หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ รับหนังสือช้า ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

หน่วยงานที่ไม่สามารถเปิด อ่านเอกสารได้หรือเปิดแล้วเป็นหน้าเปล่าให้ใช้โปรแกรมดังนี้

1. Acrobat Reader V 8

2. FoxitReader


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 0032.008/5874 15 พฤศจิกายน 2561 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม
ที่ ศก 0032.013/ว5876 15 พฤศจิกายน 2561 การสร้างเครือข่ายโรคลมชัก จังหวัดศรีสะเกษ
ที่ ศก 0032.008/ว5872 15 พฤศจิกายน 2561 ขอเชิญเข้าร่วมจัดนิทรรศการภายในงาน มหกรรมสานพลังโฮมสุขอีสาน
ที่ ศก 0032.013/ว5848 15 พฤศจิกายน 2561 การสำรวจชมรมเบาหวาน
ที่ ศก 0032.013/;5847 15 พฤศจิกายน 2561 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและการประกวดคลินิกโรคไตเรื้อรังดีเด่น ปี 2561
ที่ ศก 0032.013/ว5846 15 พฤศจิกายน 2561 ขอเชิญประชุมวิชาการ Easy Asthma and COPD Clinic :Simple way to make Asthma & COPD outcome better
ที่ ศก 0032.013/360 15 พฤศจิกายน 2561 ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
ที่ ศก 0032.009/ว18958 15 พฤศจิกายน 2561 ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงประเภทวิชาการฯ
ที่ ศก 0032/359 15 พฤศจิกายน 2561 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 0032/ว18833 15 พฤศจิกายน 2561 ส่งประกาศจังหวัดศรีสะเกษและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ
ที่ ศก 0032/ว5817 14 พฤศจิกายน 2561 ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานปีงบประมาณ 2562
ที่ ศก 0032/ว18951 14 พฤศจิกายน 2561 แนวทางการจำหน่ายยาในบัญชียาหลักแห่งชาติที่องค์การเภสัชกรรมผลิต
ที่ ศก 0032.014/ว5823 14 พฤศจิกายน 2561 ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมกิจกรรมอบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทยฯ
ที่ ศก 0032.006/ว5824 14 พฤศจิกายน 2561 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2562
ที่ ศก 0032.008/ว5821 14 พฤศจิกายน 2561 แจ้งผลการตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561
ที่ ศก 0032/ว18952 14 พฤศจิกายน 2561 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ที่ ศก 0032.007/ว5807 14 พฤศจิกายน 2561 เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคตลากรสาธารณสุขด้านการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานฯ
ที่ ศก 0032.013/ว5819 14 พฤศจิกายน 2561 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงานขับเคลื่อนระดับเขตสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาการฆ่าตัว
ที่ ศก 0032.013/ว5818 14 พฤศจิกายน 2561 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
ที่ ศก 0032/358 14 พฤศจิกายน 2561 ขอเชิญประชุมผู้รับผิดชอบงานบริหาร
  Records 21 to 40 of 17717