กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
 • การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 11 มี.ค 62(181)
 • คู่มือการดำเนินงานพัฒนาบุคลากร (ลาศึกษาต่อ/ฝึกอบรม) ปีงบประม 07 มค 62(285)
 • การเตรียมคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)เงินบำรุง เพื่อประ 29 พย 61(805)
 •   กลุ่มงานประกันสุขภาพ
 • ปรับปรุง Template ตัวชี้วัด QOF ปี 2562 22 มี.ค 62(18)
 • บัญชีรายการสิ่งก่อสร้าง กระทรวงสาธารณสุขล่าสุด(24กย.61) 22 มี.ค 62(41)
 • การเรียงลำดับความสำคัญสิ่งก่อสร้าง 21 มี.ค 62(37)
 •   กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
 • แบบสำรวจศักยภาพงานยาเสพติด ปี 62 22 กพ 62(39)
 • คำสั่งทีมวิทยากรค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ปี 2562 13 กพ 62(79)
 • CBTx ตัวอย่างการดำเนินการ 01 กพ 62(90)
 •   กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
 • BOQ แบบ 25 มค 62(58)
 • ระบบจัดการสิ่งปฏิกูลเป็นปุ๋ย 25 มค 62(36)
 • ที่ดินจัดสรร 06 ธค 61(112)
 •   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
 • สรุปผลการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1/2562 13 มี.ค 62(83)
 • นำเสนอการตรวจราชการ รอบที่ 1_2562 คณะที่ 2 รพ.ศรีสะเกษ 12 มี.ค 62(39)
 • นำเสนอการตรวจราชการ รอบที่ 1_2562 จังหวัดศรีสะเกษ 08 มี.ค 62(57)
 •   กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 • แจ้งโอนเงินค่าตอบแทน พตส./ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย ฉ.11/ 22 มี.ค 62(32)
 • งบทดลองเดือน กุมภาพันธ์ 2562 15 มี.ค 62(20)
 • แจ้งการโอนค่าตอบแทนการปฏิบัติงานช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ ประจ 28 กพ 62(41)
 •   กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
 • ผลวิเคราะห์ผักโรงครัว โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ประจำเดือ 18 มี.ค 62(16)
 • ผลวิเคราะห์ผักโรงครัว โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ประจำเดือ 13 กพ 62(49)
 • แบบฟอร์มในการเยี่ยมบ้านของเภสัชกร 08 กพ 62(79)
 •   กลุ่มงานควบคุมโรค
 • สถานการณ์เอดส์ มีนาคม 2562 19 มี.ค 62(7)
 • ไข้เลือดออก รายสัปดาห์เทียบค่ามัธยฐานถึงสัปดาห์ที่ ๑๐ 18 มี.ค 62(7)
 • ไข้เลือดออก รายสัปดาห์เทียบค่ามัธยฐานถึงสัปดาห์ที่ ๙ 11 มี.ค 62(39)
 •   กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
 • ใบสมัครอาสาสมัคร พอ.สว.62 06 มี.ค 62(42)
 • แบบประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพ 04 มี.ค 62(70)
 • แบบสำรวจข้อมูล วัด /สำนักสงฆ์ และข้อมูลพระสงฆ์ สามเณร 04 มี.ค 62(77)
 •   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ข้อมูลranking_IT ข้อ 3 21 มี.ค 62(60)
 • แจ้งปรับปรุงข้อมูล อสม. ในระบบ HDC 01 กพ 62(210)
 • Template QOF ปี 62 28 ธค 61(410)
 •   กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ
 • แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการฯ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 06 มี.ค 62(12)
 • แบบกรอกคะแนน/สรุป ประเมิน รพ.สต.ติดดาว 62 27 กพ 62(150)
 • การออกแบบกิจกรรมเสริมสร้าง HL สู่ HB 01 กพ 62(37)
 •   กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
 • ขอเชิญเข้าร่วมอบรม 22 มี.ค 62(4)
 • แจ้งแผนการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ไตรมาสที่ 3 ประจำปีปีงบ 20 มี.ค 62(8)
 • ขอแจ้งผลการสืบราคาวัสดุทันตกรรมเพื่อใช้ในการจัดซื้อร่วมวัสดุ 13 กพ 62(23)
 •   กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ
 • เอกสารการประเมินเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งแพทย์แผนไทยในระดับชำน 06 กพ 62(46)
 • คำแนะนำการติดตามตัวชี้วแพทย์แผนไทย 31 มค 62(194)
 • Template ตัวชี้วัดแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2562(ล่าสุด) 29 มค 62(127)
 •     ส่งข่าว