PMPA

สสจ.ศก1 เนื้อหา 1
๑.ดูวิสัยทัศน์ ที่เราเห็นชอบร่วมกันว่า เราจะทำให้ "ระบบบริการสุขภาพได้มาตรฐาน  การบริหารจัดการที่ดี ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม เพื่อสุขภาวะของประชาชน"
๒.ดูเป้าประสงค์ที่กำหนดขึ้นว่าสอดรับสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ไหม ซึ่งของ สสจ.เราก็มีดังนี้


1.ระบบบริการสุขภาพมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
2.ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
3.ภาคีเครือข่ายมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ
4.ดูอุปนิสัยของคน สสจ.ว่าจะไปได้ไหม ก็คือ ค่านิยมที่กำหนดขึ้นที่ว่า "สร้างความรู้ นำบริการ สร้างธรรมาภิบาล นำการบริหารจัดการ"


สสจ.ศก2 เนื้อหา 2
๑.ดูวิสัยทัศน์ ที่เราเห็นชอบร่วมกันว่า เราจะทำให้ "ระบบบริการสุขภาพได้มาตรฐาน  การบริหารจัดการที่ดี ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม เพื่อสุขภาวะของประชาชน"
๒.ดูเป้าประสงค์ที่กำหนดขึ้นว่าสอดรับสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ไหม ซึ่งของ สสจ.เราก็มีดังนี้


1.ระบบบริการสุขภาพมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
2.ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
3.ภาคีเครือข่ายมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ
4.ดูอุปนิสัยของคน สสจ.ว่าจะไปได้ไหม ก็คือ ค่านิยมที่กำหนดขึ้นที่ว่า "สร้างความรู้ นำบริการ สร้างธรรมาภิบาล นำการบริหารจัดการ"สสจ.ศก3 เนื้อหา 3
๑.ดูวิสัยทัศน์ ที่เราเห็นชอบร่วมกันว่า เราจะทำให้ "ระบบบริการสุขภาพได้มาตรฐาน  การบริหารจัดการที่ดี ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม เพื่อสุขภาวะของประชาชน"
๒.ดูเป้าประสงค์ที่กำหนดขึ้นว่าสอดรับสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ไหม ซึ่งของ สสจ.เราก็มีดังนี้


1.ระบบบริการสุขภาพมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
2.ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
3.ภาคีเครือข่ายมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ
4.ดูอุปนิสัยของคน สสจ.ว่าจะไปได้ไหม ก็คือ ค่านิยมที่กำหนดขึ้นที่ว่า "สร้างความรู้ นำบริการ สร้างธรรมาภิบาล นำการบริหารจัดการ"
ดาวน์โหลดดำเนินงานPMQA