หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ รับหนังสือช้า ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

หน่วยงานที่ไม่สามารถเปิด อ่านเอกสารได้หรือเปิดแล้วเป็นหน้าเปล่าให้ใช้โปรแกรมดังนี้

1. Acrobat Reader V 8

2. FoxitReader


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 0027/ว20776 2 พฤศจิกายน 2550 ขอแจ้งพื้นที่ที่ต้องดำเนินการรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอ ปี พ.ศ.2550
ที่ ศก 0027/ว4537 5 พฤศจิกายน 2550 ขอให้เฝ้าระวังและป้องกันควบคุมอหิวาตกโรคอย่างเข็มแข็ง
ที่ ศก 0027/ว4536 5 พฤศจิกายน 2550 การดำเนินการเฝ้าระวังและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก
ที่ ศก 0027/;4453 26 ตุลาคม 2550 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม
ที่ ศก 0027/ว20089 24 ตุลาคม 2550 แบบสำรวจเครื่องมืออุปกรณ์ในการจัดทำบบรายงานยาเสพติด
ที่ ศก 0027/ว20076 24 ตุลาคม 2550 ให้ตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐและบุคลากรในครอบครัวโครงการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล
ที่ ศก 0027/ว4411 25 ตุลาคม 2550 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์วันรวมใจต้านเอดส์ปีงบประมาณ 2551
ที่ ศก 0027/ว4410 25 ตุลาคม 2550 การจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาระบบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์
ที่ ศก 0027/ว4414 25 ตุลาคม 2550 ขอเชิญอบรมการสร้างความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนด้านเอดส์
ที่ ศก 0027/ว4415 25 ตุลาคม 2550 ขอเชิญประชุมเรื่องระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดศรีสะเกษ
ที่ ศก 0027/ว4428 25 ตุลาคม 2550 รายงานสถานการณ์โรคติดต่อที่สำคัญประจำวันที่13-20 ตุลาคม 2550
ที่ ศก 0027/ว4354 22 ตุลาคม 2550 ส่งเสื้อ SRRT
ที่ ศก 0027/ว4353 24 ตุลาคม 2550 การสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
ที่ ศก 0027/ว4323 18 ตุลาคม 2550 รายงานสถานการณ์โรคติดต่อที่สำคัญประจำวันที่6-12ตุลาคม 2550
ที่ ศก 0027/ว4329 18 ตุลาคม 2550 แผนกำหนดวันประชุมสัมมนาผู้รับผิดชอบงานบริหาร รพช./สสอ.
ที่ ศก 0027/ว4310 17 ตุลาคม 2550 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อค้นหาภาวะเบาหวานความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ35ปีขึ้นไป
ที่ ศก 0027/ว4308 17 ตุลาคม 2550 การรายงานผลการดำเนินงานโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรค
ที่ ศก 0027/ว4309 17 ตุลาคม 2550 เร่งรัดการดำเนินงานป้องควบคุมโรคอัมพฤกษ์อัมพาต
ที่ ศก 0027/ว19428 12 ตุลาคม 2550 แบบสอบถามของเครื่อข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
ที่ ศก 0027/ว19185 9 ตุลาคม 2550 ส่งแผนปฏิบัติการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคปี 2551และการรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอปี 2550
  Records 17541 to 17541 of 17541