กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
 • แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเขตสุขภาพรองรับ Service Plan ประจำ 15 ธค 60(35)
 • การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำ 13 ธค 60(102)
 • PPT การดำเนินงานพัฒนาบุคลากร 01 ธค 60(169)
 •   กลุ่มงานประกันสุขภาพ
 • การจัดสรรเงินกองทุนUC สำหรับหน่วยบริการสังกัด สป.สธ. ปีงบประ 12 ธค 60(135)
 • ลูกจ้างชั่วคราว(นักเรียนทุน)ปีงบประมาณ 2561 06 ธค 60(235)
 • รพ.สต.ที่เข้าเป็นหน่วยบริการเบิกจ่ายตรง อปท._เขต10_2561 28 พย 60(267)
 •   กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
 • แนวทางการดำเนินงานกลุ่มงาน ncd ปี 2561 13 ธค 60(80)
 • นโยบายการดำเนินงานคัดกรองมะเร็งเต้านม 13 ธค 60(55)
 • ป้ายรณรงค์ TO BE NUMBER ONE จังหวัด (ผวจ.) 30 พย 60(166)
 •   กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
 • แบบประเมินมาตรฐานส้วมสาธารณะ 30 พย 60(74)
 • คู่มือการออกแบบส้วมผู้พิการ 05 พย 60(117)
 • แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕ 02 พย 60(101)
 •   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
 • สรุปมติและข้อสั่งการ ประชุม คปสจ.ศก.ครั้งที่11/2560 04 ธค 60(155)
 • Power Point ประชุม คปสจ.ศก.สัญจรครั้งที่ 11/2560 03 ธค 60(125)
 • แก้ไขสรุปมติและข้อสั่งการประชุม คปสจ.ศก.ครั้งที่ 10/2560 06 พย 60(197)
 •   กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 • งบทดลอง เดือน พ.ย.60 15 ธค 60(21)
 • แจ้งการโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาฯ เดือน พ.ย.60 24 พย 60(188)
 • งบทดลอง เดือน ต.ค.60 15 พย 60(66)
 •   กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
 • น.แจ้ง 23 รายการเขต 10 GPO 04 ธค 60(42)
 • สำเนาสัญญาซื้อร่วมเขต ข 0ึ7/2560 04 ธค 60(46)
 • แจ้งเวียนขั้นตอนการ download ยาขาดจาก GPO 04 ธค 60(36)
 •   กลุ่มงานควบคุมโรค
 • แนวทางการดำเนินงานEND-TB 12 ธค 60(48)
 • แบบรายงานTB07รายสัปดาห์ 12 ธค 60(32)
 • แนวทางการดำเนินงานคร 2561 อัพเดท 06 ธค 60(93)
 •   กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
 • ตัวชี้วัดงานวัยรุ่น2561 06 ธค 60(91)
 • ตัวชี้วัดและคู่มือการดำเนินงานวัยเรียน2561 06 ธค 60(92)
 • Templetตัวชี้วัดงานอนามัยแม่และเด็กและSPปี61 01 ธค 60(139)
 •   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ตรวจสอบข้อมูลให้บริการก่อนวันเกิด 08 ธค 60(71)
 • บันทึกการประชุมผู้ประสานงานกีฬา 2560-12-06 06 ธค 60(110)
 • วาระการประชุมผู้ประสานงานกีฬา 06 ธค 60(67)
 •   กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ
 • ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการสำหรับ จพ.เภสัชกรรม 05 ตค 60(88)
 • เขตขอเชิญผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร Facilitator ประชุม 25 สค 60(140)
 • บัญชีรายชื่อผู้นำเสนอผลงานวิชาการกระทรวง ปี ๒๕๖๐ 25 สค 60(235)
 •   กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
 • แนวทางการดำเนินงานทันตสาธารณสุข ประจำปี 2561 15 ธค 60(42)
 • รายงานการประชุม คณะกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารยาและเวชภ 15 ธค 60(10)
 • ขอเชิญประชุมวันที่ 13 ธันวาคม 2560 07 ธค 60(60)
 •   กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ
 • ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 25 พค 60(244)
 • ฐานข้อมูลทะเบียนตำรับตำราและบุคลากรปี 2559+แบบสำรวจปี 2560 07 ธค 59(428)
 • หลักเกณฑ์และแบบฟอร์มคัดเลือกบุคลากรดีเด่น60 28 พย 59(270)
 •     ส่งข่าว