หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ รับหนังสือช้า ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

หน่วยงานที่ไม่สามารถเปิด อ่านเอกสารได้หรือเปิดแล้วเป็นหน้าเปล่าให้ใช้โปรแกรมดังนี้

1. Acrobat Reader V 8

2. FoxitReader


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 0032.002/ว207 15 มกราคม 2562 ขอแจ้งรายชื่อคณะตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ เขตสุขภาพที่ 10 ฯ
ที่ ศก 0032/ว597 15 มกราคม 2562 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ที่ ศก 0032.008/ว188 15 มกราคม 2562 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 0032.002/ว192 15 มกราคม 2562 ขอเชิญกรรมการประชุมรับฟังการนำเสนอผลงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคลากรสาธารณสุขดีเด่นประจำปี 2561
ที่ ศก 0032/ว194 15 มกราคม 2562 ขอเชิญเข้ารับฟังการนำเสนอผลงานเพื่อรับการพิจารณาเป็นบุคลากรสาธารณสุขดีเด่น ประจำปี 2561
ที่ ศก 0032/ว599 15 มกราคม 2562 ขอเชิญร่วมกิจกรรมการประกวดจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE
ที่ ศก 0032.012/ว181 15 มกราคม 2562 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการ สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข
ที่ ศก 0032.013/ว182 15 มกราคม 2562 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการอัลตร้าซาวด์เพื่อการคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีสำหรับแพทย์ทั่วไป ครั้งที่ 1/2562
ที่ ศก 0032/600 15 มกราคม 2562 เลื่อนข้าราชการ
ที่ ศก 0032.005/ว171 14 มกราคม 2562 เชิญประชุมการชี้แจงแนวทางดำเนินงานกองทุนตำบลและการบริหารงบประมาณกองทุนปี 2562
ที่ ศก 0032.008/ว174 14 มกราคม 2562 ขอเชิญเป็นวิทยากร
ที่ ศก 0032.008/ว175 14 มกราคม 2562 ให้รายงานผลการดำเนินงาน PMQA ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ
ที่ ศก 0032/ว603 14 มกราคม 2562 ส่งสำเนาหนังสือ
ที่ ศก 0032.008/ว176 14 มกราคม 2562 ติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอฯ
ที่ ศก 0032.004/ว124 14 มกราคม 2562 แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยจังหวัดศรีสะเกษ
ที่ ศก 0032.006/ว164 14 มกราคม 2562 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 0032.008/147 14 มกราคม 2562 ขอเชิญสมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ.2562
ที่ ศก 0032.003/9 14 มกราคม 2562 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 0032.006/162 14 มกราคม 2562 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 0032/ว161 14 มกราคม 2562 องค์การจัดการน้ำเสียโอนบ้านกิจการ
  Records 21 to 40 of 17717