Main

                                              สสจ.ศก
๑.ดูวิสัยทัศน์ ที่เราเห็นชอบร่วมกันว่า เราจะทำให้ "ระบบบริการสุขภาพได้มาตรฐาน การบริหารจัดการที่ดี ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม เพื่อสุขภาวะของประชาชน"
๒.ดูเป้าประสงค์ที่กำหนดขึ้นว่าสอดรับสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ไหม ซึ่งของ สสจ.เราก็มีดังนี้
1.ระบบบริการสุขภาพมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
2.ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
3.ภาคีเครือข่ายมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ
๓.ดูอุปนิสัยของคน สสจ.ว่าจะไปได้ไหม ก็คือ ค่านิยมที่กำหนดขึ้นที่ว่า "สร้างความรู้ นำบริการ สร้างธรรมาภิบาล นำการบริหารจัดการ"

 

I am text block.  pmqa