กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
 • ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน admin และแบบรายงานจำนวนบุคลากรในหน 26 ตค 61(100)
 • แบบรายงานข้อมูลบุคลากรในหน่วยงานและแบบรายงานข้อมูล admin(Hap 01 ตค 61(203)
 • การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ค 28 กย 61(522)
 •   กลุ่มงานประกันสุขภาพ
 • แนวทางการขอรับค่าใช้จ่าย UC 2562 09 พย 61(72)
 • แบบ นค1 stateless 09 พย 61(27)
 • แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิ 01 พย 61(27)
 •   กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
 • แนวทางการต่อใบประกาศ EMS 31 ตค 61(29)
 • แบบรายงานDCIRs เหตุการณ์ฉุกเฉิน ,อุบัตติเหตุหมู๋ 22 ตค 61(30)
 • แบบฟอร์มสมัครทำประกันภัย (งาน EMS) 29 สค 61(122)
 •   กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
 • เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS_ 14 กย 61(79)
 • นำเสนอบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล -ทต.ชัยวารี111 14 กย 61(91)
 • อกสารอบรมเทศบาลตำบลบุสูง 14 กย 61(51)
 •   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
 • แบบรายงานโครงการสาธารณสุข100ปีหมออนามัยห่วงใยประชาชน 06 พย 61(55)
 • แบบบันทึกคู่มือแนวทางการปฏิบัติงาน และ Template ตัวชี้วัดปี  01 พย 61(144)
 • สรุปมติและข้อสั่งการประชุมขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุข จ.ศรีสะเ 30 ตค 61(121)
 •   กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 • งบทดลองเดือน ตุลาคม 2561 15 พย 61(8)
 • แจ้งการโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาฯ เดือน ต.ค.61 26 ตค 61(127)
 • งบทดลองเดือน กันยายน 2561 20 ตค 61(43)
 •   กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
 • ผลวิเคราะห์ผักโรงครัว โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ประจำเดือ 16 พย 61(3)
 • ผลวิเคราะห์ผักโรงครัว โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ประจำเดือ 17 ตค 61(40)
 • คู่มือ ตาไว for health 4-5/10/61 04 ตค 61(94)
 •   กลุ่มงานควบคุมโรค
 • ความครอบคลุมสถานบริการส่ง R506 รายสัปดาห์ 1-44 ปี 2561 16 พย 61(9)
 • สถานการณ์เอดส์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 15 พย 61(5)
 • แผนปฏิบัติงานEPI 2562 15 พย 61(21)
 •   กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
 • คู่มือการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ ปี 62 12 พย 61(62)
 • Template ตัวชี้วัด ปี 2562 12 พย 61(59)
 • คู่มือการใช้งานโปรแกรม LTC (สปสช.) ปรับปรุง 08 พย 61(43)
 •   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • แจ้งข้อมูลบริการอนาคต 03 ตค 61(188)
 • ดาวน์โหลด OP Analyze ล่าสุด 06 กย 61(35)
 • แนวทางการจัดการข้อมูลบริการผู้เสียชีวิต 28 สค 61(189)
 •   กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ
 • รวมบทคัดย่อ การนำเสนอโดยวาจา สาขาการป้องกันและควบคุมโรค 21 มิย 61(204)
 • กติกาการนำเสนอผลงาน และเกณฑ์พิจารณาผลงานเด่น 21 มิย 61(223)
 • กำหนดการประชุมภาพรวม(วิชาการจังหวัด) 21 มิย 61(231)
 •   กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
 • ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อประสานความร่วมมือของภาคีเครื 14 พย 61(15)
 • ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อประสานความร่วมมือของภาคีเครื 14 พย 61(3)
 • ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อประสานความร่วมมือของภาคีเครื 14 พย 61(6)
 •   กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ
 • ข้อมูลจัดสรรงประมาณแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2561 12 พย 61(45)
 • ข้อมูลผู้เจ้าหน้าที่ผู้สั่งการรักษาการแพทย์แผนไทยเพื่อปรับปร 22 ตค 61(152)
 • ข้อมูลผู้ให้บริการแพทย์แผนไทยเพื่อปรับปรุงข้อมูล ปีงบประมาณ  22 ตค 61(82)
 •     ส่งข่าว