หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ รับหนังสือช้า ผู้ดูแลระบบ
Untitled Document
เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่องหนังสือ
ที่ ศก 0027/ว4323 18 ต.ค. 50 รายงานสถานการณ์โรคติดต่อที่สำคัญประจำวันที่6-12ตุลาคม 2550
ที่ ศก 0027ว4803 22 พ.ย. 50 รายงานสถานการณ์โรคติดต่อที่สำคัญประจำวันที่10-19พฤศจิกายน 2550
ที่ ศก 00272/ว5074 17 ธ.ค. 50 รายงานสถานกรณ์โรคติดต่อที่สำคัญ ประจำวันที่ 8-14 ธันวาคม 2550
ที่ ศก 0027ว1067 21 เม.ย. 53 การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการประมิน IO เด็ก 2-15 ปี
ที่ ศก 0027/ 14 พ.ค. 53 เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ การให้รหัส ICD-10-TM for PCU
ที่ ศก 0027ว13117 21 ก.ค. 53 การให้วัคซีนรวม MMR ในเด็กอายุ 9-12 เดือนแทนวัคซีนหักชนิดเดี่ยว
ที่ ศก 0027/4015 3 มี.ค. 54 ของเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรครู ก สำหรับการให้รหัสโรคตาม ICD-10-IM ดนพ PCU
ที่ ศก 0027/ว3133 12 ก.ค. 54 ขอเชิญแพทย์เข้ารับการอบรมการสรุปวินิจฉัยโรคและหัตถการตามหลัก ICD-10,ICD-9 Focus
ที่ ศก 0027.008/19454-19456 24 ส.ค. 54 ขอเชิญประชุมวิชาการมหกรรมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ที่ ศก 0032/ว1544-1545 18 เม.ย. 56 ขอเชิญประชุมเครือข่ายคุณภาพการพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ
ที่ ศก 0032.006/ว3823 9 ก.ย. 56 ขอแจ้งเลื่อนการให้วัคซีน MMR ในเด็กอายุ 9-12 เดือน
ที่ ศก 0032.8/1115-1117 19 มี.ค. 57 อนุมัติรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรทางการบริหาร ประจำปี 2557
ที่ ศก 0032.008/1221-1223 27 มี.ค. 57 อนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมปฐมนิเทศและเลือกสถานที่ปฏิบัติงาน สำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรฯ ประ
ที่ ศก 0032/ว11347-11459,11335 15 ก.ค. 57 ขอเชิญเป็นวิทยากรอบรมโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรก่อนเกีษยณอายุ
ที่ ศก 0032/10-12 8 ม.ค. 58 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม(วิทยุ)
ที่ ศก 0032/ว14-16 9 ม.ค. 58 ขอเชิญนักกีฬาวอลเล่ยบอลฝึกซ้อมเพื่อแข่งขันคัดเลื่อกระดับเขต
ที่ ศก 0032/1502-1503 28 ม.ค. 58 แจ้งผลการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดั้บเขตสุขภาพ/ระดับภาคฯ ประจำปี 2558
ที่ ศก 0032/ว.1265 24 มี.ค. 58 ขอเชิญประชุมสัมมนาการคลอดมาตรฐานและการดูแลทารกแรกเกิดสำหรับโรงพยาบาลชุมชนเขตสุขภาพที่ 7-10
ที่ ศก 0032/1640-1663 20 เม.ย. 58 ขอคำสั่งฯและเชิญประชุมคณะกรรมการภาคีเครือข่ายตรวจสอบภายในระดับจังหวัด
ที่ ศก 0032/157-158 24 เม.ย. 58 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารจั้ดการโครงการPM กลุ่มวัยรุ่นและนักศึกษา
ที่ ศก 0032.008/1729-1734 23 เม.ย. 58 อนุมัติรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ ๒๕
ที่ ศก 0032/ว3373 3 ส.ค. 58 ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการแพทย์/ทันตแพทย์ สำหรับบันทึกคำวินิจฉัยโรคกับการให้รหัสโรค(ICD-10)
ที่ ศก 0032/12957-12959 4 ส.ค. 58 ส่งสำเนาคำสั่งจังหวัดศรีสะเกษที่ 2674/2558
ที่ ศก 0032/13560-13562 11 ส.ค. 58 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและสรุปผลการดำเนินงาน เขตสุขภาพที่ 10
ที่ ศก 0032/1966-1968 5 ก.พ. 59 ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ
