หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ รับหนังสือช้า ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

หน่วยงานที่ไม่สามารถเปิด อ่านเอกสารได้หรือเปิดแล้วเป็นหน้าเปล่าให้ใช้โปรแกรมดังนี้

1. Acrobat Reader V 8

2. FoxitReader


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 0032/2887 6 กรกฏาคม 2558 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 0032/ว11311 6 กรกฏาคม 2558 ขอเชิญประชุมการปฏิบัติการตาทมระเบียบพัสดุและการจัดซื้อจ้างฯ
ที่ ศก 0032/ว2884 6 กรกฏาคม 2558 การเตรียมรับการตรวจสอบคุณภาพบัญชีและการบริหารการเงินการคลังหน่วยบริการสุขภาพฯ
ที่ ศก 0032/ว2553 6 กรกฏาคม 2558 ขอเชิญประชุมการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล๋็กทรอนิกส์ฯ
ที่ ศก 0032/ว2886 6 กรกฏาคม 2558 แจ้งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพบัญชีและการบริหารคการเงินการคลัง
ที่ ศก 0032/ว2862 6 กรกฏาคม 2558 แจ้งการโอนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานสาธาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เดือน มิถุนายน 2558
ที่ ศก 0032/ว2844 3 กรกฏาคม 2558 ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลห้องน้ำ ห้องส้วมสาธารณะสะหอาดเพื่อการท่องเที่ยว
ที่ ศก 0032/ว2820 6 กรกฏาคม 2558 แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์มาลาเรียคลินิกชุมชนฯ
ที่ ศก 0032/ว2826 6 กรกฏาคม 2558 ขอเชิญเจ้าหน้าที่รับฟังการชี้แจงการเก็บข้อมูลประเมินสุขภาพผู้สูงอายุฯ
ที่ ศก 0032/ว2845 6 กรกฏาคม 2558 แจ้งผลการคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข หน่วยงานดีเด่น และเรียงความดีเด่น ระดับเขตสุขภาพที่ 10
ที่ ศก 0032/ว2846 6 กรกฏาคม 2558 ขอเชิญมารับใบประกาศเกียรติคุณ
ที่ ศก 0032/ว2847 6 กรกฏาคม 2558 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 0032/2853,1129,2854 3 กรกฏาคม 2558 ขอเชิญบุคลากรสาธารณสุขและภาคเครือข่ายเข้าร่วมประชุมเพื่อสนับสนุนการจัดบริการฯ
ที่ ศก 0032/ว2848/1129811295/2848 3 กรกฏาคม 2558 กำหนดการสำรวจพื้นที่เตรียมรับเสด็จ/ขอเชิญประชุม/แจ้งการจัดสรรงบประมาณ โครงการ อสม.
ที่ ศก 0032/ว2861 3 กรกฏาคม 2558 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 0032/261 3 กรกฏาคม 2558 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมพัฒนาระบบบัญชาการกรณีเกิดสาธารณภัยและอุบัติเหตุ
ที่ ศก 0032/ว2719 3 กรกฏาคม 2558 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลส่งเสริมสุขภาพฯ
ที่ ศก 0032/260 3 กรกฏาคม 2558 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 0032/249 3 กรกฏาคม 2558 ขอเชิญแพททย์ที่ได้รับทุนเข้าทาทำสัญญาลาศึกษา
ที่ ศก 0032/248 3 กรกฏาคม 2558 ขอเชิญแพทย์ที่ได้รับทุนเข้ามาทำสัญญาลาศึกษา
  Records 21 to 40 of 4407