หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ รับหนังสือช้า ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

หน่วยงานที่ไม่สามารถเปิด อ่านเอกสารได้หรือเปิดแล้วเป็นหน้าเปล่าให้ใช้โปรแกรมดังนี้

1. Acrobat Reader V 8

2. FoxitReader


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 0032/ว4762 27 ตุลาคม 2557 สรุปผลการประเมินผลงานตามตัวชี้วัดด้านสุขภาด(RamKing)รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2557
ที่ ศก 0032/ว4763 27 ตุลาคม 2557 แจ้งจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัว(คาบริการทางการแพทย์)ตามผลงานจริงสำหรับหน่วยบริการในสังกัด สำนักงานสาธาร
ที่ ศก 0032/ว4752 24 ตุลาคม 2557 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ชมรมศัลยแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 20
ที่ ศก 0032/ว4759 24 ตุลาคม 2557 ขอเชิญชวนปฏิบัติธรรมและฟังธรรม
ที่ ศก 0032/ว18109 24 ตุลาคม 2557 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการเทคนิคการให้คำปรึกษาแบบสร้างแรงจูงใจ
ที่ ศก 0032/4754 24 ตุลาคม 2557 ขอเชิญประชุมวิชาการเครือข่ายการดำเนินงานวัณโรคในเด็ก
ที่ ศก 0032/ว4753 24 ตุลาคม 2557 ขอความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนสมทบทุน โครงการรางวัาาลชัยนาทนเรนทร
ที่ ศก 0032/ว4748 24 ตุลาคม 2557 ปรับหลักเกณฑ์จ่ายชดเชยจากระบบกลุ่มวินิฉัยโรคร่วม
ที่ ศก 0032/4750 24 ตุลาคม 2557 การสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ปีการศึกษา 2557
ที่ ศก 0032/4745 24 ตุลาคม 2557 ขอความอนุเคราะห์จัดหน่วยปฐมพยาบาลโครงการกฐินเอื้ออาทร
ที่ ศก 0032/4746 24 ตุลาคม 2557 ขอความอนุเคราะห์รังสีแพทย์และพยาบาล
ที่ ศก 0032/372 24 ตุลาคม 2557 ขอเชิญประชุมผู้รับผิดชอบงานบริหาร
ที่ ศก 0032/371 24 ตุลาคม 2557 ขอให้ดาวน์โหลดสลิปเงินเดือน
ที่ ศก 0032/365 24 ตุลาคม 2557 เร่งรัดส่งข้อมูล 21 แฟ้มปีงบประมาณ 2558
ที่ ศก 0032/ว4601 24 ตุลาคม 2557 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 0032/ว16760 10 ตุลาคม 2557 ขอเขิญประชุม
ที่ ศก 0032/366 22 ตุลาคม 2557 ส่งหลักฐานจ่ายค่าบริการอินเตอร์เน็ต
ที่ ศก 0032/369 22 ตุลาคม 2557 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา
ที่ ศก 0032/370 22 ตุลาคม 2557 ขอเชิญร่วมกิจกรรม
ที่ ศก 0032/ว4737 22 ตุลาคม 2557 ผ้าตัดเครื่องแบบ พอ.สว.
  Records 1841 to 1852 of 1852