ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองศรีสะเกษ

ชื่อเรื่อง

 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น ๖๗๘,๐๐๐.-บาท(หกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
อีเมล์แอดเดรส oumoim_oonoo@hotmail.com
ที่อยู่ของหน่อยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20170908214005.pdf  ๘ กันยายน ๒๕๖๐  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