ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษเรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาลดไขมันจำนวน ๓ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยารักษาโรคเบาหวานชนิดรับประทาน จำนวน ๖ รายการ   โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ร่างประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธี (e-bidding) โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย
ประกาศราคากลางการจัดจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธี (e-bidding) โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดของ โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โรงพยาบาลพยุห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โรงพยาบาลพยุห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย
ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธี (e-bidding) โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย
ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธี (e-bidding) โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย
ประกาศประกวดราคา ซื้อตู้อบเด็กที่ปรับเป็นเครื่องให้ความอบอุ่นแบบแผ่รังสี พร้อมทำหัตถการ พร้อมอุปกรณ์ในการช่วยชีวิต โรงพยาบาลกันทรลักษ์
   ส่งประกาศ