ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองศรีสะเกษ

ชื่อเรื่อง

 

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดโง้ง
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น ๖๗๘,๐๐๐.-บาท(หกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
อีเมล์แอดเดรส oumoim_oonoo@hotmail.com
ที่อยู่ของหน่อยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20170829152717.pdf  ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐  ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
2  
 tor_sisaket20170829152747.pdf  ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐  ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
3  
 tor_sisaket20170829152820.pdf  ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐  ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
4  
 tor_sisaket20170829152855.pdf  ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐  ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
5  
 tor_sisaket20170829152924.pdf  ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐  ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
6  
 tor_sisaket20170829153053.pdf  ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐  ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