ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรถพยาบาลฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2562 (รพ.ศิลาลาด)
ประกาศประกวดราคาซื้อกลุ่มยาเฉพาะทางโรคตา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยารักษาโรคระบบทางเดินหายใจ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย)
ส่งรานงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2562 (รพ.ปรางค์กู่)
ส่งรานงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2562 (รพ.ปรางค์กู่)
ส่งรานงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 (รพ.ปรางค์กู่)
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 70,000 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลกันทรลักษ์
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน ๗,๐๐๐ ครั้ง จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddibg) โรงพยาบาลกันทรารมย
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ถุงมือตรวจโรคชนิดใช้แล้วทิ้ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา กระบอกฉีดยาปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   ส่งประกาศ