ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๗ - ๘ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๙๒ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 2 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e
ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรานเหนือและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ชัย จำนวน ๙ รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษเรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรานเหนือและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ชัย จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๗-๘ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล .๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๙๒ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยางชุมน้อย
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๗-๘ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ ๙๒ ตรม.สสอ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ จำนวน ๑หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก
ประกาศ จังหวัดศรีสะเกษเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประจังหวัดศรีสะเกษเรื่องประกวดราคาซื้อครุภํณฑ์การแพทย์ จำนวน 14 รายการ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ทำความสะอาด + รปภ.)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศิลาลาด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงรั้วลวดหนาม ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๔๗ เมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศิลาลาด ตำบลกุง อำเภอศิลาลาด จังหวัด
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศิลาลาด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศิลาลาด ตำบลกุง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ๑ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลศิลาลาด
ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนกันยายน 2560
   ส่งประกาศ