ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย

ชื่อเรื่อง

 

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน ๘ หมวด (๒๕๖ รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น ๒,๗๒๐,๘๓๒.- บาท
อีเมล์แอดเดรส utphos@yahoo.com
ที่อยู่ของหน่อยงาน 83 หมู่ 7 ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20180926142021.pdf  ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑  ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