หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ รับหนังสือช้า ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

หน่วยงานที่ไม่สามารถเปิด อ่านเอกสารได้หรือเปิดแล้วเป็นหน้าเปล่าให้ใช้โปรแกรมดังนี้

1. Acrobat Reader V 8

2. FoxitReader


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 0032/ว953 3 มีนาคม 2559 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาทรีพยากรบุคคล
ที่ ศก 0032/ว3447 3 มีนาคม 2559 การจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ ปี 2559
ที่ ศก 0032/3476 3 มีนาคม 2559 ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม
ที่ ศก 0032/ว952 3 มีนาคม 2559 การสนับสนุนบันทึกสุขภาพผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง/โรคเบาหวาน/โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
ที่ ศก 0032/ว950 3 มีนาคม 2559 แจ้งผลการดำเนินงานโครงการฟันเทียมพระราชทานฯปี 2559
ที่ ศก 0032/ว945 3 มีนาคม 2559 การจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ ประจำปี 2559
ที่ ศก 0032/ว3551 3 มีนาคม 2559 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานวัณโรคปี 2559 ครั้งที่ 2
ที่ ศก 0032/1027 3 มีนาคม 2559 ขอเชิญวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานวัณโรค
ที่ ศก 0032/ว933 3 มีนาคม 2559 แจ้งขั้นตอนการอบรมผู้ช่วยเหลือผูดูแลผู้อายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ที่ ศก 0032/ว934 3 มีนาคม 2559 ขอเชิญประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบงานฟื้นฟูผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ที่ ศก 0032/927 3 มีนาคม 2559 ขอเชิญเป็นวิทยากร
ที่ ศก 0032/103 3 มีนาคม 2559 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 0032/104 3 มีนาคม 2559 ขอเชิญประชุมเตรียมงานมหากรรมการแพทย์แผนไทยเขต 10
ที่ ศก 0032/ว930 3 มีนาคม 2559 มาตรการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีภัยหมอกครัว
ที่ ศก 0032/ว911 3 มีนาคม 2559 ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10
ที่ ศก 0032/;910 3 มีนาคม 2559 ส้งคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิ
ที่ ศก 0032/ว918 3 มีนาคม 2559 ขอเชิญร่วมในพิธีแถลงข่าวและเปิดการรณงค์ Big cleaning day
ที่ ศก 0032/ว3550 3 มีนาคม 2559 การวางแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหา
ที่ ศก 0032/102 3 มีนาคม 2559 การจัดกิจกรรมรณรงค์วัน อสม.แห่งชาติปี 2559
ที่ ศก 0032/ว901 3 มีนาคม 2559 แจ้งแผนการลงพื้นที่ติดตามงานการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์
  Records 1841 to 1852 of 1852