หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ รับหนังสือช้า ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

หน่วยงานที่ไม่สามารถเปิด อ่านเอกสารได้หรือเปิดแล้วเป็นหน้าเปล่าให้ใช้โปรแกรมดังนี้

1. Acrobat Reader V 8

2. FoxitReader


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 0032/ว3795 25 สิงหาคม 2557 ขออนุญาตยืมรถตู้พร้อมพนักงานขับรถเพื่อเข้าร่วมปรเะชุมวิชาการฯ
ที่ ศก 0032/3796 25 สิงหาคม 2557 ขออนุญาตยืมรถตู้พร้อมพนักงานขับรถเพ่ื่อรับส่งคณะกรรมการประเมินผลระดับจังหวัด
ที่ ศก 0032/ว3794 25 สิงหาคม 2557 ขออนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลื่อก
ที่ ศก 0032/ว13598 25 สิงหาคม 2557 การส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขี้นไป
ที่ ศก 0032/ว3793 25 สิงหาคม 2557 ขออนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลื่อก
ที่ ศก 0032/ว13597 22 สิงหาคม 2557 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ที่ ศก 0032/ว13594 22 สิงหาคม 2557 ส่งสำเนาหนังสือรับสมัครเพื่อเลื่อให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล
ที่ ศก 0032/ว1353 22 สิงหาคม 2557 ขอเชิญเป็นวิทยากร
ที่ ศก 0032/302 22 สิงหาคม 2557 ขอเชิญประชุมเตรียมพร้องรับการระบาดของโรคอีโบลา
ที่ ศก 0032/3780 22 สิงหาคม 2557 ขอเชิญเป็นวิทยากร
ที่ ศก 0032/ว13593 22 สิงหาคม 2557 ขอเชิญวิทยากร
ที่ ศก 0032/3789 22 สิงหาคม 2557 ขอเชิญกุมารแพทย์ร่วมจัดประชุมวิชาการงานอามัยแม่และเด็ก
ที่ ศก 0032/ว3754 22 สิงหาคม 2557 แนวปฏิบัติกรณีการเบิกค่าสารเมทาโดน (Methadone)ของสำนักงานประกันสังคม
ที่ ศก 0032/ว3753 21 สิงหาคม 2557 ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม
ที่ ศก 0032/ว3751 21 สิงหาคม 2557 การประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ(District Health System DHS
ที่ ศก 0032/ว3748 21 สิงหาคม 2557 แจ้งรายละเอียดการสนับสนุนงบประมาณตามผลการดำเนิงานวัณโรค ปี2557 รอบที่2/2557
ที่ ศก 0032/ว3747 21 สิงหาคม 2557 ขอความร่วมมือสำรวจปริมาณคงคลัง อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย (PPE)
ที่ ศก 0032/ว3749 21 สิงหาคม 2557 ขอเชิญประชุมสรุปผลการประเมินคุรภาพและตรวจสอบชดเชยค่าบริการใระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ที่ ศก 0032/ว13590 21 สิงหาคม 2557 ให้ข้าราชการได้รับเงินประจำตำแหน่ง
ที่ ศก 0032/ว13358 22 สิงหาคม 2557 ส่งสำเนาหนังสือรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
  Records 21 to 40 of 4407