ขอเชิญเสนอราคาวัสดุการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลกันทรลักษ์
ร่างประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง จ้างก่อสร้างอาคารโดม (อเนกประสงค์) จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลไพรบึง ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2563 (โรงพยาบาลโนนคูณ)
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รพ.กันทรารมย์
ส่งรานงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2563 (รพ.ปรางค์กู่)
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 3 กลุ่ม 159 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โรงพยาบาลราษีไศล
ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนธันวาคม 2562 โรงพยาบาลห้วยทับทัน)
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (โรงพยาบาลกันทรารมย์)
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2562 (โรงพยาบาลโนนคูณ)
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา น้ำยาฟอกเลือด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ยา) กลุ่มยารักษาโรคไต จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   ส่งประกาศ