หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ รับหนังสือช้า ผู้ดูแลระบบ
Untitled Document
เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่องหนังสือ
ที่ ศก 0027/ว4323 18 ต.ค. 50 รายงานสถานการณ์โรคติดต่อที่สำคัญประจำวันที่6-12ตุลาคม 2550
ที่ ศก 0027ว4803 22 พ.ย. 50 รายงานสถานการณ์โรคติดต่อที่สำคัญประจำวันที่10-19พฤศจิกายน 2550
ที่ ศก 00272/ว5074 17 ธ.ค. 50 รายงานสถานกรณ์โรคติดต่อที่สำคัญ ประจำวันที่ 8-14 ธันวาคม 2550
ที่ ศก 0027ว1067 21 เม.ย. 53 การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการประมิน IO เด็ก 2-15 ปี
ที่ ศก 0027/ 14 พ.ค. 53 เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ การให้รหัส ICD-10-TM for PCU
ที่ ศก 0027ว13117 21 ก.ค. 53 การให้วัคซีนรวม MMR ในเด็กอายุ 9-12 เดือนแทนวัคซีนหักชนิดเดี่ยว
ที่ ศก 0027/4015 3 มี.ค. 54 ของเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรครู ก สำหรับการให้รหัสโรคตาม ICD-10-IM ดนพ PCU
ที่ ศก 0027/ว3133 12 ก.ค. 54 ขอเชิญแพทย์เข้ารับการอบรมการสรุปวินิจฉัยโรคและหัตถการตามหลัก ICD-10,ICD-9 Focus
ที่ ศก 0027.008/19454-19456 24 ส.ค. 54 ขอเชิญประชุมวิชาการมหกรรมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ที่ ศก 0032/ว1544-1545 18 เม.ย. 56 ขอเชิญประชุมเครือข่ายคุณภาพการพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ
ที่ ศก 0032.006/ว3823 9 ก.ย. 56 ขอแจ้งเลื่อนการให้วัคซีน MMR ในเด็กอายุ 9-12 เดือน
ที่ ศก 0032.8/1115-1117 19 มี.ค. 57 อนุมัติรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรทางการบริหาร ประจำปี 2557
ที่ ศก 0032.008/1221-1223 27 มี.ค. 57 อนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมปฐมนิเทศและเลือกสถานที่ปฏิบัติงาน สำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรฯ ประ
ที่ ศก 0032/ว11347-11459,11335 15 ก.ค. 57 ขอเชิญเป็นวิทยากรอบรมโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรก่อนเกีษยณอายุ
ที่ ศก 0032/10-12 8 ม.ค. 58 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม(วิทยุ)
ที่ ศก 0032/ว14-16 9 ม.ค. 58 ขอเชิญนักกีฬาวอลเล่ยบอลฝึกซ้อมเพื่อแข่งขันคัดเลื่อกระดับเขต
ที่ ศก 0032/1502-1503 28 ม.ค. 58 แจ้งผลการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดั้บเขตสุขภาพ/ระดับภาคฯ ประจำปี 2558
ที่ ศก 0032/ว.1265 24 มี.ค. 58 ขอเชิญประชุมสัมมนาการคลอดมาตรฐานและการดูแลทารกแรกเกิดสำหรับโรงพยาบาลชุมชนเขตสุขภาพที่ 7-10
ที่ ศก 0032/1640-1663 20 เม.ย. 58 ขอคำสั่งฯและเชิญประชุมคณะกรรมการภาคีเครือข่ายตรวจสอบภายในระดับจังหวัด
ที่ ศก 0032/157-158 24 เม.ย. 58 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารจั้ดการโครงการPM กลุ่มวัยรุ่นและนักศึกษา
ที่ ศก 0032.008/1729-1734 23 เม.ย. 58 อนุมัติรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ ๒๕
