Upload คู่มือ

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

คำค้น และ/หรือ

 

ลำดับ หัวข้อเรื่อง กลุ่มงาน เวลาส่ง ผู้ส่ง โหลด
 5369  งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์2566    กลุ่มงานบริหารทั่วไป 2023-03-29 15:24:47  สรัญญา 
 5368  งบทดลองประจำเดือนมกราคม2566    กลุ่มงานบริหารทั่วไป 2023-03-29 15:23:45  สรัญญา 
 5367  แจ้งการโอนเงินค่าการศึกษาบุตร,ค่ารักษาพยาบาล เดือน มีนาคม 2566    กลุ่มงานบริหารทั่วไป 2023-03-28 09:29:28  ณัฐสิณี  37 
 5366  แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการเดือนมีนาคม 2566    กลุ่มงานบริหารทั่วไป 2023-03-28 08:39:34  ลำใย (การเงิน)  46 
 5364  แจ้งโอนเงินค่าตอบแทน พ.ต.ส. ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย ค่าเช่าบ้านและค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำเดือนมีนาคม 2566    กลุ่มงานบริหารทั่วไป 2023-03-27 14:50:01  วิภาภรณ์ วุฒิวีรกุล  71 
 5349  แจ้งโอนเงิน EMS ประจำเดือน ตุลาคม 2565    กลุ่มงานบริหารทั่วไป 2023-03-09 14:41:08  ศิริขวัญ  130 
 5348  แจ้งโอนเงิน EMS ประจำเดือน กันยายน 2565    กลุ่มงานบริหารทั่วไป 2023-03-09 14:33:44  ศิริขวัญ  21 
 5337  แจ้งโอนเงิน EMS ประจำเดือน สิงหาคม 2565    กลุ่มงานบริหารทั่วไป 2023-03-02 17:29:57  ศิริขวัญ  35 
 5331  แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนพตส./คตส.พนักงานราชการ/ค่าเช่าบ้าน/ค่าตอบแทน ฉ.11    กลุ่มงานบริหารทั่วไป 2023-02-23 10:52:22  วิภาภรณ์ วุฒิวีรกุล  13938 
 5330  แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการเดือน กุมภาพันธ์ 2566    กลุ่มงานบริหารทั่วไป 2023-02-23 09:48:22  ลำใย  13857 
 5327  แจ้งการโอนเงินค่าการศึกษาบุตร,ค่ารักษาพยาบาล เดือน กุมภาพันธ์ 2566    กลุ่มงานบริหารทั่วไป 2023-02-23 09:35:30  ณัฐสิณี  13816 
 5280  แจ้งการโอนเงินค่าการศึกษาบุตร,ค่ารักษาพยาบาล เดือน มกราคม 2566    กลุ่มงานบริหารทั่วไป 2023-01-26 12:14:41  ณัฐสิณี  13874 
 5279  แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการเดือนมกราคม 66    กลุ่มงานบริหารทั่วไป 2023-01-26 11:47:06  ลำใย (การเงิน)  13854 
 5278  เอกสารประกอบการประชุมพัฒนางานบริหาร ครั้งที่ 1/2566    กลุ่มงานบริหารทั่วไป 2023-01-24 16:09:45  บริหารทั่วไป  13880 
 5271  แจ้งโอนเงิน EMS ประจำเดือน กรกฎาคม 2565    กลุ่มงานบริหารทั่วไป 2023-01-13 16:33:33  ศิริขวัญ  13785 
 5270  แจ้งโอนเงิน EMS ประจำเดือน มิถุนายน 2565    กลุ่มงานบริหารทั่วไป 2023-01-13 16:30:57  ศิริขวัญ  13774 
 5265  งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2565    กลุ่มงานบริหารทั่วไป 2023-01-10 22:11:36  วารีณัฏฐ์  13771 
 5251  แจ้งการโอนเงินค่าการศึกษาบุตร,ค่ารักษาพยาบาล เดือน ธันวาคม 2565    กลุ่มงานบริหารทั่วไป 2022-12-26 09:36:41  ณัฐสิณี  13841 
 5250  แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการเดือนธันวาคม 2565    กลุ่มงานบริหารทั่วไป 2022-12-26 09:33:23  ลำใย (การเงิน)  13827 
 5249  แจ้งโอนเงินค่าตอบแทน EMS ประจำเดือน พฤษภาคม 2565    กลุ่มงานบริหารทั่วไป 2022-12-20 13:16:18  ศิริขวัญ  13801