หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ รับหนังสือช้า ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

หน่วยงานที่ไม่สามารถเปิด อ่านเอกสารได้หรือเปิดแล้วเป็นหน้าเปล่าให้ใช้โปรแกรมดังนี้

1. Acrobat Reader V 8

2. FoxitReader


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 0027/ว4134 5 มีนาคม 2553 บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชพลเรือนสามัญ
ที่ ศก 0027/ว881 4 มีนาคม 2553 ขอเลื่อนการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้้รับผิดชอบงานควบคุมโรคเรื้อน
ที่ ศก 0027/ว4109 4 มีนาคม 2553 ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ.2533
ที่ ศก 0027ว878 4 มีนาคม 2553 ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ.2533
ที่ ศก 0027/193 4 มีนาคม 2553 รายงานสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่
ที่ ศก 0027/ว842 26 มีนาคม 2553 การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009
ที่ ศก 0027/ว3600 2 มีนาคม 2553 ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ ศก 0027/ว839 26 กุมภาพันธ์ 2553 ขอเชิญประชุม(กองทุนสุขภาพตำบล)
ที่ ศก 0027/ว3596 26 กุมภาพันธ์ 2553 ขอเชิญประชุม(กองทุนสุขภาพตำบล)
ที่ ศก 0027/ว819 25 กุมภาพันธ์ 2553 รับสมัครแพทย์ หัวหน้าทีม SRRT และผู้สอบสวนหลักเข้ารับการอบรมหลักสูตรระบาดวิทยา ปี 2553
ที่ ศก 0027/ว824 25 กุมภาพันธ์ 2553 แจ้งความจำนงในการอบรมจุลทัศนากรและซ่อมกล้องจุลทรรศน์
ที่ ศก 0027/ว830 25 กุมภาพันธ์ 2553 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2553
ที่ ศก 0027/ว768 24 กุมภาพันธ์ 2553 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับบริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุใหม่
ที่ ศก 0027/ว184 24 กุมภาพันธ์ 2553 ขอเชิญผู้แทนของ รพและผู้รับผิชอบการใช้การสื่อสารด้านวิทยุคมนาคมผ่านเครือข่าย Internet 1g-hkiy[dki
ที่ ศก 0027/ว765 23 กุมภาพันธ์ 2553 การพันธ์ศักภาพผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรคเรื้อน
ที่ ศก 0016.3/ว420 9 กุมภาพันธ์ 2553 ประชาสั้มพันธ์โครงการผ่าตัดโรคหัวใจและผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
ที่ ศก 0027/ว3352 22 กุมภาพันธ์ 2553 ส่งสำเนาหนังสือราชการ
ที่ ศก 0027/ว748 18 กุมภาพันธ์ 2553 ส่งแนวทางการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2553
ที่ ศก 0027/ว757 23 กุมภาพันธ์ 2553 ขอให้รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการ
ที่ ศก 0027/ว3334 17 กุมภาพันธ์ 2553 ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  Records 18121 to 18127 of 18127