หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ รับหนังสือช้า ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

หน่วยงานที่ไม่สามารถเปิด อ่านเอกสารได้หรือเปิดแล้วเป็นหน้าเปล่าให้ใช้โปรแกรมดังนี้

1. Acrobat Reader V 8

2. FoxitReader


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 0032.003/ว 1485 19 มีนาคม 2562 แจ้งแผนการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ไตรมาสที่ 3 ประจำปีปีงบประมาณ 2562
ที่ ศก 0032.006/ว 1483 19 มีนาคม 2562 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานควบคุมโรคหนอนพยาธิและโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ
ที่ ศก 0032.006/ว 1482 19 มีนาคม 2562 ขอเชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมและจัดนิทรรศการผลงานเด่น
ที่ ศก 0032.002/56 19 มีนาคม 2562 ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตพื้นที่ทุรกันดาร งวดที่ 1
ที่ ศก 0032/4870 19 มีนาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจในมหกรรม "พลังคน พชอ."
ที่ ศก 0032.009/ว 1474 19 มีนาคม 2562 การขอย้ายภายในจังหวัดขอเงิจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ (รอบที่ 1)
ที่ ศก 0032.009/ว 1458 19 มีนาคม 2562 ขอเชิญประชุมคณะทำงานกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญและกลั่นกรองประเม
ที่ ศก 0032.013/ว 1470 19 มีนาคม 2562 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลคลินิกไร้พุงฯ
ที่ ศก 0032.013/1456 19 มีนาคม 2562 ขอเชิญประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการสำรวจข้อมูลพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีไทยอายุ
ที่ ศก 0032.013/1459 19 มีนาคม 2562 ขอเชิญประชุมและขอความอนุเคราะห์ประสานกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ
ที่ ศก 0032.011/ว 4785 18 มีนาคม 2562 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม Digital TransFormation
ที่ ศก 0032.006/ว 1453 18 มีนาคม 2562 แจ้งกำหนดการลงพื้นที่โครงการสึกษาสถานการณ์หนอนพยาธิ โรคโปรโตซัวในลำไส้และพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนคน
ที่ ศก 0032.004/ว 4786 18 มีนาคม 2562 ขอส่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล
ที่ ศก 0032.008/ว 1447 18 มีนาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจในมหกรรม "พลังคน พชอ."
ที่ ศก 0032.006/ว 1444 18 มีนาคม 2562 ขอข้อมูลผลการดำเนินงานตามโครงการ
ที่ ศก 0032.008/ว 1436 18 มีนาคม 2562 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบงานสนับสนุนข้อมูลสุขภาพกองบริหารสาธารณสุข
ที่ ศก 0032.009/1434 18 มีนาคม 2562 ตอบรับบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานสาธารณสุขระดับต้น (นบสต.) รุ่นที่ 36
ที่ ศก 0032.009/ว 1429 18 มีนาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการพยาบาลระดับสูง ปีงบประมาณ 2562
ที่ ศก 0032.002/ว 1426 18 มีนาคม 2562 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 0032.002/ว 4779 15 มีนาคม 2562 ขอเชิญประชุม
  Records 21 to 40 of 18127