กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
 • เอกสารประเมินผลงานวิชาการ 10 มี.ค 63(1180)
 • การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ค 02 มี.ค 63(1021)
 • แบบฟอร์มการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร สสจ.ปี 2563 26 พย 62(560)
 •   กลุ่มงานประกันสุขภาพ
 • TPS ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (30-6-63) 30 มิย 63(46)
 • เงินกันระดับเขต ปีงบประมาณ 2563 (30-6-2563) 30 มิย 63(40)
 • แนวทางและแบบฟอร์มการลงข้อมูลบริการผลกระทบจากCOVID-19 28 เม.ย 63(109)
 •   กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
 • แบบรายงานช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบ COVID -19 24 มี.ค 63(130)
 • ประชุมถอดบทเรียนมะเร็ง 24 กพ 63(106)
 • HA ยาเสพติด 63 12 กพ 63(66)
 •   กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
 • ฐานข้อมูลส้วมสาธารณะ ปี ๒๕๖๓ 02 ธค 62(151)
 • แบบสิ่งปฏิกูล 7.1 25 มิย 62(201)
 • BOQ แบบ 25 มค 62(304)
 •   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
 • สรุปมติและข้อสั่งการประชุม คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดั 02 กค 63(87)
 • เอกสารประกอบการรับตรวจราชการ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 จังหวั 19 มิย 63(68)
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข จังหวัดศรีสะเกษ  09 มิย 63(73)
 •   กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 • งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2563 10 กค 63(19)
 • แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำเดือนมิถุนายน 2563 25 มิย 63(93)
 • แจ้งการโอนเงินค่าการศึกษาบุตร,ค่ารักษาพยาบาล เดือน มิถุนายน  24 มิย 63(91)
 •   กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
 • แบบตรวจคลินิกแพทย์แผนไทยประจำปี 29 มิย 63(28)
 • แบบตรวจคลินิกกายภาพบำบัดประจำปี 29 มิย 63(11)
 • แบบตรวจคลินิกเทคนิคการแพทย์ 29 มิย 63(13)
 •   กลุ่มงานควบคุมโรค
 • สรุปประเมิน ๕๐๖ ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ถึง ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 14 กค 63(23)
 • สรุปประเมิน ๕๐๖ ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ถึง ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 07 กค 63(29)
 • แบบสำรวจวัคซีนไข้หวัดใหญ่บุคลากรปี2564 01 กค 63(15)
 •   กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
 • อบรม Health coach 63 H4U ผู้สูงอายุ 16 กค 63(8)
 • อบรม Health coach 63 ศพด. 16 กค 63(8)
 • อบรม Health coach 63 ฉลาดโภชนาการ 16 กค 63(6)
 •   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ข้อมูล อสม. จากระบบ HDC 03 กค 63(64)
 • แนวทางเชื่อมต่อระบบเสียง VDO Conference 16 มิย 63(22)
 • คู่มือการใช้งานระบบประชุมทางไกล webex 15 พค 63(62)
 •   กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ
 • กำหนดการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 19 มิย 63(37)
 • แจ้งผลการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 05 มิย 63(55)
 • รายงานผลการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 04 มิย 63(58)
 •   กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
 • มาตรการและแนวทางสร้างเสริมความรอบรู้และทักษะในการดูแลช่องปาก 09 กค 63(22)
 • ประชาสัมพันธ์โครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านทันตกรรมผู้สู 25 กพ 63(86)
 • เชิญส่งผลงานเข้าประกวด “รางวัลไลอ้อนเพื่อสุขภาพช่องปาก ประจำ 13 กพ 63(35)
 •   กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ
 • เอกสารประกอบการประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ด้านก 18 ธค 62(127)
 • หลักเกณฑ์การประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทยฯแห่ง 17 ตค 62(113)
 • แบบฟอร์มการประเมิน รพ.สส.พท 63 08 ตค 62(265)
 •   การสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ
 • Power point การพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ ปี 24 มิย 63(50)
 • การเสริมสร้างและประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 24 มิย 63(24)
 • คู่มือการใช้งาน Google Forms 24 มิย 63(19)
 •     ส่งข่าว