ที่ ศก 0032/1188-1191 21 มี.ค. 59 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำมาตรฐานการพยาบาลในชุมชนสู่การปฏิบัติ
ที่ ศก 0032/ว1726-1731 2 พ.ค. 59 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมจัดกิจกรรมจูงใจให้ข้อมูลในการเลือกสถานที่ปฏิบัติงานสำหรับผู้เข้ารับการอบรมปฐมนิ
ที่ ศก 0032/1841-1849 11 พ.ค. 59 ขอให้ส่งเอกสารประกอบการแก้ไขผลการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานปี 2559
ที่ ศก 0032/13967-13972 4 ส.ค. 59 ขอเชิญเป็นวิทยากร
ที่ ศก 0032.002/16482-16486 15 ก.ย. 59 ขอเชิญเป็นผู้วิพากษ์การนำเสนอผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2559
ที่ ศก 0032.002/149-150 11 ม.ค. 60 การดำเนินโครงการ หน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2560
ที่ ศก 0032/1011-1012 6 มี.ค. 60 ขออนุญาตเก็บข้อมูลวิจัย
ที่ ศก 0032/1351-1355 30 มี.ค. 60 ขอเชิญเข้ารับการสัมภาษณ์
ที่ ศก 0032.002/ว100-101 21 เม.ย. 60 ขอเชิญประชุม คปสจ.ศก ครั้งที่ 4/2560
ที่ ศก 0032/1841-1842 27 เม.ย. 60 แจ้งอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิำกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปี 2560
ที่ ศก 0032/172-173 20 มิ.ย. 60 ขอเชิญประชุมและรับนโยบายจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ ศก 0032/10107--10108,3010-3011 22 มิ.ย. 60 ส่งตัวข้าราชการกลับต้นสังกัด
ที่ ศก 0032/15468-15470 14 ก.ย. 60 ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ
ที่ ศก 0032/15362-15366 20 ก.ย. 60 ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ
ที่ ศก 0032/16448-16451 27 ก.ย. 60 ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ
ที่ ศก 0032/19046-19050 7 พ.ย. 60 ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อนฯ
ที่ ศก 0032.005/147-148 11 ม.ค. 61 แจ้งกำหนดการออกติดตามผลการดำเนินงานโรงพยาบาลแสดงเจตจำนงขอรับความช่วยเหลือ
ที่ ศก 0032/ว1487-1488 29 ม.ค. 61 ขอส่งประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการหลักสูตรต่างๆ
ที่ ศก 0032.007/1280-1281 20 มี.ค. 61 ขอเชิญเข้ารับการอบรมทีมประเมินมาตรฐานตำบล LTC
ที่ ศก 0032/1346-1353 26 มี.ค. 61 ขอเชิญเป็นวิทยากร
ที่ ศก 0032.008/1451-1452 28 มี.ค. 61 ขอเชิญเป็นวิทยากร อภิปราบกลุ่มโครงการบูรณาการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำฯ
ที่ ศก 0032.009/1618-1619 9 เม.ย. 61 อนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเงินนอกงบประมาณ
ที่ ศก 0032.009/1620-1621 9 เม.ย. 61 อนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเงินนอกงบประมาณ
ที่ ศก 0032.005/1647-1648 10 เม.ย. 61 ขอเชิญประชุมจัดทำแผนประเมินผลกองทุนตำบล
ที่ ศก 0032/1711-1714 18 เม.ย. 61 ขอขอบคุณ
ที่ ศก 0032.005/ว172-173 17 ม.ค. 62 เชิญประชุมการชี้แจงแนวทางดำเนินงานกองทุนตำบลและการบริหารงบประมาณกองทุนปี 2562
ที่ ศก 0032.007/ว324 23 ม.ค. 62 ขอข้อมูลการตรวจภาวะพร่องไทรอยค์ฮอร์โมน/ภาวะโลหิตจางในเด็กอายุ 6-12 เดือน และเด็กปฐมวัยฯ
ที่ ศก 0032/ว391 25 ม.ค. 62 ขอเชิญอบรมครู ก เพื่อการคัดกรองสุขภาพจิตและดูแลช่วยเหลือในเด้ก 6-15 ปี
ที่ ศก 0032.013/ว5059 26 ก.พ. 62 แจ้งแนวทางการดำเนินงานโครงการจัดบริการคัดกรองสุขภาพจิตในกลุ่มเด็ก 6-15 ปี
ที่ ศก 0032/1155-1156 4 มี.ค. 62 ขอความร่วมมือเตรียมการรับเสด็จ
ที่ ศก 0032/2018-19 23 เม.ย. 62 ขอเชิญเข้าร่วมรับการประเมิน อย.ควอลิตี้ อวอร์ค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน