หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ รับหนังสือช้า ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

หน่วยงานที่ไม่สามารถเปิด อ่านเอกสารได้หรือเปิดแล้วเป็นหน้าเปล่าให้ใช้โปรแกรมดังนี้

1. Acrobat Reader V 8

2. FoxitReader


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 0032/241 16 กรกฏาคม 2561 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 0032.012/ว3467 13 กรกฏาคม 2561 การจัดสรรกล่องบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
ที่ ศก 0032.009/ว3477 13 กรกฏาคม 2561 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพือทำความเข้าใจในการใช้คู่มือ Hospital Safety lndex HSI
ที่ ศก 0032.007/ว3474 13 กรกฏาคม 2561 ขอความร่วมมือเร่งรัดบันทึกข้อมูลในโปรแกรม Vision2020 Thailand
ที่ ศก 0032.011/ว3473 13 กรกฏาคม 2561 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ การให้บริการสมุดสุขภาพประชาชน ฯ
ที่ ศก 0032/ว3468-3469 13 กรกฏาคม 2561 ขอความอนุเคราะห์จัดช่องทางด่วนระบบการส่งต่อรักษาฯ/ขอความอนุเคราะห์จัดหน่วยปฐมหพยาบาลฯ
ที่ ศก 0032.014/ว3465 13 กรกฏาคม 2561 ขออนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ และประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์ไทย การแพทย์พื้นบ้
ที่ ศก 0032.006/ว3463 13 กรกฏาคม 2561 แจ้งเกณฑ์ในการดำเนินงานระบาดวิทยา
ที่ ศก 0032.009/ว3453 12 กรกฏาคม 2561 ขอเชิญคณะทำงานประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561
ที่ ศก 0032.013/ว3457 12 กรกฏาคม 2561 ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง ในช่วงเข้าพรรษา
ที่ ศก 0032.009/ว3452 12 กรกฏาคม 2561 แจ้งกำหนดการจัดการสัญญา
ที่ ศก 0032.003/3435-3436 12 กรกฏาคม 2561 ประกวดเครือข่ายเด็กไทยฟันดี ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2561
ที่ ศก 0032/ว11450 12 กรกฏาคม 2561 รับย้าย/โอนข้าราชการ
ที่ ศก 0032.008/3441 12 กรกฏาคม 2561 ขอรับการสนับสนุนรถตู้ทางราชการพร้อมพนักงานขับรถ นำคณะเจ้าหน้าที่้ไปราชการต่างจังหวัด
ที่ ศก 0032.008/ว3433 11 กรกฏาคม 2561 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 0032.007/ว3428 11 กรกฏาคม 2561 ขอความอนุเคราะห์หน่วยปฐมพยาบาล
ที่ ศก 0032.008/ว3430 11 กรกฏาคม 2561 ขอให้การอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลงานวิจัยของนักศึกษา
ที่ ศก 0032.013/ว3429 11 กรกฏาคม 2561 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ที่ ศก 0032/239 11 กรกฏาคม 2561 ขอเชิญคณะกรรมการ MCH Board ประชุม
ที่ ศก 0032/ว3418 11 กรกฏาคม 2561 ประชาสัมพันธ์เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการรักษาและส่งต่อผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกฯ
  Records 21 to 40 of 16203