กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
 • ฟอร์มแบบประเมินขอเลื่อนระดับและขอรับเงินประจำตำแหน่ง 18 กย 61(214)
 • แบบฟอร์มขออ้าย/ขอโอน 13 กค 61(396)
 • รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน 09 กค 61(350)
 •   กลุ่มงานประกันสุขภาพ
 • ตรวจสอบข้อมูลเรียกเก็บค่าบริการ MRI (กค.60-มิย.61) 28 สค 61(44)
 • ตรวจสอบข้อมูลเรียกเก็บค่าบริการ CT(กค.60-มิย.61) 28 สค 61(35)
 • ผลการปรับปรุงฐานข้อมูลบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ 11 พค 61(209)
 •   กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
 • แบบฟอร์มสมัครทำประกันภัย (งาน EMS) 29 สค 61(69)
 • แบบประเมิน EQ 18-60 ปี 07 สค 61(125)
 • แบบประเมิน EQ 12-17 ปี 07 สค 61(51)
 •   กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
 • เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS_ 14 กย 61(27)
 • นำเสนอบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล -ทต.ชัยวารี111 14 กย 61(17)
 • อกสารอบรมเทศบาลตำบลบุสูง 14 กย 61(14)
 •   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
 • สรุปมติและข้อสั่งการประชุม คปสจ.ศก.ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ 12 กย 61(94)
 • สรุปผลการตรวจติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข จ 12 กย 61(61)
 • แก้ไขสรุปผลการตรวจติดตามและประเมินผล รอบที่ 2 ปี 2561 27 สค 61(365)
 •   กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 • แจ้งการโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาฯ เดือน ก.ย.61 24 กย 61(13)
 • แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย/พตส/คตส./ค่าเช่าบ้าน 21 กย 61(88)
 • งบทดลองเดือน สิงหาคม 2561 14 กย 61(26)
 •   กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
 • เอกสารประกอบการอบรมถอดบทเรียนโฆษณาฯเขต 10 วันที่19กย.61 18 กย 61(17)
 • ผลตรวจวิเคราะห์ผักโรงครัว โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ประจำ 06 กย 61(22)
 • ทิศทางการดำเนินงาน คบส.ปี 2562 28 สค 61(76)
 •   กลุ่มงานควบคุมโรค
 • ขอรายงานการให้บริการวัคซีนผู้ใหญ๋ 20 กย 61(17)
 • แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลวัคซีน MMR 20 กย 61(18)
 • สถานการณ์เอดส์ประจำเดือน กันยายน 2561 17 กย 61(9)
 •   กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
 • เอกสารประกอบการประชุมงานอนามัยแม่และเด็ก MCH Board ระดับจังห 20 กย 61(27)
 • แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ พอ.สว.ปี 2562 19 กย 61(29)
 • แบบประเมินตนเองYFHS 10 กค 61(66)
 •   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ดาวน์โหลด OP Analyze ล่าสุด 06 กย 61(13)
 • แนวทางการจัดการข้อมูลบริการผู้เสียชีวิต 28 สค 61(122)
 • sisaketnew 27 สค 61(72)
 •   กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ
 • รวมบทคัดย่อ การนำเสนอโดยวาจา สาขาการป้องกันและควบคุมโรค 21 มิย 61(159)
 • กติกาการนำเสนอผลงาน และเกณฑ์พิจารณาผลงานเด่น 21 มิย 61(204)
 • กำหนดการประชุมภาพรวม(วิชาการจังหวัด) 21 มิย 61(219)
 •   กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ 17 กย 61(49)
 • ประชาสัมพันธ์การอบรม MICR DENTISTRY 12 กย 61(22)
 • ขอเชิญเข้าอบรม 12 กย 61(32)
 •   กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ
 • การประเมิน รพ.สส.พท.และการตรวจสอบความถุกต้องรายชื่อหน่วยบริก 24 สค 61(131)
 • การลงรหัสการแพทย์แผนจีน 24 สค 61(35)
 • แก้ไขข้อมูลประเมินหน่วยบริการแพทย์แผนไทย 24 สค 61(209)
 •     ส่งข่าว