กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
 • แบบฟอร์มการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร สสจ.ปี 2563 26 พย 62(271)
 • เอกสารประกอบการขอรับเงิน พ.ต.ส.63 01 พย 62(300)
 • การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ (ภายใน) 10 ตค 62(205)
 •   กลุ่มงานประกันสุขภาพ
 • FM Costing 63 14 มค 63(80)
 • MRA_2563 08 มค 63(57)
 • สรุปการประชุมแนวทางปฏิบัติกองทุนท้องถิ่น/กองทุน LTC 19 ธค 62(121)
 •   กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
 • แบบฟอร์มบันทึกผลงาน งานยาเสพติดประกอบการ Ranking รอบที่ 1/25 22 มค 63(47)
 • Template KPI งานยาเสพติด ปี 63 16 มค 63(67)
 • ใบสมัครสมาชิก TO BE NUMBER ONE 02 มค 63(80)
 •   กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
 • ฐานข้อมูลส้วมสาธารณะ ปี ๒๕๖๓ 02 ธค 62(71)
 • แบบสิ่งปฏิกูล 7.1 25 มิย 62(136)
 • BOQ แบบ 25 มค 62(221)
 •   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
 • สรุปมติและข้อสั่งการประชุม คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดั 04 มค 63(145)
 • แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดภายใต้แผนปฎิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.25 20 ธค 62(174)
 • แจ้งพื้นที่ตรวจราชการเขตดสุขภาพที่ 10 ปี 2563 19 ธค 62(109)
 •   กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 • แจ้งการโอนเงินค่าการศึกษาบุตร,ค่ารักษาพยาบาล เดือน มกราคม 25 27 มค 63(80)
 • แจ้งโอนเงินค่าตอบแทน พตส./เบี้ยเลี้ยเงหมาจ่าย/คตส.พนักงานราช 27 มค 63(191)
 • งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2562 15 มค 63(34)
 •   กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
 • ผลวิเคราะห์ยาฆ่าแมลงในผักสดจากตลาดสดหรือแหล่งจำหน่ายในพื้นที 23 มค 63(25)
 • ผลวิเคราะห์ผักโรงครัว ตามโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยประจำเด 23 มค 63(23)
 • ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริโภคจากตู้น้ำหยอดเหรียญเอกชน ครั้งที่1 27 ธค 62(70)
 •   กลุ่มงานควบคุมโรค
 • ไฟล์ conf 27มค63corona 27 มค 63(22)
 • สรุปประเมิน ๕๐๖ ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ถึง ๒๕ มกราคม ๒๕๖๓ 27 มค 63(26)
 • แนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคปอดอักเสบ nCoV 25 มค 63(29)
 •   กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
 • วิธีลงทะเบียนโครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยฯ 29 มค 63(8)
 • วิธีการลงทะบียนโครงการก้าวท้าใจ season 1 29 มค 63(5)
 • คู่มือมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พร้อมแบบประเมิน 29 มค 63(6)
 •   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • คู่มือการใช้งาน Web conference 23 กค 62(118)
 • ข้อมูลranking_IT ข้อ 3 21 มี.ค 62(428)
 • แจ้งปรับปรุงข้อมูล อสม. ในระบบ HDC 01 กพ 62(430)
 •   กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ
 • การรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จ PMQA 23 ธค 62(32)
 • คู่มือระบบรายงาน PMQA 23 ธค 62(18)
 • แนวทางการดำเนินงานสุขศึกษา ๒๕๖๓ 29 พย 62(77)
 •   กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
 • ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม 29 มค 63(4)
 • ขอแจ้งผลการสืบราคาวัสดุทันตกรรมเพื่อใช้ในการจัดซื้อร่วมวัสดุ 04 ธค 62(57)
 • ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม 02 ธค 62(62)
 •   กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ
 • เอกสารประกอบการประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ด้านก 18 ธค 62(64)
 • หลักเกณฑ์การประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทยฯแห่ง 17 ตค 62(91)
 • แบบฟอร์มการประเมิน รพ.สส.พท 63 08 ตค 62(197)
 •     ส่งข่าว