ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลศรีสะเกษ

ชื่อเรื่อง

 

ประกาศ (ร่าง)ขอบเขตของงาน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์(ยา)Levetiracetam tab 500 mg โดยวิธีคัดเลือก
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
อีเมล์แอดเดรส sawittee9598@gmail.com
ที่อยู่ของหน่อยงาน งานจัดซื้อ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลศรีสะเกษ
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20230207154410.rar  ๗ ก.พ. ๒๕๖๖  ๑๐ ก.พ. ๒๕๖๖