หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ รับหนังสือช้า ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

หน่วยงานที่ไม่สามารถเปิด อ่านเอกสารได้หรือเปิดแล้วเป็นหน้าเปล่าให้ใช้โปรแกรมดังนี้

1. Acrobat Reader V 8

2. FoxitReader


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 0027/ว18632 8 ตุลาคม 2553 ขอแจ้งแผนปฏิบัติงานโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ประจำปีงบประมาณ 2554
ที่ ศก 0027/ว4126 8 ตุลาคม 2553 ส่งแผนกำหนดวันส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2554
ที่ ศก 0027/755 7 ตุลาคม 2553 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 0027 /ว18620 6 ตุลาคม 2553 ส่งสำเนาหนังสือกระทรวงสาธารณสุข
ที่ ศก 0027/ว2648 7 ตุลาคม 2553 ขอเลื่อนการประชุมคณะกรรมการป้องกันควบคุมและแก้ไขสถานการณ์การรระบาดของไข้หวัดใหญ่จังหวัดศรีสะเกษ
ที่ ศก 0027/ว4058 4 ตุลาคม 2553 ขอความร่วมมือในการสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการสนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวงทรงห่วงใยสุขภาพประชาชน
ที่ ศก 0027/ว4109 6 ตุลาคม 2553 ขอเชิญร่วมงานวันพยาบาลแห่งชาติ
ที่ ศก 0027/ว4110 6 ตุลาคม 2553 ขอเชิญร่วมงานวันพยาบาลแห่งชาติ
ที่ ศก 0027/ว18173 5 ตุลาคม 2553 เร่งรัดการลงทะเบียนตามกลุ่มเป้าหมายตามมติ ครม.ภายในวันที๑๕ต.ค.๕๓
ที่ ศก 0027/ว18160 30 กันยายน 2553 การใช้บัตรประจำตัวประชาชนแทนบัตรทอง
ที่ ศก 0027/ว.18159 30 กันยายน 2553 เพิ่มช่องทางในการตรวจสอบสิทธิออนไลน์ผ่านระบบฯ
ที่ ศก 0027/ว.4091 5 ตุลาคม 2553 พิจารณาการเข้าร่วมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
ที่ ศก 0027/ว4170 20 ตุลาคม 2553 ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันควบคุมและแก้ไขสถานการณ์กาารระบาดของไข้หวัดใหญ่
ที่ ศก 0027/ว17664 22 ตุลาคม 2553 ขอเชิญประชุมสรุปผลการดำเนินงานและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานฯ
ที่ ศก 0027/ว3905 22 กันยายน 2553 ขอเชิญประชุมสรุปผลการดำเนินงานและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานฯ
ที่ ศก 0027ว4037 30 กันยายน 2553 แนวทางการดำเนินงานควบคุมป้องกันและรักษาพยาบาลโรคไข้หวัดใหญ่
ที่ ศก 0027/ว3956 23 กันยายน 2553 ขอส่งประเด็นสารรณรงค์วันหัวใจโลกปี 2553
ว16707/ว16707 7 กันยายน 2553 ส่งสำเนาหนังสือหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ที่ ศก 0027ว16733 10 กันยายน 2553 โครงการ พอ.สว.ปี 2554
ที่ ศก 0027ว16733 10 กันยายน 2553 ส่งโครงการ พอ.สว.ปี 2554
  Records 17541 to 17541 of 17541