ที่ ศก 0032/ว3373 3 ส.ค. 58 ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการแพทย์/ทันตแพทย์ สำหรับบันทึกคำวินิจฉัยโรคกับการให้รหัสโรค(ICD-10)
ที่ ศก 0032/12957-12959 4 ส.ค. 58 ส่งสำเนาคำสั่งจังหวัดศรีสะเกษที่ 2674/2558
ที่ ศก 0032/13560-13562 11 ส.ค. 58 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและสรุปผลการดำเนินงาน เขตสุขภาพที่ 10
ที่ ศก 0032/1966-1968 5 ก.พ. 59 ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ
ที่ ศก 0032/1188-1191 21 มี.ค. 59 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำมาตรฐานการพยาบาลในชุมชนสู่การปฏิบัติ
ที่ ศก 0032/ว1726-1731 2 พ.ค. 59 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมจัดกิจกรรมจูงใจให้ข้อมูลในการเลือกสถานที่ปฏิบัติงานสำหรับผู้เข้ารับการอบรมปฐมนิ
ที่ ศก 0032/1841-1849 11 พ.ค. 59 ขอให้ส่งเอกสารประกอบการแก้ไขผลการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานปี 2559
ที่ ศก 0032/13967-13972 4 ส.ค. 59 ขอเชิญเป็นวิทยากร
ที่ ศก 0032.002/16482-16486 15 ก.ย. 59 ขอเชิญเป็นผู้วิพากษ์การนำเสนอผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2559
ที่ ศก 0032.002/149-150 11 ม.ค. 60 การดำเนินโครงการ หน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2560
ที่ ศก 0032/1011-1012 6 มี.ค. 60 ขออนุญาตเก็บข้อมูลวิจัย
ที่ ศก 0032/1351-1355 30 มี.ค. 60 ขอเชิญเข้ารับการสัมภาษณ์
ที่ ศก 0032.002/ว100-101 21 เม.ย. 60 ขอเชิญประชุม คปสจ.ศก ครั้งที่ 4/2560
ที่ ศก 0032/1841-1842 27 เม.ย. 60 แจ้งอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิำกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปี 2560
ที่ ศก 0032/172-173 20 มิ.ย. 60 ขอเชิญประชุมและรับนโยบายจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ ศก 0032/10107--10108,3010-3011 22 มิ.ย. 60 ส่งตัวข้าราชการกลับต้นสังกัด
ที่ ศก 0032/15468-15470 14 ก.ย. 60 ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ
ที่ ศก 0032/15362-15366 20 ก.ย. 60 ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ
ที่ ศก 0032/16448-16451 27 ก.ย. 60 ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ
ที่ ศก 0032/19046-19050 7 พ.ย. 60 ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อนฯ
ที่ ศก 0032.005/147-148 11 ม.ค. 61 แจ้งกำหนดการออกติดตามผลการดำเนินงานโรงพยาบาลแสดงเจตจำนงขอรับความช่วยเหลือ
ที่ ศก 0032/ว1487-1488 29 ม.ค. 61 ขอส่งประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการหลักสูตรต่างๆ
ที่ ศก 0032.007/1280-1281 20 มี.ค. 61 ขอเชิญเข้ารับการอบรมทีมประเมินมาตรฐานตำบล LTC
ที่ ศก 0032/1346-1353 26 มี.ค. 61 ขอเชิญเป็นวิทยากร
ที่ ศก 0032.008/1451-1452 28 มี.ค. 61 ขอเชิญเป็นวิทยากร อภิปราบกลุ่มโครงการบูรณาการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำฯ
ที่ ศก 0032.009/1618-1619 9 เม.ย. 61 อนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเงินนอกงบประมาณ
