ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเวียง

ชื่อเรื่อง

 

จ้างเหมาต่อเติมปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเวียง
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 255,000.00 บาท
อีเมล์แอดเดรส junpen209@gmail.com
ที่อยู่ของหน่อยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเวียง ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20180304202859.pdf  04032561  06032561