หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ รับหนังสือช้า ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

หน่วยงานที่ไม่สามารถเปิด อ่านเอกสารได้หรือเปิดแล้วเป็นหน้าเปล่าให้ใช้โปรแกรมดังนี้

1. Acrobat Reader V 8

2. FoxitReader


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 0027/ว15793 7 กรกฏาคม 2554 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขั้นดำรงตำแหน่งทันตแพทย์(ด้านทันตกรรม)
ที่ ศก 0027/ 8 กรกฏาคม 2554 แจ้งกำหนดการเวลาตรวจประเมินตลาดสด น่าซื้อ
ที่ ศก 0027/ว3066 7 กรกฏาคม 2554 การจัดทำหนังสือคลังปัญญาสาธารณสุขประจำปี พ.ศ.2554
ที่ ศก 0027.001/ว 15788 6 กรกฏาคม 2554 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.ยะลา
ที่ ศก 0027/ว2617 17 มิถุนายน 2554 แจ้งรายละเอียดประกอบการจัดสรรเงินผู้ป่วยนอกแหละเงินส่งเสริมสุขภพต่างเครือข่าย งวดที่ 2-3/2554
ที่ ศก 0027/ว2986 4 กรกฏาคม 2554 การให้ยาต้านไวรัส กรณี CD 4 ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 350 celV cu.mm.
ที่ ศก 0027/ว2987 4 กรกฏาคม 2554 การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์จังหวัดศรีสะเกษ
ที่ ศก 0027.006/15540 4 กรกฏาคม 2554 ขอเชิญประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ ศก 0027.006/15540 4 กรกฏาคม 2554 ขอเชิญประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ ศก 0027/ว 15188 29 มิถุนายน 2554 การขออนุมัติเลื่อนเงินเดือนข้าราชการเป็นกรณีพิเศษ
ที่ ศก 0027/ว3004 5 กรกฏาคม 2554 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศูนย์ข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ที่ ศก 0027/ว15522 30 มิถุนายน 2554 ขอความอุปถัมภ์ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี
ที่ ศก 0027/ว15519 30 มิถุนายน 2554 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ
ที่ ศก 0027/ว15543 4 กรกฏาคม 2554 ส่งประกาศแต่งตั้งสาธารณสุขอำเภอ
ที่ ศก 0027/ว2907 1 กรกฏาคม 2554 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ขยายเวลาในการรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ อย.น้อย
ที่ ศก 0027/ว 2870 30 มิถุนายน 2554 การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาพยาบาลเบื้องต้น)
ที่ ศก 0027/ว 2871 30 มิถุนายน 2554 การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาพยาบาลเบื้องต้น)
ที่ ศก 0027/ว2666 21 มิถุนายน 2554 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานจริยธรรม
ที่ ศก 0027/ว2908 1 กรกฏาคม 2554 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ขยายเวลาในการรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ อย.น้อย
ที่ ศก 0027/ว2866 30 มิถุนายน 2554 ขอเชิญประชุมโครงการแลกเปลีี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วย และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในเค
  Records 18121 to 18127 of 18127