หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ รับหนังสือช้า ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

หน่วยงานที่ไม่สามารถเปิด อ่านเอกสารได้หรือเปิดแล้วเป็นหน้าเปล่าให้ใช้โปรแกรมดังนี้

1. Acrobat Reader V 8

2. FoxitReader


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 0032/7602 26 ธันวาคม 2559 ขอเชิญประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหางานพัฒนาการเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 10
ที่ ศก 0032/7605-7609 26 ธันวาคม 2559 ขอเชิญเป็นวิทยากร
ที่ ศก 0032/ว7604 26 ธันวาคม 2559 ขอเชิญประชุม พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเรียกเก็บชดเชยค่าบริการทางด้านการแพทย์
ที่ ศก 0032/ว23720 26 ธันวาคม 2559 การอบรมหลักการพยาบาลเฉพาะทางฯ
ที่ ศก 0032/489 26 ธันวาคม 2559 การจัดกรอบอัตรากำลังโครงสร้าง รพช.
ที่ ศก 0032/7578 26 ธันวาคม 2559 อนุมัติให้บุคลากรลาศึกษา/ฝึกอบรมภายในประเทศ
ที่ ศก 0032/ว7466 26 ธันวาคม 2559 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่นฯ
ที่ ศก 0032/ว23641 26 ธันวาคม 2559 ขอเชิญประชุมการดำเนินงานตามนโยบาย ทศวรรษกำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
ที่ ศก 0032/ว23641 26 ธันวาคม 2559 ขอเชิญประชุมการดำเนินงานตามนโยบาย ทศวรรษกำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
ที่ ศก 0032/ว75770 23 ธันวาคม 2559 ขอเชิญประชุมวิชาการ
ที่ ศก 0032/ว7555 23 ธันวาคม 2559 ข้อสั่่งการของนายกรัฐมนตรี
ที่ ศก 0032/7567 23 ธันวาคม 2559 ขอสนับสนุนจัดหน่วยปฐมพยาบาล
ที่ ศก 0032/23711-23714 23 ธันวาคม 2559 ขอเชิญประชุมเพื่อบูรณาการเครือข่ายระบบสุขภาพระดับปฐมภูมิ
ที่ ศก 0032/487 23 ธันวาคม 2559 ขอเชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดนโยบายการพัฒนาระบบฯ
ที่ ศก 0032/ว23971 23 ธันวาคม 2559 การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนฯ
ที่ ศก 0032/ว7569 23 ธันวาคม 2559 สำรวจคุณวุฒิเพิ่มเติมของแพทย์
ที่ ศก 0032/ว7565 23 ธันวาคม 2559 ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขนสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะ
ที่ ศก 0032/ว7564 23 ธันวาคม 2559 ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขนสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะฯ
ที่ ศก 0032/ว7515 21 ธันวาคม 2559 การตรวจคัดกรองและดูแลพระสงฆ์ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
ที่ ศก 0032/ว23639 21 ธันวาคม 2559 ทุนฝึกการอบรมประจำปี 2560
  Records 1841 to 1852 of 1852