Friday 07th of August 2020

logo

ภารกิจ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 01 ตุลาคม 2011 เวลา 09:30 น.

บทบาทภารกิจของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  สาขาจังหวัด

ภารกิจที่ 1  การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ

1.  การบริหารระบบการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ

1.1 สำนักงานฯสาขาจังหวัดมีภารกิจในการรับนโยบายจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและนำมาจัดทำแผนการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการที่สอดคล้องกับแนวทางการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด

1.2 การพัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการในภาพรวมของจังหวัด

2. การจัดทำบัญชีรายการหน่วยบริการ

2.1  การบริหารจัดการระบบการจัดทำบัญชีรายการหน่วยบริการของจังหวัดในเขตที่รับผิดชอบ

2.2  จัดทำบัญชีรายการหน่วยบริการของจังหวัดส่งให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

3. การประกาศ/ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจำตามบัญชีรายการหน่วยบริการของจังหวัด

3.1  การประชาสัมพันธ์และชี้แจงหลักเกณฑ์ / แนวทาง การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้กับหน่วยบริการทุกประเภทในจังหวัดและรับสมัครหน่วยบริการ

3.2  การประกาศ/ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจำตามบัญชีรายการหน่วยบริการของจังหวัด

4. การตรวจประเมินคุณภาพหน่วยบริการที่ขอขึ้นทะเบียนและการทำข้อตกลง/สัญญา

4.1 เป็นคณะกรรมการร่วมตรวจประเมินหน่วยบริการที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  ตามประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่อง  เกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ

4.2  บันทึกข้อมูลผลการตรวจประเมินหน่วยบริการประจำปี  ตามแนวทางที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด

4.3  รวบรวมข้อมูลการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการแต่ละประเภท

4.4 การให้บริการข้อมูลขึ้นทะเบียนหน่วยบริการแต่ละประเภทแก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5. การควบคุมกำกับคุณภาพหน่วยบริการ

5.1  การติดตามและประเมินผลการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการตามข้อตกลง/สัญญา

5.2  การติดตามและประเมินผลการควบคุมกำกับคุณภาพหน่วยบริการ

5.3  การสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการตามเกณฑ์ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด

ภารกิจที่ 2 การลงทะเบียนผู้มีสิทธิ

1.  การบริหารระบบการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ

1.1  จัดระบบการลงทะเบียนผู้มีสิทธิในจังหวัด  โดยการกำหนดจุดรับคำร้องลงทะเบียนและหน่วยรับลงทะเบียนและออกบัตรภายในจังหวัด

1.2  เป็นผู้แต่งตั้งนายทะเบียนให้ปฎิบัติหน้าที่ ณ หน่วยรับลงทะเบียนและออกบัตรในจังหวัด

1.3  บริหารข้อมูลประชากรจังหวัด (DBPOP)  ที่ได้รับจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เพื่อให้หน่วยรับลงทะเบียนและออกบัตรใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบสิทธิเบื้องต้น

1.4  บริหารระบบสารสนเทศในระบบหลักประกันสุขภาพของจังหวัด

1.5  วิเคราะห์สถานการณ์และวางแผนการดำเนินงานการลงทะเบียนผู้มีสิทธิระดับจังหวัด  ให้มีประสิทธิภาพและการจัดระบบรายงานการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ

1.6 ประชาสัมพันธ์และชี้แจงแนวทางการลงทะเบียนผู้มีสิทธิให้หน่วยบริการและประชาชน

1.7  ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามรูปแบบและแนวทางการลงทะเบียนผู้มีสิทธิตามที่กำหนด

1.8  พัฒนาและสนับสนุนให้จุดรับคำร้องลงทะเบียนและหน่วยรับลงทะเบียนและออกบัตรภายในจังหวัดจัดระบบการลงทะเบียนและออกบัตรให้มีประสิทธิภาพ

2  การตรวจสอบและประเมินผลการลงทะเบียนผู้มีสิทธิระดับจังหวัด

2.1  ติดตาม  ตรวจสอบ  ควบคุมกำกับการลงทะเบียนผู้มีสิทธิที่จุดรับคำร้องลงทะเบียนและหน่วยรับลงทะเบียนและออกบัตรภายในจังหวัด

2.2  ตรวจสอบ  ควบคุมกำกับผลความถูกต้อง ความผิดพลาด  ความครอบคลุมของผลการลงทะเบียนผู้มีสิทธิภายในจังหวัด

