หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ รับหนังสือช้า ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

หน่วยงานที่ไม่สามารถเปิด อ่านเอกสารได้หรือเปิดแล้วเป็นหน้าเปล่าให้ใช้โปรแกรมดังนี้

1. Acrobat Reader V 8

2. FoxitReader


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 0032/ว 19645 9 ตุลาคม 2556 รายชื่อหน่วยบริการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธาร
ที่ ศก 0032.008/ว 19249 9 ตุลาคม 2556 ให้ตรวจสอบและกรอกข้อมูล อสม. ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
ที่ ศก 0032.008/ว 4291 9 ตุลาคม 2556 ให้ตรวจสอบและกรอกข้อมูล อสม. ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
ที่ ศก 0032.002/ว 4278 9 ตุลาคม 2556 ให้หน่วยบริการจัดทำแผนเงินบำรุงปีงบประมาณ 2557
ที่ ศก 0032.004/ว 4283 9 ตุลาคม 2556 การสมัครเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูมาดาหลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทย ปี 2557
ที่ ศก 0032.006/ว 3924 9 ตุลาคม 2556 สนับสนุนเสื้อชูชีพสำหรับเจ้าหน้าที่ใช้ในกรณีออกช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ที่ ศก 0032.006/ว 4293 9 ตุลาคม 2556 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานนิติเวชด้านผู้ป่วยคดี
ที่ ศก 0032.011/ว 4290 9 ตุลาคม 2556 การตรวจสอบข้อมูลแฟ้มประชากรและแฟ้มโรคเรื้อรัง
ที่ ศก 0032.008/ว 9644 9 ตุลาคม 2556 สรุปโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงระก ประจำปีงบประมาณ 2556
ที่ ศก 0032.008/; 4277 9 ตุลาคม 2556 สรุปโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงระก ประจำปีงบประมาณ 2556
ที่ ศก 0032.007/ว 4262 8 ตุลาคม 2556 การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายและระบบบริการด้านสูตินรเวชกรรม จังหวัดศรีสะเกษ
ที่ ศก 0032.007/ว 4260 8 ตุลาคม 2556 แนวปฏิบัติในการเบิกเงินชดเชยค่าตรวจยืนยัน และตรวจวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมีย
ที่ ศก 0032.007/4259 8 ตุลาคม 2556 ขอเชิญร่วมเยี่ยมประเมินมาตรฐานส้วม ห้องพยาบาล โรงอาหารและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
ที่ ศก 0032.007/4257 8 ตุลาคม 2556 ขอเชิญร่วมเยี่ยมประเมินมาตรฐานส้วม ห้องพยาบาล โรงอาหารและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
ที่ ศก 0032.006/ว 4253 8 ตุลาคม 2556 แจ้งระยะเวลาปิดระบบรายงาน ITEMS ในการจัดสรรชดเชยการปฏิบัติราชการ ปี 2556
ที่ ศก 0032.006/ว 4254 8 ตุลาคม 2556 การเฝ้าระวังและวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรซีสระหว่างน้ำท่วมขังและหลังน้ำลด
ที่ ศก 0032.006/ว 4251 8 ตุลาคม 2556 ขอเชิญประชุมการคัดกรองและการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งตับ/ท่อน้ำดี
ที่ ศก 0032.006/4218 4 ตุลาคม 2556 ขอความอนุเคราะห์วิทยากรในการประชุม
ที่ ศก 0032/ว 17536 27 กันยายน 2556 ส่งคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุประจำปี 2556
ที่ ศก 0032/ 7 ตุลาคม 2556 ข้อมูลนำนวนบุคลากรแต่ละสายงาน ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556
  Records 1841 to 1852 of 1852