หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ รับหนังสือช้า ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

หน่วยงานที่ไม่สามารถเปิด อ่านเอกสารได้หรือเปิดแล้วเป็นหน้าเปล่าให้ใช้โปรแกรมดังนี้

1. Acrobat Reader V 8

2. FoxitReader


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 0027/ว58 14 มกราคม 2551 ขอให้รับรองรายได้ ประจำปี 2550
ที่ ศก 0027/ว118 8 มกราคม 2551 หลักเกณฑ์การย้ายแหละเกณฑ์การพิจารณาข้าราชการ 3 สายงาน
ที่ สธ0202.015/ว2 4 มกราคม 2551 ขอเชิญชวนร่วมถวายความไว้อาลัยแด่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินท
ที่ ศก 0027/ว23944 26 ธันวาคม 2550 ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ ศก 0027/ว5143 25 ธันวาคม 2550 การคัดเลือกพยาบาลที่ปฏิบัติงานนานและดีเด่นของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2551
ที่ ศก 0027/ว5036 17 ธันวาคม 2550 อัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ ศก 0027/ว23315 17 ธันวาคม 2550 ประกาศประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาในโรค(เพิ่มเติม)
ที่ ศก 0027/ว23314 17 ธันวาคม 2550 การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยภายในกล่มวินิจฉัยโรคร่วม
ที่ ศก 0027/ว22243 28 พฤศจิกายน 2550 การอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
ที่ ศก 0027/ว4791 22 พฤศจิกายน 2550 รายงานโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ที่ ศก 0027/ว4793 22 พฤศจิกายน 2550 ส่งสรุปรายงานการประชุมสัมมนาการวางแผนป้องกันโรคไตเรื้อรังในระยะยาว
ที่ ศก 0027/ว4856 26 พฤศจิกายน 2550 สรุปยอดกฐินสามัคคีปี 2550
ที่ ศก 0027/4870 28 พฤศจิกายน 2550 รายงานสถานการณ์โรคติดต่อที่สำคัญประจำวันที่1723พฤศจิกายน 2550
ที่ ศก 0027/ว4831 26 พฤศจิกายน 2550 ส่งเอกสารการเก็บและนำส่งตัวอย่างผู้ป่วยในข่ายการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก
ที่ ศก 0027ว4803 22 พฤศจิกายน 2550 รายงานสถานการณ์โรคติดต่อที่สำคัญประจำวันที่10-19พฤศจิกายน 2550
ที่ ศก 0027/ว4832 26 พฤศจิกายน 2550 ขอเชิญผู้สนใจส่งบทคัดย่อผลงานทางวิชาการ
ที่ ศก 0027/ว1174 21 พฤศจิกายน 2550 มหกรรมรวมพลังคนไทยไร้พุงเพื่อพ่อ
ที่ ศก 0027/ว4684 13 พฤศจิกายน 2550 รายงานสถานการณ์โรคติดต่อที่สำคัญประจำวันที่4-9 พฤศจิกายน 2550
ที่ ศก 0027/ว4574 6 พฤศจิกายน 2550 การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดกิจกรรมค่ายเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง
ที่ ศก 0027ว20797 8 พฤศจิกายน 2550 การจัดงานวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
  Records 18121 to 18127 of 18127