หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ รับหนังสือช้า ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

หน่วยงานที่ไม่สามารถเปิด อ่านเอกสารได้หรือเปิดแล้วเป็นหน้าเปล่าให้ใช้โปรแกรมดังนี้

1. Acrobat Reader V 8

2. FoxitReader


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 0032/ว20115 15 ตุลาคม 2556 ส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 4 เรื่อง
ที่ ศก 0032.004/4390 14 ตุลาคม 2556 ขอเชิญประชุมเพื่อวิพากษ์และแสดงความคิดเห็นต่อเนื้อหาใน(ร่าง)คู่มือการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ GMP สำหร
ที่ ศก 0032.006/ว4398 14 ตุลาคม 2556 ขอความอนุเคราะห์ข้อมุลการได้รับสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ที่ ศก 0032.008/ว4374 11 ตุลาคม 2556 การประชุมเชิงปฏิบัติการ"สมรรถนะทางวัฒนธรรมในระบบสุขภาพ องค์ความรู้สู่การวิจัยเชิงคุณภาพ"
ที่ ศก 0032.008/ว4342 11 ตุลาคม 2556 ขอเชิญประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานด้านรังสีการแพทย์ ครั้งที่ 3
ที่ ศก 0032.008/ว4340 11 ตุลาคม 2556 ขอเชิญประชุมวิชาการเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ประจำปี 2557
ที่ ศก 0032.008/4338 11 ตุลาคม 2556 ขอเชิญประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง แนวทางการวินิฉัยและรักษาโรคแฟ้โปรตีนนมวัวในเด็ก
ที่ ศก 0032.005/ว4347 11 ตุลาคม 2556 แจ้งการโอนเงิน UC ประจำเดือนกันยายน 2556 ครั้งที่ 4
ที่ ศก 0032.005/4334 11 ตุลาคม 2556 แจ้งการโอนเงหิน UC ประจำเดือนกันยายน 2556 ครั้งที่ 4
ที่ ศก 0032.011/ว4319 11 ตุลาคม 2556 สรุปผลการส่งข้อมูล 21 แฟ้ม
ที่ ศก 0032.005/ว4354 11 ตุลาคม 2556 ขอเชิญเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ
ที่ ศก 0032.005/ว4355 11 ตุลาคม 2556 ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้ารับรางวัลบุคคลดีเด่นเนื่องในงานวันพยาบาลแห่งชาติ
ที่ ศก 0032.005/ว19655 11 ตุลาคม 2556 ขอเชิญร่วมงานวันพยาบาลแห่งชาติ
ที่ ศก 0032.005/ว4343 11 ตุลาคม 2556 แจ้งการโอนเงิน UC ประจำเดือนกันยายน 2556 ครั้งที่ 4
ที่ ศก 0032.008/ว19654 10 ตุลาคม 2556 การขออนุญารรให้บุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลา ฯ
ที่ ศก 0032.008/ว1953 9 ตุลาคม 2556 ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรทางการบริหารของหน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ ศก 0032.005/ว4305 10 ตุลาคม 2556 ขอเชิญประชุมชี้แจงสิทธิประโยชน์ด้านยาในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ 2557
ที่ ศก 0032.004/ว4303 10 ตุลาคม 2556 แจ้งเตื่อนภัยยาแผนโบราณที่มีการปลอดปนยาแผนปัจจุบัน
ที่ ศก 0032.006/ว4307 10 ตุลาคม 2556 แจ้งรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดศรีสะเกษ
ที่ ศก 0032.004/; 4282 9 ตุลาคม 2556 ขอเชิญประชุม
  Records 1841 to 1852 of 1852