จ้างเหมาก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๒๐ ห้อง (๑๐ ครอบครัว) โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างด้วยงบลงทุน ตามโครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าฯ
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย 150 ตรม.(เลขที่แบบแปลน 8170/36) ที่บ้านหนองบัว ต.หนองบัว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย 150 ตรม.(เลขที่แบบแปลน 8170/36) ที่บ้านหนองบัว ต.หนองบัว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
ก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 20 ห้อง ที่รพ.น้ำเกลี้ยง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 21 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเครือข่ายอำเภออุทุมพริสัย
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 101 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับโรงพยาบาลสร้างใหม่
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์
จ้างเหมาก่อสร้างอาคาร สอ.ขนาด ๒๒๐ ตร.ม.ที่บ้านปลาเดิด อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์
ประมูลซื้อครุภัณฑ์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยขนาด ๒๒๐ ตารางเมตร (ราคาฐานรากตอกเสาเข็ม)
   ส่งประกาศ