หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ รับหนังสือช้า ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

หน่วยงานที่ไม่สามารถเปิด อ่านเอกสารได้หรือเปิดแล้วเป็นหน้าเปล่าให้ใช้โปรแกรมดังนี้

1. Acrobat Reader V 8

2. FoxitReader


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 0032/ว4975 20 พฤศจิกายน 2557 แจ้งรายละเอียดการจ่ายค่่าตอบแทนการปฏิบัติงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดศรีสะเกษ
ที่ ศก 0032/ว4955 19 พฤศจิกายน 2557 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม
ที่ ศก 0032/ว4956 19 พฤศจิกายน 2557 ขอความอนุเคราะห์ดำเนินงานโครงการฟันเทียมพระราชทาน
ที่ ศก 0032/4953 19 พฤศจิกายน 2557 ส่งรายงานการประชุม
ที่ ศก 0032/ว4954 19 พฤศจิกายน 2557 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการดำเนินงานด้านโรคติดต่อทางเพศสั
ที่ ศก 0032/19709 19 พฤศจิกายน 2557 ขอเชิญร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อเอกสารระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 พ.ศ.2557
ที่ ศก 0032/ว4936 18 พฤศจิกายน 2557 แจ้งโอนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ที่ ศก 0032/389 18 พฤศจิกายน 2557 ขอเชิญคณะกรรมการมูลนิธิสาธารณสุขฯประชุม
ที่ ศก 0032/ว4929 18 พฤศจิกายน 2557 ขอเชิญประชุมวิชาการการจัดการเบาหวานในคลินิก
ที่ ศก 0032/ว4928 18 พฤศจิกายน 2557 ขอเชิญประชุม การสร้างแรงจูงใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ที่ ศก 0032/ว19709 17 พฤศจิกายน 2557 ขอเชิญร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อเอกสารระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 พ.ศ.2557
ที่ ศก 0032/ว19715 18 พฤศจิกายน 2557 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำปีหมู่บ้าน อสม.ด้านป้องก
ที่ ศก 0032/ว4805 10 พฤศจิกายน 2557 ขอเชิญรับฟังการนำเสนอผลงานเพื่่อพิจารณาคัดเลือกบุคลากรสาธารณสุขดีเด่น ประจำปี 2557
ที่ ศก 0032/ว4804 10 พฤศจิกายน 2557 ขอเชิญกรรมการประชุมรับฟังการนำเสนอผลงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคลากรสาธารณสุขดีเด่น
ที่ ศก 0032/ว4806 10 พฤศจิกายน 2557 ขอเชิญบุคลากรนำเสนอผลงานเพื่อคัดเลือกบุคลากรสาธารณสุขดีเด่น ประจำปี 2557
ที่ ศก 0032/402,401 18 พฤศจิกายน 2557 รายงานการจัดการขยะอันตราย, ขอเชิญประชุมผู้รับผิดชอบงานบริหาร
ที่ ศก 0032/ว4804 10 พฤศจิกายน 2557 ขอเชิญกรรมการประชุมรับฟังการนำเสนอผลงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคลากรสาธารณสุขดีเด่น
ที่ ศก 0032/ว4925 18 พฤศจิกายน 2557 ส่งวัสดุอุปกรณ์สำหรับป้องกันและควบคุมโรคติดเชื่้อไวรัส อีโบลา
ที่ ศก 0032/ว4930 18 พฤศจิกายน 2557 การดำเนินการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพตามแนวทางการปฏิรูประบบข้อมูลสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ที่ ศก 0032/ว4920 18 พฤศจิกายน 2557 ขอความร่วมมือในการตรวจสอบข้อมูลและบันทึกข้อมูลงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็กนักเรียน
  Records 21 to 40 of 4407