หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ รับหนังสือช้า ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

หน่วยงานที่ไม่สามารถเปิด อ่านเอกสารได้หรือเปิดแล้วเป็นหน้าเปล่าให้ใช้โปรแกรมดังนี้

1. Acrobat Reader V 8

2. FoxitReader


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 0032.002/ว5002 21 พฤศจิกายน 2556 การประเมินการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ (District Health System : DHS)
ที่ ศก 0032.002/ว4996 21 พฤศจิกายน 2556 การนิเทศงานระดับเครือข่าย เขตบริการสุขภาพื้ 10 ปีงบประมาณ 2557
ที่ ศก 0032.004/ว5000 21 พฤศจิกายน 2556 ต่อใบอนุญาตจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2
ที่ ศก 0032.005/ว4999 21 พฤศจิกายน 2556 การเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2556
ที่ ศก 0032.005/ว4998 21 พฤศจิกายน 2556 ซ้กซ้อมความเข้าใจมาตรการและแนวทางการดำเนินงานตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าวกระทรวงสาธารณสุข ปี
ที่ ศก 0032.008/ว4994 21 พฤศจิกายน 2556 การรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรทางการบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2557
ที่ ศก 0032.008/ว4993 21 พฤศจิกายน 2556 ขอเชิญประชุมวิชาการวิสัญญีภูมิภาค ครั้งที่ 8
ที่ ศก 0032.006/ว5005 21 พฤศจิกายน 2556 เชิญชวนเข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง ความรู้สู่ความสุขช่วงสุดท้ายของชีวิต
ที่ ศก 0032.006/ว5004 21 พฤศจิกายน 2556 เชิญชวนเข้าร่วมงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่ ศก 0032.006/ว5003 21 พฤศจิกายน 2556 แนวทางการดำเนินงานระบาดวิทยาปี 2557 และสรุปผลการประชุมกลุ่ม
ที่ ศก 0032/ว22310 19 พฤศจิกายน 2556 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พอ.สว.เดือน ธันวาคม 2556
ที่ ศก 0032/ว22310 21 พฤศจิกายน 2556 การออกปฏิบึติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พอ.สว.
ที่ ศก 0032.005/ว4992 20 พฤศจิกายน 2556 แจ้งการโอนเงิน UC ประจำเดือนตุลาคมอ2556 ครั้งที่ 3
ที่ ศก 0032.005/ว4990 20 พฤศจิกายน 2556 แจ้งการโอนเงิน UC ประจำเดือนตุลาคมอ2556 ครั้งที่ 1
ที่ ศก 0032.005/ว4991 20 พฤศจิกายน 2556 แจ้งการโอนเงิน UC ประจำเดือนตุลาคมอ2556 ครั้งที่ 2
ที่ ศก 0032.011/ว4966 19 พฤศจิกายน 2556 ประชาสัีมพันธ์การแข่งขันกีฬาจักรยานกีฬาประเพณีฯ
ที่ ศก 0032.008/4499 20 พฤศจิกายน 2556 ขอเลื่อนการเป็นวิทยากร
ที่ ศก 0032.006/ว4989 20 พฤศจิกายน 2556 แจ้งการจัดสรรงบค่าการจัดการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูการปี 2556 งวดที่ 4
ที่ ศก 0032.006/ว4978 20 พฤศจิกายน 2556 แจ้งแผนส่มประเมินค่าดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย
ที่ ศก 0032/ว4950 19 พฤศจิกายน 2556 แนวทางการขอรับความช่วยเหลือและมติคณะกรรมการมูลนิธิ อสม.กระทรวงสาธารณสุข
  Records 1841 to 1852 of 1852