ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทุมพรพิสัย

ชื่อเรื่อง

 

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 704,342.98 บาท
อีเมล์แอดเดรส "kanya boonma"
ที่อยู่ของหน่อยงาน 99 หมู่ 7 ต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20170825151126.pdf  22 สิงหาคม 2560  4 กันยายน 2560 
2  
 tor_sisaket20170825151349.pdf  22 สิงหาคม 2560  4 กันยายน 2560 
3  
 tor_sisaket20170825151520.pdf  22 สิงหาคม 2560  4 กันยายน 2560