กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
 • แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดที่ 54-55 09 พค 61(120)
 • ใบขอย้าย 04 พค 61(225)
 • ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกั 04 พค 61(226)
 •   กลุ่มงานประกันสุขภาพ
 • ผลการปรับปรุงฐานข้อมูลบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ 11 พค 61(76)
 • แบบประเมินผลการดำเนินงานโครงการ PPA59 19 เม.ย 61(89)
 • งบ PPA - PPD 59 19 เม.ย 61(109)
 •   กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
 • แบบฟอรมขึ้นทะเบียนหัวกู้ชีพ EMS 16 พค 61(25)
 • โปรแกรมการประเมินรอบเอวและน้ำหนัก(BMI)บุคลากรในองค์กร Obesit 11 พค 61(63)
 • Fact sheet การดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ปี 2561 08 พค 61(37)
 •   กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
 • แบบแปลนที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลขนาดเล็ก 15 มี.ค 61(163)
 • แบบแปลนที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาล 15 มี.ค 61(61)
 • แบบฟอร์มรายงานการดำเนินงานฯน้ำเสีย รพช. 26 กพ 61(151)
 •   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
 • Power Point ประชุม คปสจ.ศก.ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 02 พค 61(148)
 • สรุปมติและข้อสั่งการ ประชุม คปสจ.ศก.ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 02 พค 61(123)
 • สรุปมติและข้อสั่งการ ประชุม คปสจ.ศก.ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 04 เม.ย 61(180)
 •   กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 • งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2561 15 พค 61(22)
 • แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ  27 เม.ย 61(75)
 • แจ้งการโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาฯ เดือน เม.ย.61 25 เม.ย 61(176)
 •   กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
 • รายละเอียดการดำเนินโครงการโฆษณาฯเขต 10 10 พค 61(33)
 • update เกณฑ์ Ranking 28 กพ 61(443)
 • เกณฑ์RANKINGกลุ่มงานคุ้มครองฯ และรายละเอียดการประเมินทุกหัวข 26 กพ 61(282)
 •   กลุ่มงานควบคุมโรค
 • แบบสำรวจข้อมูลนักเรียนประถมศึกษาปี2561 17 พค 61(47)
 • แนวทางการดำเนินงานคลินิกวัคซีนผู้ใหญ่2561 17 พค 61(40)
 • แนวทางการดำเนินงานFluตามฤดูกาลปี2561 09 พค 61(87)
 •   กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
 • แบบประเมินตำบลส่งเสริมเด็ก0-5ปี(องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น) 03 พค 61(76)
 • แบบประเมินตำบลส่งเสริมเด็ก0-5ปี(ชุมชน) 03 พค 61(76)
 • แบบประเมินตำบลส่งเสริมเด็ก0-5ปี(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 03 พค 61(71)
 •   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • โปรแกรมสร้าง แฟ้ม Data Corect 07 พค 61(276)
 • เกณฑ์การให้คะแนน ตรวจสอบเวชรเบียน 23 เม.ย 61(299)
 • ข้อมูลสุม เวชระเบียน เพื่อใช้ในการตรวจสอบ ประชุมตรวจสอบคุณภา 10 เม.ย 61(556)
 •   กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ
 • เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมพลัง เสริมคุณค่า รพ.สต.ติดดา 18 พค 61(79)
 • เอกสารประกอบ IC 15-16 MAY 2018 18 พค 61(29)
 • เอกสารประกอบการขอจริยธรรมการวิจัย 10 พค 61(31)
 •   กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการหัวข้อเรื่อง Simplified approach  22 พค 61(0)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการในหน่วยผ่าตัด ฯ 23 เม.ย 61(44)
 • ขอให้ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจที่เป็นทันตแพทย์ เข้าร่วม 18 เม.ย 61(35)
 •   กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ
 • CPG_URI adn AC Diarrhoea 07 พค 61(78)
 • ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 25 พค 60(349)
 • ฐานข้อมูลทะเบียนตำรับตำราและบุคลากรปี 2559+แบบสำรวจปี 2560 07 ธค 59(519)
 •     ส่งข่าว