ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมหลังคาตึกผู้ป่วย 2 หลัง
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2561 (รพ.ปรางค์กู่)
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Vero rabies vaccine injection ๐.๕ ml (รพ.ภูสิงห์)
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษเรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ (รพ.ปรางค์กู่)
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค 3 หมวด จำนวน 95 รายการ ด้วยประกวดราคาอิเล็กทอนิกส์(e-bidding) โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาเฉพาะทางโรคเลือด จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาเฉพาะทางโรคตา จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างตึกคนไข้นอก (O.P.D) รพ.ขนาด ๓๐ เตียง เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๑,๑๒๕ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง โรงพยาบาลไพรบึง ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะ
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ ๑๒ ครอบครัว (จอดรถชั้นล่าง) เป็นอาคาร คสล, ๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๑,๑๑๖ ตรารางเมตร ๑ หลัง โรงพยาบาลวังหิน อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
ร่างประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค 3 หมวด จำนวน 95 รายการ ด้วยประกวดราคาอิเล็กทอนิกส์(e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างตึกคนไข้นอก (O.P.D.) รพ. ๓๐ เตียง เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๑๒๕ ตารางเมตร โรงพยาบาลห้วยทับทัน ตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะ
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลกันทรลักษ์
   ส่งประกาศ