Upload คู่มือ

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

คำค้น และ/หรือ

 

ลำดับ หัวข้อเรื่อง กลุ่มงาน เวลาส่ง ผู้ส่ง โหลด
 5362  แบบฟอร์มแผนรายรับ-จ่ายเงินบำรุง สสอ. (ปรับแผนครึ่งปีหลัง) ปี 66    กลุ่มงานประกันสุขภาพ 2023-03-24 08:51:05  ธวัชชัย เติมใจ  29 
 5361  แบบฟอร์มแผนรายรับ-จ่ายเงินบำรุง รพ.สต. (ปรับแผนครึ่งปีหลัง) ปี 66    กลุ่มงานประกันสุขภาพ 2023-03-24 08:50:12  ธวัชชัย เติมใจ  32 
 5360  แบบฟอร์มแผนรายรับ-จ่ายเงินบำรุง รพ. (ปรับแผนครึ่งปีหลัง) ปี 66    กลุ่มงานประกันสุขภาพ 2023-03-22 15:53:09  ธวัชชัย เติมใจ  29 
 5252  แบบฟอร์มแผนรายรับ-จ่ายเงินบำรุง/แผนลงทุน โรงพยาบาล ปี 2566-2568    กลุ่มงานประกันสุขภาพ 2022-12-27 09:41:59  ธวัชชัย เติมใจ  13844 
 5229  แบบฟอร์มแผนรายรับ-จ่ายเงินบำรุง รพ.สต. ปี 2566    กลุ่มงานประกันสุขภาพ 2022-11-14 13:25:46  ธวัชชัย เติมใจ  13846 
 5228  แบบฟอร์มแผนรายรับ-จ่ายเงินบำรุง สสอ. ปี 2566    กลุ่มงานประกันสุขภาพ 2022-11-14 13:24:32  ธวัชชัย เติมใจ  13791 
 5213  แบบฟอร์มแผนรายรับ-จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาล ปี 2566    กลุ่มงานประกันสุขภาพ 2022-11-04 08:22:03  ธวัชชัย เติมใจ  13784 
 5193  แบบฟอร์มแผนรายรับ-จ่ายเงินบำรุง สสอ. ปี 2566    กลุ่มงานประกันสุขภาพ 2022-10-03 16:30:04  ธวัชชัย เติมใจ  13803 
 5109  แบบฟอร์มแผนรายรับ-จ่ายเงินบำรุง รพ.สต. (ครึ่งปีหลัง)    กลุ่มงานประกันสุขภาพ 2022-05-20 16:19:44  ธวัชชัย เติมใจ  19017 
 5107  แบบฟอร์มแผนรายรับ-จ่ายเงินบำรุง สสอ. (ครึ่งปีหลัง)    กลุ่มงานประกันสุขภาพ 2022-05-20 14:36:55  ธวัชชัย เติมใจ  13884 
 5099  แบบฟอร์มการจัดทำคำขอรายการงบค่าเสื่อม ปี 2566    กลุ่มงานประกันสุขภาพ 2022-04-27 10:27:37  กลุ่มงานประกันสุขภาพ  13918 
 4950  ข้อมูลจัดทำ Planfin และแผนเงินบำรุง 2565    กลุ่มงานประกันสุขภาพ 2021-10-18 09:42:21  ประกันสุขภาพ  14076 
 4898  แบบฟอร์มการจัดทำคำขอรายการงบค่าเสื่อม ปี 2565    กลุ่มงานประกันสุขภาพ 2021-08-18 15:57:10  กลุ่มงานประกันสุขภาพ  13972 
 4838  คู่มือการจัดทำแผนทางการเงิน ปีงบประมาณ 2564    กลุ่มงานประกันสุขภาพ 2021-06-08 14:59:02  กลุ่มงานประกันสุขภาพ  16503 
 4837  เอกสารประกอบการประชุม Conference คณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง CFO    กลุ่มงานประกันสุขภาพ 2021-06-08 11:14:50  กลุ่มงานประกันสุขภาพ  13925 
 4822  แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงานงบค่าเสื่อม ปี 2561-2563    กลุ่มงานประกันสุขภาพ 2021-05-20 09:42:28  กลุ่มงานประกันสุขภาพ  13944 
 4785  เอกสารประกอบการปรับแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ 2564 ครึ่งปีหลัง    กลุ่มงานประกันสุขภาพ 2021-04-19 14:27:40  กลุ่มงานประกันสุขภาพ  13911 
 4638  รายการงบค่าเสื่อมที่ต้องแก้ไข ปี 2564    กลุ่มงานประกันสุขภาพ 2020-11-24 10:47:31  กลุ่มงานประกันสุขภาพ  14070 
 4597  รายการแก้ไขงบค่าเสื่อม ปี 2564    กลุ่มงานประกันสุขภาพ 2020-10-22 09:49:39  กลุ่มงานประกันสุขภาพ  14045 
 4585  ข้อมูลประกอบการจัดทำ PLANFIN 64    กลุ่มงานประกันสุขภาพ 2020-10-07 12:20:39  กลุ่มงานประกันสุขภาพ  14202