หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ รับหนังสือช้า ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

หน่วยงานที่ไม่สามารถเปิด อ่านเอกสารได้หรือเปิดแล้วเป็นหน้าเปล่าให้ใช้โปรแกรมดังนี้

1. Acrobat Reader V 8

2. FoxitReader


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 0032/ว46 9 มกราคม 2558 สรุปผลการรณรงค์ฉีกวัคซีน dt ในกลุ่มประชากรอายุ 20-50
ที่ ศก 0032/ว47 9 มกราคม 2558 ขอเชิญประชุมวิชาการงานอนามัยแม่และเด็ก ครังที่ 7
ที่ ศก 0032/ว44 9 มกราคม 2558 ขอเชิญอบรมหลักสูตร การดูแลช่องปากผู้ป่วยรากฟันเทียมสำหรับทันตาภิบาล รุ่นที่ 2
ที่ ศก 0032/ว59 9 มกราคม 2558 การรับรองเงินได้ประจำปี พ.ศ.2557
ที่ ศก 0032/ว315 9 มกราคม 2558 ขอความร่วมมือในการส่งหลักฐานการจ่ายและเงินเหลือจ่ายเพื่อส่งใช้เงินยืม
ที่ ศก 0032/45 9 มกราคม 2558 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 0032/ว14-16 9 มกราคม 2558 ขอเชิญนักกีฬาวอลเล่ยบอลฝึกซ้อมเพื่อแข่งขันคัดเลื่อกระดับเขต
ที่ ศก 0032/ว19-21 9 มกราคม 2558 เชิญเจ้าหน้าที่ฝึกซ้อมกีฬา ฟุตซอลทั่วไป/ฟุตบอล
ที่ ศก 0032/ว18 9 มกราคม 2558 ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
ที่ ศก 0032/17- 9 มกราคม 2558 ขอเชิญประชุมกำหนดแนวทางวิเคราะห์ภาระงานการพยาบาลในชุมชน
ที่ ศก 0032/ว43 8 มกราคม 2558 ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดูแล กำกับ ติดตาม ประเมินผลการจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากร
ที่ ม.ส.ศ./12 8 มกราคม 2558 ส่งคำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการมูลนิธิสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
ที่ ศก 0032/ว30 8 มกราคม 2558 ขอเลื่อนการประชุมเครือข่ายแพทย์เพื่อเพิ่มศีกยภาพด้านการรักษาผู้ป่วยมาลาเรีย
ที่ ศก 0032/ว39 8 มกราคม 2558 การเข้าร่วมฟังการชี้แจงการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494
ที่ ศก 0032/8 8 มกราคม 2558 ขอเชิญประชุม (นพ.สราวุฒิ บุญสุข)
ที่ ศก 0032/7 8 มกราคม 2558 ขอเชิญ นายพนิช โชคอนวัฒน์ เข้าประชุม
ที่ ศก 0032/9 8 มกราคม 2558 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ
ที่ ศก 0032/10-12 8 มกราคม 2558 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม(วิทยุ)
ที่ ศก 0032/ว1 5 มกราคม 2558 เร่งรัดให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
ที่ ศก 0032/ว5420 30 ธันวาคม 2557 ขอเชิญประชุม โรงพยาบาลคุณธรรม
  Records 1841 to 1852 of 1852