2.3  ประเมินผลข้อมูลการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ  โดยใช้ฐานข้อมูลประชากรจังหวัด (DBPOP) ที่ได้รับจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

2.4  นิเทศติดตามการดำเนินงานของหน่วยลงทะเบียนและออกบัตรภายในจังหวัด

2.5  สนับสนุน / แก้ไขปัญหาการขึ้นทะเบียนภายในจังหวัด

2.6  จัดทำสถิติและรายงานแยกประเภทที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพภายในจังหวัด

ภารกิจที่ 3 การส่งเสริมการพัฒนาและควบคุมกำกับคุณภาพหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วย

บริการ

1.วิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพ / วางแผนส่งเสริม ควบคุม กำกับ คุณภาพและมาตรฐานหน่วย

บริการในพื้นที่

1.1รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูล คุณภาพหน่วยบริการตามเกณฑ์การขึ้นทะเบียน สถานการณ์การ

พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด  การร้องเรียนด้านคุณภาพการให้บริการ โดยใช้ข้อมูลจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เพื่อจำแนกกลุ่มหน่วยบริการตามระดับความรุนแรง / ความถี่ของปัญหา /สถานการณ์  เพื่อการเฝ้าระวังคุณภาพบริการการวางแผนการพัฒนาและควบคุมกำกับคุณภาพหน่วยบริการของจังหวัด

1.2      การจัดทำแผนงาน/โครงการติดตามควบคุมกำกับการดำเนินงานการส่งเสริมการพัฒนา และควบคุมกำกับคุณภาพหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการของจังหวัด

2.การบริหารจัดการเครือข่ายหน่วยบริการด้านคุณภาพและการส่งต่อในพื้นที่

สำนักงานฯ สาขาจังหวัดมีหน้าที่บริหารจัดการเครือข่ายหน่วยบริการด้านคุณภาพและการส่งต่อในจังหวัด  เพื่อกำหนดเป็นแนวทางในการประสานงานกับหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในจังหวัด

3.การควบคุม  กำกับคุณภาพหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ

3.1รวบรวมข้อมูลด้านคุณภาพหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการของจังหวัด ผลการ

ตรวจเยี่ยมการพัฒนาคุณภาพ  ผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพของหน่วยบริการในรอบปี

3.2 การประเมินผลการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานการประเมินผลทั่วไป โดย

3.2.1 ด้านโครงสร้าง  ใช้วิธีสุ่มประเมินตามเกณฑ์โครงสร้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

3.2.2 ด้านกระบวนการ  ใช้วิธีการประเมินผลตามตัวชี้วัดด้านคุณภาพตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด/ตามมาตรฐานวิชาชีพ/การจัดการบริการ/ระบบบริหารจัดการคุณภาพ

3.2.3 ด้านผลลัพธ์ ใช้วิธีการประเมินผลตามตัวชี้วัดด้านคุณภาพตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด

3.3 รายงานผลการดำเนินงาน/การประเมินผลของจังหวัดส่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

4. การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาขาจังหวัดด้านการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการ

4.1 สำนักงานฯ สาขาจังหวัดมีหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยบริการด้านการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการ

4.2 การประสานงานการดำเนินงานด้านคุณภาพบริการของหน่วยบริการกับสำนักงานฯ สาขาเขตพื้นที่และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

5. การรายงานผลการดำเนินงาน

สำนักงานฯ สาขาจังหวัดมีหน้าที่ในการจัดทำรายงานผลการส่งเสริม ตรวจตราและควบคุม กำกับคุณภาพหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการในเขตพื้นที่  ให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นรายปี

ภารกิจที่ 4 การมีส่วนร่วมของภาคท้องถิ่นและภาคประชาชน

1. การกำหนดนโยบาย การมีส่วนร่วม

สำนักงานฯ สาขาจังหวัดมีหน้าที่รับนโยบายจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและนำมาใช้ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านมีส่วนร่วมของภาคท้องถิ่นและภาคประชาชนในระดับจังหวัดของสำนักงานฯ สาขาจังหวัด

2. การประสาน  จัดกิจกรรมและทำจัดทำฐานข้อมูลการมีส่วนร่วม

2.1 การเข้าร่วมกิจกรรมการจัดเวทีแลกเปลี่ยน/ระดมความคิดเห็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     สมาคมวิชาชีพและประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม    ในระบบหลักประกันสุขภาพร่วมกับ              สำนักงานฯ สาขาพื้นที่   หากสำนักงานฯ สาขาจังหวัดมีความพร้อมก็สามารถจัดเวทีแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นในจังหวัดได้

