หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ รับหนังสือช้า ผู้ดูแลระบบ
หนังสือทั้งหมด
ลำดับ
เลขที่หนับสือ
วันที่ลงหนังสือ
เรื่อง
19039 ที่ ศก 0032.008/6360 14 ธันวาคม 2561 ขอเชิญประชุม
19038 ที่ ศก 0032.013/ว6354 14 ธันวาคม 2561 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
19037 ที่ ศก 0032.004/ว6349 14 ธันวาคม 2561 ขอเชิญประชุม
19036 ที่ ศก 0032.004/ว6355 14 ธันวาคม 2561 ขอประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการสัญจรสมาคมนักกำหนดอาหารสัญจร
19035 ที่ ศก 0032.006/6345 14 ธันวาคม 2561 ขอส่งต่อเพื่อการรักษา
19034 ที่ ศก 0032.006/ว6345 14 ธันวาคม 2561 ขอส่งต่อเพื่อการรักษา
19033 ที่ ศก 0032.008/6347 14 ธันวาคม 2561 ขอเชิญประชุม
19032 ที่ ศก 0032.014/395 14 ธันวาคม 2561 ขอเชิญออกหน่วย พอ.สว
19031 ที่ ศก 0032.003/394 14 ธันวาคม 2561 ขอเชิญประชุม
19030 ที่ ศก 0032.008/ว6231 14 ธันวาคม 2561 การดำเนินงาน PMQA ปีงบประมาณ 2562
19029 ที่ ศก 0032.008/6328 14 ธันวาคม 2561 ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในระบบสุขภาพปฐมภูมิ
19028 ที่ ศก 0032.008/6323 14 ธันวาคม 2561 ขอเชิญประชุม
19027 ที่ ศก 0032/392 14 ธันวาคม 2561 ขอเชิญประชุม
19026 ที่ ศก 0032.008/ว6324 14 ธันวาคม 2561 การคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพ/ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2562
19025 ที่ ศก 0032.006/ว6318 14 ธันวาคม 2561 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพบริการที่ปราศจาการตีตราและเลือก
19024 ที่ ศก 0032.006/ว6321 14 ธันวาคม 2561 ขอส่งคำสั่งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อระดับอำเภอ
19023 ที่ ศก 0032.013/ว5596 14 ธันวาคม 2561 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงาน และจัดทำแผนการดำเนินงานและการพัฒนาศักยภาพ
19022 ที่ ศก 0032.007/ว6320 14 ธันวาคม 2561 โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
19021 ที่ ศก 0032.009/393 14 ธันวาคม 2561 การเตรียมคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)เงินบำรุง เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุ
19020 ที่ ศก 0032.006/ว6315 14 ธันวาคม 2561 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการเข้าสู่ระบบบริการและเริ่มยาต้านไว้รัสทุกระดับ CD4
19019 ที่ ศก 0032.007/ว6314 14 ธันวาคม 2561 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการมหกรรมส่งเสริมสุขภาพและออกกำลังกาย
19018 ที่ ศก 0032/391 13 ธันวาคม 2561 ขอให้จัดส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินโครงการสาธารณสุข 100 ปี
19017 ที่ ศก 0032.006/ว6255 13 ธันวาคม 2561 ขอความร่วมมือสำรวจแหล่งบริการทางเพศและผู้ให้บริการทางเพศ ปี พ.ศ.2562
19016 ที่ ศก 0032.006/ว6254 13 ธันวาคม 2561 แจ้งแนวทางการปฏิบัติการใช้ยาอื่นทดแทน กรณี Phase out ยา Stavudine
19015 ที่ ศก 0032.007/ว6291 13 ธันวาคม 2561 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
19014 ที่ ศก 0032/390 13 ธันวาคม 2561 ขอเชิญประชุมผู้รับผิดชอบงานบริหาร
19013 ที่ ศก 0032.007/ว6285-6286 13 ธันวาคม 2561 ขอเชิญรับคู่มือ DSPM และ DAIM ปีงบประมาณ 2562/ประชาสัมพันธ์การอบรม เรื่อง การจัดการภาวะฉุกเฉินทางส
19012 ที่ ศก 0032/388-389 13 ธันวาคม 2561 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม/เร่งรัดการบันทึกข้อมูลกำลังพล
19011 ที่ ศก 0032.006/6284 13 ธันวาคม 2561 แจ้งเด็กเกิดใหม่
19010 ที่ ศก 0032.014/387 13 ธันวาคม 2561 ขอเชิญประชุม