ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอสทธิลีนออกไซต์ ๑๐๐ %แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง (งบค่าเสื่อมระดับเขต
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยก่า ๑๕๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง (งบค่าเสื่อมระดับจังหวัด ๒๐ %) รพ.ภูสิงห์
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคเลือด จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาเฉพาะทางศัลยกรรม จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (รพ.ปรางค์กู่)
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด และเสื่อมสภาพ
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลศรีรัตนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดผู้ป่วยทั่วไปด้วยวิธีอิเล้กทรอนิกส์ (E-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter)ชนิดพกพา สำหรับบริการปฐมภูมิและเครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดใหญ่ (Autoclave) ขนาด 40 ลิตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ (Doptone)
   ส่งประกาศ