ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย

ชื่อเรื่อง

 

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น ๙๑๓,๖๘๘ บาท
อีเมล์แอดเดรส ีutphos@yahoo.com
ที่อยู่ของหน่อยงาน 83 หมู่ 7 ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20201015092436.pdf  ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓  ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