กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
 • แบบฟอร์มประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป  29 ตค 63(124)
 • แบบฟอร์มประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 29 ตค 63(146)
 • แบบฟอร์มประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้น 29 ตค 63(185)
 •   กลุ่มงานประกันสุขภาพ
 • รายการงบค่าเสื่อมที่ต้องแก้ไข ปี 2564 24 พย 63(54)
 • รายการแก้ไขงบค่าเสื่อม ปี 2564 22 ตค 63(126)
 • ข้อมูลประกอบการจัดทำ PLANFIN 64 07 ตค 63(168)
 •   กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
 • แบบรายงานช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบ COVID -19 24 มี.ค 63(162)
 • ประชุมถอดบทเรียนมะเร็ง 24 กพ 63(162)
 • HA ยาเสพติด 63 12 กพ 63(113)
 •   กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
 • แบบแปลนระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบทรายกร๒ อง ขนาดเล็ด เขตสุขภ 27 พย 63(15)
 • แบบแปลนระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบทรายกรอง ขนาดเล็ด เขตสุขภาพที่  27 พย 63(14)
 • ระบบบำบัดสิ่งปฎิกูล 06 สค 63(144)
 •   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
 • คำสั่งคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) ปีงบประ 26 พย 63(56)
 • คำสั่งคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) ปีงบป 26 พย 63(22)
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด จังห 23 พย 63(56)
 •   กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 • แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนพนักงราชการเดือนพ.ย. 63 25 พย 63(77)
 • แจ้งการโอนเงินค่าการศึกษาบุตร,ค่ารักษาพยาบาล เดือน พฤศจิกายน 25 พย 63(80)
 • แจ้งโอนเงินค่าตอบแทน พตส./ค่าตอบแทน คตส.พนักงานราชการ 24 พย 63(177)
 •   กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
 • ผลวิเคราะห์ผักโรงครัว โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ประจำเดือ 13 พย 63(12)
 • ผลวิเคราะห์ผักโรงครัว โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ประจำเดือ 03 พย 63(17)
 • ผลวิเคราะห์ผักโรงครัว โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ประจำเดือ 17 กย 63(43)
 •   กลุ่มงานควบคุมโรค
 • แนวทางการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ สคร.10 01 ธค 63(11)
 • แนวทางการให้วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน สำหรับนักศึกษา 01 ธค 63(12)
 • สรุปประเมิน ๕๐๖ ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ถึง ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 30 พย 63(15)
 •   กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
 • คู่มือการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพปี64 23 พย 63(85)
 • ใบสมัคร พอ.สว. 64 06 พย 63(68)
 • KM Down syndrome 29 กย 63(91)
 •   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ข้อมูล อสม. จากระบบ HDC 03 กค 63(226)
 • แนวทางเชื่อมต่อระบบเสียง VDO Conference 16 มิย 63(64)
 • คู่มือการใช้งานระบบประชุมทางไกล webex 15 พค 63(100)
 •   กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ
 • แจ้งผลการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 30 พย 63(15)
 • แจ้งผลการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ 21 ตค 63(60)
 • แจ้งผลการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 05 ตค 63(55)
 •   กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
 • ขอส่งสื่อสนับสนุนเพื่อใช้ในกิจกรรมการรณรงค์สดุดีสมเด็จย่า แป 26 ตค 63(25)
 • แจ้งนโยบายการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก ที 26 ตค 63(60)
 • ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาทันตกรร 05 ตค 63(26)
 •   กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ
 • เอกสารประกอบการประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ด้านก 18 ธค 62(156)
 • หลักเกณฑ์การประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทยฯแห่ง 17 ตค 62(142)
 • แบบฟอร์มการประเมิน รพ.สส.พท 63 08 ตค 62(299)
 •   การสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ
 • คู่มือการใช้ระบบลงทะเบียนยุวอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียน 13 พย 63(33)
 • แนวทางการพัฒนายุวอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียน 13 พย 63(33)
 • แจ้งการดำเนินงานยุวอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียน 13 พย 63(37)
 •     ส่งข่าว