pure css menu by Css3Menu.com

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2564
1 ตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2564 (Excel)   คลิก ดาวน์โหลด ...ดาวน์โหลดแล้ว..266 ..ครั้ง

2 ตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2564 (PDF รวม)   คลิก ดาวน์โหลด ...ดาวน์โหลดแล้ว..176 ..ครั้ง

3 สรุปตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2564 รายข้อ (ranking)   คลิก ดาวน์โหลด ...ดาวน์โหลดแล้ว..187 ..ครั้ง

4 รายละเอียดตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2564 (ranking)   คลิก ดาวน์โหลด ...ดาวน์โหลดแล้ว..147 ..ครั้ง

5 กลุ่มตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2564 (ranking)   คลิก ดาวน์โหลด ...ดาวน์โหลดแล้ว..133 ..ครั้ง

6 การถ่วงน้ำหนักตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2564 (ranking)   คลิก ดาวน์โหลด ...ดาวน์โหลดแล้ว..125 ..ครั้ง

7 ตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติงานสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 กระทรวงสาธารณสุข'   คลิก ดาวน์โหลด ...ดาวน์โหลดแล้ว..127 ..ครั้ง

8 ตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติงานสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข   คลิก ดาวน์โหลด ...ดาวน์โหลดแล้ว..118 ..ครั้ง

9 ตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติงานสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 PA ปลัด สธ และ PA ผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข   คลิก ดาวน์โหลด ...ดาวน์โหลดแล้ว..115 ..ครั้ง

10 ตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติงานสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 service plan กระทรวงสาธารณสุข   คลิก ดาวน์โหลด ...ดาวน์โหลดแล้ว..125 ..ครั้ง

11 ตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติงานสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 QOF กระทรวงสาธารณสุข   คลิก ดาวน์โหลด ...ดาวน์โหลดแล้ว..134 ..ครั้ง

กลับหน้าแรก