กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
 • การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ค 08 สค 62(216)
 • แบบสรุปและแบบประเมินผล 12 กค 62(153)
 • แบบสรุป และแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 11 กค 62(139)
 •   กลุ่มงานประกันสุขภาพ
 • การจัดทำแผนงบค่าเสื่อมปี2563 29 พค 62(204)
 • ปรับแผนทางการเงินการคลังครึ่งปีหลัง 62 24 เม.ย 62(147)
 • สรุปผลงานคณะ3 จ.พิจิตร 11 เม.ย 62(130)
 •   กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
 • แก้ไข ผลการประกวด TO BE NUMBER ONE 2562 19 มิย 62(73)
 • แบบฟอร์มลงทะเบียนจมน้ำ (งบ สปสช.) 17 มิย 62(68)
 • ไฟล์รับการตรวจเยี่ยม HARM 17 มิย 62 17 มิย 62(40)
 •   กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
 • แบบสิ่งปฏิกูล 7.1 25 มิย 62(42)
 • BOQ แบบ 25 มค 62(151)
 • ระบบจัดการสิ่งปฏิกูลเป็นปุ๋ย 25 มค 62(228)
 •   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
 • สรุปมติและข้อสั่งการประชุม ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนางานสาธารณ 09 สค 62(39)
 • สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2_62 จังหวัดศ 12 กค 62(155)
 • นำเสนอการตรวจราชการ รอบที่ 2_2562 จังหวัดศรีสะเกษ 09 กค 62(65)
 •   กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 • งบทดลองเดือน กรกฎาคม 2562 15 สค 62(9)
 • แจ้งการโอนเงินพนักงานราชการประจำเดือนกรกฎาคม 62 25 กค 62(107)
 • แจ้งการโอนเงินค่าการศึกษาบุตร,ค่ารักษาฯ เดือน ก.ค.62 25 กค 62(107)
 •   กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
 • รวมไฟล์ สรุปการดำเนินงาน โครงการ RDU เขต 10 25 กค 62(20)
 • 3.ประเมินโครงการ RDU เขต 10 25 กค 62(11)
 • 2.ผลการสำรวจใช้ยาเขต 10 ปรับ 25 กค 62(18)
 •   กลุ่มงานควบคุมโรค
 • สถานการณ์เอดส์ เดือนสิงหาคม 2562 17 สค 62(7)
 • pptความรู้และสถานการณ์โรคมือเท้าปาก 15 สค 62(19)
 • สรุปประเมิน ๕๐๖ ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ถึง ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ 14 สค 62(16)
 •   กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
 • เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานวัยรุ่น 22 กค 62(31)
 • รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม \"ทิศทางการขับเคลื่อนสุขภาวะพระสงฆ์ 19 กค 62(40)
 • ประชุมสัมมนาบูรณาการเครือข่ายบริการ Intermidiate Care – Pali 04 กค 62(40)
 •   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • คู่มือการใช้งาน Web conference 23 กค 62(26)
 • ข้อมูลranking_IT ข้อ 3 21 มี.ค 62(316)
 • แจ้งปรับปรุงข้อมูล อสม. ในระบบ HDC 01 กพ 62(346)
 •   กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผลงานวิชาการประทรวงปี 2562 ประเภท P 05 สค 62(61)
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผลงานวิชาการประทรวงปี 2562 ประเภท i 05 สค 62(46)
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผลงานวิชาการประทรวงปี 2562 ประเภทวา 05 สค 62(41)
 •   กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
 • แจ้งแผนการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ไตรมาสที่ 4 ประจำปีปีงบ 14 มิย 62(80)
 • ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม 13 มิย 62(54)
 • ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการโครงการจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน 11 มิย 62(56)
 •   กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ
 • เอกสารประชาสัมพันธ์ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ 13 สค 62(12)
 • ข้อมูลประเมินห่นวยบริการแพทย์แผนไทย สปสช. (15 กค.62) 19 กค 62(91)
 • เกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว_แผนไทย 08 กค 62(96)
 •     ส่งข่าว