ที่ ศก 0032.009/1620-1621 9 เม.ย. 61 อนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเงินนอกงบประมาณ
ที่ ศก 0032.005/1647-1648 10 เม.ย. 61 ขอเชิญประชุมจัดทำแผนประเมินผลกองทุนตำบล
ที่ ศก 0032/1711-1714 18 เม.ย. 61 ขอขอบคุณ
ที่ ศก 0032.005/ว172-173 17 ม.ค. 62 เชิญประชุมการชี้แจงแนวทางดำเนินงานกองทุนตำบลและการบริหารงบประมาณกองทุนปี 2562
ที่ ศก 0032.007/ว324 23 ม.ค. 62 ขอข้อมูลการตรวจภาวะพร่องไทรอยค์ฮอร์โมน/ภาวะโลหิตจางในเด็กอายุ 6-12 เดือน และเด็กปฐมวัยฯ
ที่ ศก 0032/ว391 25 ม.ค. 62 ขอเชิญอบรมครู ก เพื่อการคัดกรองสุขภาพจิตและดูแลช่วยเหลือในเด้ก 6-15 ปี
ที่ ศก 0032.013/ว5059 26 ก.พ. 62 แจ้งแนวทางการดำเนินงานโครงการจัดบริการคัดกรองสุขภาพจิตในกลุ่มเด็ก 6-15 ปี
ที่ ศก 0032/1155-1156 4 มี.ค. 62 ขอความร่วมมือเตรียมการรับเสด็จ
ที่ ศก 0032/2018-19 23 เม.ย. 62 ขอเชิญเข้าร่วมรับการประเมิน อย.ควอลิตี้ อวอร์ค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน
ที่ ศก 0032/120-121 13 พ.ค. 62 แจ้งการรับมอบพัสดุ/แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเครื่องปั่นฮีมาโอคริด
ที่ ศก 0032.005/ว2832 5 มิ.ย. 62 การโอนเงินโครงการจัดบริการคัดกรองสุขภาพจิตในกลุ่มเด็ก 6-15 ปี
ที่ ศก 0032/152-154 11 มิ.ย. 62 ขอเชิญออกหน่วย พอ.สว
ที่ ศก 0032/ว3302 24 มิ.ย. 62 โครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในเด็กในกลุ่มเด็ก 1-12 ปี ทั่วประเทศฯ
ที่ ศก 0032/181-183 1 ก.ค. 62 ขอเชิญออกหน่วย พอ.สว
ที่ ศก 0032.006/ว3526 4 ก.ค. 62 ขอเชิญประชุมเตรียมการรณรงค์ให้วัคซึนป้องกันโรคหัดในเด็กอายุ 1-12 ปี
ที่ ศก 0032/ว13433-13466 20 ส.ค. 62 ส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 4 เรื่อง
ที่ ศก 0032/235 20 ส.ค. 62 ขอเชิญประชุมเรื่อง เร่งรัดการคัดกรองเด็กอายุ 6-15 ปี
ที่ ศก 0032.013/ว4322 26 ส.ค. 62 ขอความร่วมมือเร่งรัดการคัดกรองเด็กนักเรียนอายุ 6-15 ปี กลุ่มเสี่ยง เพื่อเข้าถึงระบบบริการตรวจวินิจฉั
ที่ ศก 0032.013/ว4582 6 ก.ย. 62 ขอเชิญร่วมประชุม แนวทางการดำเนินงานตามแผนเร่งรัดการคัดกรองเด็กเสี่ยงโรคจิตเวยชเด็กอายุ 6-15
ที่ ศก 0032/14873-14577 13 ก.ย. 62 ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อน
ที่ ศก 0032.013/ว 4860 23 ก.ย. 62 แจ้งแผนเร่งรัดการตรวจวินิจฉัยและขอความอนุมเคราะห์บุคลากรแพทย์ออกตรวจวินิจฉัยเด็ก 6-12 ปี เสี่ยงต่อจิ
ที่ ศก 0032/17909-11 5 พ.ย. 62 ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อน
ที่ ศก 0032.005/5506 5 พ.ย. 62 การโอนเงินโครงการจัดบริการคัดกรองสุขภาพจิตในกลุ่มเด็ก 6-15 ปี
ที่ ศก 0032.006/5658 12 พ.ย. 62 ขอความร่วมมือในการณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มอายุ 1-12 ปีฯ
ที่ ศก 0032.009/19980-19983 9 ธ.ค. 62 อนุมัติให้ข้าราชการไปสมัครสอบคัดเลือก
ที่ ศก 0032.006/18-19 6 ม.ค. 63 ขอเชิญวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ การบันทึกข้อมูลในโปรแกรมฯ
