แจ้งรายละเอียดหน่วยปฐมพยาบาลกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 30
 สรัณรัตน์ เวลา 2014-01-16 12:52:02

 

 

 

ตามที่จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับเกียรติจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๐ “ศรีสะเกษเกมส์” ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๗ และได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๐ (พ.ศ. ๒๕๕๗) “ศรีสะเกษเกมส์” ตามคำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ ที่ ๓๗๖๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับมอบหมายให้เป็นคณะกรรมการฝ่ายการแพทย์และอนามัย ในการจัดการแข่งขันดังกล่าวนั้น
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานฝ่ายการแพทย์และอนามัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันดังกล่าว ในวันพุธที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมนายแพทย์บัณฑิต จึงสมาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
พร้อมนี้ ได้แนบไฟล์การจัดหน่วยปฐมพยาบาล ประจำสนามแข่งขัน และการจัดอัตรากำลัง มาเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้พิจารณา หากขัดข้องประการใด โปรดประสานงานมายังคุณสรัณรัตน์ ลีนะกุลสิทธิ์ (จุ๋ม) กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ศก. 085-3093853 (line) 081-7896465 หรือที่ อีเมล joom2507@hotmail.com
หมายเหตุ หนังสือเชิญประชุมพร้อมคำสั่ง อยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ จะส่งให้ในโอกาสต่อไป

 

 

 ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด ขนาด 29 Kb   เข้าดู 1314   ดาวน์โหลด868

กลับหน้าหลัก