หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ รับหนังสือช้า ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

หน่วยงานที่ไม่สามารถเปิด อ่านเอกสารได้หรือเปิดแล้วเป็นหน้าเปล่าให้ใช้โปรแกรมดังนี้

1. Acrobat Reader V 8

2. FoxitReader


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 0032/ว10276 13 มิถุนายน 2559 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องใน วันไขัเลือดออกอาเชียน
ที่ ศก 0032/214 13 มิถุนายน 2559 แจ้งเข้าร่วมประเมินประสิทธิภาพการเงินการคลังเขตสุขภาพที่ 10
ที่ ศก 0032.006/ว 2963 10 มิถุนายน 2559 ขอเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนองค์คุณธรรม/พัฒนาจริยธรรม
ที่ ศก 0032.007/ว 2890 6 มิถุนายน 2559 การสุ่มประเมินรับรองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพจังหวัดศรีสะเกษ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2559
ที่ ศก 0032.007/ว 2889 6 มิถุนายน 2559 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุม
ที่ ศก 0032/9816 6 มิถุนายน 2559 มอบอำนวนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ ศก 0032.007/ว 2888 6 มิถุนายน 2559 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและส่งผลงานวิชาการ
ที่ ศก 0032.014/ว 2900 6 มิถุนายน 2559 การประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
ที่ ศก 0032.014/ว 2902 6 มิถุนายน 2559 เชิญเข้าร่วมพิธีไหว้ครูนวดไทยราชสำนัก
ที่ ศก 0032.012/ว 2287 6 มิถุนายน 2559 การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2559
ที่ ศก 0032.008/ว 2168 31 พฤษภาคม 2559 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการระดับจังหวัด ประจำปี 2559
ที่ ศก 0032.007/ว 2274 3 มิถุนายน 2559 ขอส่งแผนการประเมินโรงพยาบาลมาตรฐาน YFHS (ฉบับบูรณาการ) และประเมินอำเภอตามมาตรฐานอำเภออนามัยการเจร
ที่ ศก 0032.006/ว 2271 3 มิถุนายน 2559 ขอความร่วมมือตรวจสอบการดำเนินการเก็บทำลายวัคซีนโปลิโอชนิด trivlent OPV
ที่ ศก 0032.003/ว 2264 2 มิถุนายน 2559 ขอเชิญทันตบุคลากรประชุม
ที่ ศก 0032.013/ว 2925 8 มิถุนายน 2559 ขอเชิยบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาบเฉพาะทางสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
ที่ ศก 0032.011/ว 2218 31 พฤษภาคม 2559 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ
ที่ ศก 0032.012/ว 2247 2 มิถุนายน 2559 ขอส่งรายชื่อหน่วยงานบริการปฐมภูมิเข้าร่วมคลินิกสุขภาพเกษตรกรเพิ่มเติม
ที่ ศก 0032.013/ว 2233 31 พฤษภาคม 2559 การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคลมร้อน (Heart Stroke)
ที่ ศก 0032.004/ว 2240 31 พฤษภาคม 2559 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม
ที่ ศก 0032.009/ว 2223 31 พฤษภาคม 2559 ขอส่งตัวข้าราชการกลับต้นสังกัด
  Records 1841 to 1852 of 1852