หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ รับหนังสือช้า ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

หน่วยงานที่ไม่สามารถเปิด อ่านเอกสารได้หรือเปิดแล้วเป็นหน้าเปล่าให้ใช้โปรแกรมดังนี้

1. Acrobat Reader V 8

2. FoxitReader


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 0032.005/ว3947 13 กันยายน 2556 แจ้งมาตรการและแนวทางกำรดำเนินงานตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าว กระทรวงสาธารณสุข ปี 2556
ที่ ศก 0032.004/16938 13 กันยายน 2556 ขอเชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานแพทย์แผนไทยฯ
ที่ ศก 0032.005/ว3948 13 กันยายน 2556 แนวทางการปฏิบัติกรณีแรงงานต่างด้าวมีการเปลี่ยนแปลงนายจ้าง
ที่ ศก 0032.006/ว.3954 13 กันยายน 2556 ส่งกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกล่มสำหรับผู้ปฏิบัติการในระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินรอบที่ 2 ปี 2556
ที่ ศก 0032.006/ว3930 13 กันยายน 2556 ขอเชิญประชุม การจัดการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังแบบรายกรณีในกล่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
ที่ ศก 0032.003/ว16929 12 กันยายน 2556 ขอเชิญประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2557
ที่ ศก 0032.006/ว3921 12 กันยายน 2556 ขอความร่วมมือในการตรวจพยาธิในพื้นที่โรงเรียนตามพระราชดำริ
ที่ ศก 0032.007/ว3919 12 กันยายน 2556 การบริหารจัดการข้อมูล มูลฝอยติดเชื้อ ประจำปี 2556
ที่ ศก 0032.007/ว3920 12 กันยายน 2556 การสำรวจส้วมในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปี 2556
ที่ ศก 0032.004/16927 12 กันยายน 2556 ขอเปลี่ยนแปลงวันและสถานที่ในการจัดอบรม
ที่ ศก 0032.004/ว3906 12 กันยายน 2556 ขอเปลี่ยนแปลงวันและสถานที่ในการจัดอบรม
ที่ ศก 0032.004/3907 12 กันยายน 2556 ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลการกระจายยาที่ไม่เหมาะสมในชุมชน
ที่ ศก 0032.008/ว3883 11 กันยายน 2556 ขอเชิญร่วมกิจกรรม สืบสานประเพณีบุญเดือน 9 รักษ์วัฒนธรรม รักษ์ชุมชน รักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 23 ประจำปี
ที่ ศก 0032.001/ว16854 11 กันยายน 2556 ขอให้ส่งรายชื่อเพื่อแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุประจำปี 2556
ที่ ศก 0032.008/ว3882 11 กันยายน 2556 การประชุม the 23 Asian Oceanic Congress of Obstetrics and Gynaecikigy
ที่ ศก 0032.002/ว3845 9 กันยายน 2556 ขอเชิญประชุมวิชาการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
ที่ ศก 0032.004/ว3746 3 กันยายน 2556 แจ้งราคามาตรฐานเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ที่ ศก 0032.002/ว3848 9 กันยายน 2556 ขอเชิญประชุม รับการประเมินคัดเลือกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดดีเด่นระดับภาค
ที่ ศก 0032.006/ว3829 9 กันยายน 2556 ขอเลื่อนการประชุมซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับการระบาดของโรคโรน่าไวรัสสายพันธ์ใหม่และไข้หวัดนก
ที่ ศก 0032.008/15835 9 กันยายน 2556 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสรุปการดำเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2556
  Records 1841 to 1852 of 1852