หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ รับหนังสือช้า ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

หน่วยงานที่ไม่สามารถเปิด อ่านเอกสารได้หรือเปิดแล้วเป็นหน้าเปล่าให้ใช้โปรแกรมดังนี้

1. Acrobat Reader V 8

2. FoxitReader


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 0032/ว5968 18 เมษายน 2561 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุม
ที่ ศก 0032.013/ว1746 18 เมษายน 2561 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการให้ยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งฯ
ที่ ศก 0032.003/ว1708 18 เมษายน 2561 นโยบายเพิ่มประสิทธิไภาพการจัดบริการทันตกรรมในหน่วยบริการสาธารณสุข สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ ศก 0032/1711-1714 18 เมษายน 2561 ขอขอบคุณ
ที่ ศก 0032.009/ว1709 18 เมษายน 2561 แจ้งข้าราชการผู้มีคุณสมบัติส่งแบบประเมินบุคคลและการปฏิบัติงาน
ที่ ศก 0032.008/ว1734 18 เมษายน 2561 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการวิจัย การพัฒนางานประจำให้เป็นงานวิจัยและงานวิจัยทางก
ที่ ศก 0032.011/1617 18 เมษายน 2561 ขอส่งผลการพิจารณาจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ที่ ศก 0032.007/1601 18 เมษายน 2561 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอนามัยและเด็ก MCH Board ระดับเขต เขตสุขภาพที่ 10
ที่ ศก 0032.013/ว1738 17 เมษายน 2561 แจ้งแผนการออกฏิบัติงานประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามเป็นพี่เลี้ยงวิชาชีพวิชาการ Coaching การพัฒนาคุุณภาพ
ที่ ศก 0032.001/124 17 เมษายน 2561 ขอเชิญประชุม vDO Conference ซัมซ้อมความเข้าใจการรับจ่ายเงินระบบอิเล็กทรอนิกส์
ที่ ศก 0032.008/ว1716 17 เมษายน 2561 ขอเรียนเชิญเข้าประชุมวิชการสัญจรครั้งที่ 2/2561
ที่ ศก 0032.008/ว1715 17 เมษายน 2561 ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 10
ที่ ศก 0032.006/ว1717 17 เมษายน 2561 ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการชดเชยวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี 2561
ที่ ศก 0032.005/ว1726 17 เมษายน 2561 การผ่อนผันให้แรงงานต่างด้านสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกร
ที่ ศก 0032.009/ว1719 17 เมษายน 2561 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 0032.014/ว1727 17 เมษายน 2561 การสนับสนุนคู่ม่ือแนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ที่ ศก 0032.013/ว1728 17 เมษายน 2561 ข้องสั่งการจาการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขครั้งที่ 1/1561 เรื่องการป้องกันเด็กจมน้ำ
ที่ ศก 0032.006/ว1730 17 เมษายน 2561 แจ้งแผนสัปดาห์รณรงค์มาลาเรียของจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2561
ที่ ศก 0032.013/ว1733 17 เมษายน 2561 ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ที่ ศก 0032.008/ว1724 17 เมษายน 2561 การประชุมวิชาการสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10 ประจำปี 2561
  Records 21 to 40 of 16203