ที่ ศก 0032/100-105 9 ม.ค. 63 ขอเชิญเป็นวิทยากร
ที่ ศก 0032/ว157-158 14 ม.ค. 63 ขอเชิญแบรมหลักสูตรพนักงานจุลทัศนากร
ที่ ศก 0032/12-13 14 ม.ค. 63 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 0032/1178-1182 28 ม.ค. 63 ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อน
ที่ ศก 0032.013/ว434 28 ม.ค. 63 แจ้งการจัดสรรงบประมาณ โครงการคัดกรองสุขภาพจิตเด็ก อายุ 6-15 ปี จังหวัดศรีสะเกษ
ที่ ศก 0032.005/ว 506 31 ม.ค. 63 การโอนเงินโครงการจัดบริการคัดกรองและดูแลชวยเหลือสุขภาพจิตเด็ก 6-15 ปี
ที่ ศก 0032/1782-1788,563,565 5 ก.พ. 63 อนุมัติใหับุคลากรลาศึกษา/ฝึกอบรมภายในประเทศ
ที่ ศก 0032/1785-1786 5 ก.พ. 63 ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อน
ที่ ศก 0032.003/ว678 13 ก.พ. 63 เก็บข้อมูลประเมินการเข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากเด็กวัยเรียน 4-12 ปี
ที่ ศก 0032/ว1140-1141 9 มี.ค. 63 แจ้งเลื่อนการจัดกิจกรรมวันอาสาาาาาาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2563
ที่ ศก 0032.007/1165-1166 9 มี.ค. 63 ขอความร่วมมือจัดหน่วยปฐมพยาบาล งานเทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทยศรีสะเกษ
ที่ ศก 0032.004/1254-1255 12 มี.ค. 63 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 0032/1290-1292 16 มี.ค. 63 อนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเงินบำรุง
ที่ ศก 0032/1349-1350 18 มี.ค. 63 ส่งตัวแพทย์ผู้ให้สัญญาฯประจำปี 2562 มาฝึกเพิ่มพูนทักษะ
ที่ ศก 0032/1477-1478 25 มี.ค. 63 ขอเลื่อนกิจกรรมตามโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่
ที่ ศก 0032/1605 1 เม.ย. 63 ขอเชิญประชุม VDO conference ติดตามการดำเนินงาน อสม.เคาะประตูบ้านต้านโควิด -19 ในชุมชน ฯ
ที่ ศก 0032/ว1604 1 เม.ย. 63 การดำเนิงานเฝ้าระวังโรคโควิค-19 ในชุมชน
ที่ ศก 0032/1629-1631 2 เม.ย. 63 การประเมินผลงาน
ที่ ศก 0032/1632-1633,1614 2 เม.ย. 63 การประเมินผลงาน
ที่ ศก 0032/ว2137 13 พ.ค. 63 ขอจัดส่งสิ่งสนับสนุนชุดวัสดุ อุปกรณ์ปฏิบัติงาน อสม.หมอประจำบ้าน ต้านโควิด-19 รอบที่ 5
ที่ ศก 0032/ว2171 15 พ.ค. 63 ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวิดีโอ การดำเนินงาน อสม.เคาาะประตู้บ้านต้านโควิด-19
ที่ ศก 0032/ว2403 26 พ.ค. 63 ขอเชิญประชุม VDO conference ติดตามผลการปฏิบัติงาน อสม.ในการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคโควิด-19 ในชุมชน
ที่ ศก 0032/10860-10861 29 มิ.ย. 63 ขอส่งสำเนาประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานฯ
ที่ ศก 0032/ว3442 21 ก.ค. 63 แจ้งแผนการออกตรวจประเมินคุณภาพการยึดติดของสารเคลือบหลุมร่องฟัน เด็ก 6-12 ปี
ที่ ศก 0032/12442-1244 31 ก.ค. 63 ย้ายข้าราชการ
ที่ ศก 0032/15773-15774 6 ต.ค. 63 ขอส่งสำเนาประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานฯ
