หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ รับหนังสือช้า ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

หน่วยงานที่ไม่สามารถเปิด อ่านเอกสารได้หรือเปิดแล้วเป็นหน้าเปล่าให้ใช้โปรแกรมดังนี้

1. Acrobat Reader V 8

2. FoxitReader


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 0032.006/ว 4216 4 ตุลาคม 2556 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ที่ ศก 0032.006/ว 4223 4 ตุลาคม 2556 แจ้งเตือนการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคคอตีบ
ที่ ศก 0032.007/4225 4 ตุลาคม 2556 การอบรมนักส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ที่ ศก 0032.007/ว 4224 4 ตุลาคม 2556 ขอความร่วมมือรายงานผลการสนับสนุนมาตรการผลักดันการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถ
ที่ ศก 0032/ว 17631 4 ตุลาคม 2556 ขอส่งสำเนาคำสั่ง สำเนาประกาศ จำนวน 4 ฉบับ
ที่ ศก 0032.007/ว 4206 3 ตุลาคม 2556 ส่งรายงานการประชุมเพื่อพัฒนาเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินรีเวชกรรมเพื่อลดอัตราการตายของมารดาและทารก
ที่ ศก 0032.006/ว 4220 4 ตุลาคม 2556 สรุปผลการดำเนินงานโครงการคัดกรองมะเร็งตับ/ท่อน้ำดี
ที่ ศก 0032.006/ว 4212 4 ตุลาคม 2556 การจัดส่งวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลในบุคลากร พ.ศ. 2556
ที่ ศก 0032.006/ว 4211 4 ตุลาคม 2556 รายงานผลการพิจารณาอาการภายหลังได้รับวัคซีน
ที่ ศก 0032.007/ว 4210 4 ตุลาคม 2556 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมวันล้างมือโลก
ที่ ศก 0032/ว17621 30 กันยายน 2556 รับสมัครเพื่อย้ายข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย(จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน)
ที่ ศก 0032/ว13620 30 กันยายน 2556 รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง(เลื่อน)ข้าราชการ
ที่ ศก 0032.009/ว4195 1 ตุลาคม 2556 รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอระดับชำนาญการพิเศษ
ที่ ศก 0032.002/757 2 ตุลาคม 2556 การประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภา จ.ศรีสะเกษ
ที่ ศก 0032.002/ว 4199 1 ตุลาคม 2556 สรุปผลการประเมินผลงานตามตัวชี้ดวัดด้านสุขภาพ (Ranking) รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2556
ที่ ศก 0032.009/ว 5189 1 ตุลาคม 2556 การรับสมัครข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย(นักวิชาการสาธารณสุข)
ที่ ศก 0032.006/ว 4161 30 กันยายน 2556 ขอส่งแผนปฏิบัติงานโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัตซีน
ที่ ศก 0032.002/ว 4184 30 กันยายน 2556 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 0032.002/ว 17619 30 กันยายน 2556 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 0032.009/ว4158 30 กันยายน 2556 เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการวันที่ 1 ต.ค.2556
  Records 1841 to 1852 of 1852