หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ รับหนังสือช้า ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

หน่วยงานที่ไม่สามารถเปิด อ่านเอกสารได้หรือเปิดแล้วเป็นหน้าเปล่าให้ใช้โปรแกรมดังนี้

1. Acrobat Reader V 8

2. FoxitReader


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 0032/ว1271 25 มีนาคม 2558 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพทีมสอบสวนการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน(ฉบับแก้ไขวันที่ประชุม)
ที่ ศก 0032/ 25 มีนาคม 2558 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการงานบำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ปี 2558 เขตพื้นที่ภาคตตะวั
ที่ ศก 0032/ว.1266 24 มีนาคม 2558 ขอเชิญประชุมวิชาการ เรื่องการวินิจฉัยโรคจากการทำงานและการส่งต่อ
ที่ ศก 0032/ว.1267 24 มีนาคม 2558 แจ้งกำหนดการนิเทศงานสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัยกายใจเป็นสุข ปี 2558
ที่ ศก 0032/4642 24 มีนาคม 2558 ขอเชิญร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการจังหวัดปลอดบุหรี่ในงานประชุมวิชาการ"ควบคุมยาสูบและสุราเขตภาคตะว
ที่ ศก 0032/4644 24 มีนาคม 2558 ขอให้เตรียมพื้นที่รับการศึกษาดูงาน
ที่ ศก 0032/ว.4643 24 มีนาคม 2558 ขอเชิญร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการจังหวัดปลอดบุหรี่ในงานประชุมวิชาการ"ควบคุมยาสูบและสุราเขตภาคตะว
ที่ ศก 0032/1268 24 มีนาคม 2558 ขอเชิญนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการจังหวัดปลอดบุหรี่ในงานประชุมวิชาการฯ
ที่ ศก 0032/ว.1269 24 มีนาคม 2558 ขอเชิญร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการจังหวัดปลอดบุหรี่ในงานประชุมวิชาการ"ควบคุมยาสูบและสุราเขตภาคตะว
ที่ ศก 0032/1270 24 มีนาคม 2558 ขอให้เตรียมพื้นที่รับการศึกษาดูงาน
ที่ ศก 0032/119 24 มีนาคม 2558 ขอเชิญประชุมผู้ประสานงานทีม DHML จังหวัดศรีสะเกษ
ที่ ศก 0032/118 24 มีนาคม 2558 ขอเชิญประชุมผู้ประสานงานทีม LCC/ทีมพี่เลี้ยงDHMLจังหวัดศรีสะเกษ
ที่ ศก 0032/120 23 มีนาคม 2558 ตรวจสอบข้อมูลFTE2
ที่ ศก 0032/ว.1242 23 มีนาคม 2558 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม โครงการพัฒนางานดำเนินการทันตสาธารณสุขเครือข่ายสุขภาพที่ 8 และ 10
ที่ ศก 0032/ว.1265 24 มีนาคม 2558 ขอเชิญประชุมสัมมนาการคลอดมาตรฐานและการดูแลทารกแรกเกิดสำหรับโรงพยาบาลชุมชนเขตสุขภาพที่ 7-10
ที่ ศก 0032/ว.4639 24 มีนาคม 2558 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำเภอ(DHS)เขตสุขภาพที่10
ที่ ศก 0032/ว.1263 24 มีนาคม 2558 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำเภอ(DHS)เขตสุขภาพที่10
ที่ ศก 0032/ว.1264 24 มีนาคม 2558 ขอเชิญประชุุมปฏิบัติการ DHS Core Team การขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำเภอ(DHS)เขตสุขภาพที่10ฯ
ที่ ศก 0032/121 25 มีนาคม 2558 ขอเชิญแพทย์ที่ได้รับทุนเข้ามาทำสัญญาลาศึกษา
ที่ ศก 0032/ว.4643 24 มีนาคม 2558 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ DHS Core Team การขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำเภอ(DHS)เขตสุขภาพที่10ประจำปี
  Records 21 to 40 of 4407