ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศปรับปรุงร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลพยุห์
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑(โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย)
ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2561 (รพ.ปรางค์กู่)
ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (รพ.ปรางค์กู่)
ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 (รพ.ปรางค์กู่)
ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2561
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑(โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย)
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โรงพยาบาลราษีไศล
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลพร้อมโปรแกรมบริหารจัดการเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ จำนวน ๑ เครื่อง โรงพยาบาลไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
ประกาศราคากลางโครงการเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลพร้อมโปรแกรมบริหารจัดการเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ จำนวน ๑ เครื่อง โรงพยาบาลไพรบึง
   ส่งประกาศ