หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ รับหนังสือช้า ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

หน่วยงานที่ไม่สามารถเปิด อ่านเอกสารได้หรือเปิดแล้วเป็นหน้าเปล่าให้ใช้โปรแกรมดังนี้

1. Acrobat Reader V 8

2. FoxitReader


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 0032/1952, 19 พฤษภาคม 2559 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ฯ
ที่ ศก 0032/8767-8770 18 พฤษภาคม 2559 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
ที่ ศก 0032/1952, 19 พฤษภาคม 2559 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ฯ
ที่ ศก 0032/2004,1952 19 พฤษภาคม 2559 ส่งคำสั่งรักษาการในตำแหน่ง/และคำสั่้งพิจารณาค่าตอบแทนฯ
ที่ ศก 0032/195 19 พฤษภาคม 2559 ขอเชิญร่วมต้อนตับข้าราชการใหม่
ที่ ศก 0032/1983,1952 19 พฤษภาคม 2559 แจ้งอนุมัติเงินบำรุงเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถตู้นั่ง EMS
ที่ ศก 0032/ว1993 19 พฤษภาคม 2559 ส่งสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กฯ
ที่ ศก 0032/194 19 พฤษภาคม 2559 ขอเชิญประชุมเรื่องการตรวจสอบประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังฯ
ที่ ศก 0032/ว1994 19 พฤษภาคม 2559 ขอเชิญเข้าร่วมประชุทมวิชาการระยะสั้น เรื่อง Fron ASEAN Economic Community AEC O
ที่ ศก 0032/ว2001 19 พฤษภาคม 2559 คัดเลือกพื้นที่ดำเนินงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ปี 2560
ที่ ศก 0032/ว2005 19 พฤษภาคม 2559 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์พึ่งได้ จังหวัดศรีสะเกษ
ที่ ศก 0032/193 19 พฤษภาคม 2559 ขอเชิญร่วมงานปฐมนิเทศเภสัชกรใหม่
ที่ ศก 0032/192 19 พฤษภาคม 2559 แจ้งขอเลื่อนการประชุม
ที่ ศก 0032/ว2002 19 พฤษภาคม 2559 ขอรับการสนับสนุนยานพาหนะ/และศึกษาดูงาน
ที่ ศก 0032/191 19 พฤษภาคม 2559 ขอเชิญหัวหน้าฝ่ายทันตสาธารณสุขประชุมจัดสรรทันตแพทย์
ที่ ศก 0032/ว1982 18 พฤษภาคม 2559 ขอข้อมูลผู้พิการ ผู้สูงอายุที่ต้องการ เก้าอี้สุขา
ที่ ศก 0032/189 18 พฤษภาคม 2559 อนุมัติให้ไปราชการ
ที่ ศก 0032/ว1981 18 พฤษภาคม 2559 ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับแพทย์และพยาบาล
ที่ ศก 0032/ว1980 18 พฤษภาคม 2559 ขอความร่วมมือเสนอชื่อคนพิการเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล
ที่ ศก 0032/1979 18 พฤษภาคม 2559 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติด้านจอประสาทตา ASEAN FORUM ON RETINA DISEASES
  Records 21 to 40 of 4407