ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลศรีสะเกษ

ชื่อเรื่อง

 

ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อ (ยา) กลุ่มยารักษาโรคเบาหวาน จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น ๗,๕๕๒,๒๔๖.๕๐ บาท
อีเมล์แอดเดรส umawa.dd@gmail.com
ที่อยู่ของหน่อยงาน งานจัดซื้อยา กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลศรีสะเกษ
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20181031205540.rar  31 ต.ค. 2561  6 พ.ย. 2561