หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ รับหนังสือช้า ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

หน่วยงานที่ไม่สามารถเปิด อ่านเอกสารได้หรือเปิดแล้วเป็นหน้าเปล่าให้ใช้โปรแกรมดังนี้

1. Acrobat Reader V 8

2. FoxitReader


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 0032/ว5288 16 ธันวาคม 2557 ขอความร่วมมือในการสนับสนุนการปฏิรูปประเทศไทย
ที่ ศก 0032/ว21737 16 ธันวาคม 2557 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ จังหวัดศรีสะเกษ
ที่ ศก 0032/ว5306 15 ธันวาคม 2557 ขอความร่วมมือในการสำรวจสถานบริการทางเพศและผ้ให้บริการทางเพศ
ที่ ศก 0032/ว5309 15 ธันวาคม 2557 โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่งกำเนิดและความพิการจากอุบัติเหตุทั่วไป รอบ 3 ครั้งที่ 1
ที่ ศก 0032/ว21589 16 ธันวาคม 2557 ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและผ้ประสานงานการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหม่บ้าน(อสม)ดีเด่น
ที่ ศก 0032/445-446 15 ธันวาคม 2557 ขอความอนุเคราะห์แจ้งรายการอาหารเพื่อสนับสนุนการจัดงานสปอร์ตไนท์/กำหนดการเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณี /ว
ที่ ศก 0032/443-444 12 ธันวาคม 2557 ขอเชิญเข้ารับฟังการนำเสนอผลงานเพื่อคัดเลือกบุคลากรสาธารณสุขดีเด่น/วิทยุ
ที่ ศก 0032.009/ว 5290 15 ธันวาคม 2557 หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 249
ที่ ศก 0032/ว5305 15 ธันวาคม 2557 แจ้งรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสรีสะเกษ
ที่ ศก 0032/ว 5301 15 ธันวาคม 2557 แจ้งรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสรีสะเกษ
ที่ ศก 0032/ว 5299 15 ธันวาคม 2557 แจ้งรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสรีสะเกษ
ที่ ศก 0032/ว5295 15 ธันวาคม 2557 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม หลักสูตรเทคนิคการขับรถปลอดภัยเชิงป้องกันอุบัติเหคุในกลุ่มพนักงานขับรถ
ที่ ศก 0032/ว 5304 15 ธันวาคม 2557 ขอเชิญประชุมและเป็ยวิทยากรในการอบรมเพื่อพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS Rally) จังหวัดศรีสะเกษ
ที่ ศก 0032/ว5257 12 ธันวาคม 2557 เชิญประชุมปฐมนิเทศหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนใหม่ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปีงบประมาณ 2557-2558
ที่ ศก 0032/ว5254 12 ธันวาคม 2557 ขอให้สำรวจข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาล
ที่ ศก 0032/ว5258 12 ธันวาคม 2557 ขอเชิญอบรมพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ให้คำปรึกษา (instructors)
ที่ ศก 0032/ว5259 12 ธันวาคม 2557 การให้ยาเม็ดเสริมไอโอดีนแก่หญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร
ที่ ศก 0032/ว5275 12 ธันวาคม 2557 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 0032/ว5267 12 ธันวาคม 2557 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 0032/ว5264 12 ธันวาคม 2557 ขอเชิญประชุมแลกเปลี่ยนรู้
  Records 21 to 40 of 4407