ที่ ศก 0032/15759-15760 6 ต.ค. 63 ขอส่งสำเนาประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานฯ
ที่ ศก 0032/15755-15756 6 ต.ค. 63 ขอส่งสำเนาประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานฯ
ที่ ศก 0032/15757-15758 6 ต.ค. 63 ขอส่งสำเนาประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานฯ
ที่ ศก 0032/ว5557 9 พ.ย. 63 การโอนเงินโครงการจดบริการคัดกรองและดูแลช่วยเหลือสุขภาพจิตเด็ก 6-15 ปี
ที่ ศก 0032/ว5564 10 พ.ย. 63 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการให้รหัสโรค Basic ICD -10 ICD-10 TM ประจำปี 2020
ที่ ศก 0032/5946 4 ธ.ค. 63 การต่อสัญญากรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัท เอไอเอ จำกัด กลุ่มเลขที่ 14232-100
ที่ ศก 0032/193-194 8 ม.ค. 64 ส่งสำเนาคำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ
ที่ ศก 0032/148-149 14 ม.ค. 64 การประเมินผลงาน
ที่ ศก 0032/169-170 14 ม.ค. 64 ให้ดำเนินการตั้งกลุ่มไลน์สื่อสารข้อมูลเรื่องโควิด 19/เร่งรัดการรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์กรตามเกณ
ที่ ศก 0032/239 18 ม.ค. 64 แจ้งประชาสัมพันธ์ข้อปฏิบัติรับประทานอาหารทะเลอย่างไรให้ลอดภัยจากโควิด -19
ที่ ศก 0032/ว931 23 ก.พ. 64 การโอนเงินโครงการจัดบริการคัดกรองและดูแลช่วยเหลือสุขภาพจิตเด็ก 6-15
ที่ ศก 0032/83 25 ก.พ. 64 ขอเชิญประชุมชี้แจงระบบข้อมูล COVID-19 VACCINE
ที่ ศก 0032/1010-1011 1 มี.ค. 64 ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อม การจัดกิจกรรมเปิดตลาด/ขอเชิญร่วมเป็๋นเกียรติในกิจกรรมเปิดตลาด "อาหารริมบ
ที่ ศก 0032/ว976 2 มี.ค. 64 แจ้งจัดสรรงบประมาณ โครงการจัดบริการคัดกรองและดูแลช่วยเหลือออสุขภาพจิตในกลุ่มเด็ก 6-15 ปี ปีงบประมาณ
ที่ ศก 0032/1080-1083 4 มี.ค. 64 ขอเชิญเป็นวิทยากร
ที่ ศก 0032/1163-1164 9 มี.ค. 64 ขอความอนุเคราะห์สถานที่จัดประชุม/ขอเขิญประชุม
ที่ ศก 0032/1248-1249 15 มี.ค. 64 ห้ามมิให้จ่ายเงินเดือนแก่ข้าราชการที่ละทิ้งหน้าที่ราชการ/การเล่นแชร์เป็นความผิดต่อกฎหมาย
ที่ ศก 0032/1258-1260 15 มี.ค. 64 ขอเชิญเป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานงานบริการฝากครรภ์
ที่ ศก 0032/ว1333-1334 17 มี.ค. 64 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ที่ ศก 0032/1343-1344 17 มี.ค. 64 กำหนดการตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ที่ ศก 0032/1346-1348 17 มี.ค. 64 การประเมินผลงาน
ที่ ศก 0032/1377-1379 17 มี.ค. 64 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนรถยนต์ตู้ พร้อมพนักงานขับรถยนต๋
ที่ ศก 0032/1430-1431 19 มี.ค. 64 ขอเชิญร่วมตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1/2564 จังหวัดศรีสะเกษ
ที่ ศก 0032/111-112 19 มี.ค. 64 ขอเชิญร่วมตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1/2564 จังหวัดศรีสะเกษ
ที่ ศก 0032/ว1463 23 มี.ค. 64 กิจกรรมรงค์ประชาสมพันธ์ เมืองสะอาดปลอดภัยห่างไกล COVID-19 ยกระดับเมืองที่เป็นมิตรต่อสุขภาพ เขตสุขภาพ
