หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ รับหนังสือช้า ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

หน่วยงานที่ไม่สามารถเปิด อ่านเอกสารได้หรือเปิดแล้วเป็นหน้าเปล่าให้ใช้โปรแกรมดังนี้

1. Acrobat Reader V 8

2. FoxitReader


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 0032/ว3326 6 กรกฏาคม 2560 การตรวจสอบคุณภาพการให้รหัสโรคและเวชระเบียน
ที่ ศก 0032.011/ว3325 6 กรกฏาคม 2560 สรุปผลการตรวจสอบคุณภาพการให้รหัสโรคและเวชระเบียน
ที่ ศก 0032.002/ว3327 6 กรกฏาคม 2560 ขอเชิญประชุมวิชาการและประกวดผลงานวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่ ศก 0032001/ว3328 6 กรกฏาคม 2560 การคัดเลือกและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ
ที่ ศก 0032.007/207 6 กรกฏาคม 2560 ขอแจ้งเลื่อนเวลาการประชุมทางไกล VDO comference
ที่ ศก 0032/ว3322 6 กรกฏาคม 2560 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการจัดบริการสุขภาพช่องปากและโภชนาการด้วยกลไก
ที่ ศก 0032/206 6 กรกฏาคม 2560 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 0032/ว11120 6 กรกฏาคม 2560 ขอเชิญประชุมวิชาการ
ที่ ศก 0032/ว11116 6 กรกฏาคม 2560 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
ที่ ศก 0032/ว11115 6 กรกฏาคม 2560 ขออนุญาตเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมหลักสูตร เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 7
ที่ ศก 0032/ว3272 6 กรกฏาคม 2560 ขอความอนุเคราะห์จัดหน่วยปฐมพยาบาล ในงานมหกรรมวัฒนธรรมศรีสะเกษ
ที่ ศก 0032.004/3290 6 กรกฏาคม 2560 ขอเชิญวิทยากรและเข้าร่วมอบรม
ที่ ศก 0032.004/ว3289 6 กรกฏาคม 2560 ขอเชิญอบรม
ที่ ศก 0032.004/ว11119 6 กรกฏาคม 2560 ขอเชิญอบรม
ที่ ศก 0032/ว10378 6 กรกฏาคม 2560 ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อเตรียมเข้าร่วมประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE
ที่ ศก 0032/ว10935 6 กรกฏาคม 2560 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประกวด ร่วมกิจกรรม และร่วมเฝ้ารับเสด็จองค์ประธานฯ
ที่ ศก 0032/ว3303 6 กรกฏาคม 2560 โครงการสัปดาห์รวมพลังส่งเสริมพลังการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2560
ที่ ศก 0032/205 6 กรกฏาคม 2560 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 0032/204 6 กรกฏาคม 2560 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 0032.002/3297,3298 6 กรกฏาคม 2560 แจ้งพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่2/2560 ประเด็นการพัฒนาเครือข่ายกำลังคนด้านสุขภาพ
  Records 1841 to 1852 of 1852