ร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคา
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคา
เลื่อนวัน เสนอราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยขนาด 150 ตารางเมตร
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลขุนหาญ
โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วย ๖๐ เตียง ที่โรงพยาบาลไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
จ้างเหมาก่อสร้างลานสนามกีฬาเอนกประสงค์พร้อมเวทีกลางแจ้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยขนาด 150 ตรม.ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องควบคุมการให้สารละลายเข้าหลอดเลือดดำ จำนวน ๑๐ เครื่อง) โรงพยาบาลขุนหาญ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องควบคุมการให้สารละลายเข้าหลอดเลือดดำ จำนวน ๑๐ เครื่อง) โรงพยาบาลขุนหาญ
เลื่อนวันเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารบ้านพัก
   ส่งประกาศ