ที่ ศก 0032/1480-1483 24 มี.ค. 64 ส่งตัวแพทย์ผู้ทำสัญญาฯปี 2563 มาฝึกเพิ่มพูนทักษะ
ที่ ศก 0032/1478-1479 24 มี.ค. 64 ส่งตัวแพทย์ผู้ทำสัญญาฯปี 2563 มาฝึกเพิ่มพูนทักษะ
ที่ ศก 0032/1696-1697 2 เม.ย. 64 อนุมัติให้บุคลากรลาศึกษา/ฝึกอบรมภายในประเทศ/อนุมัติให้ข้าราชการไปสมัครสอบคัดเลือก
ที่ ศก 0032/ว2389 12 พ.ค. 64 การลงทะเบียนฉีดวัคโควิด-19 ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ที่ ศก 0032/ว8575 24 พ.ค. 64 ขอความร่วมมือยกระดับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19
ที่ ศก 0032/ว2830 7 มิ.ย. 64 ขอให้ดำเนินงานตามแนวทางเฝ้าระวัง AEFI กรณี COVID -19 จังหวัดศรีสะเกษ
ที่ ศก 0032/ว 3482 1 ก.ค. 64 แจ้งแนวทางการใช้เกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 6-19 ปี ชุดใหม่ (พ.ศ.2563)
ที่ ศก 0032/ว3583 7 ก.ค. 64 ขอส่งสติ๊กเกอร์แสดงการได้รับวัคซีนโควิด-19
ที่ ศก 0032/ว3585 7 ก.ค. 64 ขอแจ้งแนวทางการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม แนวทางการจัดตั้งสถานที่พักผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ระหว่างรอเข้า
ที่ ศก 0032/ว11677 8 ก.ค. 64 ขอแจ้งแนวทางการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม แนวทางการจัดตั้งสถานที่พักผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ระหว่างรอเข้า
ที่ ศก 0032/3644 12 ก.ค. 64 ส่งสติ๊กเกอร์แสดงการได้รับวัคคซีนโควิด-19
ที่ ศก 0032/ว 3912 23 ก.ค. 64 แนวทางการจัดบริการผู้ป่วย COVID -19 แบบ Home Isolation
ที่ ศก 0032.014/3963 27 ก.ค. 64 นโยบายการใช้ฟ้าทลายโจรในการระบาดของโรค COVID-19
ที่ ศก 0032/ว4158 6 ส.ค. 64 จัดตั้งทีม Comprehenive Covid -19 Pespons Team CCRT
ที่ ศก 0032.012/ว 4252 13 ส.ค. 64 แจ้งแนวทางการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฯ
ที่ ศก 0032/ว 4317 17 ส.ค. 64 ขอแจ้งลงพื้นที่เยี่ยมติดตามการดำเนินการมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ที่ ศก 0032.001/273 25 ส.ค. 64 ขอให้จัดส่งเอกสารค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิด-19
ที่ ศก 0032/ว 4619 3 ก.ย. 64 ขอเชิญชวนทันตแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมกิจกรรม 3-13-23-30 มหกรรมรวมพลังทันตแพทย์กระทรวงสาธารณสุข
ที่ ศก 0032.014/ว 4662 7 ก.ย. 64 เผยแพร่เอกสาร " บทบาทของสมุนไพรและยาแผนไทยในสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด"
ที่ ศก 0032.006/ว 4731 8 ก.ย. 64 ประเมิน ติตตามรูปแบบ แนวทางในการดำเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรค COVID-19
ที่ ศก 0032.003/ว 4739 9 ก.ย. 64 ่ขอเชิญชวนทันตแพทย์กระทรวงสาธารณสุขร่วมเป็นจิตอาสาดูแลผู้ป่วยโควิด-19
ที่ ศก 0032.003/ว 4941 21 ก.ย. 64 ขอเชิญชวนทันตแพทย์กระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมกิจกรรม 3-13-23-30 มหกรรมรวมพลังทันตแพทย์กระทรวงสาธารณสุข