หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ รับหนังสือช้า ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

หน่วยงานที่ไม่สามารถเปิด อ่านเอกสารได้หรือเปิดแล้วเป็นหน้าเปล่าให้ใช้โปรแกรมดังนี้

1. Acrobat Reader V 8

2. FoxitReader


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 0032/187 22 พฤษภาคม 2558 ขอเชิญประชุมผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทย
ที่ ศก 0032/ว.2125 22 พฤษภาคม 2558 การรายงานผลตรวจคัดกรองฯทางเว็บไซด์Online
ที่ ศก 0032/ว.2124 22 พฤษภาคม 2558 ขอความร่วมมือเก็บข้อมูลโครงการเฝ้าระวังโรคขาดสารไอโอดีนแบบบูรณาการในการในจังหวัดพื้นที่รับผิดชอบฯ
ที่ ศก 0032/ว.2123 22 พฤษภาคม 2558 ขอความร่วมมือเก็บข้อมูลโครงการเฝ้าระวังโรคขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ปี 2558
ที่ ศก 0032/ว.2122 22 พฤษภาคม 2558 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูฝน
ที่ ศก 0032/186 22 พฤษภาคม 2558 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 0032/185 22 พฤษภาคม 2558 ขอเชิญประชุมจัดสรรแพทย์
ที่ ศก 0032/184 22 พฤษภาคม 2558 การประชุมพัฒนาศักยภาพCFO
ที่ ศก 0032/183 21 พฤษภาคม 2558 ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ(คปสจ.ศก.)
ที่ ศก 0032/2109 21 พฤษภาคม 2558 การเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่8(พ.ศ.2559-2561)
ที่ ศก 0032/ว.2108 21 พฤษภาคม 2558 ขอให้ส่งรยงานการบริหารเวชภัณฑ์ ไตรมาส2
ที่ ศก 0032/ว.2107 21 พฤษภาคม 2558 ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อสอบหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ
ที่ ศก 0032/ว.2090 21 พฤษภาคม 2558 ขอส่งหนังสือสถิติการคลอดของแม่วัยรุ่นประเทศไทย ปี พ.ศ.2556
ที่ ศก 0032/2102 21 พฤษภาคม 2558 ตอบรับการเป็นวิทยากร
ที่ ศก 0032/ว.8009 21 พฤษภาคม 2558 ขอเชิญอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนในการติตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดในชุมชน
ที่ ศก 0032/ว.2099 21 พฤษภาคม 2558 ขอความอนุเคราะห์ประเมินการดำเนินงานบูรณาการระบบดูแลสุขภาพคนพิการทางการเคลื่อนไหว
ที่ ศก 0032/ว.2098 21 พฤษภาคม 2558 ขอเชิญประชุมการอบรมการคัดกรองตาผู้สูงอายุและผ่าตัดตาต้อกระจกฯ
ที่ ศก 0032/ว.8008 21 พฤษภาคม 2558 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ รพ.สต. ในการคัดกรองและดูแลผู้ป่วยยาเสพติดสร้างความเชี่ยวชาญด้า
ที่ ศก 0032/ว.2085 20 พฤษภาคม 2558 การประเมินรับรองการดำเนินงานคลินิกNCDคุณภาพ
ที่ ศก 0032/182 20 พฤษภาคม 2558 ขอสนับสนุนยานพาหนะ(รถตู้)
  Records 21 to 40 of 4407