 0032.006/ว1827 26 เมษายน 2561 ขอเชิญระชุมเครือข่ายด้านการวินิจฉัยและดูแลรักษาโรคไข้หวัดใหญ่ เขตสุขภาพที่ 10
17244 ที่ ศก 0032.008/ว1830 26 เมษายน 2561 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการพยาบาลเขต 13
17243 ที่ ศก 0032.002/ว1824 26 เมษายน 2561 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด
17242 ที่ ศก 0032.002/6093 26 เมษายน 2561 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด
17241 ที่ ศก 0032.004/138 26 เมษายน 2561 ขอเชิญประชุม
17240 ที่ ศก 0032.006/1832 25 เมษายน 2561 ชี้แจงแนวทางความชัดเจนเรื่องค่าเป้าหมายคาดประมาณประชากรหลักในการดำเนินงานยุติเอดส์
17239 ที่ ศก 0032/.005/ว1843 25 เมษายน 2561 เตรียมข้อมูลเพื่อรับการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกีันสัุขภาพแห่งชาติ
17238 ที่ ศก 0032.005/ว1848 25 เมษายน 2561 ขอเชิญประชุมเตรียมการจัดประชุมรับฟังความเห็นทั่วไป ประจำปี 2561
17237 ที่ ศก 0032.001/1847 25 เมษายน 2561 ขอเร่งรัดการดำเนินการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐฯ
17236 ที่ ศก 0032/ว6891 25 เมษายน 2561 ขอส่งประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการหลักสูตรต่างๆ
17235 ที่ ศก 0032.007/1864 25 เมษายน 2561 แจ้งประเมินรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ประจำปี 2560
17234 ที่ ศก 0032/139 25 เมษายน 2561 ขอเชิญประชุม
17233 ที่ ศก 0032.001/1854 25 เมษายน 2561 ขอแจ้งกำหนดการเข้าปฏิบัติงานตรวจภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561
17232 ที่ ศก 0032.013/1845 25 เมษายน 2561 เร่งรัดการดำเนินงานคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยวิธี FIT test
17231 ที่ ศก 0032/.013/ว1827,6839 25 เมษายน 2561 ขอเชิญประชุม
17230 ที่ ศก 0032/1826 25 เมษายน 2561 ขอเชิญประชุม
17229 ที่ ศก 0032.013/1844 25 เมษายน 2561 ขอเชิญรับใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติการดำเนินงาน NCD Clinic Plus ปี2560
17228 ที่ ศก 0032/6092 24 เมษายน 2561 ข้าราชการลาอุปสมบท
17227 ที่ ศก 0032/137 24 เมษายน 2561 ขอแจ้งเลื่อนการออกประเมินคุณภาพบัญชีปี 2561
17226 ที่ ศก 0032/ว6088 24 เมษายน 2561 ส่งสำเนาหนังสือประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการหลักสูตร
17225 ที่ ศก 0032/135 23 เมษายน 2561 ขอเชิญประชุม
17224 ที่ ศก 0032/136 23 เมษายน 2561 ขอเชิญประชุม
17223 ที่ ศก 0032.013/ว1761 23 เมษายน 2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูทักษะการอ่านภาพถ่ายจอประสาทตา