2.2 การประสานความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมวิชาชีพ  ประชาชน ในพื้นที่จังหวัด

2.3 การจัดทำฐานข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , ประชาชนและองค์กรวิชาชีพของจังหวัด

2.4 เข้าร่วมเป็นกรรมการบริหารกองทุนชุมชน

3. การประชาสัมพันธ์   การสร้างความรู้   ความเข้าใจ

3.1 ดำเนินกิจกรรมเพื่อให้ข้อมูลและสร้างความรู้   ความเข้าใจ  เกี่ยวกับงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในภาพรวมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สมาคมวิชาชีพและประชาชน

3.2      ดำเนินกิจกรรมเพื่อให้ข้อมูลและสร้างความรู้   ความเข้าใจ   เกี่ยวกับนโยบาย  ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติแก่หน่วยบริการในจังหวัด

4. การรายงานและประเมินผล

สำนักงานฯ สาขาจังหวัด   มีหน้าที่ในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการสร้างการมี              ส่วนร่วมของภาคท้องถิ่นและภาคประชาชนและประเมินผลการดำเนินงานตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด

ภารกิจที่ 5 การคุ้มครองสิทธิ/รับเรื่องร้องเรียน/ประชาสัมพันธ์

1. การบริหารจัดการระบบ

1.1 การบริหารจัดการให้หน่วยบริการทุกประเภท  มีการให้บริการรับและแก้ไขเรื่องร้องเรียน และการบริการข้อมูลด้านหลักประกันสุขภาพ

1.2 การสร้างระบบ/กลไกการคุ้มครองสิทธิในพื้นที่ (ระดับจังหวัด/อำเภอ/ตำบล) ทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการร้องเรียนของผู้ถูกละเมิดสิทธิ    จากการใช้บริการสาธารณสุข (มาตรา 50 (5))

1.3 การประสานงานกับคณะอนุกรรมการฯจังหวัด  เพื่อให้การพิจารณาการความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้รับบริการตามมาตรา 41  และการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการที่ได้รับความเสียหาย  จากบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข  ตามหลักเกณฑ์ข้อบังคับของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

1.4 การจัดจุดรับบริการ (Counter Service)  เป็นช่องทางให้ประชาชนติดต่อสำนักงานฯ สาขาจังหวัด  โดยตรงในการรับและแก้ไขเรื่องร้องเรียน   กรณีประชาชนร้องเรียนและการให้บริการข้อมูลด้านหลักประกันสุขภาพ

1.5 สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนและจัดตั้งเครือข่ายประชาชนระดับจังหวัด/อำเภอ/ตำบล

2. การประชาสัมพันธ์

2.1 การประชาสัมพันธ์ข้อมูล/ข่าวสารเกี่ยวกับระบบหลักประกันสุขภาพและการใช้สิทธิ/สิทธิประโยชน์ให้กับประชาชนผู้มีสิทธิในระดับจังหวัด

2.2 การประชาสัมพันธ์ข้อมูล/ข่าวสารของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้กับหน่วยบริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด

3. การสนับสนุนการพัฒนาระบบและการจัดเวทีประชาพิจารณ์

3.1 การสนับสนุนด้านการฝึกอบรมบุคลากรในหน่วยบริการที่ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองสิทธิ/การรับเรื่องร้องเรียน/การประชาสัมพันธ์

3.2 การให้คำปรึกษาแก่หน่วยบริการและการแก้ไขปัญหาด้านการคุ้มครองสิทธิ/การรับเรื่องร้องเรียน

3.3 สนับสนุนและเข้าร่วมการจัดเวทีประชาพิจารณ์ที่ดำเนินการโดยสำนักงานฯ สาขาเขตพื้นที่

4. การประเมินผลการดำเนินงาน

4.1 สำนักงานฯ สาขาจังหวัด  มีหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลร้องเรียนด้านการคุ้มครองสิทธิ/การรับเรื่องร้องเรียนของจังหวัดและจัดระบบการให้ข้อมูลป้อนกลับ  (Feed back)  แก่หน่วยบริการ   เพื่อการป้องกันปัญหาเดียวกันในอนาคต

4.2 การรายงานผลการดำเนินงานด้านการคุ้มครองสิทธิ/การรับเรื่องร้องเรียนของจังหวัดตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด

