ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองศรีสะเกษ

ชื่อเรื่อง

 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น ๖๙๔,๙๐๐.-บาท(หกแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)
อีเมล์แอดเดรส oumoim_oonoo@hotmail.com
ที่อยู่ของหน่อยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20170908213902.pdf  ๘ กันยายน ๒๕๖๐  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