หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ รับหนังสือช้า ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

หน่วยงานที่ไม่สามารถเปิด อ่านเอกสารได้หรือเปิดแล้วเป็นหน้าเปล่าให้ใช้โปรแกรมดังนี้

1. Acrobat Reader V 8

2. FoxitReader


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 0032/ว1785 25 เมษายน 2560 ขอเชิญประชุมงานบริการผู้ป่วยนอก
ที่ ศก 0032/ว6450 25 เมษายน 2560 แจ้งเวียนการเปลี่ยนชื่อกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ
ที่ ศก 0032/ว6451 25 เมษายน 2560 ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ ศก 0032/ว1745 25 เมษายน 2560 เชิญเข้าอบรมสัมมนา
ที่ ศก 0032/ 24 เมษายน 2560 ขอความอนุเคราะห์แจ้งผู้เกี่ยวข้องตอบแบบสอบถามเกณฑ์เชิงลึกสายงานธุรการ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งระดับอาวุโ
ที่ ศก 0032/ว1753 24 เมษายน 2560 ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้และวิพากษ์ผลงานวิชาการสาธารณสุข ประจำปี 2560
ที่ ศก 0032/ว1752 24 เมษายน 2560 ขยายเวลาส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการสาธารณสุขระดับจับงหวัดประจำปี 2560
ที่ ศก 0032/ว1770 24 เมษายน 2560 การรับตรวจเยี่ยม นิเทศงานโครงการคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด
ที่ ศก 0032/ว1769 24 เมษายน 2560 ขอเลื่อนวันรับเกียรติบัตรรับรองผลการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพการดูแลรักษาวัณโรคฯ
ที่ ศก 0032/ว6304 24 เมษายน 2560 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนยุทธศาตร์ ระบบบริการปฐมภูมิ 4.0 พ.ศ.2560-2579
ที่ ศก 0032/ว1771 24 เมษายน 2560 การรับการตรวจเยี่ยม นิเทศงานโครงการคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด
ที่ ศก 0032/ว1780 24 เมษายน 2560 การจัดสรรเงินช่วยเหลชือของมูลนิธิโรดไตแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560
ที่ ศก 0032/ว1754 24 เมษายน 2560 ขอเชิญบุคลากรเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศัยกภาพวิทยากรในการจัดอบรมเรื่อเพศคุยได้ในครอบครัว ครู ก
ที่ ศก 0032/ว1768 24 เมษายน 2560 การปรับแผนทางการเงิน Planfin ปีงบประมาณ 2560 ครึ่งปีหลัง สำหรับหน่วยบริการ
ที่ ศก 0032/ว1759 24 เมษายน 2560 การเร่งรัดและตรวจสอบรายงานผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า (ร.36)โดยระบบคอมพิวเตอร์
ที่ ศก 0032/ว1755 24 เมษายน 2560 การรับการประเมินและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล HA ยาเสพติด
ที่ ศก 0032/ว1748 24 เมษายน 2560 ขอเชิญประชุมวิชาการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลตามเกณฑ์ฯ
ที่ ศก 0032/ว6289 24 เมษายน 2560 ส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 5 ฉบับ
ที่ ศก 0032/ว6296 24 เมษายน 2560 ส่งสำเนาหนังสือ แจ้งรายชื่อผู้ทิ้้งงานของกระทรวงการคลัุง
ที่ ศก 0032/ว1744 24 เมษายน 2560 แจ้งแนวทางปฏิบัติในการติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการ
  Records 1841 to 1852 of 1852