หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ รับหนังสือช้า ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

หน่วยงานที่ไม่สามารถเปิด อ่านเอกสารได้หรือเปิดแล้วเป็นหน้าเปล่าให้ใช้โปรแกรมดังนี้

1. Acrobat Reader V 8

2. FoxitReader


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 0032/ว 3707 2 กันยายน 2556 ขอเชิญเข้าร่วมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับเยาวชนกลุ่มชายที
ที่ ศก 0032/ว 3724 3 กันยายน 2556 การนำเสนอรายกรณีศึกษามารดาเสียชีวิตจากการคลอด
ที่ ศก 0032/3723 3 กันยายน 2556 การนำเสนอรายกรณีศึกษามารดาเสียชีวิตจากการคลอด
ที่ ศก 0032/ว 3734 3 กันยายน 2556 บัตรประจำตัวอาสาสมัคร พอ.สว
ที่ ศก 0032/ว 15687 29 สิงหาคม 2556 โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ปีงบประมาณ 2557
ที่ ศก 0032/ว 3721 3 กันยายน 2556 สนับสนุนคู่มือนักสุขภาพครอบครัว (นสค.) ประจำปีงลประมาณ 2556
ที่ ศก 0032/ว 3720 3 กันยายน 2556 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 0032/ว 3726 3 กันยายน 2556 ขอควาร่วมมือในการเฝ้าระวังโรค Zika fever
ที่ ศก 0032/ว3693 2 กันยายน 2556 แจ้งจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557 งบลงทุน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์
ที่ ศก 0032/ว15799 30 สิงหาคม 2556 ขอแจ้งคำแนะนำในการจัดซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงที่มีฟอส
ที่ ศก 0032/ว3666 29 สิงหาคม 2556 ขอเชิญชวนขอรับรถเข็นนิทานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ที่ ศก 0032/ว3656 29 สิงหาคม 2556 การนำเสนอผลงานวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2556
ที่ ศก 0032/ว3676 29 สิงหาคม 2556 ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ระดับตติยภูมิในภาวะภัยพิบัติ
ที่ ศก 0032/ว3651 28 สิงหาคม 2556 ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบูรณาการ pirmary GMP 1 ทีม 1 อำเภอ จังหวัดศรีสะเกษ
ที่ ศก 0032/3655 29 สิงหาคม 2556 ขออนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในงานมหกรรมสมุนไทร แห่งชาติ ครั
ที่ ศก 0032/ว3669 29 สิงหาคม 2556 นโยบายการใหเน่เม็ดเสริมไอโอดีน โฟเลท และเหล็ก แก่หญิงตั้งครรภ์ และหญิงให้นมบุตร ตามสิทธิประโยชน์ของก
ที่ ศก 0032/ว3656 29 สิงหาคม 2556 การนำเสนอผลงานวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2556
ที่ ศก 0032/ว3660 29 สิงหาคม 2556 ขอเชิญประชุมเภสัชกรผู้รับผิดชอบงานค้มครองผู้บริโภค
ที่ ศก 0032/ว15675 29 สิงหาคม 2556 ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบูรณาการ pirmary GMP 1 ทีม 1 อำเภอ จังหวัดศรีสะเกษ
ที่ ศก 0032/ว15676 29 สิงหาคม 2556 ขอเชิญประชุมติดตามการดำเนินงานวัณโรค และอบรมการดำเนินงานวัณโรคตามแนวทางมาตรฐานวัณโรคแห่ง (NIP) ใหม่
  Records 1841 to 1852 of 1852