กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
 • เอกสารประเมินผลงานวิชาการ 10 มี.ค 63(394)
 • การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ค 02 มี.ค 63(401)
 • แบบฟอร์มการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร สสจ.ปี 2563 26 พย 62(434)
 •   กลุ่มงานประกันสุขภาพ
 • เอกสารประกอบการประชุม STL,Migrant worker 09 มี.ค 63(40)
 • FM Costing 63 14 มค 63(134)
 • MRA_2563 08 มค 63(96)
 •   กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
 • แบบรายงานช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบ COVID -19 24 มี.ค 63(57)
 • ประชุมถอดบทเรียนมะเร็ง 24 กพ 63(73)
 • HA ยาเสพติด 63 12 กพ 63(46)
 •   กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
 • ฐานข้อมูลส้วมสาธารณะ ปี ๒๕๖๓ 02 ธค 62(93)
 • แบบสิ่งปฏิกูล 7.1 25 มิย 62(164)
 • BOQ แบบ 25 มค 62(255)
 •   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
 • สรุปมติและข้อสั่งการประชุม คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดั 03 เม.ย 63(28)
 • สรุปมติและข้อสั่งการประชุม คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดั 03 มี.ค 63(86)
 • เอกสารสรุปการตรวจราชการรอบที่ 1_2563 จังหวัดศรีสะเกษ 07 กพ 63(115)
 •   กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 • แจ้งการโอนเงินค่าการศึกษาบุตร,ค่ารักษาพยาบาล เดือน มีนาคม 25 25 มี.ค 63(72)
 • แจ้งโอนเงินค่าตอบแทน พตส./คตส.พนักงานราชการ/ค่าเช่าบ้าน ประจ 25 มี.ค 63(131)
 • แจ้งการโอนเงิน EMS เดือน ธันวาคม 2562 , เดือน มกราคม 2563 18 มี.ค 63(36)
 •   กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
 • ผลวิเคราะห์ผักโรงครัว ตามโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยประจำเด 30 มี.ค 63(11)
 • แบบฟอร์มตรวจร้านชำ คบส. 1,2,3 ฉบับปรับปรุง 2563 19 มี.ค 63(44)
 • แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานอาหารปลอดภัย รอบ6เดือน 03 มี.ค 63(70)
 •   กลุ่มงานควบคุมโรค
 • แนวทางการจัดการศพติดเชื้อ COVID-19 03 เม.ย 63(21)
 • คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 สำห 03 เม.ย 63(18)
 • คำแนะนำสำหรับการแยกเพื่อสังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัย (Self-Quar 03 เม.ย 63(23)
 •   กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
 • คู่มือขออนุญาตใช้หลักสูตรอบรม cgสำหรับพื้นที่ 12 มี.ค 63(26)
 • ขอส่งแบบสรุปรหัสการลงข้อมูลตรวจสุขภาพพระสงฆ์ 09 มี.ค 63(85)
 • วิธีลงทะเบียนโครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยฯ 29 มค 63(159)
 •   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • การจัดทำ Mastercup_ID ระดับหมู่บ้าน 05 มี.ค 63(86)
 • เอกสารประกอบการประชุมฐานข้อมูลสุขภาพ 05 มี.ค 63(109)
 • แนวทางอุทธรณ์ข้อมูล fee schedule 2563 03 มี.ค 63(106)
 •   กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ
 • คู่มือวิชาการ แนวทางการควบคุมการประกอบกิจการ ที่เป็นอันตรายต 06 มี.ค 63(23)
 • มาตรฐานผลิตปลาร้า 06 มี.ค 63(29)
 • จัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 21 กพ 63(54)
 •   กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
 • ประชาสัมพันธ์โครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านทันตกรรมผู้สู 25 กพ 63(36)
 • เชิญส่งผลงานเข้าประกวด “รางวัลไลอ้อนเพื่อสุขภาพช่องปาก ประจำ 13 กพ 63(20)
 • ขอเรียนเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างสรรค์ 13 กพ 63(32)
 •   กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ
 • เอกสารประกอบการประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ด้านก 18 ธค 62(77)
 • หลักเกณฑ์การประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทยฯแห่ง 17 ตค 62(98)
 • แบบฟอร์มการประเมิน รพ.สส.พท 63 08 ตค 62(230)
 •     ส่งข่าว