กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
 • การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ ณ 1 ตุลาคม 2564 25 สค 64(297)
 • การเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงาน 16 มี.ค 64(1167)
 • แบบฟอร์มประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป  29 ตค 63(736)
 •   กลุ่มงานประกันสุขภาพ
 • ข้อมูลจัดทำ Planfin และแผนเงินบำรุง 2565 11 ตค 64(91)
 • แบบฟอร์มการจัดทำคำขอรายการงบค่าเสื่อม ปี 2565 18 สค 64(115)
 • คู่มือการจัดทำแผนทางการเงิน ปีงบประมาณ 2564 08 มิย 64(1668)
 •   กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
 • แบบรายงานช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบ COVID -19 24 มี.ค 63(310)
 • ประชุมถอดบทเรียนมะเร็ง 24 กพ 63(401)
 • HA ยาเสพติด 63 12 กพ 63(204)
 •   กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
 • ข้อมูลการล้างตลาดทั่วไทย ไล่ COVID 19 จังหวัดศรีสะเกษ 05 มค 64(186)
 • แบบแปลนสิ่งปฏิกูล ๓ ขนาด 05 มค 64(138)
 • แบบแปลนระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบทรายกร๒ อง ขนาดเล็ด เขตสุขภ 27 พย 63(151)
 •   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
 • สรุปมติและข้อสั่งการประชุม ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนางานสาธารณ 05 ตค 64(60)
 • สรุปมติและข้อสั่งการประชุม ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนางานสาธารณ 02 กย 64(118)
 • รายงานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายงานสาธารณสุขจังหวัด ครั้งที่  26 สค 64(68)
 •   กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 • แจ้งโอนเงินค่าตอบแทน EMS ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 11 ตค 64(5)
 • งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2564 10 ตค 64(6)
 • แจ้งโอนเงินค่าตอบแทน EMS ประจำเดือน มิถุนายน 2564 30 กย 64(26)
 •   กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
 • ผลวิเคราะห์วัตถุดิบโรงครัว โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ประจ 04 ตค 64(13)
 • ผลวิเคราะห์ผักโรงครัว โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ประจำเดือ 16 สค 64(47)
 • ผลวิเคราะห์ผักโรงครัวและตลาดสีเขียว โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอ 06 พค 64(78)
 •   กลุ่มงานควบคุมโรค
 • สรุปประเมิน ๕๐๖ ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ถึง ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ 11 ตค 64(5)
 • สรุปประเมิน ๕๐๖ ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 04 ตค 64(15)
 • สถานการณ์เอดส์ประจำเดือนกันยายน 2564 28 กย 64(16)
 •   กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
 • เอกสารเครื่องมือแนวทางคลินิคผู้สูงอายุ 08 กย 64(33)
 • ส่งแนวทางปฏิบัติศูนย์ประสานแยกกักตัวในชุมชน (CI TEAM) 18 สค 64(55)
 • แนวทางและคำแนะนำสำหรับการดูแลผู้สูงอายุในสถานการณ์แพร่ระบาดไ 17 สค 64(50)
 •   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ตัวอย่าง excel 17 สค 64(101)
 • คู่มือใช้โปรแกรมส่งโครงการ Online 08 มี.ค 64(185)
 • คู่มือการใช้งานระบบส่งข้อมูล ชดเชยสิทธิ์ประกันสังคม 30 ธค 63(297)
 •   กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ
 • แจ้งผลการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ 12 ตค 64(5)
 • แจ้งผลการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔  09 กย 64(46)
 • แจ้งผลการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หน.ปัญญา และคณะ 20 พค 64(187)
 •   กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
 • ขอเชิญชวนทันตแพทย์กระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมกิจกรรม 3-13-23-3 21 กย 64(19)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมทันตแพทย์ด้านทันตสาธ 10 กย 64(7)
 • ขอเชิญชวนทันตแพทย์กระทรวงสาธารณสุขร่วมเป็นจิตอาสาดูแลผู้ป่วย 09 กย 64(13)
 •   กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ
 • เอกสารประกอบการประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ด้านก 18 ธค 62(436)
 • หลักเกณฑ์การประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทยฯแห่ง 17 ตค 62(746)
 • แบบฟอร์มการประเมิน รพ.สส.พท 63 08 ตค 62(403)
 •   การสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ
 • แนวทางการดำเนินงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 06 ตค 64(17)
 • แบบประเมินแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ 04 ตค 64(17)
 • แนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ 04 ตค 64(14)
 •     ส่งข่าว