ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย)
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย)
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค 5 หมวด จำนวน 150 รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (โรงพยาบาลกันทรารมย์)
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างช่องลิฟต์ผู้ป่วย ๒ ชั้น พร้อมติดตั้งลิฟต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย)
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องประกาศ(ร่าง)ขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์(ยา) กลุ่มยาลดความดันโลหิต จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ปรับปรุงครั้งที่ ๑)
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องประกาศ(ร่าง)ขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์(ยา) กลุ่มยาละลายลิ่มเลือดและลดอาการอักเสบ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ปรับปรุงครั้งที่
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์สำหรับใช้งานในภารกิจสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลทางการแพทย์และชุดแปลงสัญญาณภาพเอ็กซเรย์เป็นดิจิตอล (PACS&DR) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลอุท
ประกาศราคากลางเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลทางการแพทย์และชุดแปลงสัญญาณภาพเอ็กซเรย์เป็นดิจิตอล (PACS&DR) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษและอาคารประกอบ จำนวน ๗ อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565
ส่งรายงานสุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2564 (แบบ สขร0.1) รพ.ปรางค์กู่
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างช่องลิฟต์ผู้ป่วย ๒ ชั้น พร้อมติดตั้งลิฟต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย)
   ส่งประกาศ