ภารกิจที่ 6 การบริหารการเรียกเก็บและเวชระเบียน

1. การบริหารการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์

1.1 สำนักงานฯ สาขาจังหวัด   มีหน้าที่ในการจัดระบบการจัดทำข้อมูลเพื่อขอรับค่าใช้จ่าย           เพื่อบริการสาธารณสุขที่สอดคล้องตามสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด

1.2 บริหารการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขให้กับหน่วยบริการตามแนวทางและหลักเกณฑ์ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด

2. การตรวจสอบและควบคุม  กำกับ

2.1 จัดตั้งคณะทำงานตรวจสอบเวชระเบียน  ให้มีจำนวนบุคลากรสอดคล้องกับปริมาณงานตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยมีองค์ประกอบ  คือ  แพทย์  พยาบาล  เจ้าหน้าที่เวชสถิติและบุคลากรอื่นๆ ที่มีความสามารถในการตรวจสอบเวชระเบียน

2.2 บริหารจัดการและประสานคณะทำงานตรวจสอบเวชระเบียน  ให้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพการรักษา (Clinical Audit)  เฉพาะ ได้แก่ โรคเบาหวาน  และ/หรือ ความดันโลหิตสูง  อย่างน้อย 1 เรื่อง  โดยสุ่มเวชระเบียนเพื่อตรวจสอบคุณภาพไม่น้อยกว่า 30 เวชระเบียน/1 เรื่อง

2.3 ควบคุม กำกับ ให้คณะทำงานตรวจสอบเวชระเบียน ดำเนินการตรวจสอบการให้รหัสโรค และหัตถการ  (Coding Audit) โรงพยาบาลทุกแห่งในความรับผิดชอบของสำนักงานฯ สาขาจังหวัด  ที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  (ทั้งในสังกัดรัฐบาลและเอกชน)  อย่างน้อยปีละ 2  ครั้ง  โดยตรวจสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 1-5  ของจำนวนเวชระเบียนผู้ป่วยในของโรงพยาบาลนั้นๆ  ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่า 30 เวชระเบียนต่อโรงพยาบาล

2.4 บริหารจัดการและประสานให้คณะทำงานตรวจสอบเวชระเบียนสรุปผลการตรวจสอบ แจ้งให้โรงพยาบาลที่รับการตรวจสอบ  สำนักงานฯ สาขาจังหวัด  และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   ทราบภายใน 4 สัปดาห์   หลังเสร็จสิ้นการตรวจสอบแต่ละครั้ง   (ภายในเดือนมีนาคมและกันยายนของทุกปี)

ภารกิจที่ 7 การบริหารกองทุน/หน่วยบริการคู่สัญญา

1. การบริหารงบเหมาจ่ายรายหัว

1.การบริหารจัดการระบบ

1.1การชี้แจงแนวทางการจัดสรรและรายละเอียดข้อมูลการจัดสรรที่ได้รับจากกระทรวงสาธารณสุขให้กับหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียน

1.2 การบริหารงบเหมาจ่ายรายหัว โดยการจัดทำหลักเกณฑ์การจัดสรรโดยอ้างอิงข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขเสนอคณะอนุกรรมการบริหารงานหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัดและจัดสรรเงินตามมติของคณะอนุกรรมการฯ

1.3 การเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านการเงินการคลังของหน่วยบริการและการสรุปและรายงานผลปัญหา  อุปสรรคของการดำเนินงานบริหารงบเหมาจ่ายรายหัว  ในระดับจังหวัดต่อผู้บริหารและกระทรวงสาธารณสุข

2  การติดตามควบคุมกำกับ

สำนักงานฯ สาขาจังหวัดมีหน้าที่ในการนิเทศ / ติดตามการใช้เงินเหมาจ่ายรายหัวของหน่วยบริการและการกำกับ/ตรวจสอบ  การใช้งบเหมาจ่ายรายหัวของหน่วยบริการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2.  การบริหารงบส่งเสริมสุขภาพ

1. การบริหารจัดการระบบ

1.1 ศึกษาหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินและเงื่อนไขการใช้งบส่งเสริมสุขภาพ  ที่กำหนดจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดสรรเงินให้กับหน่วยบริการ

1.2  ชี้แจงหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินและเงื่อนไขการใช้งบส่งเสริมสุขภาพ ที่กำหนดจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้หน่วยบริการในจังหวัด

