กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
 • เอกสารประกอบการขอรับเงิน พ.ต.ส.63 01 พย 62(137)
 • การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ (ภายใน) 10 ตค 62(116)
 • การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 10 ตค 62(71)
 •   กลุ่มงานประกันสุขภาพ
 • ข้อมูลนักเรียนทุน ปีงบประมาณ 2563(ใหม่) 12 พย 62(58)
 • การจัดสรรเงินกองทุน UC ปี 2563 08 พย 62(70)
 • แจ้งการจัดสรรงบ OP virtual account ปี 2562 จ.ศรีสะเกษ 30 ตค 62(150)
 •   กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
 • QOF ปี 2563 30 ตค 62(211)
 • ข้อมูลจัดทำแผน ปี 2563 ไฟล์ที่ 3 23 กย 62(171)
 • ข้อมูลจัดทำแผน ปี 2563 ไฟล์ที่ 2 23 กย 62(137)
 •   กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
 • แบบสิ่งปฏิกูล 7.1 25 มิย 62(112)
 • BOQ แบบ 25 มค 62(204)
 • ระบบจัดการสิ่งปฏิกูลเป็นปุ๋ย 25 มค 62(456)
 •   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
 • สรุปมติและข้อสั่งการประชุม คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับ 05 พย 62(144)
 • สรุปมติและข้อสั่งการประชุม ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนางานสาธารณ 30 ตค 62(109)
 • นโยบาย รมต 27กย62 09 ตค 62(145)
 •   กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 • แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ  06 พย 62(27)
 • แจ้งการโอนเงินค่าการศึกษาบุตร,ค่ารักษาฯ เดือน ต.ค.62 28 ตค 62(109)
 • แจ้งโอนเงินค่าตอบแทน พตส.ประจำเดือนตุลาคม 2562 25 ตค 62(189)
 •   กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
 • ผลตรวจวัตถุดิบโรงครัวโรงพยาบาลปีงบประมาณ2562 04 พย 62(13)
 • ผลวิเคราะห์ผักโรงครัว โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ประจำเดือ 24 ตค 62(21)
 • ผลวิเคราะห์ผักโรงครัว โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ประจำเดือ 19 กย 62(30)
 •   กลุ่มงานควบคุมโรค
 • สรุปประเมิน ๕๐๖ ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ถึง ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 12 พย 62(9)
 • KPI คร 63_up06112562 11 พย 62(74)
 • สรุปประเมิน ๕๐๖ ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ถึง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 04 พย 62(22)
 •   กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
 • แบบรายงานผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์และผู้ป่วยติดบ้านติดเตี 28 ตค 62(29)
 • แบบฟอร์มรายชื่อผู้สมัครสมาชิก พอ.สว. 04 ตค 62(92)
 • ใบสมัครสมาชิก พอ.สว. 03 ตค 62(80)
 •   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • คู่มือการใช้งาน Web conference 23 กค 62(90)
 • ข้อมูลranking_IT ข้อ 3 21 มี.ค 62(392)
 • แจ้งปรับปรุงข้อมูล อสม. ในระบบ HDC 01 กพ 62(408)
 •   กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ
 • กำหนดการเทิดพระเกียรติวันพยาบาล 21 ตค.62 17 ตค 62(16)
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผลงานวิชาการประทรวงปี 2562 ประเภท P 05 สค 62(152)
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผลงานวิชาการประทรวงปี 2562 ประเภท i 05 สค 62(108)
 •   กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
 • ประชัมพันธ์ สรุปคำถาม Fee schedule และคู่มือการบริหารจัดการ  06 พย 62(46)
 • คู่มือแนวทางการดำเนินงานทันตสาธารณสุขประจำปีงบประมาณพ. ศ. 25 06 พย 62(42)
 • สรุปผลสำรวจสภาวะทันตสุขภาพจังหวัดศรีะสะเกษ ปี 2562 29 ตค 62(40)
 •   กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ
 • หลักเกณฑ์การประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทยฯแห่ง 17 ตค 62(64)
 • แบบฟอร์มการประเมิน รพ.สส.พท 63 08 ตค 62(114)
 • จัดสรร สปสช. ปี 62 23 กย 62(167)
 •     ส่งข่าว