Upload คู่มือ

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

คำค้น และ/หรือ

 

ลำดับ หัวข้อเรื่อง กลุ่มงาน เวลาส่ง ผู้ส่ง โหลด
 5362  แบบฟอร์มแผนรายรับ-จ่ายเงินบำรุง สสอ. (ปรับแผนครึ่งปีหลัง) ปี 66    กลุ่มงานประกันสุขภาพ 2023-03-24 08:51:05  ธวัชชัย เติมใจ  11 
 5361  แบบฟอร์มแผนรายรับ-จ่ายเงินบำรุง รพ.สต. (ปรับแผนครึ่งปีหลัง) ปี 66    กลุ่มงานประกันสุขภาพ 2023-03-24 08:50:12  ธวัชชัย เติมใจ  14 
 5360  แบบฟอร์มแผนรายรับ-จ่ายเงินบำรุง รพ. (ปรับแผนครึ่งปีหลัง) ปี 66    กลุ่มงานประกันสุขภาพ 2023-03-22 15:53:09  ธวัชชัย เติมใจ  16 
 5359  แจ้งผลการพิจารณาจริยธรรมวิจัย นางเสาวลักษณ์ วงศ์วินัย, นางจันทร์เพ็ญ แสงเพ็ง, น.ส.ยุพยงค์ พาหา    กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2023-03-22 15:10:46  เนาวรัตน์ ศรีสันติแสง  13 
 5358  แจ้งผลการพิจารณาจริยธรรมวิจัย สสอ.วิสิฐศักดิ์ พิริยานนท์    กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2023-03-22 15:09:01  เนาวรัตน์ ศรีสันติแสง  13 
 5357  แจ้งผลการพิจารณาจริยธรรมวิจัย นพ.อริยาพร เกษกุล    กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2023-03-22 15:07:25  เนาวรัตน์ ศรีสันติแสง  12 
 5356  สรุปประเมิน ๕๐๖ สัปดาห์ที่ ๑๑ ปี ๒๕๖๖    กลุ่มงานควบคุมโรค 2023-03-21 15:24:28  บุญประเสริฐ เทศะบำรุง  24 
 5355  แจ้งผลการพิจารณาจริยธรรมวิจัยนางบุณณดา โสพัฒน์    กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2023-03-15 15:38:45  รัชนีกร  22 
 5354  แจ้งผลการพิจารณาจริยธรรมวิจัย นายณัฐวุฒิ แท่นศิลา    กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2023-03-14 18:26:41  เนาวรัตน์ ศรีสันติแสง  22 
 5353  แจ้งผลการพิจารณาจริยธรรมวิจัย ทพญ.มลฤดี สุไชยชิต และ นางอัญชลี พระอารักษ์    กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2023-03-14 10:07:34  เนาวรัตน์ ศรีสันติแสง  26 
 5352  ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ \'สูงวัยฟันดี ... ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล\'    กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 2023-03-13 15:04:10  กมลชนก แก้วมณี  17 
 5350  สรุปประเมิน ๕๐๖ สัปดาห์ที่ ๑๐ ปี ๒๕๖๖    กลุ่มงานควบคุมโรค 2023-03-13 13:31:13  บุญประเสริฐ เทศะบำรุง  38 
 5349  แจ้งโอนเงิน EMS ประจำเดือน ตุลาคม 2565    กลุ่มงานบริหารทั่วไป 2023-03-09 14:41:08  ศิริขวัญ  129 
 5348  แจ้งโอนเงิน EMS ประจำเดือน กันยายน 2565    กลุ่มงานบริหารทั่วไป 2023-03-09 14:33:44  ศิริขวัญ  19 
 5347  แจ้งผลการพิจารณาจริยธรรมวิจัย นพ.กิตติคม วงศ์์ชา และ พญ.ฐิชารัศม์ ชัยบรรจงวัฒน์    กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2023-03-09 14:01:37  เนาวรัตน์ ศรีสันติแสง  31 
 5346  แจ้งผลการพิจารณาจริยธรรมวิจัย นางวนัญญา สู่สุข    กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2023-03-09 14:00:26  เนาวรัตน์ ศรีสันติแสง  29 
 5344  สรุปมติและข้อสั่งการประชุม คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖    กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 2023-03-07 15:08:23  นวลจันทร์ สายวงศ์  66 
 5343  สรุปประเมิน ๕๐๖ สัปดาห์ที่ ๙ ปี ๒๕๖๖    กลุ่มงานควบคุมโรค 2023-03-07 15:04:24  บุญประเสริฐ เทศะบำรุง  21 
 5342  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมระยะสั้น 4 เดือน ทันตสาสาธารณสุข (ทันตกรรมครอบครัว)    กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 2023-03-07 13:24:14  กมลชนก แก้วมณี  29 
 5341  แจ้งผลการพิจารณาจริยธรรมวิจัยนางดรุณี พรหมรินทร์    กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2023-03-07 13:06:10  รัชนีกร  27