หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ รับหนังสือช้า ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

หน่วยงานที่ไม่สามารถเปิด อ่านเอกสารได้หรือเปิดแล้วเป็นหน้าเปล่าให้ใช้โปรแกรมดังนี้

1. Acrobat Reader V 8

2. FoxitReader


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 0027/82301/096 16 มกราคม 2555 ขอความอนุเคราะห์บุคคลเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง
ที่ ศก 0027.008/140 19 มกราคม 2555 อนุมัติไปราชการและออกนอกเขตจังหวัด
ที่ ศก 0027.008/141 19 มกราคม 2555 อนุมัติไปราชการและออกนอกเขตจังหวัด
ที่ ศก 0027.008/143 17 มกราคม 2555 อนุมัติไปราชการและออกนอกเขตจังหวัด
ที่ ศก 0027.008/142 7 มกราคม 2555 อนุมัติไปราชการและออกนอกเขตจังหวัด
ที่ ศก 0027.008/176 19 มกราคม 2555 ขออำนวยความสะดวกในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
ที่ ศก 0027/ว166 19 มกราคม 2555 ขอเชิญประชุมเรื่อง การนำเครื่องมือการประเมินคุณถาพการพยาลภายในโรงพยาบาลสู่การปฏิบัติ
ที่ ศก 0027/ว159 19 มกราคม 2555 ขอเชิญประชุมพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลคุณภาพในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง
ที่ ศก 0027/ว160 19 มกราคม 2555 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 0027/ว111 18 มกราคม 2555 กำหนดการตรวจรับรองป้ายทองครั้งที่ 1 /2555 จังหวัดศรีสะเกษ
ที่ ศก 0027/ว 45 18 มกราคม 2555 ขอเชิญเข้าร่วมการคัดเลือก อสม.ดีเ่ด่น ระดับเขต/ภาค
ที่ ศก 0027/ว 44 18 มกราคม 2555 เตรียมความพร้อมการคัดเลือก อสม.ดีเด่น
ที่ ศก 0027/ ว131 17 มกราคม 2555 โครงการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ประจำปี 2555
ที่ ศก 0027/ว 843 18 มกราคม 2555 ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 4 ฉบับ
ที่ ศก 0027/ว147 18 มกราคม 2555 การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัตราชการของจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2555 ฯ
ที่ ศก 0027/ว 146 18 มกราคม 2555 การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2555 ฯ
ที่ ศก 0027/ว 137 17 มกราคม 2555 สำรวจข้อมูลการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาพยาบาลเบื้องต้น)
ที่ ศก 0027/ว 136 17 มกราคม 2555 สำรวจข้อมูลการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาพยาบาลเบื้องต้น)
ที่ ศก 0027/ว135 17 มกราคม 2555 ขอส่งรายงานการประชุม
ที่ ศก 0027/ว122 12 มกราคม 2555 ขอความร่วมมือสำรวจการให้บริการรักษาด้วยยาต้านไวรัส
  Records 17541 to 17541 of 17541