ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนเหลือม

ชื่อเรื่อง

 

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 143,600 บาท
อีเมล์แอดเดรส chalong208@gmail.com
ที่อยู่ของหน่อยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนเหลือม ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20180312211344.pdf  12032561  14032561