ประกาศเผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อองสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงฯ (โรงพยาบาลกันทรลักษ์)
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง (โรงพยาบาลกันทรลักษ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ ประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดเลาะเนื้อเยื่อ และเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง (โรงพยาบาลกันทรลักษ์)
เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดเลาะเนื้อเยื่อ และเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ฯ (โ
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดเลาะเนื้อเยื่อ และเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(ร่าง)ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พลาสเตอร์ใส ขนาด ๑ นิ้ว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ร่าง)ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สายส่งเลือด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ร่าง)ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สายสำหรับดูดเสมหะ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ร่าง)ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สำลีก้อนปราศจากเชื้อชุบแอลกอฮอล์ ๗๐% โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ร่าง)ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา กระบอกฉีดยาสำหรับให้อาหารทางสายยางชนิดพลาสติก ขนาด ๕๐ ml โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (Multislice Spiral CT Scan) สร้างภาพได้ไม่น้อยกว่า ๖๔ ภาพ ต่อ ๑ รอบของการสแกน จำนวน ๑ งาน (โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย)
ประกาศราคากลางจ้างเหมาตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (Multislice Spiral CT Scan) สร้างภาพได้ไม่น้อยกว่า ๖๔ ภาพ ต่อ ๑ รอบของการสแกน จำนวน ๑ งาน (โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย)
   ส่งประกาศ