กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
 • แบบฟอร์มขออ้าย/ขอโอน 13 กค 61(60)
 • รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน 09 กค 61(93)
 • เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ 1 เม.ย.2561 04 กค 61(261)
 •   กลุ่มงานประกันสุขภาพ
 • ผลการปรับปรุงฐานข้อมูลบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ 11 พค 61(162)
 • แบบประเมินผลการดำเนินงานโครงการ PPA59 19 เม.ย 61(132)
 • งบ PPA - PPD 59 19 เม.ย 61(147)
 •   กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
 • การวิเคราะห์คุณภาพการkeyข้อมูลในระบบ ITEMS 10 กค 61(30)
 • หลักเกณฑ์และวิธีลงทะเบียนข้อมูลการรับเงินการจ่ายตรง(EMS) 03 กค 61(62)
 • หนังสือแจ้งความจำนงNEW/แบบแจ้งข้อมูลการโอนเงินผ่านระบบอิเล็ก 02 กค 61(93)
 •   กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
 • PPT ประกอบการประชุม ขยะและสิ่งปฏิกูล วันที่ 6-7 มิ.ย. 61 08 มิย 61(79)
 • แบบแปลนที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลขนาดเล็ก 15 มี.ค 61(225)
 • แบบแปลนที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาล 15 มี.ค 61(83)
 •   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
 • สรุปผลการตรวจราชการ รอบ 2 ปี 2561 จังหวัดศรีสะเกษ 13 กค 61(97)
 • เอกสารประกอบการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบ2_61 _จังหวัดศรีสะเกษ 06 กค 61(89)
 • กำหนดการออก Ranking รอบที่ 2ปี 2561 05 กค 61(250)
 •   กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 • งบทดลองเดือน มิถุนายน 2561 15 กค 61(13)
 • แจ้งการโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาฯ เดือน มิ.ย.61 25 มิย 61(181)
 • แจ้งโอนเงินค่าตอบแทน พตส./คตส./ค่าเช่าบ้านประจำเดือนมิถุนายน 25 มิย 61(202)
 •   กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
 • ผลตรวจวิเคราะห์ผักโรงครัว โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 06 กค 61(55)
 • ประกวดผลงานวิชาการสาขาพยาบาลและส่งเสริมคุณภาพ 25 มิย 61(68)
 • แบบตรวจคลินิกกายภาพบำบัด 14 มิย 61(22)
 •   กลุ่มงานควบคุมโรค
 • แนวทางการรักษาวัณโรคดื้อยาระยะสั้น9เดือน 08 กค 61(23)
 • คู่มือNTP2018 08 กค 61(13)
 • แบบรายงานวัคซีนFluบุคลากร2561 05 กค 61(30)
 •   กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
 • แบบประเมินตนเองYFHS 10 กค 61(13)
 • เกณฑ์ประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพ 03 กค 61(47)
 • แบบประเมินชมรมผู้สูงอายุ ตำบลLTC 03 กค 61(41)
 •   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • โปรแกรมสร้าง แฟ้ม Data Corect 07 พค 61(540)
 • เกณฑ์การให้คะแนน ตรวจสอบเวชรเบียน 23 เม.ย 61(369)
 • ข้อมูลสุม เวชระเบียน เพื่อใช้ในการตรวจสอบ ประชุมตรวจสอบคุณภา 10 เม.ย 61(595)
 •   กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ
 • รวมบทคัดย่อ การนำเสนอโดยวาจา สาขาการป้องกันและควบคุมโรค 21 มิย 61(102)
 • กติกาการนำเสนอผลงาน และเกณฑ์พิจารณาผลงานเด่น 21 มิย 61(175)
 • กำหนดการประชุมภาพรวม(วิชาการจังหวัด) 21 มิย 61(191)
 •   กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
 • ขอเชิญประชุมวิชาการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพช่องปาก เ 13 กค 61(24)
 • ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรม 29 มิย 61(37)
 • ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการ 07 มิย 61(135)
 •   กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ
 • ตรวจสอบประเมินหน่วยบริการแพทยืแผนไทย 12 กค 61(140)
 • ดาวน์โหลด Innovation วิทย์-แพทย์-ทันตะ ปี 61 25 มิย 61(37)
 • ดาวน์โหลด Innovation บริหาร-แพทย์แผนไทย ปี 61 25 มิย 61(43)
 •     ส่งข่าว