หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ รับหนังสือช้า ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

หน่วยงานที่ไม่สามารถเปิด อ่านเอกสารได้หรือเปิดแล้วเป็นหน้าเปล่าให้ใช้โปรแกรมดังนี้

1. Acrobat Reader V 8

2. FoxitReader


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 0032.008/ว12798 15 สิงหาคม 2562 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม Emergency Care for Nurse
ที่ ศก 0032.008/ว12799 15 สิงหาคม 2562 ส่งสำเนาหนังสือสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
ที่ ศก 0032.013/4153 15 สิงหาคม 2562 ประสานการดูแลผู้ป่วยจิตเวชหลังพ้นโทษ ตาม พ.ร.บ.สุขภาพจิต
ที่ ศก 0032.004/4157 15 สิงหาคม 2562 แจ้งผลการการตรวจวิเคราะห์สารปรางค์กู่
ที่ ศก 0032.007/ว4144 15 สิงหาคม 2562 ขอความร่วมมือดำเนินการจัดการข้อมูลสถานศึกษา/โรงเรียน
ที่ ศก 0032.008/ว4138 14 สิงหาคม 2562 ขอเชิญเข้าประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจำปี 2562
ที่ ศก 0032.005/ว4137 14 สิงหาคม 2562 ขอเชิญประชุมติดตามผลการดำเนินงานงบค่าเสื่อมและชี้แจงแนวทางบริหารงบค่าเสื่อมปี 2563
ที่ ศก 0032.005/ว4140 14 สิงหาคม 2562 ขอเชิญเข้าร่วมงาน COMMUNITY HEAL TH LITERACY กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น
ที่ ศก 0032/229 14 สิงหาคม 2562 ขอความอนุเคราะห์หน่วยปฐมพยาบาลประจำสนามแข่งขันกีฬาโรงเรียนส่วนกลางภูมิภาค
ที่ ศก 0032.007/ว4129 14 สิงหาคม 2562 แจ้งผลการประเมินตำบลส่งเสริมเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย ปี 2562
ที่ ศก 0032.006/4126 14 สิงหาคม 2562 ขอแจ้งแผนการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพการดูแลรักษาวัณโรค QTB ปี 2562
ที่ ศก 0032.006/ว4133 14 สิงหาคม 2562 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม
ที่ ศก 0032/.008/ว4114 9 สิงหาคม 2562 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 0032/ว12773 9 สิงหาคม 2562 ส่งสำเนาหนังสือจังหวัดศรีสะเกษ
ที่ ศก 0032.001/ว227 9 สิงหาคม 2562 ส่งรายชื่อและตำแหน่งของบุคคล เพื่อปรับปรุงแก้ไขคำสั่งแต่งตั้ง ฯ
ที่ ศก 0032.006/228 9 สิงหาคม 2562 ขอเชิญเข้าร่วมนิเทศติตามการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกฯ
ที่ ศก 0032.004/ว4113 9 สิงหาคม 2562 ขอความร่วมมือในการรายงานผลการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
ที่ ศก 0032/ 9 สิงหาคม 2562 ขอรับโอนข้าราชการ
ที่ ศก 0032.009/ว4103 8 สิงหาคม 2562 แจ้งเวลาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
ที่ ศก 0032.008/ว4102 8 สิงหาคม 2562 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านทักษะการสื่อสารการข่าวและการประชาสัมพันธ์
  Records 21 to 40 of 18127