1.3  การบริหารงบส่งเสริมสุขภาพ  ( PP)  ในระดับพื้นที่  โดยการบริหารจัดการให้หน่วยบริการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  จัดทำโครงการระดับพื้นที่   (Area Project) เพื่อขอใช้งบส่งเสริมสุขภาพตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด

2. การติดตามควบคุมกำกับ

สำนักงานฯ สาขาจังหวัดมีหน้าที่ในการกำกับ / ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของหน่วยบริการและการกำกับ/ตรวจสอบ   การใช้งบเหมาจ่ายรายหัวของหน่วยบริการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ภารกิจที่ 8 ภารกิจอื่นๆ

1.การสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการฯระดับจังหวัด

1.1 จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯของจังหวัดตามเงื่อนไขที่กำหนดจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

1.2 การคัดเลือกคณะอนุกรรมการฯของจังหวัดที่ครบวาระตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

1.3 ทำหน้าที่เป็นเลขาธิการของคณะอนุกรรมการฯของจังหวัด  และนำมติหรือแนวทาง/หลักเกณฑ์จากการประชุมคณะอนุกรรมการฯ  ไปใช้ในการบริหารจัดการตามภารกิจงาน                 สร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของจังหวัด

1.4 สนับสนุนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯของจังหวัด  ในด้านการให้ข้อมูลและการให้คำปรึกษาเพื่อแก้ปัญหาของโครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในจังหวัด

1.5 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของอนุกรรมการฯระดับจังหวัด  ทั้ง             3 คณะ  โดยรวบรวมสาระสำคัญจากสรุปการประชุมของอนุกรรมการฯระดับจังหวัด  ส่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามระยะเวลาที่กำหนด

2. การประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานสาขา

2.1 การปฏิบัติตามภารกิจของสำนักงานฯสาขาจังหวัด  ตามคู่มือการติดตามกำกับ  การประเมินสำนักงานฯสาขาจังหวัดของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

2.2      การส่งรายงานการประเมินผลการปฏิบัติตามภารกิจของสำนักงานฯสาขาจังหวัด  ตามตัวชี้วัดที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด

3. งานโครงการระบบสารสนเทศศูนย์ประมวลผลกลางงานประกันสุขภาพ  สำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  (Data Center)

3.1  การบริหารระบบ

3.1.1  การสำรวจความพร้อมด้านโครงสร้างข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานฯสาขาจังหวัดและหน่วยบริการในจังหวัด

3.1.2  การวางแผน/การพัฒนาระบบการทำงานและการพัฒนาระบบสารสนเทศของสำนักงานฯสาขาจังหวัดและหน่วยบริการในจังหวัดร่วมกับสำนักงานฯ สาขาเขตพื้นที่  เพื่อรองรับการทำงานโครงการระบบสารสนเทศศูนย์ประมวลผลกลางงานประกันสุขภาพ  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  (Data Center)

3.1.3  การให้คำปรึกษา/แนะนำแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องของหน่วยบริการ/หน่วยรับลงทะเบียนและออกบัตร  เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามระบบการทำงานโครงการระบบสารสนเทศศูนย์ประมวลผลกลางงานประกันสุขภาพ  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  (Data Center)   ได้อย่าง              มีประสิทธิภาพ

3.1.4  การสนับสนุนด้านวิชาการให้หน่วยบริการ  เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามระบบทำงานโครงการระบบสารสนเทศศูนย์ประมวลผลกลางงานประกันสุขภาพ   สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  (Data Center)  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.1.5  การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับหน่วยบริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการระบบสารสนเทศศูนย์ประมวลผลกลางงานประกันสุขภาพสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(Data Center)

3.2  การควบคุม  กำกับ  และประเมินผล  สำนักงานฯสาขาจังหวัดมีหน้าที่ในการควบคุม  กำกับ  ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามระบบการทำงานโครงการระบบสารสนเทศศูนย์ประมวลผลกลางงานประกันสุขภาพ  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  (Data Center)   ตามแนวทางที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด

--------------------------------------------------

 

ลงชื่อเข้าใช้E-mail

สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday6
mod_vvisit_counterYesterday89
mod_vvisit_counterThis week500
mod_vvisit_counterLast week598
mod_vvisit_counterThis month500
mod_vvisit_counterLast month2156
mod_vvisit_counterAll days231645

Online (20 minutes ago): 3
Your IP: 3.228.11.9
,
Today: ส.ค. 07, 2020

ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: joomla 1.5 templates shared hosting Valid XHTML and CSS.