กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
 • แบบประเมินเลื่อนระดับประเภททั่วไป ตาม ว 1211 31 พค 65(240)
 • แบบประเมินเลื่อนระดับประเภทวิชาการ ตาม ว 1377 12 เม.ย 65(1149)
 • แบบประเมินศักยภาพบุคคล (ขอรับเงิน ปจต.) 28 มี.ค 65(898)
 •   กลุ่มงานประกันสุขภาพ
 • แบบฟอร์มแผนรายรับ-จ่ายเงินบำรุง รพ.สต. (ครึ่งปีหลัง) 20 พค 65(5170)
 • แบบฟอร์มแผนรายรับ-จ่ายเงินบำรุง สสอ. (ครึ่งปีหลัง) 20 พค 65(86)
 • แบบฟอร์มการจัดทำคำขอรายการงบค่าเสื่อม ปี 2566 27 เม.ย 65(96)
 •   กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
 • แบบรายงานช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบ COVID -19 24 มี.ค 63(406)
 • ประชุมถอดบทเรียนมะเร็ง 24 กพ 63(513)
 • HA ยาเสพติด 63 12 กพ 63(255)
 •   กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
 • คู่มือสำหรับเจ้าพนักงานตามมาตรการ COVID Free Setting 30 พค 65(70)
 • คู่มือระบบบำบัดน้ำเสีย 10 มี.ค 65(62)
 • การจัดการน้ำเสียจาก HI 07 กพ 65(69)
 •   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
 • สรุปมติข้อสั่งการการประชุมขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุขจังหวัดศร 13 มิย 65(80)
 • สรุปมติและข้อสั่งการประชุมขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนางานสาธารณส 25 พค 65(88)
 • รายงานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดศร 25 พค 65(71)
 •   กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 • แจ้งโอนเงินค่าตอบแทน พตส./คตส./ค่าเช่าบ้านและเบี้ยเลี้ยงเหมา 27 มิย 65(81)
 • แจ้งการโอนเงินค่าการศึกษาบุตร,ค่ารักษาพยาบาล เดือน มิถุนายน  27 มิย 65(57)
 • แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการเดือนมิถุนายน 2565 27 มิย 65(65)
 •   กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
 • ผลวิเคราะห์ผักโรงครัว โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ประจำเดือ 02 พค 65(81)
 • ผลวิเคราะห์ผักโรงครัว โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ประจำเดือ 02 พค 65(55)
 • คู่มือการจัดการความเสี่ยง (SOP) เรื่องร้องเรียนด้านผลิตภัณฑ์ 22 เม.ย 65(46)
 •   กลุ่มงานควบคุมโรค
 • สรุปประเมิน ๕๐๖ ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ถึง ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ 22 มิย 65(66)
 • สถานการณ์ไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 23 ปี 2565 13 มิย 65(42)
 • สรุปประเมิน ๕๐๖ ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 01 มิย 65(59)
 •   กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
 • เกณฑ์ส่งผลงานคัดเลือกบุคคล องค์กร ดีเด่น LTC 09 พค 65(72)
 • การประชุมผู้รับผิดชอบงานพัฒนาการเด็ก วันที่ 28 มกราคม 2565 28 มค 65(151)
 • แนวทางโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพHLS 15 ธค 64(124)
 •   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ตัวอย่าง excel 17 สค 64(234)
 • คู่มือใช้โปรแกรมส่งโครงการ Online 08 มี.ค 64(247)
 • คู่มือการใช้งานระบบส่งข้อมูล ชดเชยสิทธิ์ประกันสังคม 30 ธค 63(369)
 •   กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ
 • แจ้งผลการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 27 ตค 64(185)
 • แจ้งผลการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ 12 ตค 64(147)
 • แจ้งผลการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔  09 กย 64(128)
 •   กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
 • แจ้งแผนการออกหน่วยบริการทันตกรรมเคลื่อนที่จังหวัดศรีสะเกษ ปร 28 มิย 65(6)
 • ขอความร่วมมือคัดเลือกทันตาภิบาลดีเด่น ประจำปี 2565 28 มิย 65(5)
 • ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปี 2565 24 มิย 65(45)
 •   กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ
 • เอกสารประกอบการประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ด้านก 18 ธค 62(531)
 • หลักเกณฑ์การประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทยฯแห่ง 17 ตค 62(2769)
 • แบบฟอร์มการประเมิน รพ.สส.พท 63 08 ตค 62(460)
 •   การสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ
 • ขอเชิญประชุมเยี่ยมเสริมพลังงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ ๒๗ เ 26 เม.ย 65(48)
 • ส่งใบรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษา ปี ๒๕๖๔ 26 เม.ย 65(43)
 • คู่มือการใช้ระบบลงทะเบียนสำหรับผู้สมัครยุวอาสาสมัครสาธารณสุข 14 มี.ค 65(38)
 •     ส่งข่าว