หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ รับหนังสือช้า ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

หน่วยงานที่ไม่สามารถเปิด อ่านเอกสารได้หรือเปิดแล้วเป็นหน้าเปล่าให้ใช้โปรแกรมดังนี้

1. Acrobat Reader V 8

2. FoxitReader


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 0027ว5358 4 ธันวาคม 2552 เอกสารรับรองความพิการ
ที่ ศก 0027ว23095 4 ธันวาคม 2552 ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน
ที่ ศก 0027/ว5360 4 ธันวาคม 2552 การเสนอแฟ้่มการจัดซื้อครุภัณฑ์
ที่ ศก 0027/ว5330 3 ธันวาคม 2552 ขอความร่วมมือในการกรอกแบบรายงานผลการซื้อครุภัณฑ์
ที่ ศก 0027ว22876 1 ธันวาคม 2552 คำสั่งมอบอำนาจ
ที่ ศก 0027/ว20903 2 พฤศจิกายน 2552 ส่งสำเนาคำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง เลื่อนค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการ
ที่ ศก 0027/5257 30 พฤศจิกายน 2552 ขอความร่วมมือดำเนินการตามโครงการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ
ที่ ศก 0027/ว4437 5 ตุลาคม 2552 ส่งแผนกำหนดวันส่งหลักฐานการเบิก-จ่ายเงินงบงบประมาณปี พ.ศ.2553
ที่ ศก 0027/ว22270 23 พฤศจิกายน 2552 ร่วมแรงรวมใจลงลายมือชื่อเสนอแนะรัฐบาล
ที่ ศก 0027ว5173 23 พฤศจิกายน 2552 การดำเนินการคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูงเชิงรุกฯ
ที่ ศก 0027/ว5096 20 พฤศจิกายน 2552 แจ้งการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนารูปแบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2
ที่ ศก 0027/ว5110 20 พฤศจิกายน 2552 ขอข้อมูลการจัดซื้อเครื่องทำลายเชื้อระบบแสงอุลตราไวโอเลคระบบปิด(UV Fan)
ที่ ศก 0027/ว5085 19 พฤศจิกายน 2552 กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแนวทางวิธีปฏิบัติและระเบียบที่เกี่ยวข้องกรณีการจ้างเหมาก่อสร้าง
ที่ ศก 0027ว5077 19 พฤศจิกายน 2552 จัดหน่วยปฐมพยาบาลร่วมรับเสด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมาร
ที่ ศก 0027/ว5036 18 พฤศจิกายน 2552 ขอเชิญเข้ารับการอบรม
ที่ ศก 0027/ว5036 18 พฤศจิกายน 2552 ขอเชิญร่วมประชุม
ที่ ศก 0027/ว5035 18 พฤศจิกายน 2552 ขอเชิญเข้ารับการอบรม
ที่ ศก 0027/ว21892 17 พฤศจิกายน 2552 รับสมัครคัดเลือกลุคคลาเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ที่ ศก 0027/ว4927 10 พฤศจิกายน 2552 ขอให้จัดส่งรายงานการควบคุมภายในของหน่วยงาน
ที่ ศก 0027/ว21356 10 พฤศจิกายน 2552 ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  Records 17701 to 17717 of 17717