Upload คู่มือ

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

คำค้น และ/หรือ

 

ลำดับ หัวข้อเรื่อง กลุ่มงาน เวลาส่ง ผู้ส่ง โหลด
 3845  งบทดลองเดือน มกราคม 2562    กลุ่มงานบริหารทั่วไป 2019-02-15 19:17:06  กชกร พันธโคตร์ 
 3844  ไฟล์เอกสารการประชุม EPI & Rabies_20190215    กลุ่มงานควบคุมโรค 2019-02-15 16:04:05  พุทธิไกร  21 
 3843  แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ ประจำเดือนกันยายน - ตุลาคม 61    กลุ่มงานบริหารทั่วไป 2019-02-14 11:34:00  ลำใย (การเงิน) 
 3842  แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ ประจำเดือนสิงหาคม 61    กลุ่มงานบริหารทั่วไป 2019-02-14 11:33:15  ลำใย (การเงิน) 
 3840  คำสั่งทีมวิทยากรค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ปี 2562    กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 2019-02-13 15:26:45  จุฑารัศม์ กิ่งมณี  21 
 3839  สถานการณ์เอดส์ประจำเดือนกุมภาพันธ์2562    กลุ่มงานควบคุมโรค 2019-02-13 15:16:48  นฤภัค พิชญะธนกร 
 3838  ขอแจ้งผลการสืบราคาวัสดุทันตกรรมเพื่อใช้ในการจัดซื้อร่วมวัสดุทันตกรรม เขตสุขภาพที่ 10 ปี 2562    กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 2019-02-13 14:53:09  ชไมพร ภูทิพย์ 
 3837  ผลวิเคราะห์ผักโรงครัว โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ประจำเดือนมกราคม 2562    กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 2019-02-13 10:58:45  พรพิมล ผักไหม  24 
 3835  แบบฟอร์มB เก็บข้อมูลตัวอย่างปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์    กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 2019-02-13 09:06:11  สินีนาฎ  10 
 3834  เชิญส่งผลงานเข้าประกวด รางวัลไออ้อนเพื่อสุขภาพช่องปาก ประจำปี 2562 (Lion Oral Health Award 2019)    กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 2019-02-12 13:43:37  ชไมพร ภูทิพย์ 
 3833  ไข้เลือดออก รายสัปดาห์เทียบค่ามีเดียล รายวันปี ๒๕๖๒    กลุ่มงานควบคุมโรค 2019-02-11 14:44:21  บุญประเสริฐ  21 
 3832  แบบประเมินตำบลส่งเสริมเด็ก0-5ปี สูงดีสมส่วน ปี2562\"องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น\"    กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 2019-02-11 14:28:14  ปรางค์เพชร วงศ์บุตร  19 
 3831  แบบประเมินตำบลส่งเสริมเด็ก0-5ปี สูงดีสมส่วน ปี2562\"สถานบริการสาธารณสุข\"    กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 2019-02-11 14:27:05  ปรางค์เพชร วงศ์บุตร  17 
 3830  แบบประเมินตำบลส่งเสริมเด็ก0-5ปี สูงดีสมส่วน ปี2562\"ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก\"    กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 2019-02-11 14:25:56  ปรางค์เพชร วงศ์บุตร  12 
 3829  แบบประเมินตำบลส่งเสริมเด็ก0-5ปี สูงดีสมส่วน ปี2562 \"ชุมชน\"    กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 2019-02-11 14:24:26  ปรางค์เพชร วงศ์บุตร 
 3828  แบบประเมินตำบลส่งเสริมเด็ก0-5ปี สูงดีสมส่วน ปี2562 \"ครอบครัว\"    กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 2019-02-11 14:23:21  ปรางค์เพชร วงศ์บุตร 
 3826  แบบฟอร์มในการเยี่ยมบ้านของเภสัชกร    กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 2019-02-08 12:36:39  ภญ.มัลลิกา  34 
 3825  แบบฟอร์มในการเก็บข้อมูลด้านยาในชุมชน    กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 2019-02-08 12:32:51  ภญ.มัลลิกา  37 
 3823  สรุปมติและข้อสั่งการ ประชุมขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนางานสาธารณสุข จ.ศรีสะเกษ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒    กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 2019-02-06 16:43:13  สุธาสิณี ขันทองไพบูลย์  74 
 3822  เอกสารการประเมินเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งแพทย์แผนไทยในระดับชำนาญการ    กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ 2019-02-06 16:36:23  ชลวิทย์  15