Upload คู่มือ

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

คำค้น และ/หรือ

 

ลำดับ หัวข้อเรื่อง กลุ่มงาน เวลาส่ง ผู้ส่ง โหลด
 5344  สรุปมติและข้อสั่งการประชุม คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖    กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 2023-03-07 15:08:23  นวลจันทร์ สายวงศ์  71 
 5307  รายงานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุขจั ฉบับแก้ไข    กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 2023-02-09 09:42:42  นวลจันทร์ สายวงศ์  13857 
 5306  รายงานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษครั้งที่ ๑๑_๒๕๖๕ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ฉบับแก้ไข    กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 2023-02-09 09:39:23  นวลจันทร์ สายวงศ์  13800 
 5305  สรุปมติและข้อสั่งการประชุม คณะกรรมการป ฉบับแก้ไข    กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 2023-02-09 09:36:35  นวลจันทร์ สายวงศ์  13817 
 5304  สรุปมติและข้อสั่งการประชุม คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖    กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 2023-02-09 09:25:40  นวลจันทร์ สายวงศ์  13773 
 5255  สรุปมติและข้อสั่งการประชุมขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕    กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 2023-01-03 11:37:49  นวลจันทร์ สายวงศ์  13879 
 5240  รายงานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายงานสาธารณสุขจังหวัด    กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 2022-11-30 01:44:41  นวลจันทร์ สายวงศ์  13821 
 5218  สรุปมติ ข้อสั่งการ การประชุมขับเคลื่อนนโยบายงานสาธารณสุขจังหวัด ครั้งที่ 10/2565 วันที่ 31 ตุลาคม 2565    กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 2022-11-08 11:01:47  นวลจันทร์ สายวงศ์  13842 
 5217  รายงานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายงานสาธารณสุขจังหวัด ครั้งที่ 9/2565 วันที่ 27 กันยายน 2565    กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 2022-11-08 11:00:42  นวลจันทร์ สายวงศ์  13794 
 5216  สรุปมติและข้อสั่งการประชุม คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕    กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 2022-11-08 10:59:15  นวลจันทร์ สายวงศ์  13783 
 5181  รายงานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายงานสาธารณสุขจังหวัด ครั้งที่ 8/2565 วันที่ 29 สิงหาคม 2565    กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 2022-09-27 00:52:52  นวลจันทร์ สายวงศ์  13849 
 5174  สรุปมติ ข้อสั่งการ การประชุมขับเคลื่อนนโยบายงานสาธารณสุขจังหวัด ครั้งที่ 8/2565    กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 2022-09-08 21:57:55  นวลจันทร์ สายวงศ์  13828 
 5170  รายงานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายงานสาธารณสุขจังหวัด ครั้งที่ 7/2565    กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 2022-08-29 11:10:46  นวลจันทร์ สายวงศ์  13821 
 5159  สรุปมติ ข้อสั่งการ การประชุมขับเคลื่อนนโยบายงานสาธารณสุขจังหวัด ครั้งที่ 7/2565 วันที่ 2 สิงหาคม 2565    กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 2022-08-10 11:31:25  นวลจันทร์ สายวงศ์  13835 
 5157  รายงานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษครั้งที่ 6_2565 วันที่ 30 มิ.ย 2565    กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 2022-08-02 02:03:31  นวลจันทร์ สายวงศ์  13839 
 5140  สรุปมติข้อสั่งการการประชุมขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษครั้งที่ ุ6_2565 วันที่ 30 มิ.ย 2565    กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 2022-07-07 09:09:03  นวลจันทร์ สายวงศ์  13852 
 5129  สรุปมติข้อสั่งการการประชุมขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษครั้งที่ 5_2565 วันที่ 6 มิ.ย 2565    กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 2022-06-13 16:27:21  นวลจันทร์ สายวงศ์  13926 
 5113  สรุปมติและข้อสั่งการประชุมขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ (แก้ไข)    กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 2022-05-25 14:40:36  นวลจันทร์ สายวงศ์  13936 
 5112  รายงานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕    กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 2022-05-25 11:54:11  นวลจันทร์ สายวงศ์  13960 
 5104  สรุปมติและข้อสั่งการประชุมขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕    กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 2022-05-05 09:45:57  นวลจันทร์ สายวงศ์  13901