ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลศรีสะเกษ

ชื่อเรื่อง

 

ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อ (ยา) กลุ่มยาเฉพาะทางอายุรกรรมประสาท จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
อีเมล์แอดเดรส sawittee9598@gmail.com
ที่อยู่ของหน่อยงาน งานจัดซื้อยา กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลศรีสะเกษ
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20181022132205.rar  ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๑  ๒๖ ต.ค.๒๕๖๑