ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โรงพยาบาลไพรบึง
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออาหารทางสายให้อาหารสำหรับผู้ป่วย ในโรงพยาบาลกันทรลักษ์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (โรงพยาบาลกันทรลั
ส่งรายงานสรุปผลดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม 2563 (สขร.1) รพ.ปรางค์กู่
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ชุมชนตำบลยางชุมน้อย จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) โรงพยาบาลยางชุมน้อย
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) โรงพยาบาลกันทรลักษ์
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์(ยา) กลุ่มยารักษาโรคทางระบบประสาท จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์(ยา) กลุ่มยารักษาโรคพาร์กินสัน จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ร่างประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวนไม่น้อยกว่า 13,000 ครั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)รพ.ศรีรัตนะ
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564ด้วยวิธี(e-bidding) With so many great options, explore a whole new erogenous zone with our multitude of different
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน ๖,๗๐๐ ครั้ง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โรงพยาบาลกันทรารมย์
ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูทอง
ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่ม
   ส่งประกาศ