หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ รับหนังสือช้า ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

หน่วยงานที่ไม่สามารถเปิด อ่านเอกสารได้หรือเปิดแล้วเป็นหน้าเปล่าให้ใช้โปรแกรมดังนี้

1. Acrobat Reader V 8

2. FoxitReader


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 0032/ว3594 13 กรกฏาคม 2559 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ที่ ศก 0032/12762 13 กรกฏาคม 2559 ให้บุคลเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 30 (เพิ่มเติม)
ที่ ศก 0032/12747,12748 13 กรกฏาคม 2559 โครงการประชุมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอนวัตกรรมดีเด่น งานสุขภาพภาคประชาชนของ อสม.
ที่ ศก 0032/12746,12760 13 กรกฏาคม 2559 โครงการประชุมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ / ให้บุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุข
ที่ ศก 0032/12761,12749 13 กรกฏาคม 2559 ให้บุคลเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 30 (เพิ่มเติม)/ประวิชาการเพื่อกา
ที่ ศก 0032/3621 13 กรกฏาคม 2559 ขอความอนุเคราะหจัดหน่วยปฐมพยาบาล
ที่ ศก 0032/12759,12757 13 กรกฏาคม 2559 ให้บุคลเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 30 (เพิ่มเติม)/ขอเชิญเป็นวิทยากร
ที่ ศก 0032/12758,12751 13 กรกฏาคม 2559 ขอเชิญประชุม/ขอเชิญเป็นวิทยากร
ที่ ศก 0032/ว3604 13 กรกฏาคม 2559 รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน
ที่ ศก 0032/268 13 กรกฏาคม 2559 รับสมัครแพทย์ต้นสังกัดเข้าศึกษาแพทย์ประจำบ้าน
ที่ ศก 0032/ว3573 13 กรกฏาคม 2559 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการป้องกันโรคไตในชุมชนฯ
ที่ ศก 0032/3591,3590,3589 12 กรกฏาคม 2559 ขอให้ส่งงบการเงินประจำปี 2559
ที่ ศก 0032/ 12 กรกฏาคม 2559 รายงานการเงินเดือนมิถุนายน2559
ที่ ศก 0032/ว3580 12 กรกฏาคม 2559 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการช่วยเหลือคืนชีพชั้นสูง (ACLS) สำหรับพยาบาลวิชาชีพและบุคลากรทางการแ
ที่ ศก 0032/ว3574 12 กรกฏาคม 2559 ขอเชิญเป็นวิทยากร
ที่ ศก 0032/ว3581 12 กรกฏาคม 2559 การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบดำเนินงานประจำปี 2559
ที่ ศก 0032/ว3575 12 กรกฏาคม 2559 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 0032/267 12 กรกฏาคม 2559 ขอเชิญเข้ารับการอบรม
ที่ ศก 0032/ว3363 12 กรกฏาคม 2559 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ นมแม่ในเด็กป่วย ครั้งที่ 4
ที่ ศก 0032/3549 12 กรกฏาคม 2559 ส่งมอบและเปิดป้ายส้วมสุขอนามัยในโครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ
  Records 1841 to 1852 of 1852