หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ รับหนังสือช้า ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

หน่วยงานที่ไม่สามารถเปิด อ่านเอกสารได้หรือเปิดแล้วเป็นหน้าเปล่าให้ใช้โปรแกรมดังนี้

1. Acrobat Reader V 8

2. FoxitReader


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 0032/ว5505 2 มกราคม 2557 การปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการและเครือข่าย ปี 2557
ที่ ศก 0032/ว5440 27 ธันวาคม 2556 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 0032/ว5442 27 ธันวาคม 2556 ขอเชิญบุคลากรเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรกนิกส์ผู้ป่วยวัณโรครายบุคคล
ที่ ศก 0032/ว5441 27 ธันวาคม 2556 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 15 HA National Forum
ที่ ศก 0032/ว5400 25 ธันวาคม 2556 เชิญชวนเข้าอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขด้านคุณธรรมจริยธรรม
ที่ ศก 0032/ว5399 25 ธันวาคม 2556 ขอความร่วมมือในการพัฒนาผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม ปี 2557
ที่ ศก 0032/ว5422 26 ธันวาคม 2556 เร่งรัดการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไขเลือดออก ปีงบประมาณ 2557
ที่ ศก 0032/ว5395 25 ธันวาคม 2556 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
ที่ ศก 0032/ว5401 25 ธันวาคม 2556 ขอเชิญประชุมสรุปผลการฝึกปฏิบัติงานโครงการร่วมผลิตเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
ที่ ศก 0032/ว5393 27 ธันวาคม 2556 การดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ในบุคคลาสาธารณสุข
ที่ ศก 0032/ว5378 24 ธันวาคม 2556 แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางกรณีโรคเรื้องรัง
ที่ ศก 0032/ว24596 25 ธันวาคม 2556 ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการให้คำปรึกษาก่อนและหลังการตรวจเลือดเอชไอวี
ที่ ศก 0032/ว5405 25 ธันวาคม 2556 ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการการให้คำปรึกษาก่อนแหละหลังการตรวจเลือดเอชไอวี
ที่ ศก 0032/24369 27 ธันวาคม 2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินและพิธีกรรารประกวดร้องเพลงฯ
ที่ ศก 0032/ว5381 27 ธันวาคม 2556 ขอความร่วมมือในการำสรวจข้อมูลโครงการฝากท้องทุกที่ฟรีทุกสิทธิ์ด้วยบัตรสุขภาพแม่และเด็ก
ที่ ศก 0032.001.02/ว 5446 27 ธันวาคม 2556 การกำหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557
ที่ ศก 0032/ว5411 26 ธันวาคม 2556 ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินผู้ขายงานบริหารเวชภัณฑ์
ที่ ศก 0032/ว5414 26 ธันวาคม 2556 การนิเทศติดตามประเมินผลการดำเนินงานอำเภอส่งเสริมป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็ง ปี 2557
ที่ ศก 0032/ว5412 25 ธันวาคม 2556 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการติดตั้งและใช้ระบบ CASCAP
ที่ ศก 0032/ว5416 26 ธันวาคม 2556 แจ้งแผนออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่
  Records 1841 to 1852 of 1852