หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ รับหนังสือช้า ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 0027/ว19863 10 กันยายน 2551 รับสมัครเพื่อคัดเลือกข้าราชการดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข 8
ที่ ศก 0027/ว19149 10 กันยายน 2551 การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง
ที่ ศก 0027/ว19146 5 กันยายน 2551 หลักเกณฑ์และขั้นตอนการประเมินผลงาน
ที่ ศก 0027/ว18806 29 สิงหาคม 2551 ย้ายข้าราชการ
ที่ ศก 0027/ว18156 25 สิงหาคม 2551 แต่งตั้งรัฐมนตรี
ที่ ศก 0027/ว18157 25 สิงหาคม 2551 lส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ ศก 0027/ว17829 18 สิงหาคม 2551 ส่งคำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ย้ายข้าราชการ/เลื่อนข้าราชการ
ที่ ศก 0027/ว17846 19 สิงหาคม 2551 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่
ที่ ศก 0027/ว3826 19 สิงหาคม 2551 การจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ
ที่ ศก 0027/ว3779 18 สิงหาคม 2551 รับสมัครข้าราชกการเพื่อคัดเลือกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
ที่ ศก 0027/ว17811 14 สิงหาคม 2551 การเพิ่มค่าจ้างให้กับลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)
ที่ ศก 0027/ว3723 13 สิงหาคม 2551 การอบรมพัฒนาจิตและประชุมวิชาการชมรมส่งเสริมจริยธรรมสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
ที่ ศก 0027/ว3671 11 สิงหาคม 2551 ซักซ้อมแนวทางการเฝ้าระวังสอบสวนอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน(AEFI)
ที่ ศก 0027/ว17413 8 สิงหาคม 2551 การเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้างประจำและให้เงินค่าตอบแทพิเศษ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2551
ที่ ศก 0027/ว17420 11 สิงหาคม 2551 ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ที่ ศก 0027/ว17421 11 สิงหาคม 2551 การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง
ที่ ศก 0027/ว17398 7 สิงหาคม 2551 ส่งสำเนาคำสั่งจังหวัดฯเรื่องเลื่อนขั้นข้าราชการและแก้ไขคำสั่งจังหวัดฯ
ที่ ศก 0027/ว17397 7 สิงหาคม 2551 ส่งสำเนาคำสั่งจังหวัดฯเรื่องเลื่อนขั้นข้าราชการ
ที่ ศก 0027/ว.17396 11 สิงหาคม 2551 ส่งสำเนาคำสั่งจังหวัดเรื่อง เลื่อนข้าราชการ,แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ(เฉพาะราย)
ที่ ศก 0027/ว3679.33 11 สิงหาคม 2551 การประชุมวิชาการศูนย์พึ่งได้ ครั้งที่ 1
  Records 24921 to 24936 of 24936