หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ รับหนังสือช้า ผู้ดูแลระบบ
หนังสือทั้งหมด
ลำดับ
เลขที่หนับสือ
วันที่ลงหนังสือ
เรื่อง
18016 ที่ ศก 0032.013/ว3504 16 กรกฏาคม 2561 ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนซื้อผลิตภัณฑ์จากผลงานทรัพย์สินทางปัญญา
18015 ที่ ศก 0032.013/3503 16 กรกฏาคม 2561 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนวิทยากร
18014 ที่ ศก 0032.008/3484 16 กรกฏาคม 2561 เชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว
18013 ที่ ศก 0032/ว3502 16 กรกฏาคม 2561 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา CORE TEAM ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ
18012 ที่ ศก 0032/ว3501 16 กรกฏาคม 2561 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการมหกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE
18011 ที่ ศก 0032/237 10 กรกฏาคม 2561 แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับตัวเครื่องราชฯ
18010 ที่ ศก 0032/ว11120 16 กรกฏาคม 2561 แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า
18009 ที่ ศก 0032/ว11119 16 กรกฏาคม 2561 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจ้ดจ้างฯ
18008 ที่ ศก 0032.004/ว3518 16 กรกฏาคม 2561 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมปฐมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ประจำปี 2561
18006 ที่ ศก 0032/ว3491 16 กรกฏาคม 2561 ขอเชิญประชุมติดตามการดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรค/วัณโรคดื้อยาหลายขนานฯ
18005 ที่ ศก 0032/ว11460 16 กรกฏาคม 2561 การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำสัญญาระหว่างรัฐและเอกชนฯ
18004 ที่ ศก 0032.001/ว3486 16 กรกฏาคม 2561 แจ้งการขอใช้บริการระบบทะเบียนแบบแปลนและขั้นตอนการแจ้งปัญหาการใช้งาน
18003 ที่ ศก 0032.001/ว3485 16 กรกฏาคม 2561 กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสัญญาที่ได้มีการอนุมุัติฯ
18002 ที่ ศก 0032/3490 16 กรกฏาคม 2561 ขอเชิญเป็นวิทยากร
18001 ที่ ศก 0032/241 16 กรกฏาคม 2561 ขอเชิญประชุม
18000 ที่ ศก 0032.012/ว3467 13 กรกฏาคม 2561 การจัดสรรกล่องบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
17999 ที่ ศก 0032.009/ว3477 13 กรกฏาคม 2561 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพือทำความเข้าใจในการใช้คู่มือ Hospital Safety lndex HSI
17998 ที่ ศก 0032.007/ว3474 13 กรกฏาคม 2561 ขอความร่วมมือเร่งรัดบันทึกข้อมูลในโปรแกรม Vision2020 Thailand
17997 ที่ ศก 0032.011/ว3473 13 กรกฏาคม 2561 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ การให้บริการสมุดสุขภาพประชาชน ฯ
17996 ที่ ศก 0032/3471 13 กรกฏาคม 2561 ลาศึกษา/ฝึกอบรมภายในประเทศ
17995 ที่ ศก 0032/ว3468-3469 13 กรกฏาคม 2561 ขอความอนุเคราะห์จัดช่องทางด่วนระบบการส่งต่อรักษาฯ/ขอความอนุเคราะห์จัดหน่วยปฐมหพยาบาลฯ
17994 ที่ ศก 0032/11453 13 กรกฏาคม 2561 อนุญาตให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปลาออกฯ
17993 ที่ ศก 0032/11458 13 กรกฏาคม 2561 ข้าราชการลาอุปสมบท
17992 ที่ ศก 0032.014/ว3465 13 กรกฏาคม 2561 ขออนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ และประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์ไทย การแพทย์พื้นบ้
17991 ที่ ศก 0032.006/ว3463 13 กรกฏาคม 2561 แจ้งเกณฑ์ในการดำเนินงานระบาดวิทยา
17990 ที่ ศก 0032.009/ว3453 12 กรกฏาคม 2561 ขอเชิญคณะทำงานประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561
17989 ที่ ศก 0032.013/ว3457 12 กรกฏาคม 2561 ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง ในช่วงเข้าพรรษา
17988 ที่ ศก 0032.009/ว3452 12 กรกฏาคม 2561 แจ้งกำหนดการจัดการสัญญา
17987 ที่ ศก 0032.003/3435-3436 12 กรกฏาคม 2561 ประกวดเครือข่ายเด็กไทยฟันดี ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2561
17986 ที่ ศก 0032/ว11450 12 กรกฏาคม 2561 รับย้าย/โอนข้าราชการ