หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ รับหนังสือช้า ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

หน่วยงานที่ไม่สามารถเปิด อ่านเอกสารได้หรือเปิดแล้วเป็นหน้าเปล่าให้ใช้โปรแกรมดังนี้

1. Acrobat Reader V 8

2. FoxitReader


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 0027/ว13099 19 กรกฏาคม 2553 การติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
ที่ ศก 002713094 19 กรกฏาคม 2553 การตรวจราชการและนิเทศงานระดับกระทรวง กรณีปกติรอบที่ 1/2553
ที่ ศก 0027/ว13091 16 กรกฏาคม 2553 โครงการ"อบรมฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพ อสม.แกนนำเครื่อข่ายสุขภาพภาคประชาชนในการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุข
ที่ ศก 0027/ว3014 16 กรกฏาคม 2553 โครงการ"อบรมฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพ อสม.แกนนำเครื่อข่ายสุขภาพภาคประชาชนในการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุข
ที่ ศก 0027/ว3006 15 กรกฏาคม 2553 การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี 2554
ที่ ศก 0027/ว3005 15 กรกฏาคม 2553 ขอให้คณะกรรมการตรวจประเมินระดับจังหวัดออกตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ปี 2554
ที่ ศก 0027/ว3003 15 กรกฏาคม 2553 ขอเชิญร่วมรับฟังการนำเสนอการประกวดผลงานการพัฒนาคุณภาพและนวตกรรมสิ่งแประดิษฐ์งานกายภาพบำบัด และคนพิกา
ที่ ศก 0027/ว13089 15 กรกฏาคม 2553 แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมหลักสูตรเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น)
ที่ ศก 0027/ว13088 14 กรกฏาคม 2553 มาตรการปรับปรงอัตรากำลังของส่วนราชการ(โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)ปีงบประมาณ พ.ศ.2554
ที่ ศก 0027/ว2992 13 กรกฏาคม 2553 ขอเชิญประชุมหัวหน้างานผู้ป่วยนอก
ที่ ศก 0027/ว2982 13 กรกฏาคม 2553 ขอข้อมูลพยาบาลวิชาชีพและพยาบาลเวชปฏิบัติที่ปฏิบัติงานประจำที่ pcu
ที่ ศก 0027/ว12977 9 กรกฏาคม 2553 การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสำหรับการปฏบัติงานประจำ
ที่ ศก 0027/ว12978 9 กรกฏาคม 2553 ขอความร่วมสำรวจสืบค้นและประชาสัมพันธ์เพื่อคัดเลือกผู้อายุทีี่มีภูมิปัญญา
ที่ ศก 0027/ว2952 9 กรกฏาคม 2553 แจ้งกรอบเวลาขั้นตอนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ฯ ปี 2554
ที่ ศก 0027/2954 9 กรกฏาคม 2553 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่บักทึกภาพพร้อมเครื่องอุปกรณ์
ที่ ศก 0027/ว2886 7 กรกฏาคม 2553 การเปลี่ยนแปลงการใช้วัคซีนบีซีจี
ที่ ศก 0027/ว2891 7 กรกฏาคม 2553 แจ้งรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดศรีสะเกษ
ที่ ศก 0027/2865 7 กรกฏาคม 2553 ขอเชิญประชุมและนำเสนอผลงาน
ที่ ศก 0027/12297 7 กรกฏาคม 2553 การอบรมพัฒนาศักภภาพทีมพี่เลี้ยง PCA
ที่ ศก 0027/2580 7 กรกฏาคม 2553 ขอเชิญประชุม
  Records 16201 to 16203 of 16203