หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ รับหนังสือช้า ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

หน่วยงานที่ไม่สามารถเปิด อ่านเอกสารได้หรือเปิดแล้วเป็นหน้าเปล่าให้ใช้โปรแกรมดังนี้

1. Acrobat Reader V 8

2. FoxitReader


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 0032/ว3345 5 สิงหาคม 2556 การอบรมโครงการการบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
ที่ ศก 0032/ว14356 5 สิงหาคม 2556 การอบรมโครงการการบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
ที่ ศก 0032/ว3336 6 สิงหาคม 2556 การประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสายใยรักแห่งครอบครัว ปี 2556
ที่ ศก 0032/ว3321 6 สิงหาคม 2556 ขอเชิญวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ Preseention for 2013
ที่ ศก 0032/ว14107 2 สิงหาคม 2556 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำPresentation for 2013 Joint Internationat Monitoring Mission- NIP T
ที่ ศก 0032/ว3320 2 สิงหาคม 2556 ส่งผลการตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยในจังหวัดศรีสะเกษปี 2556
ที่ ศก 0032/ว3222 30 กรกฏาคม 2556 เชิญประชุมเชิงปฏิบัติ การจัดการปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย แบบมืออาชีพ
ที่ ศก 0032/ว3318 30 กรกฏาคม 2556 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม
ที่ ศก 0032/ว3300 1 สิงหาคม 2556 แจ้งผลการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา)ร่วมระดับเขต กล่ม 1
ที่ ศก 0032/ว3314 2 สิงหาคม 2556 ขอเชิญประชุมวิชาการอนามัยแม่และเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2556
ที่ ศก 0032/ว3307 2 สิงหาคม 2556 หลักเกณฑ์กรอบกลางของจังหวัดในการอนุญาตให้ไปศึกา/ฝึกอบรม ประจำปีการศึกษา 2557
ที่ ศก 0032/ว3271 31 กรกฏาคม 2556 ขอเชิญประชุมและแจ้งกำหนดการ/แนวทางการประกวดการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ(DHS)
ที่ ศก 0032/ว3294 31 กรกฏาคม 2556 ขอข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประจำปี 2555
ที่ ศก 0032/ว3293 31 กรกฏาคม 2556 แจ้งการจัดสรรงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพบริการสร้างเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรค ปี 2556
ที่ ศก 0032/ว3292 1 สิงหาคม 2556 ขอความร่วมมือประเมินการดำเนินตามแผนจัดซื้อยา รอบ 9 เดือน
ที่ ศก 0032/ว3290 1 สิงหาคม 2556 ขอความร่วมมือให้ข้อมูลเพื่อกำหนดราคากลางของเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ที่ ศก 0032/ว3291 1 สิงหาคม 2556 ขอความร่วมมือรายงานแผนการใช้น้ำเกลือ
ที่ ศก 0032/ว14115 31 กรกฏาคม 2556 แจ้งผลการประเมินประกวดผลการดำเนินงานอำเภอส่งเสริมป้องกันควบคุมโรคเข้มแข้งแบบยั่งยืนปี 2556
ที่ ศก 0032/ว3281 31 กรกฏาคม 2556 การตรวจประเมินตการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉิน
ที่ ศก 0032/ว3274 31 กรกฏาคม 2556 ขอเชิญประชุมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
  Records 1841 to 1852 of 1852