หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ รับหนังสือช้า ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 0032.014/ว 5473 19 ตุลาคม 2564 ขอส่งเอกสารวิชาการสนับสนุนการจัดบริการทางการแพทย์แผนไทยด้านการดูแลแบบประคับประคอง
ที่ ศก 0032.008/323 19 ตุลาคม 2564 ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาการจัดงานวันพยาบาบแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565
ที่ ศก 0032.014/ว 5467 19 ตุลาคม 2564 ขอเชิญร่วมวางพานพุ่มในพิธีสดุดีเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย และพิธีเปิดวันภูมิปัญญาการแพท
ที่ ศก 0032.006/ว 5469 19 ตุลาคม 2564 มาตรการควบคุมพิ้นที่เพื่อป้องหันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
ที่ ศก 0032/ว 18207 18 ตุลาคม 2564 เร่งรัดการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย
ที่ ศก 0032.001.07/ว 5432 18 ตุลาคม 2564 การขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริการส่วนภูมิภาค ประจำป
ที่ ศก 0032.007/322 18 ตุลาคม 2564 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม
ที่ ศก 0032.001/321 18 ตุลาคม 2564 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 0032.006/ว 5426 18 ตุลาคม 2564 ขอแจ้งกรอบการบริหารงบบริการผู้ป่วยวัณโรค ปีงบประมาณ 2565
ที่ ศก 0032.013/ว 5411 15 ตุลาคม 2564 ขอแจ้งขยายระยะเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิตฯ
ที่ ศก 0032.012/ว 5406 15 ตุลาคม 2564 ขอส่งสิ่งสนับสนุนชุดตรวจ COVID - 19 แบบ Antigen Test Kit (ATK)
ที่ ศก 0032.013/ว 5402 15 ตุลาคม 2564 ขอความร่วมมือในการนำการพัฒนาระบบบริการ(ฆ่าตัวตาย)เป็นวาระคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)
ที่ ศก 0032/ว 18090 15 ตุลาคม 2564 ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 4 ฉบับ
ที่ ศก 0032.009/ว 5398 15 ตุลาคม 2564 ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกันฯ
ที่ ศก 0032.009/ว 5399 15 ตุลาคม 2564 ส่งเสริมให้โรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีแพทย์อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อฯ
ที่ ศก 0032/ว 17996 14 ตุลาคม 2564 ขอส่งสำเนาหนังสือกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 เรื่อง
ที่ ศก 0032.004/ว 5373,ว 5375 14 ตุลาคม 2564 การต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 เพื่อใช้ในปี พ.ศ.2565, การต่อใบอนุญาตขายวัตถุอ
ที่ ศก 0032.008/ว 5371 14 ตุลาคม 2564 ขอส่งผลการพิจารณารางวัลพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2564
ที่ ศก 0032.009/5370 14 ตุลาคม 2564 การปรับขนาดและบริหารกรอบอัตรากำลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
ที่ ศก 0032.013/ว 5348 14 ตุลาคม 2564 ขอความร่วมมือกรอกแบบยืนยันรายชื่อผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด บุหรี่ และสุรา
  Records 21 to 40 of 24936