กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
 • คู่มือการดำเนินงานพัฒนาบุคลากร (ลาศึกษาต่อ/ฝึกอบรม) ปีงบประม 07 มค 62(99)
 • การเตรียมคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)เงินบำรุง เพื่อประ 29 พย 61(627)
 • ให้พนักงานราชการปฏิบัติงาน 28 พย 61(368)
 •   กลุ่มงานประกันสุขภาพ
 • การจัดสรรเงินUC-2562 28 ธค 61(173)
 • ขอให้จัดส่งเวชระเบียนเพื่อประเมินคุณภาพเวชระเบียน(MRA) 11 ธค 61(75)
 • แจ้งประมาณรายรับเงินกองทุน UC 62 เพื่อจัดทำบัญชีหน่วยบริการ 11 ธค 61(156)
 •   กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
 • เอกสารแนบ3 แนวทางการบันทึกข้อมูลผู้บาดเจ็บอุบัติเหตุทางถนน I 17 ธค 61(72)
 • แนวทางการต่อใบประกาศ EMS 31 ตค 61(119)
 • แบบรายงานDCIRs เหตุการณ์ฉุกเฉิน ,อุบัตติเหตุหมู๋ 22 ตค 61(133)
 •   กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
 • ที่ดินจัดสรร 06 ธค 61(84)
 • อาคารประเภท ข 06 ธค 61(55)
 • อแาคารประเภท ก 06 ธค 61(54)
 •   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
 • เอกสารประกอบการประชุมถ่ายทอดPAวันที่11มค62 09 มค 62(154)
 • รายชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับจังหวัด/อำเภอ ปีงบประมาณ 25 07 มค 62(156)
 • สรุปมติและข้อสั่งการ ประชุมขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนางานสาธารณ 04 มค 62(69)
 •   กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 • งบทดลองเดือน ธันวาคม2561 15 มค 62(13)
 • แจ้งการโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาฯ เดือน ธ.ค.61 24 ธค 61(175)
 • โอนเงินค่าตอบแทนพตส./คตส.พนักงานราชการประจำเดือนธันวาคม 2561 24 ธค 61(233)
 •   กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
 • ผลวิเคราะห์ผักโรงครัว โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ประจำเดือ 21 ธค 61(53)
 • แบบ คบส. 1 2 3 ฉบับแก้ไข ปีงบ 2562 17 ธค 61(171)
 • สรุปผลงาน RDU ปี 2561 14 ธค 61(108)
 •   กลุ่มงานควบคุมโรค
 • ความครอบคลุมรายงาน R506 สัปดาห์ที่ 1 ปี 2562 15 มค 62(24)
 • แนวทางเฝ้าระวังและรายงานการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ โดยใช้ข้อมู 14 มค 62(5)
 • ความครอบคลุมสถานบริการส่ง R506 สัปดาห์ที่ 1-52 ปี 2561 จำแนก 10 มค 62(25)
 •   กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
 • Ranking รอบ 1 ปี 62 17 มค 62(15)
 • คู่มือการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ ปี 62 12 พย 61(315)
 • Template ตัวชี้วัด ปี 2562 12 พย 61(353)
 •   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • Template QOF ปี 62 28 ธค 61(185)
 • jUpdateserver1.02 (version update4) 19 พย 61(175)
 • แจ้งข้อมูลบริการอนาคต 03 ตค 61(289)
 •   กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ
 • คู่มือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต 15 มค 62(31)
 • แจ้งรูปแบบและข้อกำหนดในการส่งบทความวิชาการ 14 มค 62(10)
 • เอกสารประกอบการขอจริยธรรมการวิจัย 03 มค 62(37)
 •   กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
 • ตัวชี้วัดและเป้าหมายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)  04 มค 62(60)
 • แจ้งแผนการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีปีงบ 20 ธค 61(77)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯ 04 ธค 61(103)
 •   กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ
 • การสมัครเข้าโครงการดูแลหลังคลอดด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย 20 พย 61(144)
 • ข้อมูลจัดสรรงประมาณแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2561 12 พย 61(178)
 • ข้อมูลผู้เจ้าหน้าที่ผู้สั่งการรักษาการแพทย์แผนไทยเพื่อปรับปร 22 ตค 61(242)
 •     ส่งข่าว