หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ รับหนังสือช้า ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

หน่วยงานที่ไม่สามารถเปิด อ่านเอกสารได้หรือเปิดแล้วเป็นหน้าเปล่าให้ใช้โปรแกรมดังนี้

1. Acrobat Reader V 8

2. FoxitReader


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 0027/ว3593 14 สิงหาคม 2552 ขอเชิญบุคลากรร่วมประชุม
ที่ ศก 0027/ว3555 13 สิงหาคม 2552 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ DIR /Floor time
ที่ ศก 0027/ว15011 13 สิงหาคม 2552 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป
ที่ ศก 0027/ว3482 10 สิงหาคม 2552 การนับระยะเวลาเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในสายงานพยาบาลวิชาชีพ
ที่ ศก 0027/ว3511 10 สิงหาคม 2552 การรายงานการจัดทำแผนและการสำรวจผู้มีอาการคล้ายไข้หวัดในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคโรค
ที่ ศก 0027/ว14500 10 สิงหาคม 2552 การรายงานการจัดทำแผนและการสำรวจผู้มีอาการคล้ายไข้หวัดในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคโรค
ที่ ศก 0027/ว3502 10 สิงหาคม 2552 การอบรมพัฒนาจิต เสริมพลังชีวิต ผู้บริหารและบุคลากรแกนนำคุณธรรมจริยธรรม
ที่ สธ.0201.039/ว177 7 สิงหาคม 2551 การนับระยะเวลาเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในสายงานพยาบาลวิชาชีพ
ที่ ศก 0027/ว14458 6 สิงหาคม 2552 การเลื่ออขั้นค่าจ้างลูกจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษ
ที่ ศก 0027/ว14466 6 สิงหาคม 2552 คำถวายสัตย์ปฏิญาณตน
ที่ ศก 0027/ว13965 31 กรกฏาคม 2552 การรับเหรียญราชการชายแดนและเหรียญพิทักษ์เสรีชน
ที่ ศก 0027/ว14457 5 สิงหาคม 2552 มาตรการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ ขนิดเอ (เอช 1 เอ็น 1)
ที่ ศก 0027/ว14345 3 สิงหาคม 2552 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน
ที่ ศก 0027/ว14346 4 สิงหาคม 2552 การเลื่ออขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2552
ที่ ศก 0027/ว12899 16 กรกฏาคม 2552 เปลี่ยนตำแหน่ง
ที่ ศก 0027/ว13702 31 สิงหาคม 2552 การเลื่อนเงินเดือนและให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2552
ที่ ศก 0027/ว13591 30 กรกฏาคม 2552 โครงการสวัสดิการรถจักรยานยนต์
ที่ ศก 0027/ว3310 31 กรกฏาคม 2552 สำรวจข้อมูลคนพิการด้านการเคลื่อนไหว
ที่ ศก 0027/ว3277 28 กรกฏาคม 2552 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 0027/ว3262 27 กรกฏาคม 2552 มติคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงานราชการสำรวจและจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการเข้าถึงได้
  Records 17541 to 17541 of 17541