หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ รับหนังสือช้า ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

หน่วยงานที่ไม่สามารถเปิด อ่านเอกสารได้หรือเปิดแล้วเป็นหน้าเปล่าให้ใช้โปรแกรมดังนี้

1. Acrobat Reader V 8

2. FoxitReader


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 0032/ว5660 16 พฤศจิกายน 2560 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 0032/ว5659 16 พฤศจิกายน 2560 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 0032/344 16 พฤศจิกายน 2560 ขอเชิญประชุมทางไกล
ที่ ศก 0032/ว5642 15 พฤศจิกายน 2560 ขอเชิญประชุมติดตามการดำเนินงานโรคเลปโตสไปโรซีสในพื้นที่เสี่ยงสูง
ที่ ศก 0032/ว5639 15 พฤศจิกายน 2560 ประกาศ กรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดศรีสะเกษ
ที่ ศก 0032/5637 15 พฤศจิกายน 2560 กำหนดการตรวจเยี่ยมพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 ของจังหวัดศรีสะเกษ
ที่ ศก 0032/ว5632 15 พฤศจิกายน 2560 การออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2560
ที่ ศก 0032/5634 15 พฤศจิกายน 2560 ขอเชิญวิทยากร
ที่ ศก 0032/ว19507 15 พฤศจิกายน 2560 ส่งจุลสารข่าววืนัยและคุณธรรม
ที่ ศก 0032/ว5635 15 พฤศจิกายน 2560 แจ้งค้างชำระค่าใช้จ่ายในการส่งตรวจวนิจฉัยวัณโรคและวัณโรคดื้อยา
ที่ ศก 0032/5628 15 พฤศจิกายน 2560 ขอความอนุเคราะห์ใช้ห่้องประชุม
ที่ ศก 0032/ว5627 15 พฤศจิกายน 2560 ขอเชิญประชุมการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการทางรังสีวินิจฉัย
ที่ ศก 0032/ว5600 15 พฤศจิกายน 2560 สรุปยอดกฐินสามัคคี ปี 2560
ที่ ศก 0032/ว5622 15 พฤศจิกายน 2560 ทบทวนและเพิ่มเติมแนวทางการดำเนินการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวฯ
ที่ ศก 0032/ว343 15 พฤศจิกายน 2560 ขอเชิญออกหน่วยแพทย์ พอ.สว.
ที่ ศก 0032/ว5623 15 พฤศจิกายน 2560 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการ
ที่ ศก 0032/ว19430 15 พฤศจิกายน 2560 ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ
ที่ ศก 0032/ว19431 15 พฤศจิกายน 2560 ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ
ที่ ศก 0032/19429 15 พฤศจิกายน 2560 ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ
ที่ ศก 0032/ว19300 14 พฤศจิกายน 2560 ส่งสำเนาคำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ 3 เรือง
  Records 1841 to 1852 of 1852