หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ รับหนังสือช้า ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

หน่วยงานที่ไม่สามารถเปิด อ่านเอกสารได้หรือเปิดแล้วเป็นหน้าเปล่าให้ใช้โปรแกรมดังนี้

1. Acrobat Reader V 8

2. FoxitReader


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 0032/ว5138 2 ธันวาคม 2557 บัตรประจำตัวอาสาสมัคร พอ.สว.
ที่ ศก 0032/ว5139 2 ธันวาคม 2557 ขอเขิญบุคลากรเข้าร่วมอบรม
ที่ ศก 0032/ว20906 2 ธันวาคม 2557 ขอความร่วมมือรณรงค์แต่งกายเครื่องแบบในการปฏิบัติราชการทุกวันจันทร์
ที่ ศก 0032/ว20178 28 ธันวาคม 2557 ส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง การแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง
ที่ ศก 0032/ 3 ธันวาคม 2557 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบอาคาร สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจั
ที่ ศก 0032.008/ว ๕๑๒๔ 2 ธันวาคม 2557 การสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารฯ ผบก รุ่นที่ ๒๙ และ ผบต รุ่นที่ ๒๕
ที่ ศก 0032/ว5107 28 ธันวาคม 2557 ขอให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจประเมินสถานที่ผลิตน้ำบริโภคฯตามหลักเกณฑ์ GMP
ที่ ศก 0032/426 2 ธันวาคม 2557 การจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 1 ต.ค 2557
ที่ ศก 0032/425 1 ธันวาคม 2557 ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอนามัยวัยรุ่น เข้าร่วมประชุม
ที่ ศก 0032/ว5076 28 ธันวาคม 2557 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ
ที่ ศก 0032/422 1 ธันวาคม 2557 ขอเชิญประชุมเพื่อทบทวนคำของบลงทุนประจำปี 2559
ที่ ศก 0032/ว20162 1 ธันวาคม 2557 ส่งสำเนาหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรีฯ
ที่ ศก 0032/421 28 ธันวาคม 2557 ขอเชิญประชุมเพื่อทบทวน Service Plan และทบทวนคำของบลงทุน
ที่ ศก 0032/ว5073 28 ธันวาคม 2557 ส่งสรุปประเมินระบบรายงานโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ที่ ศก 0032/ว5018 27 ธันวาคม 2557 ขอความร่วมมือในการรณรงค์วันเอดส์โลก
ที่ ศก 0032/ว5023 27 ธันวาคม 2557 ประชาสัมพันธ์การประกวดนิทานทันตสุขภาพ
ที่ ศก 0032/ว5079 28 พฤศจิกายน 2557 ขอเชิญร่วมรับการอบรม
ที่ ศก 0032/ว20153 27 ธันวาคม 2557 ขอให้ปรับปรุงการให้บริการของสถานพยาบาลของรัฐเกี่ยวกับการขอประวัติการรักษาคนไข้
ที่ ศก 0032/ว5056 27 ธันวาคม 2557 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม
ที่ ศก 0032/ว5017 27 พฤศจิกายน 2557 ส่งสรุปผลสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของห้องปฏิบติการประจำปี 2557
  Records 1841 to 1852 of 1852