หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ รับหนังสือช้า ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

หน่วยงานที่ไม่สามารถเปิด อ่านเอกสารได้หรือเปิดแล้วเป็นหน้าเปล่าให้ใช้โปรแกรมดังนี้

1. Acrobat Reader V 8

2. FoxitReader


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 0032/ว4224 24 สิงหาคม 2560 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนิเทศงานโครงการยับยั้งการแพร่ทเชื้อมาลาเรียที่ดื้นยาผสมอนุพันธุ์อาร์ติมิชินิน
ที่ ศก 0032/4208 24 สิงหาคม 2560 แจ้งสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริการตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว
ที่ ศก 0032/ว4210 24 สิงหาคม 2560 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ
ที่ ศก 0032/ว4209 24 สิงหาคม 2560 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ
ที่ ศก 0032/ว4217 24 สิงหาคม 2560 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน วันเภสัชกรโลก 25 กันยายน 2560
ที่ ศก 0032/ว4219 24 สิงหาคม 2560 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุม
ที่ ศก 0032/4206 24 สิงหาคม 2560 ขอความอนุเคราะห์ยืมเตียงตรวจ
ที่ ศก 0032/4220 24 สิงหาคม 2560 ขอความอนุเคราะห์ยืมเครื่องอัลตร้าซาวด์
ที่ ศก 0032/ว4197 24 สิงหาคม 2560 แนวทางการดำเนินการโครงการเด็กไทยสายตาดี เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ ตามนโยบาย ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ที่ ศก 0032/ว14492 24 สิงหาคม 2560 ส่งสำเนาหนังสือ 4 เรื่อง
ที่ ศก 0032/ว4214 24 สิงหาคม 2560 การประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ครั่้งที่ 9
ที่ ศก 0032/ว14491 24 สิงหาคม 2560 ขอส่งสำเนาหนังสือสาขาวิชาตจวิทยา
ที่ ศก 0032/ว260 23 สิงหาคม 2560 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรม โครงการศึกษาการระบาดวิทยาการฆ่าตัวตายในกลุ่มผู้อายุ
ที่ ศก 0032/ว4194 23 สิงหาคม 2560 ขอเชิญประชุมพัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบงานควบคุมวัณโรค
ที่ ศก 0032/4193 23 สิงหาคม 2560 ขอเชิญเป็นวิทยากร
ที่ ศก 0032/ว4183 23 สิงหาคม 2560 ขอเชิญประชุมสรุปผลการนดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบบริการสุขภาพ Service Plan Sharing เขตสุขภา
ที่ ศก 0032/4191 23 สิงหาคม 2560 การมอบโล่รางวัล หน่วยงาน บุคคล ด้านคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นระดับเขตสุขภาพ ปี 2560
ที่ ศก 0032/257 23 สิงหาคม 2560 ให้รายงานผลการกำหนด สเป็ค ครุภัณฑ์และราคากลางสิ่งก่อสร้าง
ที่ ศก 0032/259 23 สิงหาคม 2560 ขอความอนุเคราะห์จัดเจ้าหน้าที่พยาบาลพร้อมเวชภัณท์
ที่ ศก 0032/4176-4182 23 สิงหาคม 2560 ส่งแพทย์ผู้ให้สัญญาฯ ปี 2560 มาฝึกเพิ่มพูนทักษะ
  Records 1841 to 1852 of 1852