หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ รับหนังสือช้า ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

หน่วยงานที่ไม่สามารถเปิด อ่านเอกสารได้หรือเปิดแล้วเป็นหน้าเปล่าให้ใช้โปรแกรมดังนี้

1. Acrobat Reader V 8

2. FoxitReader


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 0032/ว2545 16 กุมภาพันธ์ 2560 ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง การออกประกาศกระทรวงมหาดไทย ฯ
ที่ ศก 0032/ว749 16 กุมภาพันธ์ 2560 แจ้งการจัดสรรและโอนงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการ QOF )ปีงบประมาณ 2560 งวดที่ 1
ที่ ศก 0032/ว751 16 กุมภาพันธ์ 2560 ขอเชิญร่ามนำเสนองานวิจัย/นวัตกรรมในงานประชุมสัมมนาวิชาการอนามัยแม่และเด็ก ครั้งที่ 9ฯ
ที่ ศก 0032/ว750 16 กุมภาพันธ์ 2560 ข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ ศก 0032/714 15 กุมภาพันธ์ 2560 การดำเนินโครงการ หน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2560
ที่ ศก 0032/33 15 กุมภาพันธ์ 2560 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ที่ ศก 0032/32 15 กุมภาพันธ์ 2560 ขอเชิญประชุมเตรียมการหน่วยปฐมพยาบาล
ที่ ศก 0032/2458 15 กุมภาพันธ์ 2560 ขอเชิญประชุมแนวทางการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมทันตสุขภาพวัยรุ่นฯ
ที่ ศก 0032/2456 15 กุมภาพันธ์ 2560 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ
ที่ ศก 0032/ว2455 15 กุมภาพันธ์ 2560 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ
ที่ ศก 0032/ว715 15 กุมภาพันธ์ 2560 การเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชน และผู้สัมผัสขยะ
ที่ ศก 0032/730 15 กุมภาพันธ์ 2560 อนุญาตให้เจ้าหน้าที่เขียนแบบรูปรายการและจัดทำบัญชีปริมาณวัสดุและราคา
ที่ ศก 0032/ว723 15 กุมภาพันธ์ 2560 ส่งแผนการใช้เครื่องตรวจจอประสาทตา ปี 2560
ที่ ศก 0032/ว722 15 กุมภาพันธ์ 2560 การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมิน Clinic NCD PLUS ปี 2560
ที่ ศก 0032/ว721 15 กุมภาพันธ์ 2560 ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่องโครงการตรวจสอบคุณภาพการรักษาพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฯ
ที่ ศก 0032/700 15 กุมภาพันธ์ 2560 ขออนุญาตใช้รถยนต์ของทางราชการเพื่อส่งบุคลากรเข้าอบรม
ที่ ศก 0032/ว2435 15 กุมภาพันธ์ 2560 ส่งประกาศรับสมัครอบรม/ประชุมวิชาการหลักสูตรต่าง ๆ
ที่ ศก 0032/ว2434 15 กุมภาพันธ์ 2560 ส่งประกาศรับสมัครอบรม/ประชุมวิชาการหลักสูตรต่าง ๆ
ที่ ศก 0032/1951 14 กุมภาพันธ์ 2560 ขอเชิญประชุมเพื่อติดตามการจัดสรรงยบประมาณของหน่วยบริการปฐมภูมิฯ
ที่ ศก 0032/ว693 14 กุมภาพันธ์ 2560 การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  Records 1841 to 1852 of 1852