ร่างประกาศจังหวัดศรีสะเกษ จัดซื้อระบบท่อลมรับ-ส่งสิ่งส่งตรวจทางการแพทย์และยา จำนวน 1 ระบบ (7 สถานี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)-โรงพยาบาลราษีไศล
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลโนนคูณ
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โรงพยาบาลโนนคูณ (งบค่าเสื่อมส่วน 70%)
ประกาศ (ร่าง) ขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สายสำหรับดูดเสมหะ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ (ร่าง) ขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ถุงรองรับสิ่งขับถ่ายทางหน้าท้อง ชนิดชิ้นเดียวปลายเปิด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ (ร่าง) ขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ชุดทำแผลปลอดเชื้อ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ (ร่าง) ขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยา Large Volume Fluids and Electrolytes จำนวน ๔ รายการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โรงพยาบาลกันทรลักษ์)
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รพ.ปรางค์กู่
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2564ด้วยวิธี(e-bidding) โรงพยาบาลยางชุมน้อย
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงทางเชื่อม , ทางลาดจากอาคารผู้ป่วยนอกไปอาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลไพรบึง จำนวน 1 รายการ โดยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์(ยา) กลุ่มยารักษาโรคติดเชื้อรุนแรง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   ส่งประกาศ