Upload คู่มือ

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

คำค้น และ/หรือ

 

ลำดับ หัวข้อเรื่อง กลุ่มงาน เวลาส่ง ผู้ส่ง โหลด
 5098  ขอเชิญประชุมเยี่ยมเสริมพลังงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕    การสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ 2022-04-26 14:02:46  เสาวคนธ์ สุจินพรัหม  13841 
 5097  ส่งใบรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษา ปี ๒๕๖๔    การสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ 2022-04-26 13:57:55  เสาวคนธ์ สุจินพรัหม  13835 
 5068  คู่มือการใช้ระบบลงทะเบียนสำหรับผู้สมัครยุวอาสาสมัครสาธารณสุข ยุว อสม.    การสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ 2022-03-14 16:20:54  เสาวคนธ์ สุจินพรัหม  13890 
 5067  แนวทางการพัฒนา ยุว อสม    การสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ 2022-03-14 16:19:30  เสาวคนธ์ สุจินพรัหม  13809 
 5066  โปรแกรมวิเคราะห์ผลการประเมินความรอบรู้ วัยสูงอายุ สำหรับหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ปี 2565    การสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ 2022-03-14 16:16:38  เสาวคนธ์ สุจินพรัหม  13828 
 5065  แบบประเมินความรอบรู้ วัยสูงอายุในหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ตำบลจัดการสุขภาพ ปี 2565    การสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ 2022-03-14 16:15:11  เสาวคนธ์ สุจินพรัหม  13835 
 5064  คู่่มือรหัสบันทึกข้อมูลแบบประเมิน HL HB ผู้สูงอายุ    การสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ 2022-03-14 16:14:30  เสาวคนธ์ สุจินพรัหม  13819 
 5063  โปรแกรมวิเคราะห์ผลการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน สำหรับโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ    การสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ 2022-03-14 16:13:15  เสาวคนธ์ สุจินพรัหม  13812 
 5062  แบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ ของนักเรียนสำหรับโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ ปี 2565    การสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ 2022-03-14 16:11:42  เสาวคนธ์ สุจินพรัหม  14049 
 5061  คู่มือรหัสบันทึกข้อมูลแบบประเมิน HL HB ของนักเรียนสำหรับโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ ปี 2565 รอบที่ 1    การสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ 2022-03-14 16:10:37  เสาวคนธ์ สุจินพรัหม  13793 
 5060  โปรแกรมวิเคราะห์ผลการประเมินความรอบรู้ วัยทำงาน สำหรับหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ปี 2565    การสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ 2022-03-14 16:09:34  เสาวคนธ์ สุจินพรัหม  13792 
 5059  บบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของวัยทำงานในหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ปี 2565 รอบที่ 1    การสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ 2022-03-14 16:04:16  เสาวคนธ์ สุจินพรัหม  15861 
 5058  คู่มือรหัสบันทึกข้อมูลแบบประเมิน HL HB วัยทำงานในหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ปี 2565    การสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ 2022-03-14 16:02:41  เสาวคนธ์ สุจินพรัหม  13791 
 5057  มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านที่ ๘ ด้านสุขศึกษา    การสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ 2022-03-14 15:51:52  เสาวคนธ์ สุจินพรัหม  13803 
 5056  คู่มือการใช้งานฐานข้อมูลชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ    การสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ 2022-03-14 15:50:02  เสาวคนธ์ สุจินพรัหม  13844 
 5042  ขอเชิญประชุมพัฒนาศักยภาพงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ เขต ๑๐    การสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ 2022-02-17 16:45:35  เสาวคนธ์ สุจินพรัหม  13803 
 5038  แบบประเมินการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล    การสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ 2022-02-10 16:36:11  เสาวคนธ์ สุจินพรัหม  13826 
 5037  แบบฟอร์มรายชื่อพื้นที่ต้นแบบระดับอำเภอ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕    การสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ 2022-02-10 16:11:56  เสาวคนธ์ สุจินพรัหม  13828 
 5034  ผลการประเมินมาตรฐาน รพ.สต.ระดับคุณภาพ ปี ๒๕๖๔    การสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ 2022-02-07 16:01:15  เสาวคนธ์ สุจินพรัหม  13825 
 5032  ผลการพัฒนาหมู่บ้านและโรงเรียน ปี 63-64 เขต 10    การสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ 2022-02-07 15:15:03  เสาวคนธ์ สุจินพรัหม  13802