กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
 • การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ ณ 1 ตุลาคม 2564 25 สค 64(628)
 • การเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงาน 16 มี.ค 64(1373)
 • แบบฟอร์มประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป  29 ตค 63(833)
 •   กลุ่มงานประกันสุขภาพ
 • ข้อมูลจัดทำ Planfin และแผนเงินบำรุง 2565 18 ตค 64(185)
 • แบบฟอร์มการจัดทำคำขอรายการงบค่าเสื่อม ปี 2565 18 สค 64(155)
 • คู่มือการจัดทำแผนทางการเงิน ปีงบประมาณ 2564 08 มิย 64(2263)
 •   กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
 • แบบรายงานช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบ COVID -19 24 มี.ค 63(334)
 • ประชุมถอดบทเรียนมะเร็ง 24 กพ 63(439)
 • HA ยาเสพติด 63 12 กพ 63(217)
 •   กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
 • คู่มือการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในศูนย์แยกกักผู้ป่วยโควิ 12 มค 65(30)
 • ข้อมูลการล้างตลาดทั่วไทย ไล่ COVID 19 จังหวัดศรีสะเกษ 05 มค 64(207)
 • แบบแปลนสิ่งปฏิกูล ๓ ขนาด 05 มค 64(164)
 •   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด จังห 26 มค 65(5)
 • สรุปมติและข้อสั่งการประชุมขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนางานสาธารณส 10 มค 65(55)
 • (ร่าง) kpi ranking 2565 20 ธค 64(143)
 •   กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 • แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการมกราคม 65 26 มค 65(40)
 • แจ้งการโอนเงินค่าการศึกษาบุตร,ค่ารักษาพยาบาล เดือน มกราคม 25 26 มค 65(46)
 • แจ้งโอนเงินค่าตอบแทน พตส./คตส./ค่าเช่าบ้าน/ค่าตอบแทนเบี้ยเลี 25 มค 65(113)
 •   กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
 • ผลวิเคราะห์ผักโรงครัว โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ประจำเดือ 25 มค 65(2)
 • ผลวิเคราะห์ผักโรงครัว โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ประจำเดือ 25 มค 65(6)
 • ผลวิเคราะห์ผักโรงครัว โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ประจำเดือ 19 พย 64(27)
 •   กลุ่มงานควบคุมโรค
 • สรุปประเมิน ๕๐๖ ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ถึง ๒๒ มกราคม ๒๕๖๕ 24 มค 65(4)
 • สรุปประเมิน ๕๐๖ ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ถึง ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ 17 มค 65(15)
 • สรุปประเมิน ๕๐๖ ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ถึง ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ 27 ธค 64(25)
 •   กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
 • แนวทางโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพHLS 15 ธค 64(39)
 • คู่มือแนวทางการดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพฉบับปี 2565 09 ธค 64(25)
 • ทะเบียนวัดในจังหวัดศรีสะเกษ 02 ธค 64(45)
 •   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ตัวอย่าง excel 17 สค 64(160)
 • คู่มือใช้โปรแกรมส่งโครงการ Online 08 มี.ค 64(202)
 • คู่มือการใช้งานระบบส่งข้อมูล ชดเชยสิทธิ์ประกันสังคม 30 ธค 63(312)
 •   กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ
 • แจ้งผลการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 27 ตค 64(75)
 • แจ้งผลการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ 12 ตค 64(70)
 • แจ้งผลการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔  09 กย 64(76)
 •   กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
 • ขอประชาสัมพันธ์โครงการทันตรักษ์เพื่อผู้ป่วยที่มีอาการบาดเจ็บ 24 ธค 64(15)
 • เชิญร่วมกิจกรรมโครงการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ในโรงเรียนประถมศึ 24 ธค 64(13)
 • ขอแจ้งผลการสืบราคาร่วมวัสดุทันตกรรมเขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบ 07 ธค 64(17)
 •   กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ
 • เอกสารประกอบการประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ด้านก 18 ธค 62(475)
 • หลักเกณฑ์การประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทยฯแห่ง 17 ตค 62(1835)
 • แบบฟอร์มการประเมิน รพ.สส.พท 63 08 ตค 62(420)
 •   การสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ
 • Template งานพัฒนามาตรระบบบริการสุขภาพ ปี ๒๕๖๕ 26 มค 65(3)
 • Template งานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ ปี ๒๕๖๕ 26 มค 65(1)
 • แนวทางการดำเนินงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 06 ตค 64(47)
 •     ส่งข่าว