หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ รับหนังสือช้า ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

หน่วยงานที่ไม่สามารถเปิด อ่านเอกสารได้หรือเปิดแล้วเป็นหน้าเปล่าให้ใช้โปรแกรมดังนี้

1. Acrobat Reader V 8

2. FoxitReader


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 0032/155 23 เมษายน 2558 ขอเชิญผู้ัรับผิดชอบงานพัฒนาวิชาการประชุมปรึกษาหารือ
ที่ ศก 0032/154 23 เมษายน 2558 เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ
ที่ ศก 0032/153 23 เมษายน 2558 เชิญประชุมวิชาการ
ที่ ศก 0032/152 23 เมษายน 2558 ขอเชิญประชุมเพื่อวางแผนและกำหนดแนวทางการตรวจสอบภายใน(วัสดุทันตกรรม)
ที่ ศก 0032/ 22 เมษายน 2558 เร่งรัดการส่แบบสอบถามการบริหารจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ที่ ศก 0032/ว1700 22 เมษายน 2558 การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขเพื่อพัฒนา โรงพยาบาบคุณธรรม
ที่ ศก 0032/1684 21 เมษายน 2558 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ที่ ศก 0032/ว.1685 21 เมษายน 2558 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
ที่ ศก 0032/ว.6631 21 เมษายน 2558 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
ที่ ศก 0032/1699 22 เมษายน 2558 ขอเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งและการประเมินคลินิก NC
ที่ ศก 0032/1698 22 เมษายน 2558 ขอเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งและการประเมินคลินิก NC
ที่ ศก 0032/ว.1696 22 เมษายน 2558 ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งและการประเมินคลินิก NCD คุณภาพ ปี 2558
ที่ ศก 0032/ว.1695 22 เมษายน 2558 ขอเปลี่ยนแปลงการรายงานอุบัติเหตุทางถนน
ที่ ศก 0032/151 22 เมษายน 2558 ขอเชิญเป็นวิทยากรและเข้าร่วมประชุม เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีด้อยสิทธิ์
ที่ ศก 0032/ว150 21 เมษายน 2558 เร่งรัดการส่งแบบสอบถามการบริหารการสุขภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ที่ ศก 0032/ว1675,6524 21 เมษายน 2558 ขอเชิญประชุมโครงการเตรียมความพร้อมการให้บริการสุขภาพในอาเชียน (ฉบับแก้ไข)
ที่ ศก 0032/ว1679 21 เมษายน 2558 ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะยของผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ตามตัวชี้วัดการป้องกันการจมน้ำในเด็กต่ำกว่า 1
ที่ ศก 0032/ว1672 21 เมษายน 2558 การดำเนินโครงการ หน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2558
ที่ ศก 0032/ว1678 21 เมษายน 2558 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม
ที่ ศก 0032/ว1677 21 เมษายน 2558 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม
  Records 21 to 40 of 4407