กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
 • แบบฟอร์มใบขอย้าย (ข้ามจังหวัด) 12 ตค 60(93)
 • รายชื่อหน่วยงานที่ยังไม่ส่งเลื่อนข้้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ 09 ตค 60(80)
 • หลักสูตรและแบบฟอร์มทำแผน SP ปี 61 04 ตค 60(170)
 •   กลุ่มงานประกันสุขภาพ
 • ขอให้ตรวจสอบข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว(นักเรียนทุน) 02 ตค 60(272)
 • การปรับลดค่าแรง UC 2561 22 กย 60(151)
 • ข้อมูล ปมก.ตามจ่าย OP refer_Planfin 61 19 กย 60(93)
 •   กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
 • สรุปการดำเนินงาน ncd และแนวทางปี 61 03 ตค 60(198)
 • ค่าคะแนน QOF ปี 2561 03 ตค 60(191)
 • QOF ปี 2561 03 ตค 60(168)
 •   กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
 • การจัดการสิ่งปฏิกูล 29 มิย 60(339)
 • กฎกระทรวง 29 มิย 60(106)
 • พ.ร.บ.การสาธารณสุข ฉบับที่ ๓ 29 มิย 60(129)
 •   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
 • การดำเนินงานธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ 17 ตค 60(17)
 • แก้ไข RK งานอนามัยแม่และเด็ก รอบ 2 ปี 2560 update 10 ตค 60 10 ตค 60(82)
 • สรุปมติและข้อสั่งการ ประชุม คปสจ.ศก.ครั้งที่ 9/2560 03 ตค 60(153)
 •   กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 • งบทดลอง สสจ.ศรีสะเกษ ประจำเดือน ก.ย. 60 15 ตค 60(17)
 • ตอบแบบสอบถามหน่วยงานคุณธรรม 09 ตค 60(16)
 • ระเบียบวาระประชุม เดือน กันยายน 2560 02 ตค 60(116)
 •   กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
 • รหัสยาวิตามินโครงการเด็กไทย 4.0 24 กย 60(155)
 • หนังสือรับรองตนเองของผู้ดำเนินการสถานพยาบาล 18 กย 60(43)
 • คำขอรับใบอนุญาตดำเนินการสถานพยาบาล 18 กย 60(33)
 •   กลุ่มงานควบคุมโรค
 • ผังการดำเนินงานเฝ้าระวัง ทีมตระหนักรู้ 18 ตค 60(1)
 • สถานการณ์เอดส์ประจำเดือนตุลาคม 2560 18 ตค 60(3)
 • เส้นทางเดินรถช่วงเทศกาล 18 ตค 60(8)
 •   กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
 • ยอดการจัดสรรยาวิตามินตามโครงการงวด1 10 ตค 60(70)
 • รายงานยาตามโครงการเปรียบเทียบกับยอดจัดสรรยาปี60 10 ตค 60(51)
 • ตรวจสอบรายงานการได้รับยาตามโครงการเด็กไทย4.0 21 กย 60(187)
 •   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • แบบฟอร์มขอเข้าใช้ระบบ hdc ผ่านเครื่องอ่าน smart card 01 สค 60(725)
 • ข้อมูลเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์เวชระเบียนผู้ป่วยนอกสำหรับ รพ. 05 กค 60(211)
 • สรุปผลการตรวจสอบเวชระเบียนรายหน่วยบริการ 04 กค 60(324)
 •   กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ
 • ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการสำหรับ จพ.เภสัชกรรม 05 ตค 60(21)
 • เขตขอเชิญผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร Facilitator ประชุม 25 สค 60(81)
 • บัญชีรายชื่อผู้นำเสนอผลงานวิชาการกระทรวง ปี ๒๕๖๐ 25 สค 60(160)
 •   กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
 • ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง \"The 360 degrees Digrct restorati 18 ตค 60(3)
 • ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ ทันตบุคลากร 12 ตค 60(50)
 • ขอเชิญข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานมหาวิทยาลัย ที่เป้ 06 ตค 60(27)
 •   กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ
 • ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 25 พค 60(165)
 • ฐานข้อมูลทะเบียนตำรับตำราและบุคลากรปี 2559+แบบสำรวจปี 2560 07 ธค 59(358)
 • หลักเกณฑ์และแบบฟอร์มคัดเลือกบุคลากรดีเด่น60 28 พย 59(184)
 •     ส่งข่าว