ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์(ยา) กลุ่มยาลดความดันโลหิต จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เข็มและท่อต่อทางเส้นเลือดดำ สำหรับให้ยา สารละลายหรือของเหลว จำนวน ๓,๖๘๐ กล่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศจังหวัดศรีสะเกษ จัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 4 หมวด 146 รายการ
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาความดันโลหิตและเบาหวาน จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย)
ประกาศราคากลางซื้อเวชภัณฑ์(ยา) ความดันโลหิตและเบาหวาน (โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย)
ส่งรานงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2562 (รพ.ปรางค์กู่)
ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2562 (โรงพยาบาลโนนคูณ)
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยารักษาโรคไต จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยารักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยารักษาโรคมะเร็ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รพ.กันทรารมย์
ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถตู้พยาบาลฉุกเฉิน) โรงพยาบาลศิลาลาด
   ส่งประกาศ