หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ รับหนังสือช้า ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

หน่วยงานที่ไม่สามารถเปิด อ่านเอกสารได้หรือเปิดแล้วเป็นหน้าเปล่าให้ใช้โปรแกรมดังนี้

1. Acrobat Reader V 8

2. FoxitReader


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 0027ว2830 14 กุมภาพันธ์ 2554 แต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป
ที่ ศก 0027/ว602 15 กุมภาพันธ์ 2554 ส่งสื่อคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับ SRRT
ที่ ศก 0027ว2966 16 กุมภาพันธ์ 2554 ขอเชิญร่วมการประชุมเวทีสัมมนาผู้นำเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนระดับอำเภอ
ที่ ศก 0027/ว584 15 กุมภาพันธ์ 2554 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 0027/ 15 กุมภาพันธ์ 2554 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สดบ พนักงานราชการประเภททั่วไปป
ที่ ศก 0027/ว579 14 กุมภาพันธ์ 2554 ประชาสัมพันธ์การอบรมคอมพิวเตอร์แก่คนพิการ
ที่ ศก 0027/ว539 10 กุมภาพันธ์ 2554 กำหนดให้พื้นที่ในหน่ยวยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นเขตสวมหมวกนิรภัย
ที่ ศก 0027/ว532 11 กุมภาพันธ์ 2554 แจ้งรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดศรีสะเกษ
ที่ ศก 0027/ว556 10 กุมภาพันธ์ 2554 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปี 2554
ที่ ศก 0027/ 11 กุมภาพันธ์ 2554 การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับรถราชการ
ที่ ศก 0027/ 11 กุมภาพันธ์ 2554 การสำรวจข้อมูลครุณฑ์การแพทย์
ที่ ศก 0027/ว545 10 กุมภาพันธ์ 2554 แนวทางการดำเนนินงานเฝ้าระวังควบคุมโรค การรักษา และส่งตัวอย่างตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อการกำจัดโรคห
ที่ ศก 0027/ว546 10 กุมภาพันธ์ 2554 ขอส่งแนวทางบริหารจัดการวัคซีนกรณีเกิดปัญหาระบบลูกโซ่ความเย็นล้มเหลว
ที่ ศก 0027/ว2637 9 กุมภาพันธ์ 2554 ขอข้อมูลเป้าหมายนักเรียน ป.1และ ป6 ประจำปีการศึกษา 2553 และ2554
ที่ ศก 0027/ว2812 10 กุมภาพันธ์ 2554 ส่งสำเนาหนังสือกระทรวงสาธารณสุข
ที่ ศก 0027/ว2811 10 กุมภาพันธ์ 2554 ส่งสงสำเนาหนังสือ
ที่ ศก 0027/ว551 10 กุมภาพันธ์ 2554 ประสานการประกวดคำขวัญงานควบคุมโรคหนอนพยาธิ
ที่ ศก 0027/ว550 10 กุมภาพันธ์ 2554 ประสานการติดตามให้ความรู้้ในหมู่่บ้านลดโรคพยาธิใบไม้ตับแบบยั่งยืน
ที่ ศก 0027/ว529 9 กุมภาพันธ์ 2554 เร่งรัดการดำเนินงานไข้เลือดออก
ที่ ศก 0027/ว2379 8 กุมภาพันธ์ 2554 ส่งสรุปการประชุม
  Records 16201 to 16203 of 16203