กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
 • การเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงาน 16 มี.ค 64(840)
 • แบบฟอร์มประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป  29 ตค 63(608)
 • แบบฟอร์มประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 29 ตค 63(838)
 •   กลุ่มงานประกันสุขภาพ
 • คู่มือการจัดทำแผนทางการเงิน ปีงบประมาณ 2564 08 มิย 64(460)
 • เอกสารประกอบการประชุม Conference คณะกรรมการบริหารการเงินการค 08 มิย 64(61)
 • แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงานงบค่าเสื่อม ปี 2561-2563 20 พค 64(117)
 •   กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
 • แบบรายงานช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบ COVID -19 24 มี.ค 63(280)
 • ประชุมถอดบทเรียนมะเร็ง 24 กพ 63(358)
 • HA ยาเสพติด 63 12 กพ 63(185)
 •   กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
 • ข้อมูลการล้างตลาดทั่วไทย ไล่ COVID 19 จังหวัดศรีสะเกษ 05 มค 64(160)
 • แบบแปลนสิ่งปฏิกูล ๓ ขนาด 05 มค 64(107)
 • แบบแปลนระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบทรายกร๒ อง ขนาดเล็ด เขตสุขภ 27 พย 63(132)
 •   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
 • สรุปมติและข้อสั่งการประชุม คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับ 02 กค 64(85)
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด จังห 28 มิย 64(78)
 • สรุปมติและข้อสั่งการประชุม คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับ 02 มิย 64(93)
 •   กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 • แจ้งโอนเงินค่าตอบแทน พตส/คตสพนักงานราชการ/ค่าตอบแทนเบี้้ยเลี 23 กค 64(104)
 • แจ้งการโอนเงินค่าการศึกษาบุตร,ค่ารักษาพยาบาล เดือน กรกฎาคม 2 23 กค 64(62)
 • แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการเดือนกรกฎาคม 64 23 กค 64(49)
 •   กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
 • ผลวิเคราะห์ผักโรงครัวและตลาดสีเขียว โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอ 06 พค 64(55)
 • ผลตรวจเฝ้าระวังการปนเปื้อนฟอร์มาลินในอาหารกลุ่มเสี่ยง ปี2564 22 เม.ย 64(55)
 • ผลวิเคราะห์ผักโรงครัว โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ประจำเดือ 11 มี.ค 64(92)
 •   กลุ่มงานควบคุมโรค
 • สรุปประเมิน ๕๐๖ ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ถึง ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 26 กค 64(9)
 • สถานการณ์เอดส์ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 19 กค 64(9)
 • สรุปประเมิน ๕๐๖ ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ถึง ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 19 กค 64(13)
 •   กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
 • แนวทางการป้องกันภาวะโลหิตจางในเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ ๑๐ 16 มิย 64(84)
 • หนังสือขอทบทวนแนวทางการปฏิบัติตามชุดสิทธิประโยชน์เพื่อขับเคล 28 พค 64(129)
 • งดรับสมัคร อาสาสมัคร พอ.สว.ใหม่ 19 พค 64(71)
 •   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • คู่มือใช้โปรแกรมส่งโครงการ Online 08 มี.ค 64(157)
 • คู่มือการใช้งานระบบส่งข้อมูล ชดเชยสิทธิ์ประกันสังคม 30 ธค 63(251)
 • วาระการประชุม ส่งเสริมการออกกำลังกาย 07 ธค 63(161)
 •   กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ
 • แจ้งผลการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หน.ปัญญา และคณะ 20 พค 64(138)
 • แจ้งผลการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ตวามเสี่ยงต่ำ 11 พค 64(47)
 • แจ้งผลการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ความเสี่ยงต่ำ 29 เม.ย 64(51)
 •   กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
 • ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมโครงการอบรมวิชาการ เรื่อง ผลแทร 21 กค 64(11)
 • ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้ 19 กค 64(13)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาก 14 กค 64(7)
 •   กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ
 • เอกสารประกอบการประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ด้านก 18 ธค 62(349)
 • หลักเกณฑ์การประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทยฯแห่ง 17 ตค 62(572)
 • แบบฟอร์มการประเมิน รพ.สส.พท 63 08 ตค 62(388)
 •   การสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ
 • คู่มือแนวทาง การพัฒนาโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ 09 กค 64(14)
 • แนวทางการพัฒนาชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ 09 กค 64(20)
 • การประเมินโปรแกรม Health Gate 09 กค 64(14)
 •     ส่งข่าว