Upload คู่มือ

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

คำค้น และ/หรือ

 

ลำดับ หัวข้อเรื่อง กลุ่มงาน เวลาส่ง ผู้ส่ง โหลด
 5363  แจ้งผลการพิจารณาจริยธรรมวิจัย นางบุณณดา โสพัฒน์    กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2023-03-27 12:07:03  เนาวรัตน์ ศรีสันติแสง  16 
 5359  แจ้งผลการพิจารณาจริยธรรมวิจัย นางเสาวลักษณ์ วงศ์วินัย, นางจันทร์เพ็ญ แสงเพ็ง, น.ส.ยุพยงค์ พาหา    กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2023-03-22 15:10:46  เนาวรัตน์ ศรีสันติแสง  20 
 5358  แจ้งผลการพิจารณาจริยธรรมวิจัย สสอ.วิสิฐศักดิ์ พิริยานนท์    กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2023-03-22 15:09:01  เนาวรัตน์ ศรีสันติแสง  18 
 5357  แจ้งผลการพิจารณาจริยธรรมวิจัย นพ.อริยาพร เกษกุล    กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2023-03-22 15:07:25  เนาวรัตน์ ศรีสันติแสง  24 
 5355  แจ้งผลการพิจารณาจริยธรรมวิจัยนางบุณณดา โสพัฒน์    กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2023-03-15 15:38:45  รัชนีกร  24 
 5354  แจ้งผลการพิจารณาจริยธรรมวิจัย นายณัฐวุฒิ แท่นศิลา    กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2023-03-14 18:26:41  เนาวรัตน์ ศรีสันติแสง  24 
 5353  แจ้งผลการพิจารณาจริยธรรมวิจัย ทพญ.มลฤดี สุไชยชิต และ นางอัญชลี พระอารักษ์    กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2023-03-14 10:07:34  เนาวรัตน์ ศรีสันติแสง  27 
 5347  แจ้งผลการพิจารณาจริยธรรมวิจัย นพ.กิตติคม วงศ์์ชา และ พญ.ฐิชารัศม์ ชัยบรรจงวัฒน์    กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2023-03-09 14:01:37  เนาวรัตน์ ศรีสันติแสง  31 
 5346  แจ้งผลการพิจารณาจริยธรรมวิจัย นางวนัญญา สู่สุข    กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2023-03-09 14:00:26  เนาวรัตน์ ศรีสันติแสง  30 
 5341  แจ้งผลการพิจารณาจริยธรรมวิจัยนางดรุณี พรหมรินทร์    กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2023-03-07 13:06:10  รัชนีกร  27 
 5340  แจ้งผลการพิจารณาจริยธรรมวิจัยนางถนอมศรี อินทนนท์    กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2023-03-07 13:05:13  รัชนีกร  28 
 5339  แจ้งผลการพิจารณาจริยธรรมวิจัยนายวินัย อารีย์    กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2023-03-07 13:04:16  รัชนีกร  25 
 5336  แจ้งผลการพิจารณาจริยธรรมวิจัยนางสาวศศิวิมล ศิริวัฒนกรกุล    กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2023-03-02 08:38:24  รัชนีกร  26 
 5329  แจ้งผลการพิจารณาจริยธรรมวิจัย นายสมควร พรหมคุณ และ นายธรรมนูญ คำชาลี    กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2023-02-23 09:44:04  เนาวรัตน์ ศรีสันติแสง  13796 
 5324  แจ้งผลการพิจารณาจริยธรรมวิจัย นางชิรากร บุญลี    กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2023-02-17 16:09:58  รัชนีกร  13812 
 5323  แจ้งผลการพิจารณาจริยธรรมวิจัย นายเด่นชัย ดอกพอง    กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2023-02-17 16:08:41  รัชนีกร  13785 
 5315  แจ้งผลการพิจารณาจริยธรรมวิจัยนายภาคภูมิ สายหยุด    กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2023-02-14 14:26:08  รัชนีกร  13808 
 5314  แจ้งผลการพิจารณาจริยธรรมวิจัยนายกิตติเทพ สุขคง และ นางสาวนิรัชดา แก้วพิกุล    กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2023-02-14 14:25:33  รัชนีกร  13776 
 5313  แจ้งผลการพิจารณาจริยธรรมวิจัยนายพัฒนา แสนทวีสุข    กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2023-02-14 14:24:26  รัชนีกร  13779 
 5303  แจ้งผลการพิจารณาจริยธรรมวิจัย นายพัฒนศักดิ์ ทั่งนาค    กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2023-02-08 09:43:15  รัชนีกร  13784