กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
 • แบบฟอร์มประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป  29 ตค 63(331)
 • แบบฟอร์มประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 29 ตค 63(451)
 • แบบฟอร์มประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้น 29 ตค 63(496)
 •   กลุ่มงานประกันสุขภาพ
 • รายการงบค่าเสื่อมที่ต้องแก้ไข ปี 2564 24 พย 63(153)
 • รายการแก้ไขงบค่าเสื่อม ปี 2564 22 ตค 63(179)
 • ข้อมูลประกอบการจัดทำ PLANFIN 64 07 ตค 63(241)
 •   กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
 • แบบรายงานช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบ COVID -19 24 มี.ค 63(209)
 • ประชุมถอดบทเรียนมะเร็ง 24 กพ 63(250)
 • HA ยาเสพติด 63 12 กพ 63(132)
 •   กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
 • ข้อมูลการล้างตลาดทั่วไทย ไล่ COVID 19 จังหวัดศรีสะเกษ 05 มค 64(43)
 • แบบแปลนสิ่งปฏิกูล ๓ ขนาด 05 มค 64(46)
 • แบบแปลนระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบทรายกร๒ อง ขนาดเล็ด เขตสุขภ 27 พย 63(64)
 •   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
 • สรุปมติและข้อสั่งการประชุม คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับ 01 มี.ค 64(38)
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด จังห 10 กพ 64(62)
 • สรุปมติและข้อสั่งการประชุม คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับ 31 มค 64(104)
 •   กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 • วาระประชุมพัฒนางานบริหาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 64 01 มี.ค 64(68)
 • แจ้งการโอนเงินพนักงานราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 64 22 กพ 64(51)
 • แจ้งการโอนเงินค่าการศึกษาบุตร,ค่ารักษาพยาบาล เดือน กุมภาพันธ 22 กพ 64(78)
 •   กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
 • แบบตรวจร้านชำ คบส. 1 2 3 อัพเดท ปีงบประมาณ 2564 09 กพ 64(131)
 • ผลวิเคราะห์ผักโรงครัว โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ประจำเดือ 22 มค 64(26)
 • ผลวิเคราะห์ผักโรงครัว โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ประจำเดือ 30 ธค 63(30)
 •   กลุ่มงานควบคุมโรค
 • กำหนดการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10 , รายละเอียด 02 มี.ค 64(3)
 • สรุปประเมิน ๕๐๖ ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ถึง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖ 01 มี.ค 64(10)
 • แนวทางการดำเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดู 23 กพ 64(16)
 •   กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
 • แบบฟอร์มคัดกรอง GA (Geriatric Assessment) ฉบับใหม่ 04 กพ 64(56)
 • เกณฑ์การจัดบริการคลินิคผู้สูงอายุ 01 กพ 64(42)
 • แบบฟอร์มคัดกรอง BGS ฉบับใหม่ 27 มค 64(97)
 •   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • คู่มือการใช้งานระบบส่งข้อมูล ชดเชยสิทธิ์ประกันสังคม 30 ธค 63(144)
 • วาระการประชุม ส่งเสริมการออกกำลังกาย 07 ธค 63(91)
 • วาระการประชุมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและออกกำลังกายปี 64 07 ธค 63(50)
 •   กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ
 • สำเนาคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ 2021 15 กพ 64(25)
 • แจ้งผลการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 21 ธค 63(67)
 • แจ้งผลการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 30 พย 63(64)
 •   กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
 • แจ้งแผนการออกหน่วยบริการทันตกรรมเคลื่อนที่จังหวัดศรีสะเกษ ปร 23 กพ 64(20)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการผ่านระบบออน 23 กพ 64(20)
 • ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 4 เดือน ทันตส 19 มค 64(27)
 •   กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ
 • เอกสารประกอบการประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ด้านก 18 ธค 62(234)
 • หลักเกณฑ์การประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทยฯแห่ง 17 ตค 62(327)
 • แบบฟอร์มการประเมิน รพ.สส.พท 63 08 ตค 62(327)
 •   การสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ
 • แนวทางการประกวดพื้นที่ต้นแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 21 มค 64(42)
 • ประเด็นสื่อสารหลัก ๖๖ ข้อ เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพ ของประชา 20 มค 64(24)
 • แบบบันทึกการจัดกิจกรรมยุวอาสาสมัครสาธารณสุข 20 มค 64(26)
 •     ส่งข่าว