ชื่อหน่วยงาน รพ.สต.ผักขะ

ชื่อเรื่อง

 

ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ สำหรับโครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster PCC) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผักขะ จำนวน ๑๒ รายการ
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 2420000
อีเมล์แอดเดรส trirongkana@gmail.com
ที่อยู่ของหน่อยงาน ตำบลผักขะ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20180925175119.doc  18092561  25092561 
2  
 tor_sisaket20180925175209.doc  18092561  25092561