หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ รับหนังสือช้า ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

หน่วยงานที่ไม่สามารถเปิด อ่านเอกสารได้หรือเปิดแล้วเป็นหน้าเปล่าให้ใช้โปรแกรมดังนี้

1. Acrobat Reader V 8

2. FoxitReader


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 0032/ว6283 14 ตุลาคม 2559 สรุปโครงบการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)เชิงรุกประจำปี 2559
ที่ ศก 0032/ว18739 14 ตุลาคม 2559 ส่งหนังสือ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการ/การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจั
ที่ ศก 0032/ว6277 14 ตุลาคม 2559 ส่งคำสั่งมอบหมายภารกิจงานพิธีเทิดพระเกียรตินสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ
ที่ ศก 0032.011/ว385 13 ตุลาคม 2559 ิเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารและการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
ที่ ศก 0032/384 13 ตุลาคม 2559 ส่งข่้อมูลค่าตอบแทน
ที่ ศก 0032/ว6266 13 ตุลาคม 2559 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินงานควบคุมภายใน ตรวจสอบภายใน และ ITA
ที่ ศก 0032/ว6251 12 ตุลาคม 2559 แจ้งยอดค้างชำระหนี้องค์การเภสัชกรรม
ที่ ศก 0032/383 12 ตุลาคม 2559 จัดสรรโควตานักศึกษาพยาบาล
ที่ ศก 0032/ว6248 12 ตุลาคม 2559 ขอเชิญเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมเนื่องในงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2559
ที่ ศก 0032/ว18736 12 ตุลาคม 2559 ขอเชิญเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมเนื่องในงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2559
ที่ ศก 0032/ว6250 12 ตุลาคม 2559 ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้ารับรางวัลบุคคลดีเด่นเนื่องในงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2559
ที่ ศก 0032/ว6227 12 ตุลาคม 2559 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการคลินิกทันตกรรมคุณภาพ ตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางทันกรรมฯ
ที่ ศก 0032/ว6192 12 ตุลาคม 2559 ขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
ที่ ศก 0032/6226 12 ตุลาคม 2559 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมช่างเครื่องช่วยคนพิการ และจัดตั้งโรงงานขาเทียมประจำโรงพยาบาลชุมชน
ที่ ศก 0032/382 12 ตุลาคม 2559 ขอเชิญประชุมหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม
ที่ ศก 0032/381 12 ตุลาคม 2559 ขอเชิญประชุมชี้แจงการบริหารสัญญาจัดซื้อร่วมวัสดุวิทยาศาสตร์
ที่ ศก 0032/380 11 ตุลาคม 2559 ขอเลื่อนการประชุม
ที่ ศก 0032/ว18340 11 ตุลาคม 2559 ส่งสำเนาหนังสือ 10 เรื่อง
ที่ ศก 0032/ว6193 11 ตุลาคม 2559 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ Acupuncture in Modern Medicine ครั้งที่ 6 ประจำปี 2559
ที่ ศก 0032/379 11 ตุลาคม 2559 ขอเชิญเภสัชกร ประชุม
  Records 1841 to 1852 of 1852