กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
 • แบบประเมินเลื่อนระดับประเภททั่วไป ตาม ว 1211 31 พค 65(1062)
 • แบบประเมินเลื่อนระดับประเภทวิชาการ ตาม ว 1377 12 เม.ย 65(2380)
 • แบบประเมินศักยภาพบุคคล (ขอรับเงิน ปจต.) 28 มี.ค 65(1270)
 •   กลุ่มงานประกันสุขภาพ
 • แบบฟอร์มแผนรายรับ-จ่ายเงินบำรุง/แผนลงทุน โรงพยาบาล ปี 2566-2 27 ธค 65(33)
 • แบบฟอร์มแผนรายรับ-จ่ายเงินบำรุง รพ.สต. ปี 2566 14 พย 65(65)
 • แบบฟอร์มแผนรายรับ-จ่ายเงินบำรุง สสอ. ปี 2566 14 พย 65(30)
 •   กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
 • แบบรายงานช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบ COVID -19 24 มี.ค 63(486)
 • ประชุมถอดบทเรียนมะเร็ง 24 กพ 63(570)
 • HA ยาเสพติด 63 12 กพ 63(298)
 •   กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
 • รวมประชุมชี้แจงตัวชี้วัด อวล. ปี 2566 13 มค 66(44)
 • แบบคำขอมีบัตร จพ.สาธารณสุข 10 มค 66(62)
 • คู่มือทีมบริหารระบบการจัดการพลังงานในโรงพยาบาล 05 มค 66(16)
 •   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
 • สรุปมติและข้อสั่งการประชุมขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนางานสาธารณส 03 มค 66(99)
 • รายงานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายงานสาธารณสุขจังหวัด ครั้งที่  19 ธค 65(71)
 • สรุปมติและข้อสั่งการประชุม คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับ 13 ธค 65(62)
 •   กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 • แจ้งการโอนเงินค่าการศึกษาบุตร,ค่ารักษาพยาบาล เดือน มกราคม 25 26 มค 66(93)
 • แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการเดือนมกราคม 66 26 มค 66(73)
 • เอกสารประกอบการประชุมพัฒนางานบริหาร ครั้งที่ 1/2566 24 มค 66(91)
 •   กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
 • ผลวิเคราะห์ผักโรงครัว โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ประจำเดือ 02 พค 65(162)
 • ผลวิเคราะห์ผักโรงครัว โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ประจำเดือ 02 พค 65(128)
 • คู่มือการจัดการความเสี่ยง (SOP) เรื่องร้องเรียนด้านผลิตภัณฑ์ 22 เม.ย 65(151)
 •   กลุ่มงานควบคุมโรค
 • สรุปประเมิน ๕๐๖ สัปดาห์ที่ ๓ ปี ๒๕๖๖ 24 มค 66(30)
 • สรุปประเมิน ๕๐๖ สัปดาห์ที่ ๒ ปี ๒๕๖๖ 16 มค 66(30)
 • สรุปประเมิน ๕๐๖ สัปดาห์ที่ ๑ ปี ๒๕๖๖ 09 มค 66(31)
 •   กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
 • แบบรายงานผู้ป่วย พอ.สว.กรณีลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน 02 กพ 66(14)
 • แบบสรุปจำนวนผู้รับบริการ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. 02 กพ 66(14)
 • รายละเอียดการจัดสถานที่หน่วยแพทย์ พอ.สว. 02 กพ 66(13)
 •   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • รายชื่อหน่วยบริการที่ยังไม่บันทึก GIS Health 23 พย 65(108)
 • ชี้แจงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และการใช้โปรแกรมหมอพร้อม DMHT-dT-EP 27 ตค 65(94)
 • คู่มือโปรแกรมระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตน หมอพร้อม Digital ID ( 27 ตค 65(70)
 •   กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ
 • แจ้งผลการพิจารณาจริยธรรมวิจัย นายวิสิฐศักดิ์ พิริยานนท์ 03 กพ 66(9)
 • แจ้งผลการพิจารณาจริยธรรมวิจัย 24 มค 66(23)
 • แจ้งผลการพิจารณาจริยธรรม นายณัฐพล เดชสายบัว 19 มค 66(27)
 •   กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
 • แจ้ง Template และการปรับปรุงรายงานสุขภาพช่องปากในระบบ Health 31 มค 66(24)
 • ขอเชิญส่งผลงานประชุมวิชาการทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 9  26 มค 66(13)
 • ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ครั้ง 09 มค 66(24)
 •   กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ
 • เอกสารประกอบการประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ด้านก 18 ธค 62(577)
 • หลักเกณฑ์การประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทยฯแห่ง 17 ตค 62(3878)
 • แบบฟอร์มการประเมิน รพ.สส.พท 63 08 ตค 62(499)
 •   การสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ
 • ขอเชิญประชุมเยี่ยมเสริมพลังงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ ๒๗ เ 26 เม.ย 65(88)
 • ส่งใบรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษา ปี ๒๕๖๔ 26 เม.ย 65(80)
 • คู่มือการใช้ระบบลงทะเบียนสำหรับผู้สมัครยุวอาสาสมัครสาธารณสุข 14 มี.ค 65(109)
 •     ส่งข่าว