ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อเรื่อง

 

เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ โรงงานผลิตยาสมุนไพร โรงพยาบาลห้วยทับทัน
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 11,500,000 บาท
อีเมล์แอดเดรส denroopngam@gmail.com
ที่อยู่ของหน่อยงาน 485 ม 6 ต.โพนเขวา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20201002101227.pdf  01052563  08052563 
2  
 tor_sisaket20201002101259.pdf  01/05/2563  08/05/2563 
3  
 tor_sisaket20201002101329.pdf  01/05/2563  08/05/2563 
4  
 tor_sisaket20201002101740.pdf  01/05/2563  08/10/2563 
5  
 tor_sisaket20201002101756.pdf  01/05/2563  05/10/2563 
6  
 tor_sisaket20201002101811.pdf  01/05/2563  05/10/2563 
7  
 tor_sisaket20201002101826.pdf  01/05/2563  05/10/2563