หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ รับหนังสือช้า ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

หน่วยงานที่ไม่สามารถเปิด อ่านเอกสารได้หรือเปิดแล้วเป็นหน้าเปล่าให้ใช้โปรแกรมดังนี้

1. Acrobat Reader V 8

2. FoxitReader


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 0027/ว4856 26 พฤศจิกายน 2550 สรุปยอดกฐินสามัคคีปี 2550
ที่ ศก 0027/4870 28 พฤศจิกายน 2550 รายงานสถานการณ์โรคติดต่อที่สำคัญประจำวันที่1723พฤศจิกายน 2550
ที่ ศก 0027/ว4831 26 พฤศจิกายน 2550 ส่งเอกสารการเก็บและนำส่งตัวอย่างผู้ป่วยในข่ายการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก
ที่ ศก 0027ว4803 22 พฤศจิกายน 2550 รายงานสถานการณ์โรคติดต่อที่สำคัญประจำวันที่10-19พฤศจิกายน 2550
ที่ ศก 0027/ว4832 26 พฤศจิกายน 2550 ขอเชิญผู้สนใจส่งบทคัดย่อผลงานทางวิชาการ
ที่ ศก 0027/ว1174 21 พฤศจิกายน 2550 มหกรรมรวมพลังคนไทยไร้พุงเพื่อพ่อ
ที่ ศก 0027/ว4684 13 พฤศจิกายน 2550 รายงานสถานการณ์โรคติดต่อที่สำคัญประจำวันที่4-9 พฤศจิกายน 2550
ที่ ศก 0027/ว4574 6 พฤศจิกายน 2550 การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดกิจกรรมค่ายเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง
ที่ ศก 0027ว20797 8 พฤศจิกายน 2550 การจัดงานวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
ที่ ศก 0027/ว4538 5 พฤศจิกายน 2550 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม
ที่ ศก 0027/ว20776 2 พฤศจิกายน 2550 ขอแจ้งพื้นที่ที่ต้องดำเนินการรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอ ปี พ.ศ.2550
ที่ ศก 0027/ว4537 5 พฤศจิกายน 2550 ขอให้เฝ้าระวังและป้องกันควบคุมอหิวาตกโรคอย่างเข็มแข็ง
ที่ ศก 0027/ว4536 5 พฤศจิกายน 2550 การดำเนินการเฝ้าระวังและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก
ที่ ศก 0027/;4453 26 ตุลาคม 2550 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม
ที่ ศก 0027/ว20089 24 ตุลาคม 2550 แบบสำรวจเครื่องมืออุปกรณ์ในการจัดทำบบรายงานยาเสพติด
ที่ ศก 0027/ว20076 24 ตุลาคม 2550 ให้ตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐและบุคลากรในครอบครัวโครงการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล
ที่ ศก 0027/ว4411 25 ตุลาคม 2550 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์วันรวมใจต้านเอดส์ปีงบประมาณ 2551
ที่ ศก 0027/ว4410 25 ตุลาคม 2550 การจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาระบบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์
ที่ ศก 0027/ว4414 25 ตุลาคม 2550 ขอเชิญอบรมการสร้างความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนด้านเอดส์
ที่ ศก 0027/ว4415 25 ตุลาคม 2550 ขอเชิญประชุมเรื่องระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดศรีสะเกษ
  Records 16201 to 16203 of 16203