หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ รับหนังสือช้า ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

หน่วยงานที่ไม่สามารถเปิด อ่านเอกสารได้หรือเปิดแล้วเป็นหน้าเปล่าให้ใช้โปรแกรมดังนี้

1. Acrobat Reader V 8

2. FoxitReader


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 0032.006/ว4989 20 พฤศจิกายน 2556 แจ้งการจัดสรรงบค่าการจัดการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูการปี 2556 งวดที่ 4
ที่ ศก 0032.006/ว4978 20 พฤศจิกายน 2556 แจ้งแผนส่มประเมินค่าดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย
ที่ ศก 0032/ว4950 19 พฤศจิกายน 2556 แนวทางการขอรับความช่วยเหลือและมติคณะกรรมการมูลนิธิ อสม.กระทรวงสาธารณสุข
ที่ ศก 0032.002/ว22308 19 พฤศจิกายน 2556 ขอเชิญประชุมการถ่ายทอดนโยบายส่การปฏิบัติและร่วมพิธีลงนามตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2557
ที่ ศก 0032.005/ว22302 20 พฤศจิกายน 2556 ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ที่ ศก 0032.006/ว4963 19 พฤศจิกายน 2556 การอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณ๊โรคเรื้อรัง(Case Manager)
ที่ ศก 0032.002/4976 19 พฤศจิกายน 2556 ขอเชิญประชุมการถ่ายทอดนโยบายส่การปฏิบัติและร่วมพิธีลงนามตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2557
ที่ ศก 0032.006/ว4974 19 พฤศจิกายน 2556 ขอความร่วมมือเร่งรัดการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลประจำปี 2556
ที่ ศก 0032.005/ว4962 19 พฤศจิกายน 2556 ขอเชิญหัวหน้างานผู้ป่วยนอกประชุม
ที่ ศก 0032.006/ว4968 20 พฤศจิกายน 2556 ส่งแบบรายงานและวิธีการบันทึการเฝ้าระวังการเสียชีวิตเนื่องจากอากาศหนาว
ที่ ศก 0032.005/ว4961 19 พฤศจิกายน 2556 ขอเชิญหัวหน้าพยาบาลประชุม
ที่ ศก 0032.002/ว3840 18 พฤศจิกายน 2556 ส่งคำสั่งแต่งคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.ศก.) ฯ
ที่ ศก 0032/ว3838 18 พฤศจิกายน 2556 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างสมัชชาสุขภาพฯ
ที่ ศก 0032/ว3838 18 พฤศจิกายน 2556 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างสมัชชาสุขภาพฯ
ที่ ศก 0032.008/ว 4975 19 พฤศจิกายน 2556 อนุมัติให้แพทย์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูพี่เลี้ยงแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวฯ
ที่ ศก 0032.004/ว4943 15 พฤศจิกายน 2556 ขอให้ส่งรายงานการจัดซื้อยาร่วมกล่ม 1 โรงพยาบาลในเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 10
ที่ ศก 0032.007/ว4946 15 พฤศจิกายน 2556 ตัวชี้วัดกล่มงานส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2557
ที่ ศก 0032.008/22026 15 พฤศจิกายน 2556 ขอเชิญประชุมชี้แจงการำแผนพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ ปี 2557
ที่ ศก 0032.002/ว4941 15 พฤศจิกายน 2556 ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลระบบส่งต่อผู้ป่วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ 2556
ที่ ศก 0032.007/ว4909 14 พฤศจิกายน 2556 ขอความร่วมมือสำรวจคนพิการแขน-ขาขาด
  Records 1841 to 1852 of 1852