ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปราสาทเยอเหนือ
ประการผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดดิจิตอล ชนิดสี ๒ หัวตรวจด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาซื่อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดดิจิตอล ชนิดสี 2 หัวตรวจ โรงพยาบาลพยุห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๑ รายการ สำหรับ รพ.สต.เขิน ด้วยวิธีประกวดราคาิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ร่างเอกสารประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารผู้ป่วย (OPD)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดดิจิตอล ชนิดสี ๒ หัวตรวจ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รพ.ยางชุมน้อย
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างบริการรักษาความปลอดภัย
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๑ รายการ สำหรับ รพ.สต.เขิน
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๑ รายการ สำหรับ รพ.สต.เขิน
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารผู้ป่วย (OPD) จำนวน ๑ หลัง
   ส่งประกาศ