หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ รับหนังสือช้า ผู้ดูแลระบบ
หนังสือทั้งหมด
ลำดับ
เลขที่หนับสือ
วันที่ลงหนังสือ
เรื่อง
28568 ที่ ศก 0032.005/ว 5526 21 ตุลาคม 2564 การรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินงบประมาณงบอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปฯ
28567 ที่ ศก 0032.002/ว 5529 21 ตุลาคม 2564 หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษฯ
28566 ที่ ศก 0032.005/ว 5527 21 ตุลาคม 2564 ติดตามการส่งข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์กรณีผู้ป่วยนอกฯ
28565 ที่ ศก 0032.002/ว 5531 21 ตุลาคม 2564 ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรในหน่วยงานรับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นฯ
28564 ที่ ศก 0032.002/ว 5530 21 ตุลาคม 2564 เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงาน
28563 ที่ ศก 0032.009/ว 5519 21 ตุลาคม 2564 รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
28562 ที่ ศก 0032/ว 18427 21 ตุลาคม 2564 การส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า (AED) ให้จังหวัดศรีสะเกษ และสาธิตการปฏิบัติการใช้เครื่องและอุปกรณ์ต
28561 ที่ ศก 0032.002/ว 5516 21 ตุลาคม 2564 การส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า (AED) ให้จังหวัดศรีสะเกษ และสาธิตการปฏิบัติการใช้เครื่องและอุปกรณ์ต
28560 ที่ ศก 0032.006/ว 5515 21 ตุลาคม 2564 ขอความอนุเคราะห์ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย ATK
28559 ที่ ศก 0032.014/ว 5506 21 ตุลาคม 2564 ขอเชิญเป็นพิธีกรงาน"วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ"ฯ
28558 ที่ ศก 0032.007/5507 21 ตุลาคม 2564 ขอส่งอุปกรณ์ในการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยระยะท้าย
28557 ที่ ศก 0032/ว 18375 20 ตุลาคม 2564 ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 5 ฉบับ
28556 ที่ ศก 0032.001.07/ว 5496 20 ตุลาคม 2564 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเครือข่าย ภาคราชการ ภาคประชาสังคมฯ
28555 ที่ ศก 0032.009/5497 20 ตุลาคม 2564 อนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)
28554 ที่ ศก 0032.007/ว 5500 20 ตุลาคม 2564 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ซ้อมแผนทดสอบการทำงานของ ระบบสุขภาพชุมชน เชื่อมต่อ ระบบบริการ สุขภาพฯ
28553 ที่ ศก 0032.009/ว 5501 20 ตุลาคม 2564 การปรับปรุงแบบประเมินค่าสายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ
28552 ที่ ศก 0032.009/ว 5446 19 ตุลาคม 2564 แจ้งกำหนดการคัดเลือก
28551 ที่ ศก 0032.009/ว 5455 19 ตุลาคม 2564 ขอเชิญร่วมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการ
28550 ที่ ศก 0032.009/5454 19 ตุลาคม 2564 ขอเชิญร่วมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการ
28549 ที่ ศก 0032.002/325 20 ตุลาคม 2564 ส่งหลักฐานเบิกจ่ายงบกลางสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันฯ
28548 ที่ ศก 0032/ว 18336 20 ตุลาคม 2564 ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 6 ฉบับ
28547 ที่ ศก 0032/18334 20 ตุลาคม 2564 ข้าราชการขอโอน
28546 ที่ ศก 0032/18335 20 ตุลาคม 2564 ข้าราชการขอโอน
28545 ที่ ศก 0032.015/ว 5483 20 ตุลาคม 2564 ขอส่งวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อใช้ในการดำเนินงานในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ในหน่วยบริการป
28544 ที่ ศก 0032.015/324 20 ตุลาคม 2564 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการฐานข้อมูล อสม.
28543 ที่ ศก 0032.002/ว 5480 20 ตุลาคม 2564 แจ้งจัดสรรงบกลางสำรองจ่ายเพื่อกรณีอุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเตรียมความพร้อมบ้องกันและแก้ไขปัญหา โรคติดต
28542 ที่ ศก 0032.001.07/ว 5472 19 ตุลาคม 2564 ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี
28541 ที่ ศก 0032.001/5380 14 ตุลาคม 2564 การกำหนดอัตราค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในหน่วยบริการสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
28540 ที่ ศก 0032/ว 18287 19 ตุลาคม 2564 ขอส่งสำเนาปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เกณฑ์การประเมิน MOPH ITA202
28539 ที่ ศก 0032/ว 18289 19 ตุลาคม 2564 จังหวัดศรีสะเกษ ขอส่ง สำเนาหนังสือ 2 ฉบับ