Upload คู่มือ

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

คำค้น และ/หรือ

 

ลำดับ หัวข้อเรื่อง กลุ่มงาน เวลาส่ง ผู้ส่ง โหลด
 5352  ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ \'สูงวัยฟันดี ... ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล\'    กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 2023-03-13 15:04:10  กมลชนก แก้วมณี  17 
 5342  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมระยะสั้น 4 เดือน ทันตสาสาธารณสุข (ทันตกรรมครอบครัว)    กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 2023-03-07 13:24:14  กมลชนก แก้วมณี  29 
 5335  ขยายระยะเวลาการรับสมัครอบรมระยะสั้น (4 เดือน) ทันตสาธารณสุข สำหรับทันตแพทย์ ปี 2566    กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 2023-02-28 11:50:32  นางสาวกมลชนก แก้วมณี  13761 
 5309  ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมระยะสั้นสำหรับทันตแพทย์ หลักสูตร “ทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง”    กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 2023-02-10 18:23:45  กมลชนก แก้วมณี  13762 
 5282  แจ้ง Template และการปรับปรุงรายงานสุขภาพช่องปากในระบบ Health Data Center ปี 2566    กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 2023-01-31 08:48:56  กมลชนก แก้วมณี  13804 
 5281  ขอเชิญส่งผลงานประชุมวิชาการทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 9 พ.ศ.2566    กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 2023-01-26 14:08:41  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข  13766 
 5262  ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12    กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 2023-01-09 09:57:13  กมลชนก แก้วมณี  13777 
 5261  แจ้งนโยบายพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพช่องปาก ปีงบประมาณ ๒๕๖๖    กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 2023-01-09 09:55:59  กมลชนก แก้วมณี  13783 
 5236  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมระยะสั้น (4 เดือน) ทันตสาธารณสุข สำหรับทันตแพทย์ ปี 2566    กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 2022-11-25 10:07:13  ชไมพร ภูทิพย์  13764 
 5188  ขอให้ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจที่เป็นทันตแพทย์เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565    กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 2022-09-29 14:30:40  ชไมพร ภูทิพย์  13764 
 5187  แจ้งแนวทางการจัดระบบการศึกษาทันตแพทย์เฉพาะทาง สายวิชาการ (Academic Training)    กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 2022-09-29 14:28:33  ชไมพร ภูทิพย์  13757 
 5186  ขอความอนุเคราะห์จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า\" ตุลาคม 2565    กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 2022-09-29 14:27:50  ชไมพร ภูทิพย์  13770 
 5179  ขอเชิญข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานรัฐวิสาหกิจที่เป็นทันตแพทย์ และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมทันตกรรมเด็กแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565    กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 2022-09-16 10:28:04  ชไมพร ภูทิพย์  13753 
 5178  ประชาสัมพันธ์โครงการการจัดประชุมวิชาการและการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๕ สมาคมทันตกรรมหัตถการ (ประเทศไทย)    กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 2022-09-16 10:07:39  ชไมพร ภูทิพย์  13752 
 5177  ตัวชี้วัดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาสุขภาพช่องปาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 2022-09-16 10:05:52  ชไมพร ภูทิพย์  13776 
 5138  แจ้งแผนการออกหน่วยบริการทันตกรรมเคลื่อนที่จังหวัดศรีสะเกษ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565    กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 2022-06-28 13:53:28  ศิวนนท์ ลุมไธสง  13815 
 5137  ขอความร่วมมือคัดเลือกทันตาภิบาลดีเด่น ประจำปี 2565    กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 2022-06-28 13:51:15  ศิวนนท์ ลุมไธสง  13804 
 5133  ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปี 2565    กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 2022-06-24 16:31:03  ชไมพร ภูทิพย์  13838 
 5132  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าโครงการ 50 ปี 50 วัน 5,000 รอยยิ้ม เนื่องในโอกาส 50 ปีแห่งการสถาปนาคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 2022-06-23 09:00:42  กัลยาณี ทำทอง  13830 
 5131  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ    กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 2022-06-23 08:57:50  กัลยาณี ทำทอง  13791